Спосіб кодування і декодування відеоінформації на основі тривимірного дискретного косинусного перетворення

 

Винахід відноситься до галузі кодування, а саме до способу стиснення рухомих зображень з метою скорочення обсягу даних, необхідних для їх зберігання або передаються по каналу зв'язку для подальшого відновлення зображень на прийомі.

Відомий спосіб кодування на основі тривимірного дискретного косинусного перетворення (ДКП) [Zaharia R., Aggoun A., McCormick М. Adaptive 3D-DCT compression algorithm for continuous parallax 3D integral imaging. Journal of Signal processing: Image Communication. 17, pp. 231-242, 2002].

Недолік способу - відсутність адаптації в процесі кодування до ступеня рухливості кадрів рухомого зображення, що призводить до збільшення обсягу даних на виході кодера при заданій помилку кодування.

Відомий спосіб стиснення відеоданих, в якому застосовується тривимірне ДКП (ДКП-3) [Bozinovic N., Konrad J. Scan or derandquantization for 3D-DCT coding in Proc. of SPIEV is. Comm. Andlm. Proc. Vol.5150. pp. 1204-1215, 2003].

У даному способі застосовується обробка видеопоследовательности кадрів на основі тривимірного ДКП. При цьому виконання операції перетворення починається з просторових координат х і у, а отримані спектральні коефіцієнти двовимірного ДКП (ДКП-2) піддаються одновимірного ДКП (ДКП-1) по часовій координаті t для скорочення тимчасової надмірності.

Про�стіку вихідних зображень, що призводить до неможливості досягнення високих коефіцієнтів стиску.

Найбільш близьким за технічною сутністю до заявляється способу є "Спосіб кодування і декодування відеоінформації на основі тривимірного дискретного косинусного перетворення" патент UA №2375838, опубл. 10.12.2009, бюл. №34. Спосіб-прототип полягає в наступних діях: на послідовність передачі телевізійних кадрів розбивають пакети за n кадрів, з яких формують домени розміром n×n×n пікселів, потім на першому етапі кодування в кожному домені розміром n×n×n пікселів здійснюють ДКП по часу, визначають наявність руху в кожному фрагменті розміром n×n пікселів по ознакою наявності ненульових спектральних коефіцієнтів, окрім першого фрагмента домену, в разі наявності руху в кожному фрагменті домену для усунення просторової надмірності обчислюють коефіцієнти ДКП (КДКП) за двома просторовими координатами х і у, отримані коефіцієнти квантують їх, сукупність квантованих коефіцієнтів кодують для усунення просторової надмірності, кодовані коефіцієнти передають в канал зв'язку. У разі відсутності руху обчислюють КДКП по просторовим координатам х та у тол�аналу зв'язку. На наступних етапах кодування при вступі чергових пакетів, якщо рух є, то процес кодування повторюють, якщо в конкретних доменах руху немає, то для них передають сигнал про використання при декодуванні попереднього фрагмента. На прийомі стислий відеопотік піддають декодуванню, а потім деквантованию. У разі наявності руху в доменах деквантованние коефіцієнти піддають зворотного ДКП-3 (ОДКП-3) (послідовне виконання зворотного двовимірного ДКП (ОДКП-2D) і зворотного одновимірного ДКП (ОДКП-1D) і в результаті відновлюють вихідний відеопотік. У разі відсутності руху в конкретних доменів за переданими в попередніх доменах спектральними коефіцієнтами (зберігаються в буфері фрагментів без руху) відновлюють фрагменти цих доменів при виконанні тільки зворотного дискретного косинусного перетворення (ОДКП) по часу і в результаті відновлюють вихідний потік.

Недолік прототипу в тому, що при кодуванні облік ступеня рухливості вихідних зображень відбувається шляхом їх класифікації на дві групи: з відсутністю руху і з наявністю руху. Це робить спосіб кодування менш ефективним з позицій досягається стиснення Ѐуемих фрагментів вихідного зображення.

Метою винаходу є розробка способу кодування і декодування відеоінформації на основі ДКП-3, що забезпечує збільшення ступеня стиснення відеоданих при заданій помилку відновлення зображень на прийомі за рахунок адаптації до зміни статистичних властивостей вхідних зображень. Адаптація до зміни статистичних властивостей вхідних зображень здійснюється шляхом перестановки порядку розташування фрагментів КДКП, отриманих після виконання ДКП-2 по осі часу, подальшого виконання ДКП-1 таким чином, що сумарне число ненульових коефіцієнтів перетворення після виконання ДКП-3 стає менше порівняно з кількістю ненульових коефіцієнтів перетворення, одержуваних після виконання ДКП-3 без виконання перестановки фрагментів ДКП-2.

В заявленому способі кодування і декодування відеоінформації на основі ДКП-3 поставлена мета досягається тим, що у відомому способі кодування і декодування відеоінформації на основі ДКП-3, полягає в тому, що стискають послідовність телевізійних кадрів, для чого цю послідовність розбивають на пакети за n кадрів, з яких формують домени розміром n×n×n пікселів, над кожним доменом рДКП квантують їх, кодують для усунення статистичної надмірності і передають в канал зв'язку, беруть з каналу зв'язку стислий відеопотік, стиснене відеопотік піддають декодуванню, деквантованию, ОДКП-3, в результаті стиснутого сигналу відновлюють вихідний відеопотік. При цьому після формування домену розміром n×n×n пікселів обчислюють КДКП за просторовими координатами x і y для кожного фрагмента домену. Потім виконують перестановку фрагментів отриманих КДКП за просторовими координатами x і y. Запам'ятовують перестановку у вигляді вектора перестановки. Після цього виконують операцію ДКП по часу, КДКП квантують їх і кодують. Далі отримані квантовані КДКП і вектор перестановки і передають в канал зв'язку, беруть з каналу зв'язку, декодують КДКП і вектор перестановки, деквантуют КДКП. Над деквантованними КДКП виконують операцію ОДКП по часу. Виконують зворотну перестановку фрагментів КДКП за просторовими координатами x і y. Відновлюють домен розміром n×n×n пікселів шляхом обчислення коефіцієнтів ОДКП за просторовими координатами x і у і в результаті відновлюють вихідний потік.

Для перестановки фрагментів отриманих КДКП за просторовими координатами x і y Далі квантують їх отримані коКДКП, визначають число NZ ненульових квантованих КДКП та запам'ятовують його. Потім послідовно кожен фрагмент обчислених КДКП за просторовими координатами x і y по черзі переміщують на місце розташування інших фрагментів обчислених КДКП за координатами x і y, а на місці переміщеного фрагмента обчислених КДКП за координатами x і y мають фрагмент обчислених КДКП за координатами x і y, замість якого розташували фрагмент переміщений обчислених КДКП за координатами x і у. Потім для отриманих після переміщення КДКП виконують операцію ДКП по часу, квантують їх і визначають число NZt ненульових квантованих КДКП. Якщо NZt виявиться менше, ніж раніше запомненное NZ, то виконують переприсвоение NZ=NZt і запам'ятовують порядок розташування фрагментів обчислених КДКП за просторовими координатами x і y у вигляді вектора перестановки. В іншому випадку відновлюють попереднє розташування фрагментів обчислених КДКП за просторовими координатами x і y.

Для запам'ятовування порядку розташування фрагментів КДКП за просторовими координатами x і y формують вектор перестановки розміром 1×n елементів шляхом присвоєння кожному його елементу Pi, де i=1, 2,..., n номера місця розташування з�ності істотних ознак в заявленому способі зазначений технічний результат досягається за рахунок зміни порядку розташування по осі часу фрагментів обчислених КДКП за координатами x і y так, що сумарна кількість ненульових квантованих КДКП після виконання тривимірного перетворення було мінімальним.

Заявлений спосіб пояснюється кресленнями, на яких показані:

на фіг.1 - структурна схема заявленого способу кодування і декодування відеоінформації на основі ДКП-3;

на фіг.2 - сутність заявленого способу на основі ДКП-3;

на фіг.3 - формування вихідного домену у вигляді тривимірного масиву розміром n×n×n пікселів;

на фіг.4 - обчислення КДКП за просторовими координатами x і y;

на фіг.5 - приклад матриці ДКП-2 розміром 8×8 елементів;

на фіг.6 - приклад ДКП-1 над обчисленими КДКП за просторовими координатами x і y без перестановки і з перестановкою фрагментів;

на фіг.7 - приклад квантованих КДКП, після виконання одновимірного ДКП без перестановки фрагментів обчислених КДКП за просторовими координатами x і y, на осі часу;

на фіг.8 - приклад квантованих КДКП, після ДКП-1 з перестановкою фрагментів обчислених КДКП за просторовими координатами x і y, на осі часу;

на фіг.9 - приклад залежностей кількості ненульових квантованих КДКП від номера фрагмента.

Можливість реалізації заявленого способу кодування і декодування ввнутрикадровой або просторової надлишковістю, так і міжкадрової або тимчасової надлишковістю. Як правило, у відомих стандарти стиснення Н.263, Н.264 для усунення внутрикадровой надмірності використовують яку-небудь декоррелирующее перетворення, наприклад, ДКП-2. Для усунення міжкадрової надмірності використовують межкадровое передбачення на основі передачі векторів руху. У способах кодування на основі ДКП-3 усунення внутрикадровой і міжкадрової надмірності здійснюється шляхом декорреляции пікселів вихідного зображення як за просторовими координатами x і y, так і по осі часу. В результаті декорреляции велика частина коефіцієнтів ДКП-3 виявляється нульовою або близькою до нуля, що і забезпечує зменшення необхідної кількості біт, необхідних для кодування коефіцієнтів ДКП-3. Однак, як показують практичні дослідження, декоррелирующее перетворення на основі косинусного функцій є оптимальним тільки для заданого класу зображень. Цей клас зображень обмежується низькочастотними (з малим числом дрібних деталей) зображеннями і, в разі рухомого відео, зображеннями з повільною зміною сцен при переході від кадру до кадру. На практиці неоптимальность використовуваних преобразованийов перетворення, що, в свою чергу, знижує досягнутий коефіцієнт стиснення. Усунення цього недоліку можливе на основі реалізації процедури адаптації в процесі кодування двома шляхами. Перший полягає у зміні використовуваного декоррелирующего перетворення, яке б враховувало динаміку зміни межкадрових відмінностей. Другий полягає у зміні властивостей вхідних даних, над якими виконується фіксоване декоррелирующее перетворення. При цьому перетворення вхідних даних виконують так, щоб привести їх до виду, оптимальному для використовуваного декоррелирующего перетворення.

Використання першого способу проблематично. Це обумовлено не тільки необхідністю вирішення складної задачі обчислення оптимального перетворення, але і необхідністю передачі великих обсягів даних, що описують отримане перетворення, декодирующему пристрою по каналу зв'язку з обмеженою пропускною здатністю. Тому в заявленому способі запропоновано підхід на основі змін властивостей вхідних даних при збереженні незмінним використовуваного ДКП як декоррелирующего. Змінювати властивості вхідних даних пропонується на основі зміни порядку слідування фрагментів коефіцієнтів�р. 2. У лівому верхньому куті представлений приклад домену розміром 8×8×8 пікселів. При цьому 1-й, 2-й, 4-й і 8-й фрагменти домену складаються з однакових пікселів, рівних 255 (показано білим кольором), а 3-й, 5-й, 6-й і 7-й фрагменти домену складаються з однакових пікселів, рівних 127 (показані сірим кольором). Після виконання операції ДКП-2 над кожним фрагментом домену отримано 8 фрагментів КДКП за координатами x і y (правий верхній кут фіг.2). Всі обчислені КДКП за координатами x і y кожного фрагмента дорівнюють нулю за винятком коефіцієнтів з координатами x=1 і y=1, рівних 2040, 2040, 1016, 2040, 1016, 1016, 1016 2040 для 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 і 8 фрагментів відповідно. Після виконання ДКП-1 над обчисленими КДКП за координатами x і y без перестановки фрагментів отримано 8 ненульових квантованих КДКП: 4321, 525, 669, -384, 724, -76, -277, -786. З іншого боку, якщо здійснити перестановку фрагментів обчислених КДКП за координатами x і у, помінявши місцями 2-й і 5-й фрагменти, то буде отримано 2 ненульових квантованих КДКП: 4322, 0, 0, 0, 1448, 0, 0, 0. Таким чином, перестановка фрагментів обчислених КДКП за координатами x і y призводить до зменшення числа ненульових КДКП в даному прикладі в 4 рази, що, у свою чергу, призводить до підвищення коефіцієнта стиснення приблизно в стільки ж поділу тривимірних масивів пікселів розміром n×n×n. Формування доменів розміром n×n×n пікселів з пакету, що складається з n кадрів рухомого зображення, показано на фіг.3. Потім над кожним з n фрагментів домену обчислюють КДКП за координатами x і y, тобто виконують операцію ДКП-2, як показано на фіг.4. Цю операцію виконують у блоці 11 (ДКП-2D фіг.1). Виконання ДКП-2 здійснюється, наприклад, як описано в кн.: Ахмед Н., Рав К. Ортогональні перетворення при обробці цифрових сигналів / Під ред. І. Б. Фоменко; Пров. з англ. - М.: Зв'язок, 1980. Матрична запис ДКП-2 i-го фрагмента вихідної домену, представленого матрицею [А]i, має вигляд:

де [S]i- обчислені КДКП за просторовими координатами x і y i-го фрагмента; [Р] і [Р]T- пряма і транспонована (зворотна) матриці ДКП-2, визначаються масивом векторів{1n,2ncos(2m1)(k1)π2n},m=1, 2,..., n; k=2,3,...,n. На фіг.5 показаний приклад матриці ДКП-2 ра. �ерестановка фрагментів виконується так, щоб число ненульових КДКП, отриманих після виконання ДКП-1 по осі часу, було мінімальним. Цю операцію виконують у блоці 12 (перестановка фіг.1). Перестановка фрагментів виконується на основі вектора перестановки, який обчислюється в боке 16 (Блок управління перестановкою фіг.1) в залежності від параметрів NZ і NZt, одержуваних з виходу блоку квантування. Після цього виконують операцію ДКП по часу в блоці 13 (ДКП-1D фіг.1). Отримані КДКП квантують їх в блоці 14 (квантування фіг.1) і кодують в блоці 15 (кодування фіг.1). Далі отримані квантовані КДКП і вектор перестановки і передають в канал зв'язку (блок канал зв'язку фіг.1), беруть з каналу зв'язку. Декодують КДКП і вектор перестановки. Цю операцію виконують у блоці 21 (декодування фіг.1). Потім деквантуют КДКП в блоці 22 (деквантование фіг.1). Над деквантованними КДКП виконують операцію ОДКП по часу в блоці 23 (ОДКП-1D фіг.1). Після цього виконують зворотну перестановку фрагментів КДКП за просторовими координатами x і y в блоці 24 (перестановка фіг.1). Далі відновлюють домен розміром n×n×n пікселів шляхом обчислення коефіцієнтів ОДКП за просторовими координатами x і y у блоці 25 (ОДКП-2D ф�зультат виконання ДКП-1 над обчисленими КДКП за просторовими координатами x і y без перестановки, тобто 1 фрагмент КДКП розташований на першому місці, другий - на другому і т. д. Вектор перестановки в цьому випадку має вигляд P=[1 2 3 4 5 6 7 8]. Число ненульових квантованих КДКП в даному прикладі склало 107. У правій частині фіг.6 показаний результат виконання ДКП-1 над обчисленими КДКП за просторовими координатами x і y після їх перестановки. Знайдений вектор перестановки в даному прикладі має вигляд P=[7 5 4 3 1 6 2 8], тобто 7 фрагмент КДКП розташований на першому місці, 5 - на другому і т. д. в відповідності з вектором перестановки. Число ненульових квантованих КДКП в даному випадку склала 88, що менше, ніж у першому випадку. Приклади квантованих КДКП, після виконання ДКП-1 без перестановки фрагментів обчислених КДКП за просторовими координатами x і y, на осі часу і сперестановкой показані на фіг.7 та 8 відповідно.

Для оцінки ефективності запропонованого способу кодування і декодування на основі ДКП-3 проведено імітаційне моделювання на ПЕОМ. В якості показника ефективності використовувався коефіцієнт зниження кількості ненульових квантованих КДКП при перестановці фрагментів обчислених КДКП за просторовими координатами x і y щодо кількості ненульових квантованих КДКП, отриманий розміром 576×720 пікселів у форматі YUV 4:4:4 і кадрової швидкістю 25 кадрів/с. Розмір вихідного домену склав 8×8×16 пікселів.

На фіг.9 показано характерні залежності кількості ненульових квантованих КДКП від номера фрагмента:

а) без перестановки фрагментів;

б) з перестановкою фрагментів;

з) величина різниці між кількістю КДКП, отриманих з перестановкою і без перестановки.

Визначимо коефіцієнт ефективності якKеф=(NбпNпNбп)100%,

Nбж- сумарна кількість ненульових квантованих КДКП, отриманих без перестановки фрагментів; Nп- сумарна кількість ненульових квантованих КДКП, отриманих з перестановкою фрагментів.

Результати імітаційного моделювання розробленого способу показали, що виграш склав 15÷20% в порівнянні з прототипом. Як показали дослідження, зменшення кількості ненульових квантованих КДКП на 15÷20% призводить до такої ж величини збільшення коефіцієнта стиску при збереженні колишньої якості восстановледеоинформации на основі тривимірного дискретного косинусного перетворення (ДКП), полягає в тому, що стискають послідовність телевізійних кадрів, для чого цю послідовність розбивають на пакети за n кадрів, з яких формують домени розміром n×n×n пікселів, над кожним доменом розміром n×n×n пікселів виконують тривимірне ДКП для усунення тимчасової і просторової надмірності, отримані коефіцієнти ДКП квантують їх, кодують для усунення статистичної надмірності і передають в канал зв'язку, беруть з каналу зв'язку стислий відеопотік, стиснене відеопотік піддають декодуванню, деквантованию, зворотного тривимірному ДКП, в результаті стиснутого сигналу відновлюють вихідний потік, який відрізняється тим, що після формування домену розміром n×n×n пікселів обчислюють коефіцієнти ДКП по просторовим координатам x і y для кожного фрагмента домена, потім виконують перестановку фрагментів отриманих коефіцієнтів ДКП по просторовим координатам x і y, запам'ятовують перестановку у вигляді вектора перестановки, виконують операцію ДКП по часу, коефіцієнти ДКП квантують їх, кодують отримані квантовані коефіцієнти ДКП та вектор перестановки і передають в канал зв'язку, беруть з каналу зв'язку, декодують коефіцієнти ДКП та вектор пере�ДКП по часу, виконують зворотну перестановку фрагментів коефіцієнтів ДКП по просторовим координатам x і y, відновлюють домен розміром n×n×n пікселів шляхом обчислення коефіцієнтів зворотного ДКП по просторовим координатам x і y і в результаті відновлюють вихідний потік.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що для перестановки фрагментів отриманих коефіцієнтів ДКП по просторовим координатам x і у попередньо над отриманими коефіцієнтами ДКП по просторовим координатам x і y виконують операцію ДКП по часу, квантують їх отримані коефіцієнти ДКП, визначають число NZ ненульових квантованих коефіцієнтів ДКП і запам'ятовують його, потім послідовно кожен фрагмент обчислених коефіцієнтів ДКП по просторовим координатам x і у почергово переміщують на місце розташування інших фрагментів обчислених коефіцієнтів ДКП по координатах x і у, а на місці переміщеного фрагмента обчислених коефіцієнтів ДКП по координатах x і у розташовують фрагмент обчислених коефіцієнтів ДКП по координатах x і y, замість якого розташували фрагмент переміщений обчислених коефіцієнтів ДКП по координатах x і y, для отриманих після переміщення коефіцієнтів ДП і, якщо NZt виявиться менше, ніж раніше запомненное NZ, то виконують переприсвоение NZ=NZt і запам'ятовують порядок розташування фрагментів обчислених коефіцієнтів ДКП по просторовим координатам x і y у вигляді вектора перестановки, в іншому випадку відновлюють попереднє розташування фрагментів обчислених коефіцієнтів ДКП за просторовими координатами x і y.

3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що для запам'ятовування порядку розташування фрагментів обчислених коефіцієнтів ДКП по просторовим координатам x і y формують вектор перестановки розміром 1×n елементів шляхом присвоєння кожному його елементу Pi, де i=1, 2,..., n номера місця розташування відповідного фрагмента обчислених коефіцієнтів ДКП за просторовими координатами x і y. 

Схожі патенти:

Кодування відео множинних видів

Винахід відноситься до кодування відео множинних видів (MVC). Технічним результатом є підвищення ефективності кодування. Запропоновано спосіб кодування відеоданих, що включає отримання з закодованого потоку бітів в одній або більше одиниць рівня абстракції мережі (NAL) для кожного компонента виду з безлічі компонентів виду закодованих відеоданих, де кожен компонент виду з безлічі компонентів виду відповідає загальному тимчасового розташування, і де одна або більше одиниць NAL інкапсулюють принаймні частина закодованих відеоданих для відповідних компонентів виду і включають в себе інформацію, що вказує порядок декодування відповідних компонентів виду. Спосіб також включає в себе інформацію отримання, окрему від одиниць NAL, що вказує відносини між ідентифікаторами виду для цих видів і порядком декодування компонентів виду. Одна або більше одиниць NAL також включають в себе інформацію, що вказує, використовується перший компонент виду першого виду як посилання для передбачення між видами другого компонента виду для другого відмінного вигляду. 8 н. і 60 з.п. ф-ли, 18 табл., 12 іл.

Статистичне кодування коефіцієнтів, використовуючи об'єднану контекстну модель

Винахід відноситься до обчислювальної техніки. Технічний результат полягає в зменшенні обсягу пам'яті, необхідної для збереження контекстів і ймовірностей на пристроях кодування і декодування відео. Спосіб кодування відео даних містить підтримка безлічі контекстних моделей для ентропійного кодування коефіцієнтів перетворення відео даних, при цьому безліч тематичних моделей включає в себе одну або більше контекстних моделей, причому кожна використовується для різного розміру одиниці перетворення, і щонайменше одну об'єднану контекстну модель, використовувану для двох або більше розмірів одиниці перетворення; вибір об'єднаної контекстної моделі, що використовується спільно першою одиницею перетворення і другий одиницею перетворення; вибір контекстів для коефіцієнтів перетворення, асоційованих з однієї з першої одиниці перетворення або другої одиниці перетворення згідно об'єднаної контекстної моделі; і энтропийное кодування коефіцієнтів перетворення згаданої однієї з одиниць перетворення, використовуючи контекстно-адаптивне двійкове арифметичне кодування (САВАС) на підставі обраних контекстів. 4

Спосіб і система для компенсації освітленості і переходу при кодуванні та обробки відеосигналу

Винахід відноситься до засобів обробки зображень. Технічним результатом є підвищення продуктивності засоби відображення зображення при кодуванні та обробки відеосигналу. У способі створюють кілька кадрів картинки і пов'язані опорні кадри передбачення; для кожного кадру і пов'язаного опорного кадру передбачення обчислюють величину інтенсивності і величину кольору в першій колірної області; для кожного кадру і пов'язаного опорного кадру передбачення обчислюють коефіцієнти підсилення зваженого передбачення; якщо зазначені коефіцієнти є неотрицательними, то визначають, що у другій колірної області відбувається глобальний перехід з нульовим зміщенням; і якщо не всі зазначені коефіцієнти є неотрицательними, то визначають, що не відбувається глобальний перехід з поступовою зміною освітленості. 15 н. і 13 з.п. ф-ли, 16 іл.

Кодування і декодування відео з підвищеною стійкістю до помилок

Винахід відноситься до області обробки цифрового сигналу і, зокрема, до області стиснення відеосигналу з використанням компенсації руху. Технічний результат - зниження просторових і тимчасових избиточностей в відеопотоків. Для цього спосіб кодування містить отримання цільового кількості провісників інформацією руху, підлягають використанню для кодованого ділянки зображення, і генерацію набору провісників руху інформації з використанням отриманого цільового кількості. Набір генерується шляхом: отримання першого набору провісників інформацією руху, кожен з яких пов'язаний з ділянкою зображення, що мають заздалегідь визначене просторове та/або тимчасове співвідношення з кодируемим ділянкою зображення; модифікації першого набору провісників інформацією руху шляхом видалення дубльованих провісників руху інформації для отримання скороченого набору провісників руху інформації, що містить перше кількість провісників інформацією руху, причому кожен провісник інформацією руху із скороченого набору відрізняється від будь-якого іншого провісника руху інформації з сокращенногои якщо перше менше кількість цільового кількості, отримання додаткового провісника інформацією руху і його додавання в скорочений набір провісників інформацією руху. 6 н. і 20 з.п. ф-ли, 8 іл.

Пристрій і спосіб передачі, пристрій і спосіб прийому і система передачі і прийому

Винахід відноситься до мовної системи для передачі цифрової телевізійної програми, зокрема, до пристрою передачі та способу передачі, в яких можна отримати вміст, який відповідає потребам. Технічним результатом є забезпечення доставки вмісту до клієнта, яка на цей момент задовольняє його потребам. Зазначений технічний результат досягається тим, що сервер генерує сценарій PDI-S для отримання PDI-A користувача боку, представляє відповіді користувача на питання про уподобання користувача; генерує інформацію пуску для виконання PDI-А; і передає інформацію пуску і PDI-S клієнту у відповідь на доставку телевізійного вмісту, і передає клієнту у відповідь на доставку посилального вмісту PDI-A поставляє боку, представляє відповідь, встановлений постачальником, на запитання. Клієнт виконує PDI-S на основі виявлення інформації пуску і здійснює зіставлення між PDI-А користувацької боку і PDI-А що поставляє боку, для визначення одержання посилального вмісту, отриманого сервером. 5 н. і 5 з.п. ф-ли, 48 іл.

Спосіб і пристрій кодування і декодування зображення з використанням внутрикадрового передбачення

Винахід відноситься до обчислювальної техніки. Технічний результат полягає в підвищенні ефективності стиснення зображень за допомогою використання режимів внутрикадрового передбачення, мають різні напрями. Пристрій для кодування зображення з використанням внутрикадрового передбачення містить блок визначення режиму внутрикадрового передбачення, який визначає режим внутрикадрового передбачення поточного блоку, що підлягає кодуванню, причому режим внутрикадрового передбачення вказує певний напрям з безлічі напрямків, при цьому певний напрям вказується за допомогою одного з числа dx в горизонтальному напрямку і постійного числа у вертикальному напрямку і числа dy у вертикальному напрямку і постійного числа в горизонтальному напрямку; і блок виконання внутрикадрового передбачення, що виконує внутрикадровое передбачення стосовно поточного блоку у відповідності з режимом внутрикадрового передбачення, причому внутрикадровое передбачення містить етап, на якому визначають позицію сусідніх пікселів допомогою операції зсуву на основі позиції поточного пікселя і одного з параметрів dx і а або на верхній стороні поточного блоку. 2 н. і 7 з.п. ф-ли, 21 іл., 4 табл.

Кодування сигналу в масштабований потік бітів і декодування такого потоку бітів

Винахід відноситься до способу кодування бітової площині сигналів, наприклад сигналу зображення або відео в області перетворення DCT. Технічний результат - підвищення продуктивності масштабованого способу стиснення вмісту сигналу. Бітові площини у блоків DCT передаються площину за площиною у порядку значущості. Оскільки кожна площина містить більше енергії сигналу, ніж менш значущі шари разом, результуючий потік бітів є масштабованим в тому сенсі, що він може бути усічений в будь-якій позиції. Чим пізніше відсікається потік бітів, тим менша залишкова помилка, коли відновлюється зображення. Для кожної бітової площині створюється зона або поділ бітової площині, яка включає в себе всі нульові біти коефіцієнтів DCT в тій бітової площині. Поділ створюється у відповідності зі стратегією, яка вибирається з певної кількості варіантів в залежності від вмісту всього сигналу і/або фактичної бітової площині. Для природних зображень може використовуватися інша стратегія зонування, ніж для графічного вмісту, і стратегія може змінюватися від бітової площині до бітової площині. Форма, а також дружимому. Двовимірні прямокутні зони та одномірні зигзагоподібні зони розгортки можуть змішуватися в межах зображення або навіть в межах блоку DCT. Обрана стратегія створення зони вбудовується в потік бітів разом з бітами коефіцієнта DCT у фактичному поділі. 4 н. і 9 з.п. ф-ли, 5 іл.

Спосіб визначення незаконного застосування пристрою обробки системи безпеки

Винахід відноситься до засобів виявлення незаконного застосування пристрою обробки системи безпеки, використовуваного для дескремблирования різних мультимедіа даних, поширюваних по кільком відповідних каналах. Технічний результат полягає в зменшенні імовірності незаконного застосування пристрою обробки. Підраховують нові повідомлення ECMj,c, прийняті пристроєм обробки системи безпеки для каналів, що відрізняються від каналу i, після останнього прийнятого повідомлення ECMi,p. Перевіряють, що повідомлення ECMi,c прийнято протягом зазначеного тимчасового інтервалу, шляхом перевірки, що кількість нових повідомлень ECMj,c, прийнятих для каналів, що відрізняються від каналу i, досягає чи перевершує заданий поріг, більший двох. Збільшують лічильник Kchi на задану величину всякий раз, коли, після перевірки, повідомлення ECMi,c прийнято протягом заданого часового інтервалу, наступного безпосередньо за повідомленням ECMi,p, і, в іншому випадку скидають лічильник Kchi у вихідне значення, виявляють незаконне застосування, як тільки лічильник Kchi досягає заданого порогу. 3 н. і 7 з.п. ф-ли, 3 іл.

Спосіб і пристрій для кодування відео і спосіб і пристрій для декодування відео допомогою компенсації піксельного значення у відповідності з групами пікселів

Винахід відноситься до обчислювальної техніки. Технічний результат полягає в підвищенні якості відновленого зображення. Спосіб декодування відео містить отримання з бітового потоку інформації про компенсації піксельного значення у відповідності з смугою піксельного значення або рівнем граничного значення, якщо інформація про компенсації піксельного значення вказує смугу, застосування значення компенсації визначеної смуги, отриманого з бітового потоку, до пікселя, включеному в зумовлену смугу, серед пікселів поточного блоку; і якщо інформація про компенсації піксельного значення вказує рівень граничного значення, застосування значення компенсації зумовленого напрямку кордону, отриманого з бітового потоку, до пікселю у визначеному напрямку кордону, серед пікселів поточного блоку, причому зумовлена смуга є однією з смуг, сформованих розбиттям повного діапазону піксельних значень. 2 з.п. ф-ли, 22 іл., 2 табл.

Вказівка вибору режиму внутрішнього передбачення для відеокодування з використанням савас

Винахід відноситься до засобів кодування і декодування відео. Технічним результатом є підвищення ефективності сигналізації режиму внутрішнього передбачення використовується для кодування блоку даних шляхом забезпечення відносної економії біт для кодованого бітового потоку. Спосіб містить визначення першого найбільш ймовірного режиму внутрішнього передбачення і другого найбільш ймовірного режиму внутрішнього передбачення для поточного блоку відеоданих на основі контексту для поточного блоку, виконання процесу контекстно-адаптивного двійкового арифметичного кодування (САВАС) для визначення прийнятого кодового слова, відповідного модифікованому індексу режиму внутрішнього передбачення, визначення індексу режиму внутрішнього передбачення, вибір режиму внутрішнього передбачення. 16 м. та 34 з.п. ф-ли, 13 іл. 7 табл.

Кодування і декодування відео з підвищеною стійкістю до помилок

Винахід відноситься до області обробки цифрового сигналу і, зокрема, до області стиснення відеосигналу з використанням компенсації руху. Технічний результат - зниження просторових і тимчасових избиточностей в відеопотоків. Для цього спосіб кодування містить отримання цільового кількості провісників інформацією руху, підлягають використанню для кодованого ділянки зображення, і генерацію набору провісників руху інформації з використанням отриманого цільового кількості. Набір генерується шляхом: отримання першого набору провісників інформацією руху, кожен з яких пов'язаний з ділянкою зображення, що мають заздалегідь визначене просторове та/або тимчасове співвідношення з кодируемим ділянкою зображення; модифікації першого набору провісників інформацією руху шляхом видалення дубльованих провісників руху інформації для отримання скороченого набору провісників руху інформації, що містить перше кількість провісників інформацією руху, причому кожен провісник інформацією руху із скороченого набору відрізняється від будь-якого іншого провісника руху інформації з сокращенногои якщо перше менше кількість цільового кількості, отримання додаткового провісника інформацією руху і його додавання в скорочений набір провісників інформацією руху. 6 н. і 20 з.п. ф-ли, 8 іл.

Спосіб і пристрій для кодування і декодування зображення з використанням великої одиниці перетворення

Винахід відноситься до кодування і декодуванню зображення за допомогою перетворення зображення в піксельної області коефіцієнти в частотній області. Технічний результат - підвищення ефективності стиснення, кодування і декодування зображення. Спосіб декодування зображення містить етапи, на яких: визначають мають ієрархічну структуру одиниці кодування для декодування зображення, одиницю передбачення і одиницю перетворення; одержують за допомогою аналізу з бітового потоку коефіцієнти перетворення і відновлюють кодовані дані щонайменше однієї одиниці передбачення допомогою виконання ентропійного декодування, зворотного квантування і зворотного перетворення над отриманими за допомогою аналізу коефіцієнтами перетворення; виконують внутрішнє передбачення або взаємне передбачення над відновленими кодованими даними і відновлюють кодоване відео. 3 з.п. ф-ли, 18 іл.

Вибір точок огляду для формування додаткових видів в 3d відео

Винахід відноситься до технологій кодування відеоданих. Технічним результатом є підвищення якості формування зображень з різних точок огляду за рахунок формування покажчика кращого напрямку. Запропоновано спосіб кодування 3D сигналу відеоданих. Спосіб містить етап, на якому надають, щонайменше, перше зображення сцени, що спостерігається з першої точки огляду. А також згідно способу надають інформацію про візуалізації, щоб надати декодеру можливість формування, щонайменше, одного візуалізіруемого зображення сцени, що спостерігається з точки зору візуалізації, відмінної від першої точки огляду. Крім того, надають покажчик пріоритетного напряму, який визначає переважну орієнтацію точки огляду візуалізації відносно першої точки огляду. 6 н. і 7 з.п. ф-ли, 4 іл.

Яркомер

Яркомер // 2549605
Винахід відноситься до светоизмерительной техніці і стосується яркомера. Яркомер містить непрозорий світлофільтр, прикріплений до пьезоэлементу, який підключений до виходу дільника частоти, об'єктив, пірамідальний дзеркальний октаедр з чотирма зовнішніми дзеркальними поверхнями і чотири дискових фотоприймача, кожен з яких має по два фотоприймальних сектора. Фотоприймальні сектора забезпечені кольоровими світлофільтрами. Вихід кожного фотоприймального сектора підключений до входу аналого-цифрового перетворювача. Кожен аналого-цифровий перетворювач включають в себе імпульсний підсилювач, до виходу якого підключені імпульсні світлодіоди. Випромінювання від кожного світлодіода надходить на групу з восьми ідентичних фотоприймачів, кожен з яких має на приймальній стороні нейтральний світлофільтр кратністю відповідно ваги розряду регістра, до якого підключений вихід кожного фотоприймача. Технічний результат полягає в забезпеченні можливості синхронного отримання кодів яскравості восьми колірних складових спектра. 2 іл., 1 табл.

Система і спосіб стиснення зображення

Винахід відноситься до систем і способів стиснення зображення. Технічний результат - забезпечення більшого стиснення даних зображення, за рахунок чого здійснюється зменшення обсягу даних, використовуваних для представлення зображення. Спосіб стиснення цифрового зображення в обчислювальному пристрої містить етапи, на яких ділять зображення на безліч подобластей зображення; вибирають з каталогу, що включає в себе безліч попередньо визначених шаблонних форм, причому кожна шаблонна форма містить безліч елементів, властивостей і змінних зображення, таких як колір, колірний градієнт, напрямок градієнта або еталонний піксель, і причому кожна згадана форма ідентифікується за допомогою коду, шаблонну форму для кожної підобласті, яка найбільш близько відповідає одному або більше елементів зображення цієї підобласті; і формують стислий набір даних для зображення, в якому кожна подобласть представляється за допомогою коду, що ідентифікує обрану для нього шаблонну форму. 2 н. і 20 з.п. ф-ли, 4 іл.

Спосіб і пристрій введення, обробки і виведення відеозображення

Винахід відноситься до засобів вводу, обробки та виводу відео. Технічним результатом є підвищення ефективності використання внутрішньої пам'яті незалежно від типу алгоритмів обробки відеоданих. У способі на етапі введення вхідна растрове відеозображення у вигляді потоку кадрів порядково зберігають у вхідному буфері рядків, розбивають кадри на вхідні микроблоки, стискають і зберігають вхідні микроблоки у зовнішній пам'яті, на етапі обробки зчитують вхідні микроблоки із зовнішньої пам'яті, розтискають і записують вхідні микроблоки у внутрішню пам'ять, формують растрові макроблоки, обробляють растрові макроблоки допомогою процесорів обробки. 2 н. і 20 з.п. ф-ли, 2 іл.

Пристрій і спосіб обробки зображень

Винахід відноситься до пристрою обробки зображень і способом, які можуть поліпшити ефективність кодування, запобігаючи збільшення навантаження. Технічний результат полягає в зниженні навантаження з точки зору обсягу обробки за рахунок просторового підвищення частоти вибірки рівня підстави для кодування поточного кадру. Технічний результат досягається за рахунок того, що схема 71 виділення зі схеми 64 прогнозування шляхом фільтрації виділяє зображення компенсації руху для генерування зображення прогнозування на рівні розширення з високою роздільною здатністю з опорних кадрів на рівні основи з низьким дозволом. Схема 72 фільтрації схеми 64 прогнозування шляхом фільтрації виконує фільтрацію, яка включає в себе перетворення з підвищенням частоти і яка використовує аналіз в напрямку часу безлічі зображень компенсації руху на рівні підстави, виділеному схемою 71 виділення, щоб згенерувати зображення прогнозування на рівні розширення. 2 н. і 17 з.п. ф-ли, 26 іл.

Спосіб стиснення графічного файлу фрактальним методом з використанням кільцевої класифікації сегментів

Винахід відноситься до обчислювальної техніки. Технічний результат полягає в скороченні часу стиснення графічного файлу фрактальним методом. Спосіб стиснення графічного файлу фрактальним методом з використанням кільцевої класифікації сегментів, в якому графічний файл розбивають на рангові області і домени, і для кожної рангової області знаходять домен і відповідне афінне перетворення, що щонайкраще наближає його до відповідної рангової області, і, використовуючи отримані значення параметрів доменів, включають їх координати, коефіцієнти афінних перетворень, значення яскравості і контрастності, формують архів, причому вводять класифікацію доменів і рангових областей, засновану на виділенні в них «кілець» і розрахунку математичного очікування інтенсивностей пікселів даних «кілець», дозволяє скоротити складність етапу співвіднесення сегментів і прискорити стиснення. 3 іл.

Пристрій оцифровування зображення кадру

Винахід відноситься до засобів оцифровки зображення кадру. Технічним результатом є зниження поперечних розмірів елементів матриці в приймачі зображення, що дозволяє зменшити розміри формату кадру або збільшити дозвіл приймача зображення. Технічний результат досягається за рахунок виконання кожного елемента матриці в приймачі зображення з одного перетворювача "яскравість випромінювання кольорів R, G, B - коди", що виконує паралельне синхронне перетворення випромінювань трьох кольорів аналогових відеосигналів R, G, B в три коду. Пристрій оцифровки зображення кадру включає об'єктив, приймач зображення, містить матрицю елементів, три блоку ключів, три блоку регістрів і генератор керуючих сигналів, причому кожен блок ключів введені шифратори за кількістю перетворювачів. 6 іл., 1 табл.

Пристрій оцифровування зображення кадру

Винахід відноситься до технології оцифровування зображення кадру. Технічним результатом є підвищення роздільної здатності кадру зображення за рахунок здійснення перетворення трьох кольорів R, G, B коди допомогою одного перетворювача. Запропоновано пристрій оцифровування зображення кадру. Заявлене пристрій містить об'єктив, у фокальній площині якої розташований приймач зображення, що має матрицю елементів, генератор сигналів, що управляють, і три блоку регістрів, виходи яких є виходами пристрою оцифровування. Кожен елемент матриці виконаний перетворювачем «випромінювання кольорів R, G, B - три коду». При цьому в приймач вводять зображення з числом елементів в матриці і кількістю кольорів R, G, В аналого-цифрових перетворювачів (АЦП). 4 іл., 2 табл.
Up!