Джерело світла для спектрального аналізу

 

KdJ3CC 2 J i, 830:

42h, 20<3(ль яоио

СРСР - ->ТОРС" .GV J СВЕ/.", . ЕЛЬС7ВУ ч >J!

1ц )(.;,;Ч

O. В. Бор.«иков джерело свгтА для спилл р,-.ль.

3(>т(в 10i>o 28 і(оия 19-19 р . 4 399376 !! 1 - о:і;той іо і:;оар "0!(Р)(я".,1 і відкриттів при Раді ),1«ииегров СРСР

j! ()са)1(тому 11300Р(. (. НЯ Я(3, IsleTcH I le 0:Іиик заспівана Лл>1 сІІС. і;l, !el!<>I «

ГПІ 3 З Я.

З(3ес і!ті електричні джерела:.(ікд світла М«1я ЬА! !Ice!l;)I .НОГО спекТ


j 3льнОГО япялиза >меют BI>icol(3 Io чу(3стl(єте,! ьн ость 1: рі (1 упав изс 1<1 11 . . концентрацій, і малу стабільність (2.<(сктри>(сск(1л луl;11 (л:1 !п; ::. шенную стабільність, і малу чмист(3итсл(,ність (13 Ic«i(0!іол::TI!;! >l


:«.ñêðà) .


Пре 1 !ЯГя(3)(h! É джерело заспівана Ile 3!(ет i на 3й!! іи (пе,тсс17(. i 0>3


ИСЗВОЛЯЕт P2C«JHPJIT! JII21132ÎÍ СПЕКтРЯЛЬ!Н)ГО СССтаВЯ (" та.,!< РР. ГclоeтСЯ ЦЕ ШЛЯХОМ COB ICCTHOf ПРИ!>(ІНИ КСП le! I(I I j)0 lcl illIOI I I! C!(j) i I I 2(І i;вЂ"


;рической ду(і f3 робочому искровом проміжку.


Таке Ilclloльзоп llllfe llcl(PGBQI Î llj)eixfeih3 тка, 07ИОВ!)е)!Сl:(1) !c i. П РСИИЕл>I(cl I!c12ÎÏ 2 СПЕК>() ЯЛЬНОГО CG< 1 cl I!el СВС1 li. ПС �. їм я піта пі(1 I le 1(poI3c I >


,>Я ОсчеГО ITPO<(eiI(i тl(Я, дозволяє co3;12Th 13 110cf!<. )Flelf 0 7!3013 Pe)IPI! Il<>< КР Il Л Р" . ! (ПРО I LI!3 (Oll(l!(! (3исокоиольтнии Tp 2!! c(j)0pb(2Top У і місць В цсГІН Р! P j)-!


3П>і<)і Об1(СТКИ. Ill>1 з(еМС!! Ст CFTJI, j)(ÑCТ(1 вЂ", !)З( ;I!I j)3 IO!IJ!III В I . (li !3 TÎÊß. .ПЯ j) Я:I lеЛЬНО ВТОj)! t IFIОИ Про 1 ОТЕС Тра!(Сфор) Я ТОр cl >!3 i< l I .I "I I!


I1ePeicreIIII2IS((РЄ:1(i!OI!FIPOI32!I!12H) Е!3(ІОСТ(, >, 5!(3 IS(10!IJ;ІЯСЯ >r;!C1 :<>Р!1 3j! ЯДН ОГО колебательпОГG !(0! IT) p3. Ланцюг I(0fle63т(.,Ih!:Ol<) контур((, i I. >le!ОilleI0 змінну 1!Ндуктивность 4 Il регул!(руемии Вспомо(;>,"(,(і:і::.і


l l рв >(е)кутик д,:33 поневіряється через Hcl(po1301>j) 2 60 1!I iI I I рв з: качок д мо до,(".Нялизяционнимп е rel(Тродами. Пя()ял. le 1! Iro !Ij)0)!e)еуткх 6 ".::, :>Про-Іепо


l(!I 33 ((TIIi31!(:-O3t! I

: h! Ñ O Å 0 Ã 0 I! el!I P H i!(e I l I I SI l l i l 2 I(O l i I 3 C TOT hf, I 0 3 2 Р(Е Р ік П (3 2 !ПРО (Ц Е (. Т 0 ДО 13!:1< I


".2c. Оти і;і! струм пизкс! 0 1! 2!! pHæe!!IJH. ((, рабо-1 )I>;!1)()меі(". км C>. (1) . № 80741 лах, рсгулир033ТІ робіт Виходу електронів з поверхні сітки або анода (з ближпйшгчо до катода аль ктрода 13 л!!мені), Т3К як испаряем bl з 11 до

Ооично з иаГПСВОМ катодів в Окисля!Ощсй середовищі. йредмст винаходу


Есмптет по справах 1)аогрстсп11й і об)ятп11 п1гп Раді Міністрів СРСР


Редактор Л. М. Струве


Піди. до печ. 2/III-1959 р.


Тираж 360. Ціна 25 коп.


Ипформациое1но-издате:lьский відділ.


Обсяг 0,17 в. л. Замовлення 1352.


Гір. Алатир, друкарня № 2 Міністерства культури Чуваської АРСР.


Оксидний катод, кер-i якого покривається сплавами, нанесеними при протягиванпи керна через )кидкий сплав, о т л и ч а юшийся тим, що, з метою зменшення здатності випромінювання, оберігання від окислення і для облсгч ня активировки керна при достатній його ж-cTêoñò:I, L, качествс керна застосовується тугопг!авкпЙ метал.
 

Up!