Спосіб перетворення бінарного коду грея в двійковий код

 

Даний винахід відноситься до області цифрової обчислювальної техніки і може бути використаний в обчислювальних і телеметричних системах для виконання операцій з переведення чисел, представлених в коді Грея в двійковий код і побудови перетворювачів коду Грея.

З існуючого рівня техніки відомий спосіб перекладу коду Грея в двійковий полягає в наступному: кожен розряд в позиційному двійковому коді дорівнює сумі по модулю 2 цього і всіх старших розрядів в коді Грея. Старші розряди, відповідно, збігаються (патент США №2632058 від 17 березня 1953 р., Дональд Кнут Е. Мистецтво програмування. Том 4. Випуск 3. Генерація всіх сполучень і розбиття // Пров. з англ. - М: ТОВ "І. Д. Вільямс", 2007. - 208 с., Robert W. Doran. The Gray Code. // Journal of Universal Computer Science. - 2007. - Vol. 13, №11. - P. 1573-1597).

Недоліками даного способу є необхідність зберігання вихідного числа в коді Грея, накопичення послідовно одержуваних розрядів двійкового коду, виконання операцій не циклічного зсуву і підсумовування по модулю 2, стільки разів, скільки розрядів у вихідному числі мінус один.

Завданням, на вирішення якої спрямовано заявляється винахід, є підвищення швидкодії операції преобразованиѸческих систем на зазначену операцію.

Дана задача вирішується за рахунок того, що заявлений спосіб перетворення бінарного коду Грея в двійковий код полягає в тому, що в коді Грея складають по модулю 2 із цим же числом, зрушеним на один (20) розряд вправо (нециклічних зсув). Результуюче число складають по модулю 2 із цим же числом, зрушеним на два (21) розряду вправо, потім наступне додавання здійснюють з результатом, зрушеним на чотири (22) розряду вправо і т. д. Операції додавання припиняють, коли черговий зсув вправо призводить до обнулення числа. Результат останнього складання являє собою шукане число в двійковому коді.

Число підсумовувань по модулю 2 до отримання двійкового коду визначають показником ступеня числа 2, яке будучи зведеною у цей ступінь дасть число розрядів перетворюваного числа.

Технічним результатом, забезпечуваним наведеної сукупністю ознак, є збільшення швидкодії і надійності роботи пристроїв перетворення чисел в коді Грея в двійкові числа за рахунок зменшення кількості необхідних операцій додавання по модулю 2. Так, для 4-х розрядних чисел описану процедуру необхідно виконати двічі, для 8-розрядних - тричі, для б. Числа відмінною від стандартної розрядності можуть бути доповнені, при необхідності, нулі в старших розрядах до найближчої з них. Крім того, відпадає необхідність в регістрі зберігання вихідного числа в коді Грея та накопиченні послідовно одержуваних розрядів двійкового коду - після останнього складання число в двійковому коді представлено цілком.

Спосіб перетворення чисел в коді Грея в двійкові числа здійснюється на обладнанні, що дозволяє проводити не циклічний зсув чисел і підсумовування по модулю 2. Спосіб полягає в наступному:

1) здійснюють не циклічний зсув вихідного числа в коді Грея на один (20) розряд вправо і складають по модулю 2 з вихідним числом;

2) отримане результуюче число зрушують на два (21) розряду вправо і складають по модулю 2 з результатом попереднього складання;

3) результат попередньої операції зрушують на чотири (22) розряду вправо і складають по модулю 2 з результатом попереднього складання;

4) чергове додавання результату попередньої операції здійснюють з цим же числом, зрушеним на кількість розрядів, що визначається геометричною прогресією 2n-1, де n - номер кроку складання. Операції припиняю�е число у двійковому коді.

Є конкретний приклад пропонованого винаходу:

переклад 8-розрядного числа в коді Грея в двійкове число відомим способом:

Переклад 8-розрядного числа в коді Грея в двійкове число пропонованим способом:

Переклад 16-розрядного числа в коді Грея в двійкове число пропонованим способом:

Таким чином, пропоноване винахід дозволяє збільшити швидкодію і надійність роботи пристроїв перетворення чисел в коді Грея в двійкові числа за рахунок зменшення кількості необхідних операцій додавання по модулю 2. При цьому, чим більше розрядність чисел, тим ефективніше запропонований спосіб у порівнянні з існуючим. Крім того, відпадає необхідність у зберіганні вихідного числа в коді Грея та накопиченні послідовно одержуваних розрядів двійкового коду.

Спосіб перетворення бінарного коду Грея в двійковий код, полягає в тому, що в коді Грея складають по модулю два з цим же числом, зрушеним на один розряд вправо; число, що вийшло в результаті складання, складають по модулю два з цим же числом, зрушеним на два розряди вправо; наступне складання �еляемое геометричною прогресією 2n-1, де n - номер кроку складання; операцію додавання припиняють, коли черговий зсув приводить до обнулення числа; результат останнього складання являє собою шукане число в двійковому коді. 

Схожі патенти:

Спосіб кодування маніпуляційного

Винахід відноситься до обчислювальної техніки. Технічний результат полягає в підвищенні завадостійкості передачі дискретної інформації. Спосіб маніпуляційного кодування, в якому спочатку встановлюють число точок сигнального сузір'я та упорядковують їх для кодування за Грію, причому встановлюють число точок в сигнальному сузір'ї рівним будь-якого натурального числа, визначають евклідова відстань між точками сигнального сузір'я та формують вектор евклідових відстаней між точками сигнального сузір'я. Далі задають матрицю інциденцій графа, вершину витоку і стоку і безліч вершин, обов'язкових для проходу. Потім визначають початковий вектор призначень дуг графа з допомогою угорського методу рішення задачі про призначення, обчислюють для початкового вектора вектор градієнта, знаходять методом одновимірного пошуку мінімум в напрямку вектора градієнта. Після цього повторно обчислюють вектор градієнта в точці мінімуму, методом одновимірного пошуку визначають мінімум в новому напрямку, отримують покращене наближення вектора призначення і з допомогою методу Ньютона-Рафсона знаходять оптимальне рішення задачі маршрутизації в евклідовому просторі. Затемт кодові комбінації, що відповідають точкам сигнального сузір'я. 1 іл.

Перетворювач коду грея в паралельний двійковий код

Винахід відноситься до пристроїв автоматики та обчислювальної техніки, і може бути використано, наприклад, у перетворювачах "переміщення-код" приводів контрольно-вимірювальних систем

Перетворювач четирехразрядного коду грея в двійково - десятковий код

Винахід відноситься до обчислювальної техніки

Перетворювач коду грея в паралельний двійковий код

Винахід відноситься до пристроїв автоматики та обчислювальної техніки

N-розрядний перетворювач коду грея

Винахід відноситься до автоматики , а саме до пристроїв перетворення інформації, і може бути використано в системах авторегулювання , наприклад, у пристроях автопідстроювання частоти генератора сигна - .лов

Дешифратор коду либау-крейга

Винахід відноситься до автоматики та обчислювальної техніки

Перетворювач кодів

Винахід відноситься до галузі обчислювальної техніки
Up!