Спосіб біохімічної ідентифікації високотоксичних антихолінестеразних отрут

 

Винахід відноситься до медицини, а саме до токсикології, стосується способу біохімічної ідентифікації високотоксичних антихолінестеразних отрут - Про-ізопропіл-метил-фтор-фосфонат, Про-пинаколил-метил-фтор-фосфонат, О-етил-S-діізопропіл-аминоэтил-метил-тво-фосфонат, O-изобутил-S-діетил-аминоэтил, який може бути використаний в надзвичайних ситуаціях (аварії на об'єктах із знищення хімічної зброї) для ототожнення зазначених небезпечних для людини отрут.

В даний час антихолінестеразні речовини знаходять широке застосування у медицині, сільському господарстві та інших галузях народного господарства. Деякі з цих хімічних сполук відносяться до першого класу небезпеки [1], становлять надзвичайну загрозу життю і здоров'ю людей при попаданні в навколишнє середовище і підлягають знищенню в рамках реалізації «Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення» від 13.01.1993 р. До числа таких сполук відносяться Про-ізопропіл-метил-фтор-фосфонат, Про-пинаколил-метил-фтор-фосфонат, О-етил-S-діізопропіл-аминоэтил-метил-тво-фосфонат і O-изобутил-S-діетил-аминоэтил-метил-тво-фосфонат Можливість ідентифікації цих небезпечних висония антихолінестеразних отрут є біохімічний метод, заснований на використанні холінестераз. Класична схема визначення антихолінестеразну активність, яка використовується в більшості технічних засобів, запропонована Олдріджем [2] і полягає в попередньому контакті ферменту з антихолинэстеразним отрутою і подальшому вимірюванні каталітичної активності холінестерази. Його головним недоліком є відносно низька специфічність. У відомому сенсі це парадоксально, оскільки прийнято вважати, що чим вище чутливість методу, тим більше і його специфічність [3, 4].

Справа в тому, що висока чутливість у разі біохімічного методу з використанням холінестераз, досягає величин 1·10-7мг/мл (тобто 1·10-8%), свідчить про дуже високу аналітичної вибірковості. Але навіть у дуже чистому розчиннику з вмістом основної речовини не менше 99,9% на рівні концентрацій 1·10-8% в якості домішок присутня велика кількість різних хімічних сполук [5]. Отже, специфічність взаємодії, наприклад, з інгібіторами ацетилхолінестерази зазначеного ферменту дуже висока, якщо з цього набору різних сполук фермент реагує саме з аналізованим в�остюками використовуваного ферменту, скільки тим, що ці можливості не використовуються в повній мірі.

Аналітичний сигнал, одержуваний при реалізації класичного методу виявлення антихолінестеразних отрут і виражається у вигляді ступеня пригнічення або величини залишкової каталітичної активності (в % від значення вихідної активності або абсолютних величинах активності), є функцією вільного, не пов'язаного з отрутою ферменту і не несе практично ніякої інформації про хімічну природу аналізованого отрути. Це пояснюється тим, що одна і та ж ступінь пригнічення каталітичної активності холінестерази може бути отримана при контакті ферменту з яким-небудь антихолинэстеразним пестицидом у концентрації 1·10-5М або навіть з неорганічними сполуками в концентрації 1·10-1М, так і з високотоксичними антихолінестеразними речовинами при концентрації 1·10-9М.

Для збільшення специфічності біохімічного методу аналізу антихолінестеразних отрут з використанням холінестераз запропоновані різні варіанти, що відрізняються як використанням холінестераз різного біологічного походження, так і застосуванням деяких хімічних сполук (ефекторів), які змінюють спорідненість холинэстераен спосіб ідентифікації високотоксичних антихолінестеразних отрут при їх впливі на бутирилхолинэстеразу на тлі присутності хлориду барію і при його відсутності [7]. Подальше визначення відношення констант інгібування, тобто виявлення ефекту присутності хлориду барію, дозволяло судити про наявність у пробі окремих високотоксичних антихолінестеразних отрут.

Відомий спосіб ідентифікації високотоксичних антихолінестеразних отрут, що передбачає використання в якості тест-ферментів ацетилхолинзстеразу еритроцитів крові людини і пропионилхолинэстеразу зорових гангліїв кальмара [8]. Сутність способу полягає у визначенні інгібуючого ефекту аналізованого розчину, підозрілого на утримання антихолінестеразної отрути, на дві холінестерази різного біологічного походження з подальшим розрахунком відношення констант інгібування і порівняння отриманого результату з табличними значеннями, визначеними заздалегідь для всіх актуальних високотоксичних антихолінестеразних отрут.

Істотним недоліком перерахованих способів-аналогів є те, що жоден з них не дозволяє ідентифікувати всі розглянуті небезпечні антихолінестеразні отрути.

Відомий спосіб ідентифікації антихолінестеразних отрут, що передбачає використання чотирьох холінестераз різного біологічного походження�тилхолинэстерази попелиць (злакової і бурякової) і холінестерази мух, дозволяє ідентифікувати актуальні високотоксичні антихолінестеразні отрути [9]. Даний спосіб біохімічної ідентифікації антихолінестеразних отрут найбільш близький за досягається технічного результату до заявляється способу і прийнятий в якості способу-прототипу.

Недоліки способу-прототипу:

- відносно низька чутливість внаслідок зниженого спорідненості ацетилхолінестерази попелиць і холінестерази мух високотоксичним антихолинэстеразним отрут;

- відсутність комерційної доступності ацетилхолінестерази попелиць і холінестерази мух;

- складність роботи з ферментами комах.

Метою винаходу є розробка способу біохімічної ідентифікації високо-токсичних антихолінестеразних отрут, які підлягають знищенню згідно з Конвенцією, а саме Про-ізопропіл-метил-фтор-фосфоната, Про-пинаколил-метил-фтор-фосфоната, О-етил-S-діізопропіл-аминоэтил-метил-тво-фосфоната, O-изобутил-S-діетил-аминоэтил-метил-тво-фосфоната, простого у проведенні та ефективного при ототожненні зазначених небезпечних для людини високотоксичних антихолінестеразних отрут.

Ідентифікуючої характеристикою взаємодії конкретного високотоксичного антихолинэ�ентом, для розрахунку якої необхідно знати концентрацію отрути. Однак при аналізі проб, підозрілих на зараження високотоксичними антихолінестеразними речовинами, концентрація речовин, що в них містяться, не відома.

Відомо, що бимолекулярная константа швидкості реакції взаємодії ферменту з інгібітором у відсутність (k2) і присутності субстрату (k2S) розраховується по формулі [9]:

де: Аост - залишкова активність ферменту після контакту з інгібітором, %;

t - час контакту з інгібітором, хв;

З - концентрація інгібітору, М/л.

При необхідності розрахунку співвідношення k2/k2S(тобто визначення захисного ефекту субстрату) при роботі з одним і тим же вихідним розчином спочатку знаходять розведення проби, при якому інгібуючий ефект на фермент у присутності субстрату становить 25-75%.

Потім після розведення проби в 10 або 100 разів визначають інгібуючий ефект відсутність субстрату. У зв'язку з цим для розрахунку величини відношення констант k2/k2S, тобто для розрахунку величини захисного ефекту (Р) субстрату, необхідно враховувати тільки розведення, а знати концентрацію при цьому не треба. Величина відносини ації високотоксичних антихолінестеразних отрут.

У зв'язку з викладеним, мета винаходу досягається шляхом розрахунку захисного ефекту субстрату ацетилтиохолинйодида на інгібування ацетилхолінестерази еритроцитів крові людини розчинами високотоксичного антихолінестеразної отрути, що розрізняються за вмістом отрути в 10 або 100 разів. Отримане розрахункове значення величини захисного ефекту субстрату порівнюють з табличними значеннями, отриманими заздалегідь для кожного конкретного антихолінестеразної отрути, і при збігу розрахункових значень з табличними роблять висновок про те, який саме отрута міститься в пробі.

Приклад 1. Порядок реалізації заявляється способу біохімічної ідентифікації високотоксичних антихолінестеразних отрут, підлягають знищенню відповідно до Конвенції.

При реалізації заявляється способу до 1,0 мл водного розчину ферменту ацетилхолінестерази еритроцитів крові людини додають 1,0 мл 0,1 М фосфатного буферу (pH 7,5), 0,5 мл водного розчину субстрату ацетилтиохолинйодида в концентрації 5,78 мг/мл, 0,5 мл води і 1,0 мл аналізованого розчину, що містить високотоксична антихолинэстеразное з'єднання, а саме Про-ізопропіл-метил-фтор-фосфонат, Про-пинаколил-метил-фтор-фосфонат, О-етил-S-діізопропіл-аминоэтературе 37°C, а потім додають 0,5 мл води і 0,5 мл водного розчину реактиву Эллмана в концентрації 2·10-2М і відразу вимірюють оптичну щільність (D1) проти розчину порівняння, що відрізняється тим, що замість 1,0 мл розчину ферменту використовують 1,0 мл води. У контрольній пробі замість аналізованого розчину використовують воду. Потім анализируемую пробу розбавляють (в 10 або 100 разів залежно від властивостей отрути) і визначають величину інгібуючого ефекту в відсутність субстрату. З цією метою до 1,0 мл водного розчину ферменту додають 1,0 мл дистильованої води, 1,0 мл 0,1 М фосфатного буферу (pH 7,5) і 1,0 мл досліджуваного розчину, розведеного в 10 або 100 разів. Інкубують протягом 3 хв при температурі 37°C, а потім додають 0,5 мл розчину Эллмана, 0,5 мл розчину субстрату і через 3 хв вимірюють оптичну щільність.

Величину захисного ефекту (Р) розраховують за формулою:

де: A1ост і А2ост - залишкова активність ферменту, що визначається при інкубації ферменту з аналізованої пробій у відсутності та у присутності субстрату, відповідно, % від вихідного значення;

t1і t2- час контакту з інгібітором ферменту при визначенні A1ост і А2лении A1ост і А2ост, відповідно.

Ступінь пригнічення ферменту при визначенні залишкової активності у відсутності та у присутності субстрату повинна бути в межах 25-75%.

Величини Аост розраховують за формулою:

де: D - оптична щільність контрольної проби;

D1- оптична густина дослідної проби.

Вимірювання оптичної щільності контрольної та дослідної проб проводять з використанням спектрофотометра при довжині хвилі 412 нм.

Отримане розрахункове значення величини захисного ефекту субстрату (Р) порівнюють з табличними значеннями, визначеними для O-ізопропіл-метил-фтор-фосфоната, Про-пинаколил-метил-фтор-фосфоната, О-етил-S-діізопропіл-аминоэтил-метил-тво-фосфоната, Про-изобутил-S-діетил-аминоэтил-метил-тво-фосфоната, і при збігу показань роблять висновок про наявність відповідного інгібітора.

Приклад 2. Ідентифікація високотоксичних антихолінестеразних отрут, які підлягають знищенню згідно з Конвенцією, з використанням заявляється способу.

В ході експерименту з використанням заявляється способу проводили ідентифікацію небезпечних високотоксичних антихолінестеразних отрут, а саме Про-ізопропіл-мети�тіл-S-діетил-аминоэтил-метил-тво-фосфоната, для чого заздалегідь експериментально встановили значення величин захисного ефекту (Р) субстрату, наведені в таблиці.

При ідентифікації О-етил-S-діізопропіл-аминоэтил-метил-тво-фосфоната попередньо знаходили розведення проби, підозрюваної на утримання зазначеного високотоксичного антихолінестеразної отрути, що надає інгібуючий ефект на ацетилхолинэстеразу еритроцитів крові людини в присутності та у відсутності субстрату в межах 25-75%. В ході експерименту отримано значення 70% пригнічення, тобто A1ост становить 30%. Потім пробу необхідно було розвести в 100 разів і отримано значення ефекту пригнічення у відсутність субстрату, що дорівнює 45%, тобто А2ост становить 55%. Час гноблення склало 3 хв.

Розрахунок величини захисного ефекту (Р) проводили з використанням формули (2):

Отриманий результат, згідно даних таблиці, свідчить про присутність в пробі високотоксичного антихолінестеразної отрути - O-етил-S-діізопропіл-аминоэтил-метил-тво-фосфоната.

При ідентифікації Про-ізопропіл-метил-фтор-фосфоната попередньо знаходили розведення проби, підозрюваної на утримання цієї високотоксичної антихолинэствии і відсутність субстрату в межах 25-75%. В ході експерименту отримано значення 70% пригнічення, тобто A1ост становить 30%. Потім пробу необхідно було розвести в 10 разів і отримано значення ефекту пригнічення у відсутність субстрату, рівну 40%, тобто А2ост становить 60%. Час гноблення склало 3 хв.

Розрахунок величини захисного ефекту (Р) проводили з використанням формули (2):

Отриманий результат, згідно з даними таблиці, свідчить про присутність в пробі високотоксичного антихолінестеразної отрути - Про-ізопропіл-метил-фтор-фосфоната.

Таким чином, експериментально доведено можливість ідентифікації з використанням заявляється способу небезпечних високотоксичних фосфорорганічних отрут, підлягають знищенню згідно Конвенції:

- О-ізопропіл-метил-фтор-фосфонат;

- О-пинаколил-метил-фтор-фосфонат;

- О-етил-S-діізопропіл-аминоэтил-метил-тво-фосфонат;

- О-изобутил-S-діетил-аминоэтил-метил-тво-фосфонат.

Заявляється винахід відповідає критерію «новизна», так як вперше для ідентифікації небезпечних високотоксичних антихолінестеразних отрут запропоновано використовувати спосіб, який передбачає визначення величини захисного ефекту ацетилтио�ентом.

Заявляється винахід відповідає критерію «винахідницький рівень», так як у відомих і доступних джерелах інформації, які містять описи біохімічних способів ідентифікації антихолінестеразних з'єднанні, немає даних, що вказують на можливість і доцільність визначення для цієї мети захисного ефекту субстрату (ацетилтиохолинйодида) на фермент (ацетилхолинэстеразу еритроцитів крові людини).

Відповідність винаходу критерію «придатність для використання» підтверджується результатами наведених прикладів, які показали, що пропонований спосіб при простоті і доступності використовуваних реактивів та обладнання дозволяє ідентифікувати широко відомі антихолінестеразні отрути, що представляють при попаданні в навколишнє середовище надзвичайну загрозу життю та здоров'ю людей. Заявляється спосіб може знайти застосування в надзвичайних ситуаціях (аварії на об'єктах із знищення хімічної зброї) для ототожнення небезпечних для людини отрут.

Спосіб біохімічної ідентифікації високотоксичних антихолінестеразних отрут, а саме Про-ізопропіл-метил-фтор-фосфоната, Про-пинаколил-метил-фтор-фосфоната, О-етил-S-діізопропіл-ам�ирующего впливу розчину високотоксичного антихолінестеразної отрути на активність холінестерази, відрізняється тим, що в якості холінестерази використовують ацетилхолинэстеразу еритроцитів крові людини і визначають інгібуючий вплив розчинів високотоксичного антихолінестеразної отрути, що розрізняються за вмістом отрути в 10 або 100 разів, на активність ацетилхолінестерази еритроцитів крові людини спочатку в присутності субстрату, в якості якого використовують ацетилтиохолинйодид, а потім у його відсутність, причому величину захисного ефекту ацетилтиохолинйодида Р розраховують за формулою:

де: A1ост і А2ост - залишкова активність ферменту, що визначається при інкубації ферменту з аналізованої пробій у відсутності та у присутності субстрату, відповідно, % від вихідного значення;
t1і t2- час контакту з інгібітором ферменту при визначенні A1ост і А2ост, відповідно, хв;
K1і K2- коефіцієнти, що враховують розбавлення проби при визначенні A1ост і А2ост, відповідно,
величини Аост розраховують за формулою:

де: D - оптична щільність контрольної проби;
D1- оптична густина дослідної проби,
вимірювання оптичної щільність:�е розрахункове значення величини захисного ефекту ацетилтиохолинйодида Р порівнюють з табличними значеннями, визначеними експериментально заздалегідь для Про-ізопропіл-метил-фтор-фосфоната, Про-пинаколил-метил-фтор-фосфоната, О-етил-S-діізопропіл-аминоэтил-метил-тво-фосфоната, O-изобутил-S-діетил-аминоэтил-метил-тво-фосфоната, і при збігу показань роблять висновок про наявність відповідного небезпечного високотоксичного антихолінестеразної отрути. 

Схожі патенти:
Спосіб відноситься до галузі медицини і може бути використане для лабораторної діагностики загрози переривання вагітності. Спосіб здійснюють шляхом біохімічного дослідження крові з подальшим визначенням діагностичного індексу за формулою: D=X1×K1+X2×K2+X3×K3+X4×K4+const, де значення X відповідають біохімічними параметрами: X1 - концентрація церулоплазміну, г/л; Х2 - концентрація креатиніну, мкмоль/л; Х3 - концентрація загального білка, г/л; Х4 - концентрація альбуміну, г/л; K1, K2, K3; K4 - коефіцієнти: K1=10,4, K2=-0,04, K3=-0,10, K4=0,26, const=-6,84. При D більше 0 роблять достовірний висновок про неускладненому перебігу вагітності. При D менше 0 прогнозують загрозу переривання вагітності. Спосіб дозволяє своєчасно виявити групу ризику на загрозу переривання вагітності, а також дає ймовірність правильної класифікації 86,3% - для норми (специфічність методу), для патології (загроза переривання вагітності) - 77,8% (чутливість методу) при рівні значущості Р < 0,01, ефективність алгоритму 84,7%. 3 пр.

Способи і реагенти для поліпшення детектування бета-амілоїдних-пептидів

Група винаходів відноситься до медицини і стосується способу діагностики нейродегенератівного захворювання у індивідуума, що включає стадії (i) визначення одного або декількох параметрів, вибраних з групи, що складається з 3ab40 або величини обчисленого параметра, вибраного з групи, що складається з 2ab40+3ab40, 2ab40+3ab40+2ab42+3ab42 і 1ab40+2ab40+1ab42+2ab42; (ii) порівняння величини параметра з еталонною величиною, відповідної величини зазначеного параметра в еталонному зразку; і (iii) діагностики нейродегенератівного захворювання, у разі, якщо спостерігається збільшення величини параметра в порівнянні з еталонною величиною. Група винаходів також стосується способу детектування стадії, що передує нейродегенеративному захворювання; способи диференціації нейродегенератівного захворювання від стадії, що передує зазначеному нейродегенеративному захворювання. Група винаходів забезпечує високу чутливість і специфічність методів детектування. 3 н. і 10 з.п. ф-ли, 12 пр., 14 іл., 12 табл.

Спосіб прогнозування розвитку набутої короткозорості у школярів

Винахід відноситься до галузі медицини, а саме до способу прогнозування розвитку набутої короткозорості у школярів. Сутність способу полягає в тому, що вимірюють концентрації гемоглобіну крові у школярів 6-8 років і визначають дефіцит гемоглобіну по різниці між оптимальним значенням концентрації гемоглобіну для даного віку і фактичною концентрацією гемоглобіну у дитини. При відсутності дефіциту гемоглобіну в 6-8 років прогнозують низький ризик розвитку набутої короткозорості. При дефіциті гемоглобіну до 1,7 г/л прогнозують ризик розвитку міопії слабкого ступеня. При дефіциті гемоглобіну від 1,7 г/л і більше прогнозують високий ризик розвитку короткозорості з прогресуючим перебігом з розвитком короткозорості середнього та високого ступеня. Використання заявленого способу дозволяє створити достовірний і доступний спосіб прогнозування розвитку короткозорості у дітей 6-8 років. 2 табл., 1 іл., 6 пр.

Новий спосіб діагностики ревматоїдного артриту і набір для діагностики ревматоїдного артриту

Винахід стосується способу діагностики ревматоїдного артриту, способу визначення лікувального ефекту терапевтичного агента для лікування ревматоїдного артриту та набору для здійснення способів. Способи характеризуються тим, що включають стадію вимірювання кількості таліна в плазмі або сироватці суб'єкта-тварини. Це вимірювання проводять, наприклад, імунологічним способом з використанням антитіла, що зв'язується з талином. Якщо кількість таліна більше відносно його середнього значення у контрольного суб'єкта без ревматоїдного артриту у суб'єкта діагностують ревматоїдний артрит. У разі зниження кількості таліна після введення терапевтичного агента порівняно з кількістю таліна до введення встановлюють лікувальний ефект. Набір по справжньому винаходу містять твердофазний носій, до якого приєднано антитіло, зв'язується з талином. 3 н. і 6 з.п. ф-ли, 4 табл., 4 пр., 3 іл.

Спосіб прогнозування ризику зниження швидкості клубочкової фільтрації після операції аортокоронарного шунтування на працюючому серці

Винахід відноситься до медицини, а саме до способу прогнозування ймовірності зниження швидкості клубочкової фільтрації (СКФ) через 3 місяці спостереження після аортокоронарного шунтування без штучного кровообігу (АКШ без ІК). Сутність способу полягає в тому, що визначають концентрацію молекули ниркового пошкодження типу 1 (КІМ-1) в сироватці крові, розраховують відношення концентрацій биомаркера KIM-1 у двох часових точках через 48 годин і 7 днів після операції і при його значенні більше 1,5 роблять висновок про ймовірність зниження СКФ у віддаленому періоді після АКШ без ІК. Використання заявленого способу дозволяє ефективно і точно спрогнозувати ймовірність зниження швидкості клубочкової фільтрації (СКФ) через 3 місяці спостереження після аортокоронарного шунтування без штучного кровообігу. 1 табл., 1 іл., 1 пр.
Винахід відноситься до галузі медицини і може бути використано для ранньої діагностики тромбоемболії легеневої артерії. Спосіб ранньої діагностики тромбоемболії легеневої артерії полягає в тому, що при наявності у пацієнта клінічних ознак, що вказують на вірогідність ТЕЛА, визначають рівень D-димеру фібрину в сироватці крові; при вмісті D-димеру фібрину менше 0,5 мг/л підозра на ТЕЛА відкидають, а при вмісті D-димеру фібрину в сироватці крові 0,5 мг/л і вище додатково визначають за допомогою імуноферментного аналізу рівень інтерлейкіну-8 у сироватці крові, і при його концентрації 21,3 пг/мл і вище діагностують тромбоемболію легеневої артерії. Винахід забезпечує підвищення точності та інформативності діагностики. 2 табл.

Олигопептидние сполуки та їх застосування

Винахід відноситься до галузі біотехнології, конкретно до отримання олигопептидних сполук, що містять мотив, який взаємодіє з ядерним антигеном проліферуючих клітин (PCNA), і може бути використане в медицині. Олігопептідное з'єднання складається з 14-70 амінокислот і містить PCNA-взаємодіючий мотив, який представляє собою [K/R]-[F/Y/W]-[L/I/V/A]-[L/I/V/A]-[K/R], щонайменше одну сигнальну послідовність ядерної локалізації і щонайменше одну сигнальну послідовність проникнення в клітину, при цьому PCNA-взаємодіючий мотив розташований у напрямку до N-кінця щодо сигнальної послідовності. Винахід дозволяє ефективно лікувати гиперпролиферативние розлади шляхом використання олигопептидного з'єднання в цитостатичної терапії або радіотерапії як сенсибілізуючої речовини. 16 н. і 18 з.п. ф-ли, 6 іл., 4 табл., 8 пр.

Спосіб визначення ботулінічного нейротоксин типу а на основі иммунодетекции, поєднаної з полімеразної ланцюгової реакцією

Винахід відноситься до галузі медицини і призначене для визначення наявності ботулінічного нейротоксин типу А (BoNT/A). На парамагнітних частинках, несучих іммобілізований білок G бактерій сімейства Streptococcus, з блокованими розчином Денхардта-ДНК адсорбують білок BoNT/A за допомогою специфічних високоафінних поліклональних антитіл. Детектують утворення комплексу білка BoNT/A з биотинилированним антитілом допомогою нековалентного коньюгата фрагментів ДНК з нейтравидином. Проводять ПЛР-ампліфікацію ДНК-матриці з флуоресцентною детекцією сигналу в режимі реального часу. Реєстрацію присутності BoNT/A в досліджуваних зразках проводять по зміні рівня флуоресценції проти контрольних. Винахід забезпечує ефективний спосіб визначення наявності BoNT/A в пробах біологічних рідин і тканин при первинній та вторинній інтоксикації, а також в продуктах харчування і може бути використане для аналізу як інфекційно небезпечних, так і інактивованих зразків. 5 іл., 1 табл., 5 пр.

Спосіб прогнозування тяжкого сепсису у хворих з гострими отруєннями речовинами наркотичного дії

Винахід відноситься до галузі медицини, а саме до способу прогнозування розвитку тяжкого сепсису. Сутність способу полягає в тому, що в 1-е добу після гострого отруєння речовинами наркотичного дії визначають вміст у сироватці крові прокальцитонина, інтерлейкіну-6 та інтерлейкіну-8. При величині прокальцитонина від 0,5 нг/мл до 5 нг/мл, інтерлейкіну-6 від 20 пг/мл до 150 пг/мл, інтерлейкіну-8 від 50 пг/мл до 300 пг/мл прогнозують розвиток важкого сепсису. Використання заявленого способу забезпечує високу надійність прогнозування розвитку тяжкого сепсису. 1 табл., 3 пр.

Набір синтетичних олігонуклеотидів для виявлення видової приналежності вересу звичайного (calluna vulgaris (l.) hull.)

Винахід відноситься до галузі молекулярної генетики, геносистематики і фармакогнозії і призначене для виявлення видової приналежності вересу звичайного (Calluna vulgaris (L.) Hull.). Запропонований набір синтетичних олігонуклеотидів для ПЛР з фрагментом ITS2 ядерної ДНК, що включає прямий та зворотній праймери і руйнується зонд. Набір володіє високою чутливістю і специфічністю і дозволяє швидко і достовірно провести ідентифікацію лікарської рослини. 1 іл., 1 пр.
Up!