Вихрова топка

 

ОПИС

ВИНАХОДИ

Союз Сванетских

Соціалістичних

Республік

До СВІДОЦТВОМ (61) Додаткове до авт. свід-ву - 9288218 (22) Заявлвно1904,73 (21) 1907495/24-06 з приєднанням эаявки 1â€" (23) ПриоритетГосударственний комітет

СРСР але справах винаходів і відкриттів

Опубликовано050679 5крдлвтень 121

Дата опублікування опису 10.05.79 (72) Автори винаходу


Н.В. Голованов, М.А. Іцковський, А.Ф. Іваницький та A.A. Попов (71) Заявник (54) ВИХРОВА ТОПКА


Винахід відноситься до конструкцій топкових пристроїв і може бути застосоване в парогенераторах енергетичних і промислових установок.


За основним авт.св. Р 288218 5 відома вихрова топка з тангенціальним підведенням палива і повітря і радіальним відведенням газів, топковий простір якої має горизонтальну циліндричну форму і утворено ошипкованними покритими вогнетривкої обмазкою екранами з плоским перетисканням. Сопла для зосередженого підведення топливовоздушной суміші поміщені тто дотичній до внут�двода повітря. козирок, утворений трубами екрану


Недоліком відомого пристрою є великий вміст оксидів азоту в димових газах.


Метою винаходу явл яется сникение содеркания оксидів азоту в димових газах.


Поставлена мета досягається тим, що сумарна проходь е переріз сопел для підведення топливовоэдушной суміші становить 0,04-0,1 від неличини меридіонального перерізу топкового простору, діаметр якого у 2,5-5 разів більше ширини перетискання. топки, На фіг. 1 зображено поздовжній розріз топки з горизонтальним розташуванням сопел для підведення топливовоздушной суміші:на фіг.2 вЂ" те ж, з вертикальним розташуванням сопел для підведення топливовоздушной суміші.


Вихрова топка містить горизонтальне тотточное простір 1 циліндричної форми, утворене ошипкованними, покритими огнеутторной обмазкою екранами 2 з тангенціальними соплами 3 для підведення паливо-повітряної суміші, пережив 4, посредством.которого топковий простір 1 з'єднується в камерою охолодження 5.


Сумарна прохідний перетин сопел


3 складає 0,04-0,1 від величини йеридионального сечениг />

Топка працює наступним чином.


Паливо-повітряна суміш через сопла 3 тангенціально вводиться в той»


666388 4 жимі горіння палива забезпечується зниження вмісту оксидів азоту в димових газах, при високій повноти згоряння палива.


Формула з обретени я


Фіг.2


Укладач Ст. Круглянский


Редактор .В. Вольшакова Техред О. Андрейко Коректор Ст. Синицька


Эаказ 3141/30 Тираж 648 Передплатне


Цнііпо Державного комітету СРСР у справах винаходів н відкриттів


113035р Иосква„ Ж-35, Раушская наб., д. 4/5 філія ППП Патент, r. Ужгород, вулиця Проектна, 4 почное простір 1, де згоряє у вихровому потоці, а образуюшиеся при цьому димові гази через пережим


4 виводяться в камеру охолодження 5.


Як показали проведені дослідження, при вйполнении сопел 3 з сумарним прохідним перетином 0,04 - 5


0,1 від величини меридіонального перерізу топкового простору 1, диа.метр якого вибирається s 2,5-5 разів >більше перетискання 4, частина повітря иэ сопел 3 потрапляє �ве 1 спалювання палива ведеться з недостат.ком окислювача,що призводить до часткового його недожегу.Несгоревшая частина палива виноситься в камеру охолодження 5, де допалюється. При такому реВихревая топка за авторським свідченням Р 288218, о т л и ч а ющ а я з я тим, що, з метою зниження вмісту оксидів азоту в димових газах, сумарна прохідний перетин сопел для підведення топлнвовоэдушной суміші становить 0,04-0,1 .от величини меридіонального перерізу топкового простору, діаметр якого у 2,5-5 разів більше ширини перетискання топки.
 

Up!