Пристрій для визначення знаків чисел у системі залишкових класів

 

Винахід відноситься до обчислювальної техніки і призначене для виконання операції визначення знака числа, представленого в системі залишкових класів.

Відомо пристрій для визначення знака числа, представленого в системі залишкових класів (А. С. SU №1552181, БІ №11, 23.03.1990), яке містить блок 1 визначення номера інтервалу, групу інформаційних входів 2 пристрої, першу 3 і другу 4 схеми порівняння, перший 5 і другої 6 елементи АБО, перший 7 і другої 8 входи константи пристрою, перший 9 і другий 10 виходи пристрою. Дане пристрій заснований на виявленні приналежності інтервалу, в якому знаходиться число, представлене в системі залишкових класів (СІК), до групи позитивних або негативних інтервалів за цією підставою СІК pi, на які розбитий повний модулярний діапазон [0, P-1], де P - це добуток всіх підстав СІК. Недолік цього пристрою - велика складність і низька швидкодія, оскільки для визначення знака числа необхідно працювати з (P/pi)-розрядними числами.

Найбільш близьким до заявленого винаходу є пристрій для визначення знака модулярного числа, засноване на наближеному методі (А. С. UA №2503995, БІ №1, 10.0�ОК, паралельний суматор для підсумовування|Pi/pi|piαi, вхідні шини для подачі вихідного числа, переглядові таблиці для зберігання творів констант розрядів СІК|Pi/pi|piαi, подані у двійковому коді. Однак даний пристрій не дозволяє перевірити коректність визначається знака в тому випадку, якщо число знаходиться в безпосередній близькості до точки, розбиває весь числовий діапазон СІК на область додатних і від'ємних значень.

Технічним результатом заявляється пристрою для визначення знаків чисел у системі залишкових класів є підвищення швидкодії по відношенню до пристроїв, заснованим на точних методах, та забезпечення контролю коректності визначення знака. Представлені положення забезпечуються за рахунок использоваон відносну величину числа модулярном поданні.

Опис пристрою: в основі функціонування заявляється пристрою для визначення знаків чисел у системі залишкових класів лежить новий метод інтервальної оцінки відносної величини модулярного коду. Розглянемо його.

Нехай базис СІК задано попарно взаємно простими непарними модулями p1, p2, ..., pnіP=Πi=1npi. Тоді ціле число X з інтервалу [0, P-1] буде представлено у вигляді незалежних найменших невід'ємних лишків x1, x2, ..., xn, причомуxiXmodpi|X|pi. Позиційна величина числа X відповідно до відомої Китайської теореми про залишки визначається співвідношенням

де B1, B2, ..., Bn- ортогональні базиси СІК, кожен i-й з яких суть добуток чисел Pi=P/piі|Pi�>/maths>. Тут|Pi1|pi- це вага ортогонального базису (мультиплікативна інверсія від Piпо модулю pi).

Знак числа в системі залишкових класів може бути введений різними способами. Найбільш поширеним способом є використання симетричної СІК. При цьому якщо P - непарне число, то весь числовий діапазон [0, P-1] розбивається на два рівних інтервалу [0, (P-1)/2] і [(P+1)/2, P-1], і позитивні числа представляються в молодшому інтервалі, а негативні - у старшому. Таким чином, задача визначення знака числа X, представленого в симетричній СІК, зводиться до визначення його положення відносно точки розбиття (P-1)/2. Для вирішення цієї задачі потрібно оцінка позиційної величини числа X. Оскільки його обчислення абсолютної величини (1) трудомістко в силу того, що кожний доданок має значення порядку твору модулів P, і його довжина може істотно перевищувати розмір машинного слова, що заявляється пристрій, також як і відомий аналог (А. С. UA №2503995, БІ №1, 10.01.2014), засноване на оцінці относительнойо значення до добутку усіх модулів P, тобто

Так як точне раціональне значення E(X/P), змінюється в напівінтервалі [0, 1), у загальному випадку не представимо в ЕОМ з обмеженою розрядної сітки, виникає завдання його апроксимації. Для вирішення цієї задачі використовується нова интервально-позиційна характеристика (ИПХ)I(X/P)=[X/P_,X/P], яка визначається як відрізок направлено з округленими краямиX/P_іX/P, що задовольняють умовіX/P_E(X/P)X/P�е число X з парою округлених позиційних чисел - кордонів, які локалізують його відносну величину, як показано на фіг.1.

Межі ИПХ представляються у вигляді двійкових чисел з плаваючою точкою, причому при обчисленні нижньої межі завжди використовується округлення до розрядність машинного слова з недоліком («вниз»), а при обчисленні верхньої межі - округлення до розрядність машинного слова з надлишком («вгору»). За рахунок цього забезпечується включення I(X/P)∈E(X/P), тобто точна відносна величина (2) модулярного числа X локалізується його ИПХ. Нижня межа обчислюється за формулою

а верхня межа - за формулою

де xi- i-ий залишок числа X | |1- дробова частина аргументу, а стрілки відповідають спрямованих на округлениям до розрядність машинного слова при обчисленні і підсумовуванні доданків: ↓ - округлення з недостачею, ↑ - округлення з надлишком.

У послідовному разі для обчислення формул (3) і (4) потрібно O(n) елементарних операцій з плаваючою точкою, в паралельному - O(log n). Для порівняння, відомі алгоритми перетворення коду з системи залишкових класів у систему зі змішаними підставами вимагають відповідно O(n2) та O(n) опер�1" width="114" />

Нехай n - розмірність базису СІК, а k - розрядність мантисс в двійковому представленні кордонів ИПХ, тоді при обчисленні за формулами (3) і (4) діаметр (5) не перевищує n2-k. При необхідності більш точного обчислення ИПХ замість формул (3) і (4) може бути використаний оригінальний високоточний алгоритм (Ісупов К. С. Алгоритм обчислення интервально-позиційної характеристики для виконання модульних операцій в системах залишкових класів // Вісник ЮУрГУ. Серія «Комп'ютерні технології, управління, радіоелектроніка». - 2014. - Т. 14, №1. - С. 89-97). Цей алгоритм заснований на можливості швидкого та безпомилкового поділу кордонів ИПХ, представлених нормализованними двійковими числами з плаваючою точкою, на натуральні ступеня двійки і дозволяє обчислити ИПХ з відносною помилкою, яка визначається для X≠0 відношенням діаметра (5) до точної відносною величиною (2), не перевищує апріорно заданої межі ε, тим самим отримати високоточну інформацію про величині числа модулярном поданні без використання многоразрядной арифметики і трудомісткого перетворення в позиційну систему.

За рахунок спрямованих заокруглень похибки, що виникають при обчисленні меж ИПХ, призводять лише до увеначений кордонів обмежена полуинтервалом [0, 1), в ряді випадків зазначене властивість може порушуватися. Це відбувається тоді, коли число X дуже мало по відношенню до P, або навпаки, знаходиться в безпосередній близькості до точки P-1. У першому випадку неправильно обчислюється нижня межа ИПХ, а в другому - верхня. У будь-якому випадку diam I(X/P)<0, тобто нижня межа більше верхній. Така ИПХ називається неправильної за Каухеру або просто неправильною. Перша формальна умова коректного визначення знака - правильність ИПХ числа X, представленого в симетричній СІК. Якщо ця умова виконується, то остаточний висновок про коректність знака формулюється на підставі перевірки другого формального умови, що складається у відсутності перетину (колізії) ИПХI(X/P)=[X/P_,X/P]і ИПХI(P12P)=[P1P12P], локализующая відносну величину константи (P-1)/2, яка є найбільшим позитивним числом симетричної СІК (медіаною модулярного діапазону). У термінах інтервального числення це перетин визначається інтервалом

Якщо діаметр (5) цього інтервалу менше нуля, то ИПХ не перетинаються в стандартному теоретико-множинному сенсі, тобто не містять спільних точок. В виродженому випадку може виявитися, що X=(P-1)/2. Тому друге формальну умову коректного обчислення знака числа визначається наступним чином:

Нехай симетричної СІК з модулями p1, p2, ..., pnдано число X=〈x1, x2, ..., xn〉. Алгоритм визначення знака sgn(X) числа X на основі використання техніки интервально-позиційних характеристик формулюється наступним чином.

АЛГОРИТМ.

Крок 0. Заздалегідь обчислюється і зберігається в пам'яті ЕОМ ИПХI(P12P)P12P_іP12P. Крім цього попередньо обчислюється наступний набір мультиплікативних інверсій - ваг ортогональних базисів СІК

Крок 1. Для числа X обчислюєтьсяI(X/P)=[X/P_,X/P]за формулами (3) і (4), або з використанням високоточного алгоритму (Ісупов К. С. Алгоритм обчислення интервально-позиційної характеристики для виконання модульних операцій в системах залишкових класів // Вісник ЮУрГУ. Серія «Комп'ютерні технології, управління, радіоелектроніка». - 2014. - Т. 14, №1. - С. 89-97).

Крок 2. Перевіряється перша формальна умова коректного визначення знаку: якщоX/P_, умова виконується. У цьому випадку виконується перехід до кроку 3, інакше - до кроку 5.

Крок 3. ЯкщоX/PP12P_, то X - позитивне число в симетричній СІК. При цьому алгоритм завершується з результатом sgn(X)=0. Інакше виконується перехід до кроку 4.

Крок 4. ЯкщоX/P_>P12P, то X - від'ємне число симетричної СІК. При цьому алгоритм завершується з результатом sgn(X)=1. В іншому випадку діаметр інтервалу (6) є невід'ємним (порушено друге формальну умову коректного визначення знака числа) і необхідно виконати перехід до кроку 5.

Крок 5. Якщо підвищення точності обчислення ИПХ на кроці 1 нездійсненно в межах розрядності використовуваних форматів пре� визначити його знак на підставі порівняння цифр отриманого полиадического коду з відповідними цифрами заздалегідь обчисленого полиадического коду числа (P-1)/2, або сформувати і видати сигнал про неможливість визначення знака числа X з-за недостатньої точності обчислення його ИПХ. Алгоритм при цьому завершується.

ПРИКЛАД.

Потрібно визначити знак модулярного числа X=〈6, 8, 10, 1〉, представленого в симетричній СІК.

1. Обчислимо константи:

ІПХI(P-12P)=[0,49,0,50];

- набір ваг ортогональних базисів(7):{6, 5, 9, 10}.

2. Обчислюємо ИПХ числа X за формулами (3) і (4) з округленням до двох розрядів

Таким чином, отримана ИПХ I(X/P)=[0,52, 0,56], яка є правильною, значить перша формальна умова коректного визначення знака числа виконано.

3. УмоваX/PP12P_не виконується (0,56>0,49), переходимо до следующЂричной СІК і sgn(X)=1.

5. Перевірка: P=9009, (P-1)/2=4504, перетворення в десяткову систему дає X=4850. Таким чином, число X лежить у другій половині повного діапазону, тому є негативним в симетричній системі залишкових класів.

Схема заявляється пристрою для визначення знаків чисел у системі залишкових класів, функціонує у відповідності з поданим алгоритмом, наведена на фіг.2. Пристрій містить групу вхідних регістрів 1 для зберігання числа, знак якого необхідно визначити, енергонезалежні регістри 2, 3 для зберігання відповідно до нижньоїP12P_і верхньоїP12Pмеж интервально-позиційної характеристикиI(P12P), яка локалізує відносну величину найбільшого додатного числа (P-1)/2 �ервально-позиційної характеристики 5, блок порівняння интервально-позиційних характеристик 6, двухвходовой двійковий дешифратор 7. Група вхідних регістрів 1 призначена для зберігання числа X, представленого в додатковому коді (у симетричній системі залишкових класів) у вигляді n-кортежу (де n - кількість модулів СІК) і надходить по вхідній шині даних 8, і містить регістри 1.1, 1.2, ..., 1.n, виходи яких з'єднані з інформаційними входами блоку 4. Виходи блоку 4 з'єднані з входами блоку 5, а також з першими двома входами блоку 6. Вихід енергонезалежного регістра 2 з'єднаний з третім входом блоку 6, а вихід енергонезалежного регістра 3 з'єднаний з четвертим входом блоку 6. Вихід блоку 5 з'єднаний з керуючим входом блоку 6. Виходи блоку 6 з'єднані з входами дешифратора 7. Виходи дешифратора 7 з'єднані з вихідними шинами 9, 10, 11.

Робота заявляється пристрою для визначення знаків чисел у системі залишкових класів здійснюється наступним чином. Заздалегідь і одноразово обчислена интервально-позиційна характеристикаI(P12P)=[P1/mo>12P]яка апроксимує з двох сторін відносну величину константи (P-1)/2, де P - твір всіх модулів СІК. У енергонезалежні регістри 2 і 3 записані значення нижньої і верхньої її кордонів,P12PіP12Pвідповідно. Числом X=〈x1, x2, ..., xn〉, представленому в додатковому модулярном коді, надходить по вхідній шині даних 8 і записується в групу 1 вхідних регістрів. З групи регістрів 1 дані подаються на входи блоку 4, в якому здійснюється обчислення ИПХ I(X/P). Обчислена ИПХ, яка представляється у вигляді двох двійкових чисел з плаваючою точкою,X/P_іX/<міт порівняння кордонівX/P_іX/P: якщоX/PX/P_, то на відповідний керуючий вхід блоку 6 подається сигнал логічної одиниці. ЯкщоX/P<X/P_, то на відповідний керуючий вхід блоку 6 подається сигнал логічного нуля. У блоці 6 здійснюється послідовне порівняння меж ИПХ:X/PзP12P_ізP12Pі результат подається на входи дешифратора 9: якщоX/PP12P_, то на першому та другому виходах блоку 6 формуються сигнали логічного нуля; якщоX/P_>P12P, то на першому виході блоку 6 формується сигнал логічного нуля, а на другому виході блоку 6 формується сигнал логічної одиниці; в іншому випадку, а також якщо на керуючому вході блоку 6 установлено логічний нуль, на обох виходах блоку 6 формуються сигнали логічної одиниці. Дешифратор 7 працює наступним чином: якщо на обох його входах встановлені сигнали логічного нуля (код «00»), то подається сигнал на шину 9,�тором - логічна одиниця (код «01»), то подається сигнал на шину 10, свідчить про те, що X - від'ємне число; якщо на обох входах дешифратора 7 встановлені сигнали логічної одиниці (код «11»), то подається сигнал на шину 11, свідчить про те, що знак числа X не може бути визначений в силу недостатньої точності обчислення интервально-позиційної характеристики. Код «10», встановлений на вході дешифратора 7, є забороненим і свідчить про апаратному збої.

Приклад роботи заявляється пристрою представлений на фіг.3. В даному прикладі визначався знак числа X=〈0, 1, 8, 3〉, представленого в симетричній СІК з модулями{7, 9, 11, 13}. Интервально-позиційна характеристика обчислювалася в блоці 4 з округленням до двох значущих десяткових цифр після коми.

Трудомісткість заявляється пристрою оцінюється наступним чином. Для обчислення нижньої межі ИПХX/P_за формулою (3) у блоці 4 необхідно виконати n множень модулярних розрядів xiна мультиплікативні інверсії|Pi−, n поділок отриманих добутків на модулі piз округленням «вниз» (перемикання режиму округлення арифметико-логічного пристрою (АЛУ) вимагає виконання однієї операції - завантаження передвстановленою маски в регістр управління), n-1 складань з накопиченням і одну операцію отримання дробової частини результатної суми. Отже, обчислення нижньої межі ИПХ вимагає виконання 3n+1 арифметичних операцій з плаваючою точкою. Якщо нижня межа вже обчислена, то для обчислення верхньої межіX/Pза формулою (4) у блоці 4 не потрібно повторно множити мультиплікативні інверсії на залишки числа xiзалишається виконати одне перемикання АЛУ в режим округлення «вгору», n поділок, n-1 додавань і одне відкидання цілої частини суми, разом 2n+1 операцій. У загальній складності при послідовному обчисленні ИПХ відповідно з формулами (3) і (4) необхідно виконати в цілому 5n+2 арифметичних операцій з плаваючою точкою. Одну операцію порівняння позиційних чисел необхідно виконати в блоці 5 і максимум дві операції порівняння позиційних чисел потрібно в� істотного впливу на трудомісткість. Таким чином, в цілому для визначення знака числа, представленого в n-модульної СІК, потрібно виконати 5(n+1) арифметичних операцій з плаваючою точкою, за умови достатньої точності обчислення ИПХ. В середньому n(n-1) операцій над залишками потрібно для перетворення чисел з n-модульної СІК в систему числення зі змішаними підставами згідно з алгоритмом, представленим у публікації вчених Н.М. Yassine і W. R. Moore (Improved mixed-radix Conversion for Residue Number Architectures // Circuits, Devices and Systems, IEEE Proceedings, 1991, Vol.138, Issue 1, P. 120-124). Порівняння цифр отриманого коду в системі зі змішаними підставами з відповідними цифрами визначеної константи (найбільшого додатного числа симетричної СІК) зажадає в гіршому випадку ще n операцій. Таким чином, для визначення знака числа за допомогою пристрою на базі методу перетворення модулярних уявлень в систему числення зі змішаними підставами потрібно виконати в середньому n2арифметичних операцій. Отже, ефект підвищення швидкодії від використання заявляється пристрою може досягати n2/5(n+1) разів, де n - кількість модулів СІК.

Пристрій для визначення знаків чисел у системі залишкових класів,�вих класів, відрізняється тим, що містить перший і другий енергонезалежні регістри для зберігання відповідно до нижньоїP12P_і верхньоїP12Pмеж интервально-позиційної характеристикиI(P12P), які представлені у вигляді двійкових чисел з плаваючою точкою і наближають з двох сторін відносну величину найбільшого додатного числа (P-1)/2 в симетричній системі залишкових класів, де P - твір всіх n модулів системи залишкових класів,

блок обчислення интервально-позиційної характеристики, який функціонує за принципом двійкового арифметико-логічного пристрою з плаваючою точкою з можливістю перемикання режимів округлення і має n інформаційних входів і два виходи,

блок перевірки �

блок порівняння интервально-позиційних характеристик, що має чотири інформаційних входи, один керуючий вхід і два виходи, двійковий дешифратор, який має два входи і чотири виходи,

причому виходи групи вхідних регістрів з'єднані з інформаційними входами блоку обчислення интервально-позиційної характеристики,

перший і другий виходи блоку обчислення интервально-позиційної характеристики з'єднані відповідно з першим і другим входами блоку перевірки правильності интервально-позиційної характеристики, а також з першим і другим інформаційними входами блоку порівняння интервально-позиційних характеристик,

виходи першого і другого енергонезалежних регістрів з'єднані відповідно з третім і четвертим інформаційними входами блоку порівняння интервально-позиційних характеристик

вихід блоку перевірки правильності интервально-позиційної характеристики з'єднаний з керуючим входом блоку порівняння интервально-позиційних характеристик,

перший і другий виходи блоку порівняння интервально-позиційних характеристик з'єднані відповідно з першим і другим входами дешифратора двійкового,

виходи дешифратора двійкового є ви.

Пристрій для визначення знаків чисел у системі залишкових класів, містить групу з n вхідних регістрів, для зберігання числа, представленого в симетричній системі залишкових класів, що відрізняється тим, що містить перший і другий енергонезалежні регістри для зберігання відповідно до нижньоїі верхньоїмеж интервально-позиційної характеристики, які представлені у вигляді двійкових чисел з плаваючою точкою і наближають з двох сторін відносну величину найбільшого додатного числа (P-1)/2 в симетричній системі залишкових класів, де P - твір всіх n модулів системи залишкових класів,
блок обчислення интервально-позиційної характеристики, який функціонує за принципом двійкового арифметико-логічного пристрою з плаваючою точкою з можливістю перемикання режимів округлення і має n інформаційних входів і два виходи,
блок перевірки правильності интервально-позиційної характеристики, який має два інформаційні входи і один вихід,
блок порівняння интервально-позиційних характеристик, що має чотири інформаційних входи, один керуючий вхоров з'єднані з інформаційними входами блоку обчислення интервально-позиційної характеристики,
перший і другий виходи блоку обчислення интервально-позиційної характеристики з'єднані відповідно з першим і другим входами блоку перевірки правильності интервально-позиційної характеристики, а також з першим і другим інформаційними входами блоку порівняння интервально-позиційних характеристик,
виходи першого і другого енергонезалежних регістрів з'єднані відповідно з третім і четвертим інформаційними входами блоку порівняння интервально-позиційних характеристик,
вихід блоку перевірки правильності интервально-позиційної характеристики з'єднаний з керуючим входом блоку порівняння интервально-позиційних характеристик,
перший і другий виходи блоку порівняння интервально-позиційних характеристик з'єднані відповідно з першим і другим входами дешифратора двійкового,
виходи дешифратора двійкового є виходами пристрою для визначення знака числа в системі залишкових класів: «X≥0», «X<0», «Знак не визначено». 

Схожі патенти:

Пристрій для порівняння чисел у системі залишкових класів на основі интервально-позиційних характеристик

Винахід відноситься до обчислювальної техніки і призначене для виконання операції порівняння двох чисел, представлених у системі залишкових класів. Технічним результатом є підвищення швидкодії та забезпечення контролю коректності результату операції порівняння. Представлені положення забезпечуються за рахунок використання нової интервально-позиційної характеристики модулярної арифметики, яка апроксимує з двох сторін відносну величину числа модулярном поданні. Пристрій містить групи вхідних регістрів для зберігання порівнюваних модулярних чисел, блоки обчислення интервально-позиційної характеристики, блок порозрядного порівняння модулярних чисел, блоки перевірки правильності интервально-позиційних характеристик, блок порівняння интервально-позиційних характеристик, двухвходовой двійковий дешифратор. 4 іл.

Пристрій для перетворення з поліноміальною системи класів відрахувань в позиційний код

Винахід відноситься до обчислювальної техніки, зокрема до модулярним спецпроцессорам, функціонуючим у поліноміальної системі класів відрахувань і здатним зберігати працездатний стан при виникненні помилки за рахунок реконфігурації структури. Технічним результатом є підвищення швидкості перетворення. Пристрій містить вхід запуску пристрою, групу зсувних регістрів, блок синхронізації, вихід пристрої, блоки трехвходових елементів І, суматор за модулем два, групу інформаційних входів, групу керуючих входів пристрою, групу блоків розрахунку ортогональних базисів, кожен з яких містить блоки пам'яті, суматор по модулю, регістр, перетворювач індекс-елемент, помножувач. 2 іл., 2 табл.

Спосіб організації виконання операції множення двох чисел в модулярно-позиційному форматі подання з плаваючою точкою на універсальних багатоядерних процесорах

Винахід відноситься до обчислювальної техніки і може бути використане для виконання операції множення чисел, поданих у модулярно-позиційному форматі з плаваючою точкою на універсальних багатоядерних процесорах. Технічним результатом є підвищення швидкості обчислень за рахунок заміни операції множення t-розрядних позиційних мантисс співмножників n паралельно виконуваними операціями множення q-розрядних знакопозиций чисел в системі числення, в залишкових класах. Спосіб реалізується на універсальному багатоядерний вичислителе, що містить g k-розрядних обчислювальних ядер, кожне з яких забезпечує виконання системи з f операцій, до складу яких входять операції алгебраїчного множення і алгебраїчного додавання над числами, представленими в позиційних цілочисельних форматах даних. При організації виконання операцій множення кожне число, множник і множене, представляється в модулярно-позиційному форматі з плаваючою точкою у вигляді (1+k+q·n) - елементного вектора.

Пристрій для визначення знака числа модулярного

Пристрій відноситься до обчислювальної техніки і може бути використаний в обчислювальних системах, що функціонують у системі залишкових класів. Технічним результатом є підвищення швидкодії пристрою визначення знака числа і скорочення обладнання. Пристрій містить вхідні регістри для тимчасового зберігання розрядів вихідного числа, пам'ять для зберігання творів і паралельний суматор. 3 іл.

Пристрій для порівняння чисел, представлених у системі залишкових класів

Винахід відноситься до обчислювальної техніки і може бути використаний в обчислювальних системах, що функціонують у системі залишкових класів. Технічним результатом є підвищення швидкодії пристрою і зменшення апаратних витрат. Пристрій містить вхідні регістри, схеми визначення знака, схеми зсуву полярності чисел, переглядові таблиці (пам'ять) зберігання констант і , суматор і логічний елемент «виключне або», схему аналізу знаків чисел. 3 іл.

Спосіб організації множення чисел з плаваючою комою, представлених у системі залишкових класів

Винахід відноситься до обчислювальної техніки і призначене для побудови швидкодіючих паралельно-конвеєрних умножителей. Технічним результатом є підвищення швидкості обчислень. Спосіб містить етапи: здійснюють паралельну запис залишку по підставі p1 множимого в елементи пам'яті, паралельно виконують підрахунок кількості одиниць bi в кожному стовпці i-ой матриці, зрушують двійкове число b1 на один розряд вправо, підсумовують з числом b2, отриману суму b 2 s зрушують на один розряд вправо і підсумовують з числом b3. Аналогічним чином здійснюють зсув отриманих сум і підсумовування їх з наступними числами до отримання суми b 2 * m - 1 s при цьому молодший розряд числа b1 є першим розрядом s1 твори, молодший розряд кожної отриманої суми b i s є i-им розрядом твори. Зрушують двійкове число b 2 * m - 1 s , молодший розряд отриманого числа (2*m)-м розрядом шуканого твори S2*m. У разі якщо s більше p1, проводиться корекція отриманого добутку s шляхом послідовного вирахування з s підстави p1 до тих пір, поки s не стане менше p1, інакше корекція не проводиться, аналогічно обчислюються і коригуються твори m-розрядних про�ядком шуканого твори. 2 іл.

Накопичує суматор по модулю

Винахід відноситься до обчислювальної техніки і може бути використане у цифрових обчислювальних пристроях, а також у пристроях цифрової обробки сигналів і в криптографічних додатках. Технічним результатом є розширення функціональних можливостей за рахунок введення операції підсумовування по модулю. Пристрій містить n-розрядний і (n+1)-розрядний суматори, мультиплексор і регістр. 1 іл.

Спосіб організації множення чисел з плаваючою комою, представлених у системі залишкових класів

Винахід відноситься до обчислювальної техніки і призначене для побудови швидкодіючих паралельно-конвеєрних умножителей

Повний однорозрядний суматор по модулю

Винахід відноситься до обчислювальної техніки і може бути використане у цифрових обчислювальних пристроях, а також у пристроях цифрової обробки сигналів і в криптографічних додатках

Пристрій для виявлення переповнення динамічного діапазону, визначення помилки та локалізації несправності обчислювального каналу в еом, що функціонують у системі залишкових класів

Винахід відноситься до обчислювальної техніки і може бути використано при діагностиці обчислювальних систем для виявлення переповнення динамічного діапазону, визначення помилки та локалізації несправного каналу в ЕОМ, що функціонують у системі залишкових класів
Up!