Система для визначення показників надійності і безперебійності мереж водопостачання та водовідведення

 

Винахід відноситься до галузі міського водопроводу і каналізації і призначене для визначення показників надійності і безперебійності мереж водопостачання та водовідведення у відповідності з вимогами №416-ФЗ «ПРО водопостачанні та водовідведенні».

Відомий метод декомпозиції та эквивалентирования каналізаційної мережі, розроблений для визначення відносного обсягу неочищеної стічної води, що скидається на поверхню внаслідок випадкових виходів з ладу окремих ділянок. Методика зводиться до формальної заміни мережі одним фіктивним еквівалентним каналом, параметри надійності якого розраховуються за відомими интенсивностям відмов і відновлень ділянок (див. Єрмолін Ю. А., Алексєєв М. І. Метод декомпозиції та эквивалентирования каналізаційної мережі // Водопостачання і сан. техніка. 2012. №11).

Метод декомпозиції та эквивалентирования має наступні недоліки:

1. Обмежена сфера застосування, т. к. він:

- дозволяє розрахувати тільки один показник - забезпеченість витрати, що відводиться мережею. При цьому не дозволяє визначати імовірнісні показники надійності, такі як безперебійність, які у відповідності з Федеральним законом від 07.12.2011 №озволяет провести оцінку ефективності пристрою перемичок між окремими ділянками, т. к. розроблений для розрахунку забезпеченості мережі тільки «деревоподібної конфігурації. Разом з тим, цей метод підвищення надійності відомий і широко застосовується на практиці, наприклад, закольцовка тунельного колектора вздовж річки Фонтанки в Санкт-Петербурзі;

- не дозволяє розрахувати забезпеченість витрати, що відводиться мережею в частково працездатних станах, тобто при відмові окремих ділянок мережі.

2. Висока похибка, т. к. в ньому, з метою спрощення введено ряд допущень, суттєво занижують точність розрахунків.

Найбільш близьким аналогом до заявляється винаходу є «Пристрій для аналізу надійності трубопроводів міської водовідвідної мережі», взяте в якості прототипу, забезпечене блок первинної обробки інформації, блоком збору і обробки інформації про структурні пошкодженнях і блоком збору і обробки інформації про функціональні зміни трубопроводів, входами підключених до виходів блоку фільтрації параметрів для вибору потенційних об'єктів санації, а виходами - до входів блоку ранжирування потенційних об'єктів санації, блоки фільтрації параметрів надійності, фільтрації параметрів для вибору потенційних об'єктів санації, ранжиров�м аварійності, аналізу та фільтрації первинної інформації і запитів з експлуатації, вибору потенційних об'єктів санації входами підключені паралельно до виходів блоку первинної обробки інформації, а виходами до входів блоку фільтрації параметрів надійності, до входу якого також підключені виходи блоку збору і накопичення інформації про аварійності трубопроводів і блоку збору інформації по інвентаризації. При цьому блок збору і обробки інформації про структурні пошкодженнях трубопроводів виконаний у вигляді паралельно підключених до входу блоку комірок збору і обробки інформації по тріщинах, за типами руйнувань, за наявності корозійних відкладень і абразивного зносу, виходи яких підключені до виходу блоку. Також блок функціональних змін трубопроводів виконаний у вигляді паралельно підключених до входу блоку комірок збору і обробки інформації про наявність зміщення труб, про осідання лотка, про порушення первісної форми труб, про наявність наносів і биообразований, виходами приєднаних до виходу блоку (див. патент РФ №2237784 (пріоритет від 25.03.2003) «Пристрій для аналізу надійності трубопроводів міської водовідвідної мережі»).

Пристрій для аналізу надійності трубопроводів городс і аналізу показників надійності трубопроводів і не може бути застосована для оцінки надійності всієї мережі, т. к.:

- не дозволяє визначати імовірнісні показники надійності всієї мережі у вигляді ймовірності знаходження мережі під час t в працездатному стані при відсутності відмов її ділянок, ймовірності знаходження в мережі частково працездатних станах (не є відмовою мережі) при знаходженні j-го ділянки у час t в стані відмови, та ін;

- не дозволяє визначати технологічний показник надійності всієї мережі у вигляді обсягу води, що відводиться мережею за розрахунковий період експлуатації t при знаходженні її в працездатному стані та ін;

- не дозволяє визначати технологічний показник надійності всієї мережі водовідведення у вигляді обсягу аварійного скидання неочищених стічних вод з-за аварій та засмічень j-го ділянки та ін;

- не дозволяє визначати технологічні показники надійності всієї мережі водовідведення у вигляді аварійного скидання неочищених стічних вод з-за аварій та засмічень j-го ділянки, обсягу води, що відводиться мережею за розрахунковий період експлуатації t при знаходженні її в частково-працездатному стані в умовах, коли конфігурація мережі дозволяє змінювати потокорозподілення з-за аварій та засмічень j-го ділянки.

З цієї причини застосуванням вуст�ие (надійності і безперебійності водовідведення, згідно з вимогою статті 39 № 416-ФЗ «ПРО водопостачанні та водовідведенні») не представляється можливим, оскільки вона дозволяє визначати тільки одиничні показники надійності труб і ділянок, а не всієї системи в цілому.

Завданням цього винаходу є розширення області застосування пристрою.

Поставлена задача вирішена так, що у відомому пристрої, що включає, блок первинної обробки інформації, у відповідності з цим винаходом, блок первинної обробки інформації, виконаний у вигляді паралельно приєднаних до входу блоку, щонайменше, осередків введення інформації за кількістю дільниць n, по довжині ділянок lj, діаметрів ділянок Dj, витрат ділянок qjмережі, де 0 < j≤n, тривалості розрахункового періоду t, показниками надійності колодязів, показниками надійності труб або матеріалів труб, виходи яких з'єднані з виходом блоку.

Крім того, система додатково має:

- блоком розрахунку показників надійності елементів мережі, виконаному у вигляді паралельно приєднаних до входу блоку комірок розрахунку показників надійності труб, розрахунку інтенсивностей відключення ділянок, розрахунку інтенсивностей ремонту уч�лока, при цьому, вихід осередку розрахунку показників надійності труб з'єднаний з входом осередку розрахунку інтенсивностей відключення ділянок, а виходи осередку розрахунку інтенсивностей ремонту ділянок і осередки розрахунку інтенсивностей відключення ділянок з'єднані з входом осередку розрахунку комплексних показників ремонтопридатності ділянок;

- блоком визначення імовірнісних показників надійності мережі, виконаному у вигляді паралельно приєднаних до входу блоку комірок розрахунку ймовірності знаходження j-го ділянки у час t в стані відмови, розрахунку ймовірності знаходження мережі під час t в працездатному стані, розрахунку ймовірності знаходження мережі під час t в частково-працездатному стані, виходи яких з'єднані з виходом блоку.

При цьому, вихід блоку первинної обробки інформації з'єднаний з входом блоків розрахунку показників надійності елементів мережі, вихід блоку розрахунку показників надійності елементів мережі приєднаний до входу блоку визначення імовірнісних показників надійності мережі.

Є варіанти розвитку, коли:

1. Система додатково оснащена блоком визначення технологічних показників надійності мережі водовідведення, виконаному у вигляді паралл�ій і засмічень j-го ділянки, розрахунку обсягу води, що відводиться мережею за розрахунковий період експлуатації t при знаходженні її в працездатному стані, розрахунку об'єму води, що відводиться мережею за розрахунковий період експлуатації t при знаходженні її в частково-працездатному стані, розрахунку обсягу аварійного скидання неочищених стічних вод з-за аварій та засмічень за розрахунковий період експлуатації t, виходи яких з'єднані з виходом блоку, при цьому, вихід блоку первинної обробки інформації з'єднаний з входом блоку визначення технологічних показників надійності мережі водовідведення, вихід блоку визначення імовірнісних показників надійності мережі приєднаний до входу блоку визначення технологічних показників надійності мережі водовідведення.

2. Осередок розрахунку показників надійності труб виконана з можливістю визначення інтенсивності відмов азбестоцементних труб мереж водовідведення за формулою

λпротдоазj=0,048Dj0.8,

де λотказj- інтенсивність відмов труб j-го ділянки, 1/(рік·км); Dj- діаметр труб j-го учаѸ відмов чавунних труб мереж водовідведення за формулою

λпротдоазj=0,056Dj0.9;

4. Осередок розрахунку показників надійності труб виконана з можливістю визначення інтенсивності відмов керамічних труб мереж водовідведення за формулою

λпротдоазj=0,04Dj0.8;

5. Осередок розрахунку показників надійності труб виконана з можливістю визначення інтенсивності відмов залізобетонних мереж водовідведення труб за формулою

λпротдоазj=0,06Dj0.9;

6. Осередок розрахунку показників надійності труб виконана з можливістю визначення інтенсивності відмов пластмасових труб мереж водовідведення за формулою

λпротдоазj=0,025<показників надійності труб виконана з можливістю визначення інтенсивності забур'янення азбестоцементних труб мереж водовідведення за формулою

λзазпрорj=0,16Dj1.2,

де λзасорj- інтенсивність засмічення труб j-го ділянки, 1/(рік·км);

8. Осередок розрахунку показників надійності труб виконана з можливістю визначення інтенсивності забур'янення чавунних труб мереж водовідведення за формулою

λзазпрорj=0,17Dj1.2;

9. Осередок розрахунку показників надійності труб виконана з можливістю визначення інтенсивності забур'янення керамічних труб мереж водовідведення за формулою

λзазпрорj=0,14Dj1.2;

10. Осередок розрахунку показників надійності труб виконана з можливістю визначення інтенсивності забур'янення залізобетонних труб мереж водовідведення за формулою

λ;

11. Осередок розрахунку показників надійності труб виконана з можливістю визначення інтенсивності забур'янення пластмасових труб мереж водовідведення за формулою

λзазпрорj=0,04Dj1.15;

12. Осередок розрахунку показників надійності труб виконана з можливістю визначення тривалість ремонту труб за формулою

tремj=(8760/(8760/(485·0,001·Dj-504·(0,001·Dj)2-27)),

де tремj- тривалість ремонту труб j-го ділянки, год; Dj- діаметр труб j-го ділянки, мм;

13. Осередок розрахунку інтенсивностей відключення ділянок виконана з можливістю визначення інтенсивності відключення ділянок за формулою

λучj(t)=(λпротдоазj+k1ta1)lj+�частка мережі, 1/рік; λотказj- інтенсивність відмов труб j-го ділянки, 1/(рік·км); lj- довжина j-ї ділянки, λдо- інтенсивність відмов колодязів, 1/рік; k1, ·a1- калібровані коефіцієнти; t - час, год;

14. Осередок розрахунку інтенсивностей відключення ділянок виконана з можливістю визначення інтенсивності відключення ділянок мереж водовідведення за формулою

,

де k2, ·a2- калібровані коефіцієнти; t - час, год;

15. Осередок розрахунку інтенсивностей відключення ділянок виконана з можливістю визначення інтенсивності відключення ділянок мереж водовідведення за формулою

,

де k3, ·a3- калібровані коефіцієнти; t - час, год;

16. Осередок розрахунку інтенсивностей відключення ділянок виконана з можливістю визначення інтенсивності відключення ділянок за формулою

λучj=λпротдоазjlj+λдо;

17. Осередок розрахунку інтенсивностей ремонту участко�Dj-504·(0,001·Dj)2-27),

де µнавч. j- інтенсивність ремонту j-ї ділянки мережі, 1/рік; Dj- діаметр труб j-го ділянки, мм;

18. Осередок розрахунку комплексних показників ремонтопридатності ділянок виконана з можливістю визначення комплексних показників ремонтопридатності ділянок за формулою

γнавч. j(t)=λнавч. j(t)/µнавч. j;

19. Осередок розрахунку комплексних показників ремонтопридатності ділянок виконана з можливістю визначення комплексних показників ремонтопридатності ділянок за формулою

γнавч. jнавч. jнавч. j;

20. Осередок розрахунку ймовірності знаходження j-го ділянки у час t в стані відмови виконана з можливістю визначення ймовірності знаходження j-го ділянки у час t в стані відмови за формулою

,

де Kaвj(t) - ймовірність знаходження j-го ділянки у час t в стані відмови;λc=j=1nλучj(t);j=1n(1+γучj(t))1];

21. Осередок розрахунку ймовірності знаходження мережі під час t в працездатному стані виконана з можливістю визначення ймовірності знаходження мережі під час t в працездатному стані за формулою

Kcj(t)=1/j=1n(1+γучj(t))+[11/j=1n(1+γучj(t))]e(λc+μc)bsup>Kcj(t)- ймовірності знаходження j-го ділянки у час t в працездатному стані;

22. Осередок розрахунку ймовірності знаходження мережі під час t в частково - працездатному стані виконана з можливістю визначення ймовірності знаходження мережі під час t в частково-працездатному стані за формулою

Kчнз(t)=j=1n1[γучj(t)/j=1n(1+γучj(t))γучj(t)/j=1n(1+γ(λc+μc)t],

де Kчн(t) - ймовірність знаходження мережі під час t в частково-працездатному стані;

23. Осередок розрахунку обсягу аварійного скидання неочищених стічних вод з-за аварій та засмічень j-го ділянки виконана з можливістю визначення обсягу аварійного скидання неочищених стічних вод з-за аварій та засмічень j-го ділянки мереж водовідведення за формулою

Vзбрj(t)=0t[qjγучj(t)/j=1n(1+γучj(t))qjγучj(t)+γучj(t))e(λc+μc)t]dt,

де Vсбрj(t) - аварійний скид неочищених стічних вод із-за аварій та засмічень j-ої ділянки, м3; qj- витрати j-ої ділянки мережі, м3/з;

24. Блок визначення технологічних показників надійності мережі водовідведення, додатково забезпечений осередком моделювання мережі, виконаної з можливістю визначення витрати аварійного скидання qjmodмереж водовідведення при відключенні j-ї ділянки мережі, приєднаної до входу блоку, вихід якої з'єднаний з входами осередку розрахунку обсягу аварійного скидання неочищених стічних вод з-за аварій та засмічень j-го ділянки, розрахунку об'єму води, що відводиться мережею за розрахунковий період експлуатації t при знаходженні її в частково-працездатному стані.

25. Осередок розрахунку обсягу аварійного скидання неочищених стічних вод з-за аварій та засмічень j-го ділянки виконана з можливістю визначено� за формулою

Vзбрj(t)=0t[qjmodγучj(t)/j=1n(1+γучj(t))qjmodγучj(t)/j=1n(1+γучj(t))e(λc+μc)t]dt,

де Vсбрj(t) - аварійний скид неочищених стічних вод з-�еті, визначений у клітинці моделювання мережі, м3/с; γнавч. j(t) - комплексний показник ремонтопридатності j-ї ділянки мережі.

26. Осередок розрахунку обсягу води, що відводиться мережею за розрахунковий період експлуатації t при знаходженні її в працездатному стані виконана з можливістю визначення обсягу води, що відводиться мережею водовідведення за розрахунковий період експлуатації t при знаходженні її в працездатному стані за формулою

Vc(t)=0t[qc/j=1n(1+γучj(t))+[1qc/j=1n(1+γучj(t))]e,

де Vc(t) - обсяг, який відводиться мережею за розрахунковий період експлуатації t при знаходженні її в працездатному стані, м3; qc- витрата мережі, м3/с; qc=qn;

27. Осередок розрахунку обсягу води, що відводиться мережею за розрахунковий період експлуатації t при знаходженні її в частково-працездатному стані виконана з можливістю визначення обсягу води, що відводиться мережею водовідведення за розрахунковий період експлуатації t при знаходженні її в частково-працездатному стані за формулою

Vчнj(t)=0t[qзjγучj(t)/j=1n(1+γучj(t))qзjγу∏j=1n(1+γучj(t))e(λc+μc)t]dt,

де Vчнj(t) - обсяг, який відводиться мережею за розрахунковий період експлуатації t при знаходженні її в частково-працездатному стані, м3; qcj- витрати, що відводиться мережею при відключенні j-ї ділянки мережі, qcj=qc-qjmod, м3/з;

28. Осередок розрахунку обсягу аварійного скидання неочищених стічних вод з-за аварій та засмічень за розрахунковий період експлуатації t виконана з можливістю визначення обсягу аварійного скидання неочищених стічних вод з-за аварій та засмічень на мережі водовідведення за розрахунковий період експлуатації t за формулою

Vзбр(t)=j=1nVзбmi>j=1n0t[qjγучj(t)/j=1n(1+γучj(t))qjγучj(t)/j=1n(1+γучj(t))e(λc+μc)t]dt,

де Vсбр(t) - скидання неочищених стічних вод з-за аварій та засмічень за розрахунковий період експлуатації t, м3; qj- витрати j-ої ділянки мережі, м3/з;

<�ти є:

1. Виконання блоку первинної обробки інформації у вигляді паралельно приєднаних до входу блоку, щонайменше, осередків введення інформації за кількістю дільниць n, по довжині ділянок lj, діаметрів ділянок Dj, витрат ділянок qjмережі, де 0 < j≤n, тривалості розрахункового періоду t, показниками надійності колодязів, показниками надійності труб і/або матеріалів труб;

2. З'єднання виходів, щонайменше, осередків введення інформації за кількістю дільниць n, по довжині ділянок lj, діаметрів ділянок Dj, витрат ділянок qjмережі, де 0 < j≤n, тривалості розрахункового періоду t, показниками надійності колодязів, показниками надійності труб або матеріалів труб з виходом блоку первинної обробки інформації;

3. Додаткове постачання системи блоком розрахунку показників надійності елементів мережі;

4. Додаткове постачання системи блоком визначення імовірнісних показників надійності мережі;

5. Додаткове постачання системи блоком визначення технологічних показників надійності мережі водовідведення;

6. З'єднання виходу блоку первинної обробки інформації з входами блоків розрахунку показників надійності елементів а розрахунку показників надійності елементів мережі з входом блоку визначення імовірнісних показників надійності мережі;

8. З'єднання виходу блоку визначення імовірнісних показників надійності мережі з входом блоку визначення технологічних показників надійності мережі водовідведення;

9. Виконання блоку розрахунку показників надійності елементів мережі у вигляді паралельно приєднаних до входу блоку комірок розрахунку показників надійності труб, розрахунку інтенсивностей відключення ділянок, розрахунку інтенсивностей ремонту ділянок, розрахунку комплексних показників ремонтопридатності ділянок;

10. З'єднання виходів осередків розрахунку показників надійності труб, розрахунку інтенсивностей відключення ділянок, розрахунку інтенсивностей ремонту ділянок, розрахунку комплексних показників ремонтопридатності ділянок з виходом блоку розрахунку показників надійності елементів мережі;

11. З'єднання виходу осередку розрахунку показників надійності труб з входом осередку розрахунку інтенсивностей відключення ділянок;

12. З'єднання виходів осередку розрахунку інтенсивностей ремонту ділянок і осередки розрахунку інтенсивностей відключення ділянок з входом осередку розрахунку комплексних показників ремонтопридатності ділянок;

13. Виконання блоку визначення імовірнісних показників надійності мережі у вигляд�оянии відмови, розрахунку ймовірності знаходження мережі під час t в працездатному стані, розрахунку ймовірності знаходження мережі під час t в частково-працездатному стані;

14. З'єднання виходів осередків розрахунку ймовірності знаходження j-го ділянки у час t в стані відмови, розрахунку ймовірності знаходження мережі під час t в працездатному стані, розрахунку ймовірності знаходження мережі під час t в частково-працездатному стані з виходом блоку визначення імовірнісних показників надійності мережі;

15. Виконання блоку визначення технологічних показників надійності мережі водовідведення у вигляді паралельно приєднаних до входу блоку комірок розрахунку обсягу аварійного скидання неочищених стічних вод з-за аварій та засмічень j-го ділянки, розрахунку об'єму води, що відводиться мережею за розрахунковий період експлуатації t при знаходженні її в працездатному стані, розрахунку об'єму води, що відводиться мережею за розрахунковий період експлуатації t при знаходженні її в частково-працездатному стані, розрахунку обсягу аварійного скидання неочищених стічних вод з-за аварій та засмічень за розрахунковий період експлуатації t;

16. З'єднання виходів осередків розрахунку обсягу аварійного скидання неочищених сто�уатации t при знаходженні її в працездатному стані, розрахунку обсягу води, що відводиться мережею за розрахунковий період експлуатації t при знаходженні її в частково-працездатному стані, розрахунку обсягу аварійного скидання неочищених стічних вод з-за аварій та засмічень за розрахунковий період експлуатації t з виходом блоку визначення технологічних показників надійності мережі водовідведення;

17. З'єднання виходу блоку первинної обробки інформації з входом блоків розрахунку показників надійності елементів мережі і визначення технологічних показників надійності мережі водовідведення;

18. З'єднання виходу блоку розрахунку показників надійності елементів мережі з входом блоку визначення імовірнісних показників надійності мережі;

19. З'єднання виходу блоку визначення імовірнісних показників надійності мережі з входом блоку визначення технологічних показників надійності мережі водовідведення;

20. Виконання осередку розрахунку показників надійності труб з можливістю визначення інтенсивності відмов азбестоцементних труб мереж водовідведення за формулою

λпротдоазj=0,048Dj0.8<>- діаметр труб j-ої ділянки, м;

21. Виконання осередку розрахунку показників надійності труб з можливістю визначення інтенсивності відмов чавунних труб мереж водовідведення за формулою

λпротдоазj=0,056Dj0.9;

22. Виконання осередку розрахунку показників надійності труб з можливістю визначення інтенсивності відмов керамічних труб мереж водовідведення за формулою

λпротдоазj=0,04Dj0.8;

23. Виконання осередку розрахунку показників надійності труб з можливістю визначення інтенсивності відмов залізобетонних труб мереж водовідведення за формулою

λпротдоазj=0,06Dj0.9;

24. Виконання осередку розрахунку показників надійності труб з можливістю вп�>mrow>λпротдоазj=0,025Dj0.8;

25. Виконання осередку розрахунку показників надійності труб з можливістю визначення інтенсивності забур'янення азбестоцементних труб мереж водовідведення за формулою

λзазпрорj=0,16Dj1.2;

де λзасорj- інтенсивність засмічення труб j-го ділянки, 1/(рік·км);

26. Виконання осередку розрахунку показників надійності труб виконана з можливістю визначення інтенсивності забур'янення чавунних труб мереж водовідведення за формулою

λзазпрорj=0,17Dj1.2;

27. Виконання осередку розрахунку показників надійності труб з можливістю визначення інтенсивності забур'янення керамічних труб мереж водовідведення за формулою

λsubsup>;

28. Виконання осередку розрахунку показників надійності труб з можливістю визначення інтенсивності забур'янення залізобетонних труб мереж водовідведення за формулою

λзазпрорj=0,07Dj1.2;

29. Виконання осередку розрахунку показників надійності труб з можливістю визначення інтенсивності забур'янення пластмасових труб мереж водовідведення за формулою

λзазпрорj=0,04Dj1.15;

30. Виконання осередку розрахунку показників надійності труб з можливістю визначення тривалість ремонту труб за формулою

tремj=(8760/(8760/(485·0,001·Dj-504·(0,001·Dj)2-27)),

де tремj- тривалість ремонту труб j-го ділянки, год; Dj- діаметр труб j-го ділянки, мм;

31. Виконання розрахунку осередку інтенсивностей відключення ділянок з можливістю визначення інтенсивності откло ділянки мережі, 1/рік; λотказj- інтенсивність відмов труб j-го ділянки, 1/(рік·км); lj- довжина j-ї ділянки, км; λдо- інтенсивність відмов колодязів, 1/рік; k1, ·a1- калібровані коефіцієнти; t - час, год;

32. Виконання розрахунку осередку інтенсивностей відключення ділянок з можливістю визначення інтенсивності відключення ділянок мереж водовідведення за формулою

де k2, ·a2- калібровані коефіцієнти; t - час, год;

33. Виконання розрахунку осередку інтенсивностей відключення ділянок з можливістю визначення інтенсивності відключення ділянок мереж водовідведення за формулою

,

де k3, ·a3- калібровані коефіцієнти; t - час, год;

34. Виконання розрахунку осередку інтенсивностей відключення ділянок з можливістю визначення інтенсивності відключення ділянок за формулою

λучj=λпротдоазjlj+λдо;

35. Виконання розрахунку осередку интенсивност�(485·0,001·Dj-504·(0,001·Dj)2-27),

де інтенсивність ремонту j-ї ділянки мережі, 1/рік; Dj- діаметр труб j-го ділянки, мм;

36. Виконання осередку розрахунку комплексних показників ремонтопридатності ділянок з можливістю визначення комплексних показників ремонтопридатності ділянок за формулою

γучj(t)=λучj(t)/µучj,

де γучj(t) - комплексний показник ремонтопридатності j-ї ділянки мережі;

37. Виконання осередку розрахунку комплексних показників ремонтопридатності ділянок з можливістю визначення комплексних показників ремонтопридатності ділянок за формулою

γучjучjучj;

38. Виконання розрахунку осередку ймовірності знаходження j-го ділянки у час t в стані відмови з можливістю визначення ймовірності знаходження j-го ділянки у час t в стані відмови за формулою

,

де Kaвj(t) - ймовірність знаходження j-го ділянки у час t в стані відмови; γнавч. j(t) - комплексний показник ремонтопридатності j-ї ділянки мережі;λc=j=1nλуμc=1λc[j=1n(1+γучj(t))1].

39. Виконання розрахунку осередку ймовірності знаходження мережі під час t в працездатному стані з можливістю визначення ймовірності знаходження мережі під час t в працездатному стані за формулою

Kcj(t)=1/j=1n(1+γучj(t))+[11/j=1n(1+γучj(t)μc)t,

деKcj(t)- ймовірності знаходження j-го ділянки у час t в працездатному стані;

40. Виконання розрахунку осередку ймовірності знаходження мережі під час t в частково-працездатному стані з можливістю визначення ймовірності знаходження мережі під час t в частково-працездатному стані за формулою

Kчнз(t)=j=1n1[γучj(t)/j=1n(1+γучj(t))γучj(t)(1+γучj(t))e(λc+μc)t],

де Kчн(t) - ймовірність знаходження мережі під час t в частково-працездатному стані;

41. Виконання розрахунку осередку обсягу аварійного скидання неочищених стічних вод з-за аварій та засмічень j-го ділянки з можливістю визначення обсягу аварійного скидання неочищених стічних вод з-за аварій та засмічень j-го ділянки мереж водовідведення за формулою

Vзбрj(t)=0t[qjγучj(t)/j=1n(1+γучj(t(t)/j=1n(1+γучj(t))e(λc+μc)t]dt,

де Vсбрі(t) - аварійний скид неочищених стічних вод із-за аварій та засмічень j-ої ділянки, м3; qj- витрати j-ої ділянки мережі, м3/с; γучj(t) - комплексний показник ремонтопридатності j-ї ділянки мережі;

42. Додаткове постачання блоку визначення технологічних показників надійності мережі водовідведення осередком моделювання мережі, виконаної з можливістю визначення витрати аварійного скидання qjmodмереж водовідведення при відключенні j-ї ділянки мережі;

43. Приєднання осередку моделювання мережі до входу блоку визначення технологічних показників надійності мережі водовідведення;

44. З'єднання виходу осередку моделювання мережі з входами осередку розрахунок відведеного мережею за розрахунковий період експлуатації t при знаходженні її в частково-працездатному стані;

45. Виконання розрахунку осередку обсягу аварійного скидання неочищених стічних вод з-за аварій та засмічень j-го ділянки з можливістю визначення обсягу аварійного скидання неочищених стічних вод з-за аварій та засмічень j-го ділянки мереж водовідведення за формулою

Vзбрj(t)=0t[qjmodγучj(t)/j=1n(1+γучj(t))qjmodγучj(t)/j=1n(1+γучj(t))e,

де Vсбрі(t) - аварійний скид неочищених стічних вод із-за аварій та засмічень j-ої ділянки, м3; qjmod- витрата аварійного скидання при відключенні j-ї ділянки мережі, визначений у клітинці моделювання мережі, м3/с; γучj(t) - комплексний показник ремонтопридатності j-ї ділянки мережі;

46. Виконання розрахунку осередку обсягу води, що відводиться мережею за розрахунковий період експлуатації t при знаходженні її в працездатному стані з можливістю визначення обсягу води, що відводиться мережею водовідведення за розрахунковий період експлуатації t при знаходженні її в працездатному стані за формулою

Vc(t)=0t[qc/j=1n(1+γучj(t))+[1qc/учj(t))]e(λc+μc)t]dt,

де Vc(t) - обсяг, який відводиться мережею за розрахунковий період експлуатації t при знаходженні її в працездатному стані, м3; qc- витрата мережі, м3/с; γучj(t) - комплексний показник ремонтопридатності j-ї ділянки мережі; qc=qn;

47. Виконання розрахунку осередку обсягу води, що відводиться мережею за розрахунковий період експлуатації t при знаходженні її в частково - працездатному стані з можливістю визначення обсягу води, що відводиться мережею водовідведення за розрахунковий період експлуатації t при знаходженні її в частково-працездатному стані за формулою

Vчнj(t)=0t[qзjγучi>j=1n(1+γучj(t))qзjγучj(t)/j=1n(1+γучj(t))e(λc+μc)t]dt,

де Vчнj(t) - обсяг, який відводиться мережею за розрахунковий період експлуатації t при знаходженні її в частково-працездатному стані, м3; qcj- витрати, що відводиться мережею при відключенні j-ї ділянки мережі, qcj=qc-qjmod, м3/с; γучj(t) - комплексний показник ремонтопридатності j-ї ділянки мережі;

48. Виконання розрахунку осередку обсягу аварійного скидання неочищених стічних вод з-за аварій та засмічень за расчетнварий і засмічень на мережі водовідведення за розрахунковий період експлуатації t за формулою

Vзбр(t)=j=1nVзбрj(t)=j=1n0t[qjγучj(t)/j=1n(1+γучj(t))qjγучj(t)/j=1n(1+γучj(t))e(λc+μ/mrow>,

де Vсбр(t) - скидання неочищених стічних вод з-за аварій та засмічень за розрахунковий період експлуатації е, м3;

За відомостями, наявними у авторів, відмінні ознаки №34, 37 в технічній літературі відомі, а інші - не відомі, що відповідає умові патентоспроможності «новизна».

Сумісне застосування в заявляв пристрої зазначених ознак дозволяє отримати позитивний ефект, який полягає в тому, що з'являється можливість визначати:

1. Імовірнісні показники надійності всієї мережі водопостачання та водовідведення у вигляді ймовірності знаходження мережі під час t в працездатному стані, ймовірності знаходження мережі під час t в частково-працездатному стані. Це стало можливим завдяки спільному застосуванню відмінних ознак 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 20-31, 19, 18, 17, 1-2, 4, 6-7, 9-14, 17-40;

2. Технологічні показники надійності всієї мережі водовідведення у вигляді обсягу аварійного скидання неочищених стічних вод з-за аварій та засмічень j-го ділянки, обсягу води, що відводиться мережею за розрахунковий період експлуатації t при знаходженні її в працездатному стані, обсягу води, відводь�аварійного скидання неочищених стічних вод з-за аварій та засмічень за розрахунковий період експлуатації t. Це стало можливим завдяки спільному застосуванню відмінних ознак 1-3, 5, 8, 15-37, 41, 46-48;

3. Технологічні показники надійності всієї мережі водовідведення у вигляді аварійного скидання неочищених стічних вод з-за аварій та засмічень j-го ділянки, обсягу води, що відводиться мережею за розрахунковий період експлуатації t при знаходженні її в частково-працездатному стані в умовах, коли конфігурація мережі дозволяє змінювати потокорозподілення з-за аварій та засмічень j-ї ділянки. Це стало можливим завдяки спільному застосуванню відмінних ознак 42-45.

Таким чином, всі відмітні ознаки є суттєвими.

Пропонована авторами система відрізняється від прототипу конструктивно. На фіг.1 представлена схема пропонованої Системи для визначення показників надійності і безперебійності мереж водопостачання і водовідведення», на фіг.2 - результати аналізу надійності з застосуванням пропонованої системи на прикладі реальної водовідвідної мережі з 13 ділянок азбестоцементних труб, коли при аварії та засміченні j-го ділянки витрата аварійного скидання неочищених стічних вод дорівнює qjна фіг.3 - те ж, коли при аварії та засміченні j-го ділянки витрата з аварійного>�система містить (див. фіг.1):

- блок 1 первинної обробки інформації;

- блок 2 розрахунку показників надійності елементів мережі;

- блок 3 визначення імовірнісних показників надійності мережі;

- блок 4 визначення технологічних показників надійності мережі водовідведення.

При цьому, вихід блоку первинної обробки інформації I приєднаний до входу блоку 2 розрахунку показників надійності елементів мережі і блоку 4 визначення технологічних показників надійності мережі водовідведення. Крім того, вихід блоку 2 розрахунку показників надійності елементів мережі приєднаний до входу блоку 3 визначення імовірнісних показників надійності мережі, вихід якого підключено до входу блоку 4 визначення технологічних показників надійності мережі водовідведення.

Блок 1 первинної обробки інформації, виконаний у вигляді паралельно приєднаних до входу блоку, щонайменше, клітинки 5 введення інформації за кількістю дільниць n, клітинки 6 введення інформації по довжині ділянок ljклітинки 7 введення інформації по діаметрам ділянок Djклітинки 8 введення інформації за видатками ділянок qjмережі, де 0 < j≤n, осередки 9 введення інформації по тривалості розрахункового періоду t, осередки 10 уб та/або матеріалів труб, виходи яких приєднані до виходу блоку 1.

Блок 2 розрахунку показників надійності елементів мережі виконаний у вигляді паралельно приєднаних до входу блоку, щонайменше, осередки 12 розрахунку показників надійності труб, осередки 13 розрахунку інтенсивностей відключення ділянок, осередки 14 розрахунку комплексних показників ремонтопридатності ділянок, осередки 15 розрахунку інтенсивностей ремонту ділянок, виходи яких підключені до виходу блоку 1. При цьому, вихід осередку 12 розрахунку показників надійності труб з'єднаний з входом осередку 13 розрахунку інтенсивностей відключення ділянок, а виходи осередку 15 розрахунку інтенсивностей ремонту ділянок і осередки 13 розрахунку інтенсивностей відключення ділянок з'єднані з входом осередку 14 розрахунку комплексних показників ремонтопридатності ділянок.

Блок 3 визначення імовірнісних показників надійності мережі виконаний у вигляді паралельно приєднаних до входу блоку, щонайменше, осередки 16 розрахунку ймовірності знаходження j-го ділянки у час t в стані відмови, осередки 17 розрахунку ймовірності знаходження мережі під час t в працездатному стані, осередки 18 розрахунку ймовірності знаходження мережі під час t в частково-працездатному стані, виходи которедения виконаний у вигляді паралельно приєднаних до входу блоку, щонайменше, осередки 19 розрахунку обсягу аварійного скидання неочищених стічних вод з-за аварій та засмічень j-го ділянки, осередки 20 розрахунку обсягу води, що відводиться мережею за розрахунковий період експлуатації t при знаходженні її в працездатному стані, осередки 21 розрахунку обсягу води, що відводиться мережею за розрахунковий період експлуатації t при знаходженні її в частково-працездатному стані, осередки 22 розрахунку обсягу аварійного скидання неочищених стічних вод з-за аварій та засмічень за розрахунковий період експлуатації t, виходи яких підключені до виходу блоку 4.

Можливий варіант розвитку, коли необхідно визначити технологічні показники надійності мережі, обладнана перемичками між окремими ділянками. У цьому випадку конфігурація мережі відрізняється від «деревоподібної» і при аварії та засміченні j-го ділянки витрата аварійного скидання неочищених стічних вод не буде дорівнює витраті цієї ділянки. Для його визначення необхідно змоделювати аварію на даній ділянці. У цьому випадку блок 4 визначення технологічних показників надійності мережі водовідведення додатково забезпечений осередком моделювання мережі 23.

Система працює наступним чином.

В блок 1 збору первинної інфор�етях:

- за кількістю дільниць n - у клітинку 5;

- по довжині ділянок lj- у комірку 6;

- по діаметрам ділянок Dj- у комірку 7;

- по видатках ділянок qj- у комірку 8, де 0 < j≤n;

- по тривалості розрахункового періоду t - у клітинку 9;

- за показниками надійності колодязів - в клітинку 10;

- за показниками надійності труб або матеріалів труб - у клітинку 11.

У блоці 2 розрахунку показників надійності елементів мережі проводиться розрахунок:

- показників надійності труб - у клітинці 12, яка виконана з можливістю визначення інтенсивностей відмов λотказjі засмічень λзасорjмереж водовідведення по залежностях, наведених у формулі винаходу у залежності від матеріалу і їх діаметра Dj. Наприклад, при діаметрі азбестоцементних труб j-го ділянки Dj=0.2 м інтенсивності відмов і засмічень відповідно дорівнюютьλпротдоазj=0,048Dj0.8=0,0480,20,8=0,174(1/рпроддом(1/рпроддом))див. результати оцінки для ділянки 12-13 на фіг.2. Крім інтенсивностей відмов у клітинці 12 визначається тривалість ремонту труб за формулою:

tремj=(8760/(8760/(485·0,001·Dj-504·(0,001·Dj)2-27)),

де tремj- тривалість ремонту труб j-го ділянки, год; Dj- діаметр труб j-го ділянки, мм. Наприклад, при Dj=200 мм tремj=(8760/(8760/(485·0,001·200-504·(0,001·200)2-27))=49,84 ч. Інформація про матеріали і діаметрах труб надходить з блоку 1 первинної обробки інформації (клітинки 7 і 11). Цим винаходом не виключається не розрахунок, а введення готової інформації щодо показників надійності труб через комірку 11 блоку 1. У цьому випадку у клітинці 12 відбувається присвоєння введених значень.

- інтенсивностей відключення ділянок - у клітинці 13, яка виконана з можливістю визначення інтенсивності відключення ділянок λу�ності розрахункового періоду t, показників надійності колодязів λдо(інформація надходить з комірок 6, 9, 10) і показників надійності труб λзасорjта/або λотказj(інформація надходить з комірки 12 або з комірки 11). Наприклад, при довжині ділянки мережі водовідведення з азбестоцементних труб lj=0.05 км, інтенсивності відмов колодязів λдо=0,028 1/рік, тривалості експлуатації 1 рік t=8760 год, інтенсивність його відключення в залежності від враховуються факторів дорівнюєЯкщо ділянка має довжину, наприклад, lj=0,08 км і додатковий оглядовий колодязь, тоПри тривалості експлуатації менше нормативного терміну служби, довжині ділянки азбестоцементних труб lj=0.05 км, інтенсивності відмов колодязів λдо=0,028 1/рік інтенсивність його відключення в залежності від враховуються факторів дорівнюєλуч.j(t)=λпротдоазjlj+λдо=λуч.j(8760)=0,17retchy="false">). Аналогічно виконуються розрахунки з урахуванням λзасорjі λзасорjотказj.

Наприклад, на фіг.2 (ділянка 12-13) для азбестоцементних труб l12-13=0,1134 км, λотказ12-13=0,174 1/(рік·км), λзасор12-13=1,104 1/(рік·км).

- інтенсивностей ремонту ділянок - у клітинці 15, яка виконана з можливістю визначення інтенсивності ремонту ділянок за формулою µучj=8760/(485·0,001·Dj-504·(0,001-Dj)2-27)=175,76. Наприклад, при діаметрі ділянки азбестоцементних труб Dj=200 мм інтенсивність ремонту ділянки буде дорівнює µучj=8760/(485·0,001·Dj-504·(0,001-Dj)2-27)==8760/(485·0,001·200-504·(0,001·200)2-27)=175,76, де µучj- інтенсивність ремонту j-ї ділянки мережі, 1/рік; Dj- діаметр труб j-го ділянки, мм

- комплексних показників ремонтопридатності ділянок - у клітинці 14, яка виконана з можливістю розрахунку комплексних показників ремонтопридатності ділянок за формулою γучj(t)=λучj(t)/µучjабо за формулою µучjучjучj. Наприклад, при λуч12-13(8765)=0,229 (1/рік) і µуч12-13=175,76 µуч12-13(8760)=λуч12-13(8760)/µуч12-13=0,231/175,76=0,001314 (з�ет:

- ймовірності знаходження j-го ділянки у час t в стані відмови - в комірці 16, яка виконана з можливістю визначення ймовірності знаходження j-го ділянки у час t в стані відмови за формулою:

.

Результати розрахунку проілюстровані в таблиці на фіг.2, див. колонку 10;

- ймовірності знаходження мережі під час t в працездатному стані - у клітинці 17, яка виконана з можливістю визначення ймовірності знаходження мережі під час t в працездатному стані за формулою:

Kcj(t)=1/j=1n(1+γучj(t))+[11/j=1n(1+γучj(t))]e(λ.

Результати розрахунку проілюстровані в таблиці на фіг.2, див. колонку 11;

- ймовірності знаходження мережі під час t в частково-працездатному стані - у клітинці 18, яка виконана з можливістю визначення ймовірності знаходження мережі під час t в частково-працездатному стані за формулою:

Kчнз(t)=j=1n1[γучj(t)/j=1n(1+γучj(t))γучj(t)/j=1n(1+γучj(t))e].

Результати розрахунку проілюстровані в таблиці на фіг.2, див. колонку 12.

У блоці 4 визначення технологічних показників надійності мережі водовідведення проводиться розрахунок:

- обсягу аварійного скидання неочищених стічних вод з-за аварій та засмічень j-го ділянки - в комірці 19, яка виконана з можливістю визначення обсягу аварійного скидання неочищених стічних вод з-за аварій та засмічень j-го ділянки мереж водовідведення за формулою:

Vзбрj(t)=0t[qjγучj(t)/j=1n(1+γучj(t))qjγучj(t)/msub>γучj(t))e(λc+μc)t]dt.

Результати розрахунку проілюстровані в таблиці на фіг.2, див. колонку 13;

- обсягу води, що відводиться мережею за розрахунковий період експлуатації t при знаходженні її в працездатному стані - у клітинці 20, яка виконана з можливістю визначення обсягу води, що відводиться мережею водовідведення за розрахунковий період експлуатації t при знаходженні її в працездатному стані за формулою:

Vc(t)=0t[qc/j=1n(1+γучj(t))+[1qcγучj(t))]e(λc+μc)t]dt.

Результати розрахунку проілюстровані в таблиці на фіг.2, див. колонку 14;

- обсягу води, що відводиться мережею за розрахунковий період експлуатації t при знаходженні її в частково-працездатному стані - у клітинці 21, яка виконана з можливістю визначення обсягу води, що відводиться мережею водовідведення за розрахунковий період експлуатації t при знаходженні її в частково-працездатному стані за формулою:

Vчнj(t)=0t[qзjγучj(t)/j=1n(1qзjγучj(t)/j=1n(1+γучj(t))e(λc+μc)t]dt.

Результати розрахунку проілюстровані в таблиці на фіг.2, див. колонку 15;

- обсягу аварійного скидання неочищених стічних вод з-за аварій та засмічень за розрахунковий період експлуатації t - у клітинці 22, яка виконана з можливістю визначення обсягу аварійного скидання неочищених стічних вод з-за аварій та засмічень на мережі водовідведення за розрахунковий період експлуатації t за формулою:

Vзбр(t)=j=1nVзбрmi>=1n0t[qjγучj(t)/j=1n(1+γучj(t))qjγучj(t)/j=1n(1+γучj(t))e(λc+μc)t]dt.

Результати розрахунку проілюстровані в таблиці на фіг.2, див. колонку 16.

Аналогічні результати розрахунку, коли при аварії та засміченні j-го ділянки витрата аварійного скидання�бліці на фіг.3. У цьому варіанті при моделюванні враховується, що деякі конфігурації мережі дозволяють змінювати потокорозподілення з-за аварій та засмічень j-го ділянки.

Таким чином, пропонована система відповідає критерію «промислова придатність».

1. Система для визначення показників надійності і безперебійності мереж водопостачання та водовідведення, що містить блок первинної обробки інформації, що відрізняється тим, що блок первинної обробки інформації, виконаний у вигляді паралельно приєднаних до входу блоку, щонайменше, осередків введення інформації за кількістю дільниць n, по довжині ділянок lj, діаметрів ділянок Dj, витрат ділянок qjмережі, де 0 < j≤n, тривалості розрахункового періоду t, показниками надійності колодязів, показниками надійності труб або матеріалів труб, виходи яких з'єднані з виходом блоку, система додатково оснащена блоком розрахунку показників надійності елементів мережі, виконаним у вигляді паралельно приєднаних до входу блоку комірок розрахунку показників надійності труб, розрахунку інтенсивностей відключення ділянок, розрахунку інтенсивностей ремонту ділянок, розрахунку комплексних показників ремонтопридатності учас�единен з входом осередку розрахунку інтенсивностей відключення ділянок, а виходи осередку розрахунку інтенсивностей ремонту ділянок і осередки розрахунку інтенсивностей відключення ділянок з'єднані з входом осередку розрахунку комплексних показників ремонтопридатності ділянок, блоком визначення імовірнісних показників надійності мережі, виконаному у вигляді паралельно приєднаних до входу блоку комірок розрахунку ймовірності знаходження j-го ділянки у час t в стані відмови, розрахунку ймовірності знаходження мережі під час t в працездатному стані, розрахунку ймовірності знаходження мережі під час t в частково-працездатному стані, виходи яких з'єднані з виходом блоку, при цьому вихід блоку первинної обробки інформації з'єднаний з входом блоків розрахунку показників надійності елементів мережі, вихід блоку розрахунку показників надійності елементів мережі приєднаний до входу блоку визначення імовірнісних показників надійності мережі.

2. Система для визначення показників надійності і безперебійності мереж водопостачання та водовідведення по п. 1, яка відрізняється тим, що система додатково оснащена блоком визначення технологічних показників надійності мережі водовідведення, виконаним у вигляді паралельно приєднаних до входу блоку комірок розрах�s, відводиться мережею за розрахунковий період експлуатації t при знаходженні її в працездатному стані, розрахунку об'єму води, що відводиться мережею за розрахунковий період експлуатації t при знаходженні її в частково-працездатному стані, розрахунку обсягу аварійного скидання неочищених стічних вод з-за аварій та засмічень за розрахунковий період експлуатації t, виходи яких з'єднані з виходом блоку, при цьому вихід блоку первинної обробки інформації з'єднаний з входом блоку визначення технологічних показників надійності мережі водовідведення, вихід блоку визначення імовірнісних показників надійності мережі приєднаний до входу блоку визначення технологічних показників надійності мережі водовідведення.

3. Система для визначення показників надійності і безперебійності мереж водопостачання та водовідведення по п. 1, яка відрізняється тим, що осередок розрахунку показників надійності труб виконана з можливістю визначення інтенсивності відмов азбестоцементних труб мереж водовідведення за формулою:
λпротдоазj=0,048Dj0.8<тка, м.

4. Система для визначення показників надійності і безперебійності мереж водопостачання та водовідведення по п. 1, яка відрізняється тим, що осередок розрахунку показників надійності труб виконана з можливістю визначення інтенсивності відмов чавунних труб мереж водовідведення за формулою:
λпротдоазj=0,056Dj0.9,
де λотказj- інтенсивність відмов труб j-го ділянки, 1/(рік·км); Dj- діаметр труб j-го ділянки, м.

5. Система для визначення показників надійності і безперебійності мереж водопостачання та водовідведення по п. 1, яка відрізняється тим, що осередок розрахунку показників надійності труб виконана з можливістю визначення інтенсивності відмов керамічних труб мереж водовідведення за формулою:
λпротдоазj=0,04Dj0.8,
де λотказj- інтенсивність відмов труб j-го ділянки, 1/(рік·км); Dj- діаметр труб j-го ділянки,ня по п. 1, відрізняється тим, що осередок розрахунку показників надійності труб виконана з можливістю визначення інтенсивності відмов залізобетонних труб мереж водовідведення за формулою:
λпротдоазj=0,06Dj0.9,
де λотказj- інтенсивність відмов труб j-го ділянки, 1/(рік·км); Dj- діаметр труб j-го ділянки, м.

7. Система для визначення показників надійності і безперебійності мереж водопостачання та водовідведення по п. 1, яка відрізняється тим, що осередок розрахунку показників надійності труб виконана з можливістю визначення інтенсивності відмов пластмасових труб мереж водовідведення за формулою:
λпротдоазj=0,025Dj0.8,
де λотказj- інтенсивність відмов труб j-го ділянки, 1/(рік·км); Dj- діаметр труб j-го ділянки, м.

8. Система для визначення показників надійності і безперебійності мереж водопостачання та водоотведенния інтенсивності забур'янення азбестоцементних труб мереж водовідведення за формулою:
λзазпрорj=0,16Dj1.2,
де λзасорj- інтенсивність засмічення труб j-го ділянки, 1/(рік·км); Dj- діаметр труб j-го ділянки, м.

9. Система для визначення показників надійності і безперебійності мереж водопостачання та водовідведення по п. 1, яка відрізняється тим, що осередок розрахунку показників надійності труб виконана з можливістю визначення інтенсивності забур'янення чавунних труб мереж водовідведення за формулою:
λзазпрорj=0,17Dj1.2,
де λзасорj- інтенсивність засмічення труб j-го ділянки, 1/(рік·км); Dj- діаметр труб j-го ділянки, м.

10. Система для визначення показників надійності і безперебійності мереж водопостачання та водовідведення по п. 1, яка відрізняється тим, що осередок розрахунку показників надійності труб виконана з можливістю визначення інтенсивності забур'янення керамічних труб мереж водовідведення за ф�>,14Dj1.2,
де λзасорj- інтенсивність засмічення труб j-го ділянки, 1/(рік·км); Dj- діаметр труб j-го ділянки, м.

11. Система для визначення показників надійності і безперебійності мереж водопостачання та водовідведення по п. 1, яка відрізняється тим, що осередок розрахунку показників надійності труб виконана з можливістю визначення інтенсивності забур'янення залізобетонних труб мереж водовідведення за формулою:
λзазпрорj=0,07Dj1.2,
де λзасорj- інтенсивність засмічення труб j-го ділянки, 1/(рік·км); Dj- діаметр труб j-го ділянки, м.

12. Система для визначення показників надійності і безперебійності мереж водопостачання та водовідведення по п. 1, яка відрізняється тим, що осередок розрахунку показників надійності труб виконана з можливістю визначення інтенсивності забур'янення пластмасових труб мереж водовідведення за формулою:
λзазпрорj,
де λзасорj- інтенсивність засмічення труб j-го ділянки, 1/(рік·км); Dj- діаметр труб j-го ділянки, м.

13. Система для визначення показників надійності і безперебійності мереж водопостачання та водовідведення по п. 1, яка відрізняється тим, що осередок розрахунку показників надійності труб виконана з можливістю визначення тривалість ремонту труб за формулою:
tремj=(8760/(8760/(485·0,001·Dj-504·(0,001·Dj)2-27)),
де tремj- тривалість ремонту труб j-го ділянки, год; Dj- діаметр труб j-го ділянки, мм

14. Система для визначення показників надійності і безперебійності мереж водопостачання та водовідведення по п. 1, яка відрізняється тим, що осередок розрахунку інтенсивностей відключення ділянок виконана з можливістю визначення інтенсивності відключення ділянок за формулою:
,
де λучj- інтенсивність відключення j-ї ділянки мережі, 1/рік; λотказj- інтенсивність відмов труб j-го ділянки, 1/(рік·км); lj- довжина j-ї ділянки, λдо- інтенсивність відмов колодязів, 1/рік; k1, ·a1- калібровані коефіцієнти; t - час, год.

15. Система для визначення показників надійності і беспереб�чення ділянок виконана з можливістю визначення інтенсивності відключення ділянок мереж водовідведення за формулою:
,
де λучj(t) - інтенсивність відключення j-ї ділянки мережі, 1/рік; λзасорj- інтенсивність засмічення труб j-го ділянки, 1/(рік·км); lj- довжина j-ї ділянки, км; λдо- інтенсивність відмов колодязів, 1/рік; k2, ·a2- калібровані коефіцієнти; t - час, год.

16. Система для визначення показників надійності і безперебійності мереж водопостачання та водовідведення по п. 1, яка відрізняється тим, що осередок розрахунку інтенсивностей відключення ділянок виконана з можливістю визначення інтенсивності відключення ділянок мереж водовідведення за формулою:
,
де λучj(t) - інтенсивність відключення j-ї ділянки мережі, 1/рік; λзасорj- інтенсивність засмічення труб j-го ділянки, 1/(рік·км); λотказj- інтенсивність відмов труб j-го ділянки, 1/(рік·км); lj- довжина j-ї ділянки, км; λдо- інтенсивність відмов колодязів, 1/рік; k3, ·a3- калібровані коефіцієнти; t - час, год.

17. Система для визначення показників надійності і безперебійності мереж водопостачання та водовідведення по п. 1, яка відрізняється тим, що осередок розрахунку інтенсивностей відключення ділянок виконана з м�ow>учj=λпротдоазjlj+λдо,
де λучj- інтенсивність відключення j-ї ділянки мережі, 1/рік; λотказj- інтенсивність відмов труб j-го ділянки, 1/(рік·км); lj- довжина j-ї ділянки, км; λдо- інтенсивність відмов колодязів, 1/рік;

18. Система для визначення показників надійності і безперебійності мереж водопостачання та водовідведення по п. 1, яка відрізняється тим, що осередок розрахунку інтенсивностей ремонту ділянок виконана з можливістю визначення інтенсивності ремонту ділянок за формулою:
µучj=8760/(485·0,001·Dj-504·(0,001·Dj)2-27),
де µучj- інтенсивність ремонту j-ї ділянки мережі, 1/рік; Dj- діаметр труб j-го ділянки, мм

19. Система для визначення показників надійності і безперебійності мереж водопостачання та водовідведення по п. 1, яка відрізняється тим, що осередок розрахунку комплексних показників ремонтопридатності ділянок виконана з можливістю визначення комплексних показників ремонтопридатності ділянок за формулою:

де γучj- інтенсивність ремонту j-ї ділянки мережі, 1/рік; k4, ·a4- калібровані коефіцієнти; t - час, год.

20. Система для визначення показників надійності і безперебійності мереж водопостачання та водовідведення по п. 1, яка відрізняється тим, що осередок розрахунку комплексних показників ремонтопридатності ділянок виконана з можливістю визначення комплексних показників ремонтопридатності ділянок за формулою:
γучj(t)=λучj(t)/µучj,
де γучj(t) - комплексний показник ремонтопридатності j-ї ділянки мережі; λучj(t) - інтенсивність відключення j-ї ділянки мережі, 1/рік; µучj- інтенсивність ремонту j-ї ділянки мережі, 1/рік; t - час, год.

21. Система для визначення показників надійності і безперебійності мереж водопостачання та водовідведення по п. 1, яка відрізняється тим, що осередок розрахунку ймовірності знаходження j-го ділянки у час t в стані відмови виконана з можливістю визначення ймовірності знаходження j-го ділянки у час t в стані відмови за формулою:
,
де Kaвj(t) - ймовірність знаходження j-го ділянки у час t в стані відмови; γнавч. j(t) - комплексний показник ремонтопр>��j=1nλучj(t);μc=1λc[j=1n(1+γучj(t))1].

22. Система для визначення показників надійності і безперебійності мереж водопостачання та водовідведення по п. 1, яка відрізняється тим, що осередок розрахунку ймовірності знаходження мережі під час t в працездатному стані виконана з можливістю визначення ймовірності знаходження мережі під час t в працездатному стані за формулою:
Kcj(t)=1/j=1n(1+γучjj=1n(1+γучj(t))]e(λc+μc)t,
деKcj(t)- ймовірності знаходження j-го ділянки у час t в працездатному стані; γучj(t) - комплексний показник ремонтопридатності j-ї ділянки мережі;λc=j=1nλучj(t);μc=1λc[j=1n(1+γу<>.

23. Система для визначення показників надійності і безперебійності мереж водопостачання та водовідведення по п. 1, яка відрізняється тим, що осередок розрахунку ймовірності знаходження мережі під час t в частково-працездатному стані виконана з можливістю визначення ймовірності знаходження мережі під час t в частково-працездатному стані за формулою:
Kчнз(t)=j=1n1[γучj(t)/j=1n(1+γучj(t))γучj(t)/j=1n(1+γ(λc+μc)t],
де Kчн(t) - ймовірність знаходження мережі під час t в частково-працездатному стані; γучj(t) - комплексний показник ремонтопридатності j-ї ділянки мережі;λc=j=1nλучj(t);μc=1λc[j=1n(1+γучj(t))1].

24. Система для визначення показників надійності і безперебійності мереж водопостачання та водовідведення по п. 2, яка відрізняється тим, що осередок розрахунку обсягу аварійного сброѰварийного скидання неочищених стічних вод з-за аварій та засмічень j-го ділянки мереж водовідведення за формулою:
Vзбрj(t)=0t[qjγучj(t)/j=1n(1+γучj(t))qjγучj(t)/j=1n(1+γучj(t))e(λc+μc)t]dt,
де Vсбрj(t) - аварійний скид неочищених стічних вод із-за аварій та засмічень j-ої ділянки, м<�ти j-ї ділянки мережі;λc=j=1nλучj(t);μc=1λc[j=1n(1+γучj(t))1].

25. Система для визначення показників надійності і безперебійності мереж водопостачання та водовідведення по п. 2, яка відрізняється тим, що блок визначення технологічних показників надійності мережі водовідведення, додатково забезпечений осередком моделювання мережі, виконаної з можливістю визначення витрати аварійного скидання qjmodмереж водовідведення при відключенні j-ї ділянки мережі, приєднаної до входу блоку, вихід якої з'єднаний з входами осередку розрахунку обсягу аварійного скидання неочищених стічних вод з-за аварій нді її в частково-працездатному стані.

26. Система для визначення показників надійності і безперебійності мереж водопостачання та водовідведення по кожному з пп. 2, 24, відрізняється тим, що осередок розрахунку обсягу аварійного скидання неочищених стічних вод з-за аварій та засмічень j-го ділянки виконана з можливістю визначення обсягу аварійного скидання неочищених стічних вод з-за аварій та засмічень j-го ділянки мереж водовідведення за формулою:
Vзбрj(t)=0t[qjmodγучj(t)/j=1n(1+γучj(t))qjmodγучj(t)/j=1n(mo>e(λc+μc)t]dt,
де Vсбрj(t) - аварійний скид неочищених стічних вод із-за аварій та засмічень j-ої ділянки, м3; qjmod- витрата аварійного скидання при відключенні j-ї ділянки мережі, визначений у клітинці моделювання мережі, м3/с; γучj(t) - комплексний показник ремонтопридатності j-ї ділянки мережі;λc=j=1nλучj(t);μc=1λc[j=1n(1+γучj(t))1]Vc(t)=0t[qc/j=1n(1+γучj(t))+[1qc/j=1n(1+γучj(t))]e(λc+μc)t] мережею за розрахунковий період експлуатації t при знаходженні її в працездатному стані, м3; qc- витрата мережі, м3/с; γучj(t) - комплексний показник ремонтопридатності j-ї ділянки мережі;
λc=j=1nλуч.j(t);μc=1λc[j=1n(1+γуч.j(t))1]; qc=qn.

28. Система для визначення показників надійності і безперебійності мереж водопостачання та водовідведення по п. 2, яка відрізняється тим, що осередок розрахунку обсягу води, що відводиться мережею за розрахунковий період експлуатації t при знаходженні її в частково-працездатному стані виконана з можливістю визначення обсягу води, що відводиться мережею водовідведення за розрахунковий період w>Vчнj(t)=0t[qзjγучj(t)/j=1n(1+γучj(t))qзjγучj(t)/j=1n(1+γучj(t))e(λc+μc)t]dt,
де Vчнj(t) - обсяг, який відводиться мережею за розрахунковий період експлуатації t при знаходженні її на частини�sub>cj=qc-qj, м3/с; γучj(t) - комплексний показник ремонтопридатності j-ї ділянки мережі;
λc=j=1nλучj(t);μc=1λc[j=1n(1+γучj(t))1].

29. Система для визначення показників надійності і безперебійності мереж водопостачання та водовідведення по кожному з пп.2, 24, відрізняється тим, що осередок розрахунку обсягу води, що відводиться мережею за розрахунковий період експлуатації t при знаходженні її в частково-працездатному стані виконана з можливістю визначення обсягу води, що відводиться мережею водовідведення за розрахунковий період експлуатації t при нахожденj(t)=0t[qзjγучj(t)/j=1n(1+γучj(t))qзjγучj(t)/j=1n(1+γучj(t))e(λc+μc)t]dt,
де Vчнj(t) - обсяг, який відводиться мережею за розрахунковий період експлуатації t при знаходженні її в частково-працездатному состоянм3/с; γучj(t) - комплексний показник ремонтопридатності j-ї ділянки мережі;
λc=j=1nλучj(t);μc=1λc[j=1n(1+γучj(t))1].

30. Система для визначення показників надійності і безперебійності мереж водопостачання та водовідведення по п. 2, яка відрізняється тим, що осередок розрахунку обсягу аварійного скидання неочищених стічних вод з-за аварій та засмічень за розрахунковий період експлуатації t виконана з можливістю визначення обсягу аварійного скидання неочищених стічних вод з-за аварій та засмічень на мережі водовідведення за розрахунковий період експлуатації t за формулою:/mo>=j=1nVзбрj(t)=j=1n0t[qjγучj(t)/j=1n(1+γучj(t))qjγучj(t)/j=1n(1+γучj(t))e(λc+μc)t]dt<�варий і засмічень за розрахунковий період експлуатації t, м3; qj- витрати j-ої ділянки мережі, м3/с; γучj(t) - комплексний показник ремонтопридатності j-ї ділянки мережі;
λc=j=1nλучj(t);μc=1λc[j=1n(1+γучj(t))1]. 

Схожі патенти:

Система і спосіб забезпечення аутентифікації для транзакцій без наявності картки з використанням мобільного пристрою

Винахід відноситься до пристрою, способів і комп'ютера для аутентифікації споживача і проведення платіжної транзакції. Технічний результат полягає в підвищенні швидкості проведення платіжної транзакції. Пристрій має процесор, носій даних, приєднаний до процесора і містить набір інструкцій, при виконанні яких процесором пристрій аутентифікує споживача за допомогою реєстрації мобільного пристрою і зв'язку мобільного пристрою з платіжним рахунком споживача, аутентифікації реєстрації мобільного пристрою з використанням ідентифікаційних даних, раніше наданих споживачем і пов'язаних з платіжним рахунком, отримання даних, що ініціюють платіжну транзакцію, визначення, що платіжна була ініційована транзакція з використанням мобільного пристрою і визначення, ґрунтуючись на аутентифікації реєстрації мобільного пристрою, що платіжна транзакція виявлено зону для платіжного рахунку з використанням мобільного пристрою. 5 н. і 36 з.п. ф-ли, 6 іл.

Система і спосіб синхронізації пристрою моніторингу пацієнта з центральним сервером

Винахід відноситься до пристроїв медичного моніторингу. Технічним результатом є забезпечення управління тимчасовим погодженням синхронізації. Спосіб містить етапи, на яких передають пакет (70) даних про пацієнта з пристрою (10) моніторингу пацієнта на центральний сервер (12); отримують на пристрої (10) моніторингу пацієнта повідомлення (72) підтвердження (АСК), передане центральним сервером (12) у відповідь на отримання центральним сервером (10) переданого пакета (70) даних про пацієнта, причому повідомлення з підтвердженням містить позначку часу, забезпечену від годин (46) центрального сервера (12), що вказує час і дату, коли центральний сервер (12) прийняв пакет (70) даних пацієнта; порівнюють позначку часу повідомлення (72) з АСК з поточним часом годин (28) пристрою (10) моніторингу пацієнта; і якщо різниця між поточним часом годин (28) пристрою (10) моніторингу пацієнта і відміткою (74) часу повідомлення (72) з АСК більше, ніж перше попередньо певний час, синхронізують годинник (28) відповідно з часом і датою в оцінці (74) часу в повідомленні (72) з АСК. 4 н. і 9 з.п. ф-ли, 5 іл.

Оркестровка служб для інтелектуального автоматизованого помічника

Винахід відноситься до комп'ютерної техніки, а саме до систем інтелектуальних автоматизованих помічників. Технічним результатом є підвищення точності представлення користувачу релевантної інформації за рахунок обліку параметрів задачі, логічно виведених з контекстної інформації. Запропоновано спосіб функціонування інтелектуального автоматизованого помічника. Спосіб виконується в електронному пристрої, що містить процесор і пам'ять, в якій збережені інструкції, що виконуються процесором. Процесор виконує інструкції, на яких приймають користувальницький запит, що включає мовний enter, прийнятий від користувача. Ідентифікують, на основі подання наміри користувача, безліч релевантних параметрів задачі для потоку завдань, причому безліч релевантних параметрів задачі включає в себе, щонайменше, один параметр завдання, явно виражений у мовному введенні, і, щонайменше, один параметр задачі, логічно виведений з контекстної інформації, пов'язаної з голосовим уведенням. 3 н. і 8 з.п. ф-ли, 50 іл., 5 табл.
Винахід відноситься до обчислювальної техніки. Технічний результат полягає в підтвердженні факту надсилання документа або файлу з зазначенням дати та часу відправлення по електронній пошті. Спосіб електронного нотаріального засвідчення текстової інформації, в якому попередньо проводять реєстрацію контрагента в системі «електронний нотаріус», при відправленні інформації по електронній пошті в полі «копія» вказують адресу автоматичної системи «електронний нотаріус», за отримання копії відправленої інформації автоматична пошта поміщає її в особисті кабінети відправника і одержувача з зазначенням часу відправлення, відправника, адресата, якому направлена інформація, і всіх вкладень, складових інформацію, при цьому автоматична пошта додатково повідомляє адресатові про фіксації факту надсилання інформації та зберіганні завіреної копії відправленої інформації на сайті у вашому особистому кабінеті контрагента. 3 з.п. ф-ли.

Спосіб контролю власником банківської картки можливості здійснення авторизаційних транзакцій в платіжній системі з використанням банківської картки, що обмежує можливість проведення шахрайських операцій у разі компрометації картки

Винахід відноситься до забезпечення безпеки проведення операцій в платіжних системах з використанням банківських карт. Технічний результат полягає в зменшенні ризику здійснення несанкціонованих власником карти операцій по карті в разі її компрометації. У способі для проведення авторизованих операцій по карті власник картки попередньо змінює зазначені вище параметри карти на вирішують, шляхом подачі аутентифицированного запиту в процесинговий центр емітент, дозволяючи таким чином проведення однієї або ряду авторизованих операцій, авторизуемая операція може бути схвалена процесинговим центром емітента тільки у випадку, якщо держателем картки були попередньо аутентифікованим запитом встановлені параметри карти, що дозволяють її проведення. Представлене рішення дозволяє мінімізувати ризик проведення несанкціонованих власником карти операцій у будь-яких середовищах використання карт і відрізняється можливістю використання в вже існуючих системах контролю проведення авторизованих операцій. 2 з.п. ф-ли, 5 іл.

Спосіб формування та експлуатації бази даних

Винахід відноситься до формування та експлуатації бази даних інформації про вакансії та кадрових ресурсах. Технічним результатом є підвищення швидкодії пошуку при ранжируванні даних про кадри або вакансії. Пошукова система для кожного обраного інформаційного елемента визначає його рейтинг, обробка інформації, в БД включає структурування в реляційній формі даних про структурі, термінах і взаємозв'язках, що стосуються посадових характеристик, з урахуванням таксономії і онтології предметної області, а також складання рейтингу показників, що складають матрицю, і їх ранжування, клієнти-фізичні особи самі визначають пріоритети критеріїв для виконуваної роботи і вибору компанії, а також проставляють обов'язкові значення критеріїв і варіює ранжируемие показники для відбору вакансій, які система автоматично обробляє в режимі скорингу, для чого їх ранжує, попередньо визначивши їх середнє арифметичне, клієнт-юридична особа визначає обов'язкові значення критеріїв і варіює ранжируемие показники для відбору персоналу, які система обробляє в режимі скорингу, для чого автоматично ранжує, попередньо опрЂериев, отримують рейтинг у списку резюме відібраних кандидатур, щодо яких клієнт-юридична особа приймає рішення. 7 з.п. ф-ли, 1 іл.

Система та методологія реалізується комп'ютером мережної оптимізації

Винахід відноситься до області оптимізації вибору і доставки продуктів в мережі. Технічний результат - оптимізація вибору продукту або послуги щодо вимог клієнтів і забезпечення динамічної інтеграції цих вимог. Система для реалізується комп'ютером мережної оптимізації містить: перший процесор для обробки даних для отримання та зберігання даних у сховищі даних; другий процесор для обробки даних для отримання щонайменше одних вхідних даних для умовних динамічних опцій в мережі; третій процесор для обробки даних для отримання щонайменше одних вхідних даних, заданих для зазначеної мережі, з тим щоб визначити зазначені вибрані продукти з використанням щонайменше одного оптимізованого фільтра; четвертий процесор для обробки даних для доставки принаймні одного із зазначених продуктів принаймні одній із зазначених беруть участь у мережі організацій і п'ятий процесор для обробки даних для запису даних, що відносяться до вказаних доставлених продуктів, в сховище даних. 3 н. і 13 з.п. ф-ли, 5 іл.

Торговельне пристрій управління зміненим кліматом

Винахід відноситься до комп'ютерної техніки. Технічний результат - автоматизоване управління кліматом на обмеженій території. Пристрій керування кліматом, що містить мережевий інтерфейс, виконаний з можливістю приймати запит на використання пристрою керування кліматом; передавати запит авторизації до системи розрахунків у відповідь на прийом згаданого запиту; приймати повідомлення активації, що містить інформацію, асоційовану з системою розрахунків, у відповідь на запит авторизації; передавати платіжне повідомлення до системи розрахунків на основі безлічі параметрів використання, причому платіжне повідомлення призводить до стягування коштів з рахунку користувача; користувальницький інтерфейс, виконаний з можливістю приймати користувальницький введення, ідентифікує програму управління кліматом, що містить параметр температури, параметр вологості, параметр іонізації, параметр осушувача, параметр очищення повітря, звуковий параметр параметр аромату, причому кожен зі згаданих параметрів асоційований з відповідним одним з безлічі часів, безлічі тривалостей і безлічі встановлених значень; і підсистему управління кліматом, виконану �.

Спосіб забезпечення безпеки переливання компонентів консервованої донорської крові

Винахід відноситься до трансфузіології і призначається для використання в лікувальних установах при плануванні і переливанні пацієнту компонентів консервованої донорської крові. Технічним результатом винаходу є забезпечення безпеки переливання компонентів донорської крові. Спосіб здійснюється з використанням технології штрих-кодування, з формуванням єдиної інформаційно-технологічної системи, де ведуть банк даних пацієнтів, що мають в анамнезі переливання компонентів донорської крові, відповідно до операційного плану автоматично складають трансфузійний план, щодо якого оцінюють наявні компоненти донорської крові та відправляють запит в центр крові на відсутній обсяг компонентів донорської крові, дані про отримані компонентах крові потрапляють автоматично в медичну інформаційну систему. 6 з.п. ф-ли, 18 іл.

Активація послуги з використанням алгоритмічно заданого ключа

Винахід відноситься до області активації послуг з використанням алгоритмічно заданих ключів. Технічний результат - запобігання порушення безпеки системи обробки даних. Спосіб підписки користувача на послугу містить: ідентифікацію в комп'ютері емітента користувача, який авторизований для підписки на послугу на основі визначених емітентом критеріїв; витяг допомогою комп'ютера емітента даних, асоційованих з користувачем, і спільно використовуваного елемента даних, який спільно використовується комп'ютером емітента та комп'ютером постачальника послуг; формування першого коду активації за допомогою комп'ютера емітента та відправку першого коду активації користувачеві; причому користувач надсилає перший код активації і дані, асоційовані з користувачем комп'ютера постачальника послуг; причому комп'ютер постачальника послуг формує другий код активації і авторизує користувача для підписки на послугу, якщо перший і другий коди активації однакові. 7 н. і 13 з.п. ф-ли, 9 іл.

Спосіб експлуатації низьковольтної або високовольтної кабельної мережі, прокладеної, принаймні, частково в колекторах та/або тунелях

Винахід відноситься до галузі будівництва, а саме до способів експлуатації низьковольтної або високовольтної кабельної мережі, прокладеної, принаймні, частково в колекторах та/або тунелях, і може бути використано при будівництві трубопроводів з минитоннелями в їх складі під діючими транспортними магістралями без перерви руху по них у складних гірничо-геологічних умовах

Спосіб експлуатації каналізаційної мережі

Винахід відноситься до галузі будівництва, а саме до способів експлуатації каналізаційної мережі, і може бути використано при будівництві трубопроводів з минитоннелями в їх складі під діючими транспортними магістралями без перерви руху по них у складних гірничо-геологічних умовах

Спосіб експлуатації мережі трубопроводів для транспортування рідкого та/або газоподібного середовища

Винахід відноситься до галузі будівництва, а саме до способів зведення підземних споруд, і може бути використано при будівництві трубопроводів різного призначення з міні-тунелями в їх складі під діючими транспортними магістралями без перерви руху по них у складних гірничо-геологічних умовах, у тому числі при наявності обводнених грунтів в основі тунелю

Система рекуперації надлишкового тиску магістральних мереж водо - та теплопостачання

Винахід відноситься до галузі водопостачання та теплоенергетики і може бути використано в системах магістральних мереж водо - та теплопостачання

Пристрій для аналізу надійності трубопроводів міської водовідвідної мережі

Винахід відноситься до галузі контролю технічного стану міської каналізації

Пристрій для врізки водогону

Винахід відноситься до області будівельної техніки, зокрема до сантехнічних робіт
Up!