Многозональная радіохвильова система тривожної сигналізації

 

Винахід відноситься до області тривожної сигналізації, а саме до пристроїв радіохвильового виявлення порушника (людини, транспортного засобу тощо), вторгающегося на контрольовану територію (зону виявлення), та передачі сигналів тривоги (повідомлень) на дистанційні пульти управління (охорони) з бездротовим радіолініях зв'язку.

Відомі радіохвильові системи сигналізації, засновані на принципах побудови бездротових радіоліній двохпозиційної бездротового зв'язку, коли на одній стороні радіолінії розміщують «дискретну» передавальну антену, розміри якої багато менше довжини радіолінії, і радіопередавальний блок, а на протилежній стороні лінії - таку ж приймальну антену і радиоприемний блок. Для передачі повідомлень радіопередавальний блок реалізує функції кодування переданого повідомлення, функцію модуляції і генерації амплітуди передається через передавальну антену високочастотного (ВЧ) зондуючого сигналу, а радиоприемний блок реалізує функції: прийом ВЧ сигналу через приймальну антену, його детектування, декодування і відображення прийнятого інформаційного повідомлення. Для використання радіоліній в якості датчика виявлення» (сенс�ез приймальну антену зондуючий ВЧ сигнал і реалізує: функцію детектування огинаючої амплітуди інтенсивності (потужності) ВЧ сигналу; функцію виділення низькочастотних (НЧ) сигналу у формі модуляції амплітуди прийнятого ВЧ сигналу, що виникає при русі порушника (Н) в істотному для поширення радіохвиль просторі між передавальною і приймальною антенами; функцію порівняння амплітуди НЧ сигналу модуляції із заданим порогом виявлення; функцію формування сигналу тривоги при перевищенні амплітудою НЧ сигналу порогового рівня. Простір між антенами, в якому реалізується виявлення порушника, зазвичай називають «зоною виявлення двохпозиційного радіохвильового датчика». Перерахованими технічними ознаками, наприклад, володіє пристрій за патентом UA №2155382 МПК 7 G08B 3/24 від 15.06.1998. Сукупність радіоліній бездротового зв'язку, що використовується для передачі повідомлень між елементами системи сигналізації, і радиопульти управління, які використовуються в системі, зазвичай називають «транспортної радіомережею» (radio transport networks). Групу ліній радіозв'язку, що використовуються в якості «датчиків виявлення» з радиопультом управління іноді називають «кластером датчиків сенсорної радіомережі» (claster radio sensor networks).

Подібними ознаками даного винаходу з згаданими вище пристроями є: двопозиційний, дискретні антени, двопозиційний радіохвильової датчик виявлення, транспортна радіомережа для передачі повідомлень та команд управління.

Недоліки раніше згаданих пристроїв складаються в їх обмежених функціональних можливостей по застосуванню, обумовлених: використанням в сенсорних радіомережах тільки дискретних антен; використанням у радіолініях способу односторонньої асинхронної радіозв'язку: використанням подвійного комплекту апаратури для організації радіомереж з односпрямованої передачею повідомлень і сенсорних радіомереж для однонаправленої виявлення порушника в якості датчиків виявлення.

Ці недоліки частково усунені у відомому і найбільш близький по суті до цього винаходу пристрої: «Спосіб і пристрій комбінованого виявлення порушника і передачі сигналів радіоповідомлень», описаному в патенті UA №2319211 C2 МПК G08B 13/24 від 10.03.2008. Це пристрій являє собою мобільну систему тривожної сигналізації. Технічним результатом цього пристрою є можливість комбінованого використання однієї і тієї ж радіолінії і для цифрової транспортної радіомережі зв'язку на основі времяпозиционного цифрового коду з двусторЇика сенсорної радіомережі зв'язку. Пристрій містить радіопульт управління, набір дискретних антен і набір із «N» конструктивно автономних периферійних приймальнопередаючих блоків виявлення, що містить кожен програмований контролер для цифрової обробки сигналів виявляються і для цифрового кодування і декодування переданих і прийнятих повідомлень. Приемопередающие блоки і радіопульт управління з антенами організовують у просторі синхронну систему бездротових радіоліній для двосторонніх адресних обмінів інформаційними повідомленнями з можливістю керування режимами роботи приймальнопередаючих блоків з боку радіопульта і роботою пульта з боку блоків на основі загальновідомих стандартних протоколів цифрового радіозв'язку і времяпозиционного коду. Радіопульт і периферійні блоки виконані в автономних модульних конструктивах. Кожен модуль (М) містить: блоки радиоприемний і радіопередавальний, об'єднані в приемопередающий блок; антенний ВЧ комутатор для почергового підключення блоків до однієї і тієї ж дискретної прийомо-передавальної антени, яка працює або «на передачу», або «на прийом»; і програмований цифровий контролер. Такі модулі надалі будемо називати «радиомодемамними зонами виявлення і двосторонніми радиолиниями зв'язку. Простір, контрольований кластерної групою датчиків виявлення, називають «зоною кластера виявлення». Сукупність зон кластерів виявлення становить «зону виявлення системи сигналізації». Радіомодем, що входить до складу радіопульта, будемо називати «радіомодемом керуючим», а радіомодеми, що входять в сенсорний кластер, - «радиомодемами периферійними». За функціональним призначенням будь-радіомодем може бути керуючим або периферійним, в залежності від закладених в пам'ять контролера програмованих функцій протоколів мережного керування, наприклад: «координатора» (pan-coordinator, klasterhead), маршрутизатора (router), ретранслятора (retranslater) і ряду інших. Ці функції відомі і стандартизовані міжнародними протоколами управління мобільного цифрового радіозв'язком (див., наприклад Шахнович В. В. «Сучасні технології бездротового зв'язку» / монографія // М.: - «Техносфера», 2006 р., 287 с.»).

Подібними ознаками вищезгаданого пристрою з предметом цього винаходу є: дискретні антени; центральний радіопульт управління (ЦПУ); радіомодеми периферійні і керуючі, містять кожен антенний перемикач, блок радіопередавальний, блок радиоприемний і цифровий пр�ого пристрою є обмежені функціональні можливості застосування на ділянках периметрів об'єктів нелінійної форми і на зарослій рослинністю місцевості з пересіченим рельєфом. Цей недолік визначено тим, що дискретні малогабаритні антени, виконані у вигляді радіохвильових диполів або фазованих решіток, з розмірами багато меншими лінійних розмірів зони виявлення, формують у просторі прямолінійні зони з-за прямолінійності ходу поширення радіопроменем у вільному просторі. Лінійні зони легко сполучаються по простору з лінійними ділянками форми периметра на плоскій підстилаючої поверхні грунту. На пересеченних ділянках місцевості допустимі по протяжності лінійні розміри зон різко зменшуються і використання кусково-лінійного методу сполучення зон виявлення з нелінійними за формою ділянками контрольованого простору призводить до суттєвого збільшення апаратних і матеріальних витрат.

Відомі двопозиційні радіохвильові датчики виявлення, засновані на використанні «розподілених» антен з довжиною, багато більшої довжини радіохвилі і сумірною за протяжності з довжиною зони виявлення датчика. Подібні антени зазвичай являють собою «лінії поверхневих хвиль» у формі хвилеводу з випромінюванням радіохвиль в навколишній хвилевід простір. Таким хвилеводом, наприклад, є гнучкий радіо�ческим екраном з періодично прорізаними в екрані радиопрозрачними щілинами по його довжині. Частина проходить по кабелю ВЧ енергії випромінюється через щілини у навколишній кабель простір. Такий кабель називають «кабелем випливають хвиль (КВВ)» (leaky wave cabels).

Відома система виявлення, наприклад, описана в патентах Великобританії: №1497867 МПК G08B 13/24 (МКІ кл. G4N) від 12.01.1978 і №1552777 МПК G0BB 13/24 (HKH кл. G4N) від 01.01.1980, що представляє собою двопозиційний радіохвильової датчик виявлення розподілених на антенах. Сенсорна радіолінія утворена двома розподіленими антенами у формі відрізків КВВ, розміщених уздовж контрольованого ділянки під поверхнею грунту на глибині 0,1...0,5 м на відстані 1,5...2,5 м один від іншого. До одному відрізку підключений радіопередавальний блок, до другого - радиоприемний блок. Технічний результат: сенсорна радіолінія (зона виявлення датчика) формується у просторі між розподіленими антенами у формі відрізків кабелю випливають хвиль, що прокладаються вздовж ділянки паралельно. Зона легко сполучається з нелінійної формою периметра ділянки та його нерівною поверхнею, що підстилає. Подібні антени в метровому діапазоні радіохвиль можуть працювати з-під поверхні землі і на відкритому повітрі через листяну рослинність.

Подібні технічні і радиоприемний блоки, розподілені антени на основі кабелю випливають радіохвиль.

Основним недоліком вказаного пристрою є відсутність технічних ознак, що дозволяють: сформувати багатозональні сенсорну і транспортну радіомережі з двосторонніми напрямками радіозв'язку у комбінаціях: «розподілені антени - розподілені антени»; «розподілені антени - дискретні антени» і здійснити бездротову передачу повідомлень на видалений радіопульт. Це обмежує функціональні можливості пристроїв для застосування в системах тривожної сигналізації на об'єктах охорони.

Метою справжнього винаходу є усунення згаданих недоліків, а саме: розширення функціональних можливостей прецизійних радіохвильових систем тривожної сигналізації по застосуванню охорони на периметрах об'єктів нелінійної форми на ділянках пересіченій, порослої рослинністю місцевості.

Для досягнення зазначеної мети в цьому винаході поставлена наступна технічна завдання: ввести в пристрій нові технічні ознаки, що дозволяють забезпечити можливість організації многозональной системи виявлення шляхом комбінованого використання бездротових заради�зобретению, вирішується тим, що в многозональную радіохвильової системи тривожної сигналізації, що містить центральний радіопульт управління, набір периферійних радіомодемів зв'язку і рознесених у просторі «дискретних» антен, кожна з яких підключена до ВЧ виходу одного із згаданих радіомодемів; згадані дискретні антени, попарно синхронно включаються через відповідні радіомодеми в режими роботи «передача - прийом», створюють у просторі радіомережа бездротових радіоліній двостороннього зв'язку типу «дискретна антена - дискретна антена» для передачі повідомлень і формують локальні двопозиційні радіохвильові зони виявлення порушника, причому довжина згаданих зон багато більше габаритів «дискретних антен», а їх просторова сукупність локальних зон є зоною виявлення системи в цілому, введено додатковий набір «розподілених» антен, виконаних у вигляді відрізків радіочастотного коаксіального «кабелю випливають хвиль» з підключеними до протилежних кінцях відрізків периферійними радиомодемами, причому довжина відрізків згаданого кабелю порівнянна або дорівнює протяжності локальної зони виявлення. Центральний радіопульт управління�ача» периферійних радіомодемів і антен формує в многозональной системі додаткові двосторонні сенсорні радіолінії зв'язку типу «дискретна антена - розподілена антена», «розподілена антена - розподілена антена», що сполучаються по простору з нелінійними формами рельєфу контрольованих ділянок пересіченої місцевості.

Робота пристрою, згідно з цим винаходу, пояснюється на фіг.1-3.

На фіг.1а, 1б, 1в - представлені просторові схеми, що ілюструють варіант структури многозональной радіохвильової системи тривожної сигналізації як комбіновану сукупність радіоліній транспортної та сенсорної радіомереж бездротового зв'язку, організованих за принципом «дискретна антена - дискретна антена».

На фіг.2а, 2б, 2в - представлений аналогічний варіант структури, що самоорганізуються, організованих за принципами: «розподілена антена - розподілена антена», «розподілена антена - дискретна антена».

На фіг.3а, 3б - представлена структура радіомереж демонстраційного зразка многозональной системи тривожної сигналізації.

На зазначених фігурах використані наступні позначення: «Н» - порушник; «MN» - модуль М радіомодема зв'язку з адресою N; КВВ - відрізок кабелю випливають хвиль (розподілена антена); А - дискретна антена;- модуль радіомодема периферійного;- центральний радіопульт управління; ЗО - зона виявлення; l - розмір «дискретної» антени; L - розмір «розподіленої» антени; l<<L.

Сутність принципу дії, запропонованого у цьому винаході пристрою визначається комбінованим способом просторової організації двохпозиційних транспортних і сенсорних радіоліній бездротового зв'язку типу: «дискретна антена - дискретна антена», «дискретна антена - розподілена антена», «розподілена антена - розподілена антена».

На фіг.1а наведена просторова структура бездротовий радіолінії типу «дискретна антена - дискретна антена», що організовується в просторі між двома рознесеними дискретними антенами А, розміщеними на деякій висоті над підстильною поверхнею грунту. Лінійний розмір антени А багато менше довжини контрольованого ділянки L. При роботі модуля M1 в режимі «передачі», а модуля М2 в режимі «прийому» у згаданому просторі формується одностороння транспортна радіолінія зв'язку для передачі повідомлення M1→М2 і однонаправлена сенсорна радіолінія зв'язку для виявлення порушника Н, вторгающегося в простір між антен�олиния M1←M2 з протилежним напрямком поширення радіохвиль, передачі повідомлень і виявлення порушника Н. При синхронній почергової роботи модулів M1 і М2 в режимах «передача» і «прийом» в просторі між антенами організується двостороння лінія радіозв'язку (M1↔М2) і, це ж простір є локальною двобічної «зоною виявлення» двохпозиційного радіохвильового датчика.

На фіг.1б схематично зображено перший варіант радиосетевой структури многозональной радіохвильової системи тривожної сигналізації, представленої сукупністю окремих зон мережевих кластерів виявлення, центральним пультом управління ЦПУ і транспортними лініями радіозв'язку між ЦПУ і радиомодемами управління M1, що входять до складу радіомереж кожного кластера. ЗО кластера представляється простором між чотирма дискретними антенами (l<<L), розміщеними, наприклад, у формі чотирикутника на межах контрольованого ділянки місцевості. У цьому просторі модуль радіомодема управління M1 координує синхронність роботи модулів радіомодемів периферійних М2, М3, М4 і ретранслює тривожні повідомлення на ЦПУ, організовуючи в просторі «ЗО кластера», як сукупність сенсорних зон шести двосторонніх радіоліній: M1↔М2; M1↔М3; M1↔М4; М2↔М3; М2↔М4; М3воположними напрямками опромінення порушника електромагнітним полем.

На фіг.1в представлений варіант многозональной системи сигналізації, призначеної для блокування сигнального периметра охоронюваного об'єкта. У цьому варіанті моделі радіомодемів управління M1, M2, ..., MN розміщені уздовж лінії периметра, створюючи ланцюжкову лінійно-просторову мережу локальних сенсорних зон: M1↔М2; М2↔М3; ...; M(N-1)↔MN. У цьому варіанті, при вторгненні Н тривожне повідомлення формує лише одна, наприклад, сенсорна радіолінія М2↔М3, але тривожне повідомлення на ЦПУ може бути передано транспортної радіомережі: або по лінії (М3→ЦПУ), або по лінії (М3→М2→ЦПУ), або по лінії (М3→М4→ЦПУ) і т. д., забезпечуючи високу стійкість мережі транспортної системи радіозв'язку.

На фіг.2а наведено просторова схема хвилеводного датчика з розподіленою антеною, представленої відрізком КВВ з довжиною L, до кінців якого підключені модулі радіомодемів M1 і М2, організуючі в просторі вздовж антени транспортну і сенсорну радіолінії зв'язку M1↔М2. Кабель може бути розміщений під поверхнею грунту на невеликій глибині. Необхідно вказати, що оскільки велика частина ВЧ потужності проходить всередині кабелю, НЧ - сигнал модуляції при наближенні Н до кабелю має дуже малу амплітуду. Тому�метрів.

На фіг.2б наведена просторова схема кластера КВВ виду «розподілена антена - розподілена антена», представлена двома відрізками КВВ з підключеними до їх кінців модулями периферійних радіомодемів M1, М2, М3, М4. У цьому варіанті енергія ВЧ поля, излученная через оболонку кабелів в простір між ними, порівнянна з енергією ВЧ поля, розсіяного тілом Н, і амплітуда НЧ модуляції істотно зростає. Це дозволяє забезпечити у відкритому просторі між кабелями ближню стійку радіозв'язок на відстані 1,0...5,0 і більше метрів. Зона виявлення кластера КВВ представлена сенсорними двосторонніми радиолиниями: M1↔М3, M1↔М4; М2↔М3; М2↔М4, - формуються в просторі між КВВ1 і КВВ2, і додатковими радиолиниями: M1↔М2; М3↔М4, що формуються вздовж кожної розподіленої антени на КВВ. Технічний результат запропонованої схеми кластера порівняно з аналогами, описаними в раніше згаданих патентах Великобританії №1497867 і №1552777, визначений можливістю формування на контрольованому ділянці многозональной сенсорної мережі у складі дванадцяти односпрямованих зон виявлення замість однієї зони за згаданим аналогам. Це забезпечує принципову можливість повѼих многозональной системою при русі Н через зону кластера КВВ.

На фіг.2в наведена просторова схема кластера комбінованого виявлення, ілюструє розширені функціональні можливості многозональной радіохвильової системи тривожної сигналізації, представленої просторовими структурами радіоліній «дискретна антена - дискретна антена»; «дискретна антена - розподілена антена»; «розподілена антена - розподілена антена». Лінійна сукупність таких комбінованих кластерів утворює в просторі периметровую зону виявлення поздовжньо-об'ємної форми, створювану по простору практично з будь-якими формами лінії периметра і рельєфу пересіченій місцевості.

Сукупна зона виявлення комбінованого кластера представлена наступними фрагментами. По-перше, двосторонніми радиолиниями зв'язку зони виявлення кластера КВВ типу «розподілена антена - розподілена антена» (див. фіг.2б), організованою шістьма двосторонніми радиолиниями (M1↔М2; M1↔М3; M1↔М4; М2↔М3; М3↔М4). По-друге: двосторонньої радиолинией «дискретна антена - дискретна антена» (М5↔М6). По-третє: чотирма двосторонніми радиолиниями «дискретна антена - розподілена антена» (М5↔M1; М5↔М2; М5↔М3; М5↔М4). В-четверте: ч

Технічний результат запропонованої схеми кластера порівняно з прототипом (див. фіг.1в), описаному в раніше згаданій патент UA №2319211 C2, - визначений можливістю формування на контрольованому ділянці охорони периметра на місцевості з пересіченим рельєфом комбінованої радіохвильової зони виявлення кластера, організованою чотирнадцятьма двосторонніми радиолиниями зв'язку, замість однієї з зазначеним патентом, зі збереженням можливості організації транспортних радіоліній далекого зв'язку » M1↔ЦПУ і М6↔ЦПУ типу «дискретна антена - дискретна антена».

Технічна реалізація цього винаходу підтверджена випробуванням демонстраційного зразка кластера для виявлення многозональной системи тривожної сигналізації, призначеної для блокування сигнального наближення людини до високовольтних опор ЛЕП.

Склад кластера зразка. На опорі ЛЕП на висоті ≈3,0...7,0 м підвішений модуль радіомодема управління M1 з підключеною дискретної антеною у формі полуволнового диполя з круговою діаграмою радіовипромінювання на частотах 35,0...160,0 МГц. Дві розподілені антени у формі відрізків радіочастотного коаксіального кабелю випливають хвиль типу РІ-50-7-11 (ТУ 16705409-85) разой. До кінців відрізків підключені модулі периферійних радіомодемів М2, М3, М4 і М5.

На рис.3б в розрізі по лінії руху порушника наведено примірні форми локальних зон виявлення: між двома розподіленими антенами (див. рис.2б); між дискретною антеною і розподіленої антеною КВВ1 (M1↔М3, M1↔М2); між дискретною антеною і розподіленої антеною КВВ2 (M1↔М4, M1↔М5). Модулі радіомодемів виконані за відомими схемами, наведеними в описі пристрою за раніше згаданого патент UA №2319211 C2.

Областю застосування цього пристрою є системи охорони периметрів та територій промислового і загальногосподарського призначення.

1. Многозональная радіохвильова система тривожної сигналізації, що містить центральний радіопульт управління, набір периферійних радіомодемів зв'язку і рознесених у просторі «дискретних» антен, кожна з яких підключена до ВЧ виходу одного із згаданих радіомодемів; згадані дискретні антени попарно синхронно включені через відповідні радіомодеми в режими роботи «передача - прийом», створюють у просторі радіомережа бездротових радіоліній двостороннього зв'язку типу «дискретна антена - дискретна антена» для передачі сообѰдиосеть розділена по простору на групи (кластери) радіоліній, протяжність згаданих зон багато більше габаритів «дискретних антен», а їх просторова сукупність є зоною виявлення системи в цілому, відрізняється тим, що до складу системи введений набір «розподілених» антен, виконаних у вигляді відрізків радіочастотного коаксіального «кабелю випливають хвиль» з підключеними до протилежних кінцях відрізків периферійними радиомодемами, причому довжина відрізків згаданого кабелю порівнянна або дорівнює протяжності локальної зони виявлення, а центральний радіопульт управління на основі двостороннього цифрового програмного керування синхронними режимами роботи «прийом - передача» периферійних радіомодемів і антен формує додаткові двосторонні сенсорні радіолінії зв'язку типу «дискретна антена - розподілена антена», «розподілена антена - розподілена антена», пов'язані з простору з нелінійними формами периметра і рельєфу контрольованих ділянок пересіченої місцевості.

2. Многозональная радіохвильова система п. 1, яка відрізняється тим, що кластер радіоліній, наприклад, містить перший радіомодем управління - M1, підключений до встановленої над центром контрольованого ділянки меого по поверхні ділянки у формі кільця навколо центру ділянки з підключеними до кінців відрізка другим - М2 і третім - М3 периферійними радиомодемами зв'язку, відповідно; формує в просторі між розподіленим і дискретним антенами дві сенсорні радіолінії двостороннього зв'язку виду M1↔М2 і M1↔М3 у формі шатрової поверхні конуса кожна, і третю сенсорну радіолінію зв'язку виду М2↔М3, що повторює форму кільця. 

Схожі патенти:

Радіохвильовий спосіб виявлення об'єктів

Винахід відноситься до області радіохвильової техніки, зокрема до способів для охоронної сигналізації до способів контролю за переміщенням об'єктів. Технічний результат - можливість визначення місця знаходження об'єктів за допомогою паралельних ліній витікаючої хвилі, встановлених на рубежі охорони, і зменшення впливу нерівномірностей при формуванні чутливої зони вздовж поверхні землі, різних типів загороджень або різнорідних за радиопроводности і радиопрозрачности предметів, що призводить до більш точному вказівкою місця порушення кордону охорони і до зниження ймовірності помилкових тривог при високій імовірності виявлення датчиків, які використовують пропонований спосіб. Спосіб полягає в тому, що на протилежні кінці випромінюючої лінії витікаючої хвилі подають сигнали із змінною в часі частотою, на приймальні лінії витікаючої хвилі сумарні радіосигнали детектують і пропускають через смугові фільтри, співвідносячи кожній виділеній смузі частот певний ділянку лінії витікаючої хвилі. 1 з.п. ф-ли, 13 іл.

Спосіб виявлення порушника і визначення напрямку його руху на перехресті доріг і шляхів її обходу

Винахід відноситься до способів дистанційного охоронного моніторингу місцевості і може бути використано у випадках застосування засобів виявлення (З) з протяжною лінійною частиною (ПЛЧ) у вигляді гнучкого кабелю, побудованих на проводно-хвильовому або вібраційному принципі виявлення, для сигналізаційного прикриття чотиристоронніх перехресть доріг і шляхів їх обходу. Технічний результат - підвищення імовірності виявлення порушника і точності його вказівки напряму руху. Спосіб полягає в розгортанні на чотиристоронньому перехресті доріг і прилеглої до нього місцевості двох З з ПЛЧ таким чином, щоб ПЛЧ кожного ЗІ одну з доріг перетинала поперек на видаленні від центру перехрестя, дорівнює трикратному значення ширини зони виявлення самого, та ділянкою певної довжини лежала в безпосередній близькості вздовж іншої дороги, покриваючи її своєю зоною виявлення, співвідношення ширини зони виявлення до довжин ділянок 1:3:22,5, і застосовується алгоритм, що визначає напрямок руху порушника за переліком, черговості надходження і відношення між тривалостями сигналів тривоги. 11 іл.

Спосіб і пристрій для запобігання втрати предмета і швидкого пошуку предмета

Винахід відноситься до класу пристроїв для запобігання втрати предмета. Технічний результат - підвищення зручності експлуатації. Пристрій для запобігання втрати предмета і швидкого пошуку предмета містить ведений пристрій, сконфігуроване для роботи в якості мітки радіочастотної ідентифікації (RFID), що має унікальну ідентифікаційну інформацію у внутрішній пам'яті мітки, і переносне провідне пристрій, сконфігуроване для функціонування в якості RFID зчитувача і дозволяє змінювати дальність виявлення і/чи ширину зони виявлення, з якими провідне пристрій виявляє ведений пристрій. Коли відстань між користувачем і предметом знаходиться поза заданих меж, користувачеві видається попередження, таке як сигнал тривоги або мовний сигнал, для запобігання втрати предмета. Альтернативно, можна швидко здійснювати пошук необхідного користувачеві предмета, поміщеного не на своє місце. 3 н. і 7 з.п. ф-ли, 9 іл.

Система виявлення металу з інтегрованою системою направленої дії підрахунку людей

Винахід відноситься до систем електронного спостереження (EAS) за предметами. Технічний результат полягає в забезпеченні можливості виявлення екранування мітки EAS металевим екраном у зоні контролю EAS. Система для виявлення екранування маркера електронного спостереження ("ІА") за предметами включає в себе EAS підсистему (10), блок 18) виявлення металу, систему (20) підрахунку людей і процесор (16). EAS підсистема (10) працює для виявлення маркера EAS в зоні опитування. Блок 18) виявлення металу працює для виявлення металевого об'єкта в зоні опитування. Система (20) підрахунку людей працює для виявлення одного або більше людей в зоні опитування. Процесор (16) електрично з'єднаний з EAS підсистемою (10), блоком (18) виявлення металу і системою (20) підрахунку людей. Процесор (16) запрограмований для прийому інформації, яка видається від системи (20) підрахунку людей, та інформації, що видається від блоку (18) виявлення металу, для визначення того, генерувати сигнал тривоги на основі наявності екранування мітки EAS. 3 м. і 16 з.п. ф-ли, 4 іл.

Система електронного спостереження за товаром зі здатністю виявлення металу і спосіб для цього

Винахід відноситься до систем електронного спостереження за товаром. Технічний результат - інтегрування можливості виявлення металу "EAS" систему. Розкрито спосіб виявлення металу з використанням системи електронного спостереження за товаром ("ІА"). EAS система включає в себе передавач і приймач. EAS сигнал запиту передається для встановлення зони запиту. EAS сигнал запиту використовується для виявлення EAS ярликів і металевих об'єктів у зоні запиту. EAS сигнал приймається і присутній металевий об'єкт у зоні запиту виявляється протягом циклу виявлення металу. Металевий об'єкт виявляється на підставі збурень у прийнятому EAS сигналі запиту. Цикл виявлення металу періодично «змішується» з, щонайменше, одним EAS циклом виявлення. 3 н. 10 з.п. ф-ли, 10 іл.

Система і спосіб для виявлення екранування маркера електронної системи спостереження за переміщенням предметів

Винахід відноситься до системи і способу для виявлення екранування маркера електронної системи спостереження за переміщенням предметів за допомогою електронної системи спостереження за переміщенням предметів ("ІА"), підсистем виявлення металу і аналізу відеозображень, сполучених з можливістю зв'язку з системним контролером. Технічний результат полягає у виключенні формування хибних сигналів тривог. Підсистема EAS виявляє маркери EAS в межах зони виявлення. Підсистема виявлення металу виявляє металеві об'єкти в межах зони виявлення. Підсистема аналізу відеозображень захоплює відеозображення металевого об'єкта. Системний контролер визначає передбачувану класифікацію для металевого об'єкта і обчислює ваговий показник достовірності для передбачуваної класифікації. Якщо металевий об'єкт ідентифікований як екранування мітки EAS, згідно передбачуваної класифікації та відповідним ваговим показником достовірності, то формується сигнал тривоги. 3 н. і 17 з.п. ф-ли, 9 іл.

Спосіб і пристрій виявлення фізичних зв'язків між електронними ідентифікаторами та об'єктами

Винахід відноситься до засобів виявлення радіочастотних міток об'єктів, зокрема багажу. Технічний результат полягає в підвищенні точності виявлення ідентифікованого об'єкта. У способі виявляють електронні ідентифікатори у відповідні моменти (tr) виявлення і формують сигнали події з відповідним набором записів. При цьому сигнал події вказує на відповідну інтенсивність виявлення, і виконують етап виявлення на підставі аналізу отриманих записів з урахуванням відповідних інтенсивностей. 2 н. і 9 з.п. ф-ли, 21 іл.

Спосіб виявлення рухомих електропровідних об'єктів і пристрій для його здійснення

Винахід відноситься до засобів охоронної сигналізації і методів виявлення рухомих електропровідних об'єктів, що перетинають кордон охороняється

Спосіб скритного виявлення порушника в контрольованій зоні

Винахід відноситься до галузі охоронної сигналізації, зокрема до способів скритного виявлення порушників, що вторгаються в контрольовану область простору, що знаходиться на рубежі охорони

Відстежує пристрій

Винахід відноситься до засобів сигналізації при переміщенні об'єкта
Up!