Пристрій для порівняння чисел у системі залишкових класів на основі интервально-позиційних характеристик

 

Винахід відноситься до обчислювальної техніки і призначене для виконання операції порівняння двох чисел, представлених у системі залишкових класів.

Відомо пристрій для порівняння чисел, виражених у системі залишкових класів (А. С. SU №608155, БІ №19, 19.01.1976), яке містить блоки перетворення 1, 2, кожен з яких складається з регістра 3, суматора 4, вузла розподілу 5, групи елементів АБО 6 групи елементів І 7, елементи І 8, 9, елемент АБО 10, розподільник імпульсів 11, регістр зберігання 12 модулів, блок 13 вибору модулів, блок порівняння 14, блок порівняння на рівність 15, комутатори 16, 17, елемент АБО 18. Дане пристрій заснований на точному методі перетворення модулярних чисел в системі числення зі змішаними підставами. Недолік цього пристрою - велика складність і низька швидкодія.

Найбільш близьким до заявленого винаходу є пристрій для порівняння чисел, представлених у системі залишкових класів, засноване на наближеному методі (А. С. UA №2503992, БІ №1, 10.01.2014), що містить вхідні регістри 1, 9 для зберігання чисел, схеми визначення знаків чисел 2 і 8, схеми зсуву полярності 3, 7, переглядові таблиці 5, 6 для зберігання твори констант і розрядів СІК, �ет перевірити коректність одержуваного результату порівняння двох прилеглих модулярних чисел, оскільки не враховуються помилки округлення, які утворюються при обчисленні наближеною відносної величини модулярного числа.

Технічним результатом заявляється пристрою для порівняння чисел у системі залишкових класів є підвищення швидкодії по відношенню до пристроїв, заснованих на перетворенні порівнюваних чисел в позиційну систему числення зі змішаними підставами, та забезпечення контролю коректності результату операції порівняння. Представлені положення забезпечуються за рахунок використання нової интервально-позиційної характеристики модулярної арифметики, яка апроксимує з двох сторін відносну величину числа модулярном поданні.

Опис пристрою: в основі функціонування заявляється пристрою для порівняння чисел у системі залишкових класів лежить новий метод інтервальної оцінки відносної величини модулярного числа. Розглянемо його.

Нехай базис системи залишкових класів (СІК) задано попарно взаємно простими модулями р1, p2, ..., pnі Р - твір всіх модулів. Тоді ціле число Х з інтервалу [0, Р-1] буде представлено у вигляді незалежних найменших невід'ємних лишків (вич X відповідно до Китайської теореми про залишки визначається співвідношенням

де1,2, ..., Bn- ортогональні базиси СІК, кожен i-й з яких суть добуток чисел Pi=Р/pi. Тут- це вага ортогонального базису (мультиплікативна інверсія від Piпо модулю pi). Відносна величина Е(Х/Р) модулярного числа X - це відношення його позиційного значення до добутку модулів Р, тобто

Оскільки точне раціональне значення Е(Х/Р), змінюється в напівінтервалі [0, 1), у загальному випадку не представимо в ЕОМ з обмеженою розрядної сітки, виникає завдання його апроксимації. Для вирішення цієї задачі служить интервально-позиційна характеристика (ИПХ), яка визначається як відрізок (замкнутий речовинний інтервал) направлено з округленими краями, що задовольняють умові. Таким чином, ИПХ проектує діапазон СІК на полуинтервал [0, 1), асоціюючи всяке модулярное число X з парою округлених позиційних чисел - кордонів, які локалізують його відносну величину, як показано на фіг. 1

де- мантиси, е - порядок, який однаковий для обох кордонів. При цьому нижня межа завжди обчислюється з округленням «вниз», а верхня - з округленням «вгору». За рахунок цього забезпечується включення I(Х/Р)∈Е(Х/Р), тобто точна відносна величина (1) модулярного числа X локалізується його ИПХ.

Абсолютну похибку ИПХ характеризує її діаметр

Об'єктивною мірою точності ИПХ є її відносна помилка

девизначаються відносинами абсолютних похибок кордонів (2) до величини (3) при Х≠0. У граничному випадку маємо

Нехай n - кількість модулів СІК, Р - добуток модулів СІК, k - розрядність мантисс в уявленні кордонів (2), ε - межа допустимої відносної помилки ИПХ. Введемо позначення

Алгоритм обчислення ИПХ з похибкою (4), не перевищує допустимого ε, формулюється наступним чином.

АЛГОРИТМ 1.

Крок 0: попередньо з використанням розширеного алгоритму Евкліда вичи�ся і зберігається в пам'яті вектор натуральних степенів двійки

де νj=log2(1/2jψj) для всіх j=1, 2, ..., g, причому g=log2(1/Р)/(1+log2ψ)-1.

Також обчислюється і зберігається в пам'яті матриця зміщених ваг ортогональних базисів, рядки якої асоційовані з елементами вектора v, а стовпці - з модулями

Крок 1. Обчислюється значення верхньої межі ИПХ (формула прямо випливає з Китайської теореми про залишки)

де ↑ говорить про те, що обчислення і підсумовування складових виконується з округленням з надлишком («вгору»).

Крок 2. Якщо, то здійснюється перехід до кроку 3, інакше - до кроку 4.

Крок 3. Обчислюється значення нижньої межі ИПХ

де ↓ говорить про те, що обчислення і підсумовування доданків здійснюється з округленням з недоліком («вниз»). Далі здійснюється перехід до кроку 10.

Крок 4. Встановлюється початковий індекс зсуву j=1. Далі - перехід до кроку 5.

Крок 5. Обчислюється зміщена верхня межа ИПХ

де Mj,i- i-й елемент j-го рядка матриці М.

Крок 6. Якщо, то задана точка� одиницю і виконується повернення до кроку 5.

Крок 8. Згідно зі знайденим в итерационном блоці індексом зміщення j вибирається j-й рядок матриці М та обчислюється зміщена нижня межа

Крок 9. По індексу зсуву j вибирається з вектора v елемент2νjі виконується масштабування зміщених кордонів, тим самим визначаються межі шуканої ИПХ

Крок 10. Алгоритм завершується, повертаючи значення кордонів.

Схема алгоритму 1 представлена на фіг. 2. Скінченність алгоритму (відсутність зациклення) забезпечується прийнятим способом завдання вектора v, який гарантує, що, де.

Максимальна кількість ітерацій становить

При цьому гарантується, що за g ітерацій ИПХ для самого малого ненульового числа Х=1 буде обчислена з відносною похибкою, яка не перевищує ε, тобто diam I(Х/Р)/(1/Р)≤ε.

Обмеження представленого алгоритму: по-перше, має виконуватися умова ψ<0,5; по-втля подання кордонів ИПХ, повинен бути не більше різниці е-νj, де е - порядок у науковому уявленні кордону ИПХ, а νj- показник смещающей ступеня двійки, підбирається на кроках 5-6-7. Розглянемо приклад.

ПРИКЛАД 1.

Нехай модулярная система визначена набором модулів{7, 9, 11, 13}. Потрібно обчислити ИПХ для чисел Х=〈1,6,10,0〉 і Y=〈4,7,3,2〉 з похибкою, що не перевищує 1%, у чотиризначною десяткової арифметики, тобто з округленням до чотирьох значущих цифр значущі цифри числа - це всі цифри в його запису, починаючи з першої ненульової зліва). Для наочності будемо використовувати десяткову, а не двійкову систему числення, тому наведений вище алгоритм 1 буде мати відповідну десяткову інтерпретацію.

1. Визначимо всі необхідні константи для заданої системи модулів:

- набір ваг ортогональних базисів(5): {6, 5, 9, 10};

- перевірочне число ψ=4·10-4/0,01=0,04;

- вектор смещающих ступенів (6): v=(101, 102, 103);

- матриця зміщених ваг ортогональних базисів (7)

2. Спочатку обчислимо ИПХ числа X.

2.1. Обчислюємо верхню межу за формулою (8):

2.2. Так як 0,3722>0,04, то уточнення ИПХ не потрібно. �чину числа Х=〈1,6,10,0〉 локалізується інтервалом [0,3722, 0,3725]. Для перевірки перетворимо X в позиційну систему: Х=3354, отже, 0,3722<Е(Х/Р)=3354/9009<0,3725. Відносна помилка 0,08%.

3. Тепер обчислимо ИПХ числа Y.

3.1. Обчислюємо верхню межу за формулою (8)

3.2. Оскільки 0,0029<0,04, то необхідна точність ИПХ не забезпечена. Значить треба застосовувати уточнюючі ітерації. Приймемо j=1 і обчислимо зміщену верхню межу за формулою (10), вибираючи в якості мультиплікативних інверсій перший рядок матриці М

3.3. Необхідна точність не досягнута, так як 0,0279<0,04. Тому приймаємо j=2 і знову обчислюємо зміщену верхню межу за формулою (10), але з використанням другого рядка матриці М

3.4. Так як 0,2777>0,04, то точність досягнута. Обчислюємо нижню межу у відповідності з виразом (11)

3.5. Діленням зміщених кордонів на другий елемент вектора V виходить результатная ИПХ I(Y/R)=[0,002773, 0,002777] (ведучі нулі не зберігаються в регістрах ЕОМ, а відображають від'ємне значення порядку). Для перевірки перетворимо Y в позиційну систему: Y=25, отже, 0,002773<Е(Х/Р)=25/9009<0,2777. Відносна помилка 0,072%. Отже, алгоритм 1 пооемкого перетворення в позиційну систему.

Таким чином, при інтервальної апроксимації відносної величини модулярного числа здійснюється природний облік похибок округлення, не вимагає розгляду специфіки використовуваної моделі машинних обчислень. Це дозволяє простим чином контролювати коректність результату немодульной операції, незалежно від числа модулів СІК і їх розрядності.

Нехай у СІК з модулями р1, р2, ..., pnдані беззнакові числа X=〈х1, х2, ..., xn〉 і Y=〈y1, y2, ..., yn〉. Алгоритм їх порівняння з використанням интервально-позиційних характеристик формулюється наступним чином.

АЛГОРИТМ 2.

Крок 1. Виконується попарне порівняння залишків для виключення тривіального випадку: якщо xi=yiдля всіх i=1, 2, ..., n, то X=Y і алгоритм завершується.

Крок 2. За наведеним вище високоточній алгоритмом 1 обчислюються ИПХ операндів, I(Х/Р) і I(Y/Р) відповідно.

Крок 3. Перевіряється перша формальна умова коректного порівняння: якщо, умова виконується. У цьому випадку виконується перехід до кроку 4, інакше - до кроку 6.

Крок 4. Якщо, то алгоритм �/>, то алгоритм завершується з результатом Х<Y. Невиконання цієї нерівності на даному кроці говорить про порушення другого формального умови коректного порівняння з-за недостатньої точності обчислення ИПХ. При цьому слід перейти до кроку 6.

Крок 6. Якщо підвищення точності обчислення ИПХ нездійсненно в межах розрядності використовуваних форматів даних, то перетворити числа X і Y з СІК у систему зі змішаними підставами і порівняти цифри полиадических кодів, починаючи зі старшої, або сформувати і видати сигнал про неможливість порівняння чисел із-за недостатньої точності обчислення ИПХ. Алгоритм при цьому завершується.

Кон'юнкція першого і другого формальних умов становить ознака (достатня умова) коректності результату немодульной операції порівняння чисел, як інваріантний до числа модулів СІК, так і до їх розрядності.

ПРИКЛАД 2.

Потрібно порівняти числа Х=〈1,6,0,5〉 і Y=〈2,3,4,7〉, представлені в СІК з модулями {1,9,11,13}.

1. Числа, очевидно, не рівні, тому обчислюємо їх ИПХ у відповідності з алгоритмом 1 з округленням до чотирьох значущих десяткових цифр:

3. Умоване виконується, так як 0,03662<0,03831. Порівнюємо протилежні кордону: 0,03665<0,03827, отже, Х<Y.

4. Перевірка перетворенням в десяткову систему: Х=330, Y=345. Таким чином, з використанням ИПХ отриманий правильний результат порівняння двох прилеглих модулярних чисел.

Схема заявляється пристрою для порівняння чисел у системі залишкових класів на основі интервально-позиційних характеристик, функціонує у відповідності з описаними принципами, представлена на фіг. 3. Пристрій містить групи вхідних регістрів 1, 2 для зберігання порівнюваних модулярних чисел, блоки обчислення интервально-позиційної характеристики 3, 5, блок порозрядного порівняння модулярних чисел 4, блоки перевірки правильності интервально-позиційних характеристик 6, 8, блок порівняння интервально-позиційних характеристик 7, двухвходовой двійковий дешифратор 9.

Група вхідних регістрів 1 призначена для зберігання числа X, представленого у вигляді n-кортежу (де n - кількість модулів СІК) і надходить по шині даних 10, і містить регістри 1.1, 1.2, ..., 1.n, виходи яких з'єднані з інформаційними входами блоків 3 і 4. У свою очерЕтупающего по шині даних 11, і містить регістри 2.1, 2.2, ..., 2.n, виходи яких з'єднані з інформаційними входами блоків 5 і 4. Вихід блоку 4 з'єднаний з керуючими входами блоків 3, 5. Виходи блоків 3, 5 з'єднані з входами блоків 6, 8, відповідно, а також з інформаційними входами блоку 7. Виходи блоків 6, 8 з'єднані з керуючими входами блоку 7. Виходи блоку 7 з'єднані з входами дешифратора 9. Виходи дешифратора 9 з'єднані з вихідними шинами 12, 13, 14, 15.

Робота заявляється пристрою для порівняння чисел у системі залишкових класів на основі интервально-позиційних характеристик здійснюється наступним чином. Порівнювані модулярние числа X=〈х1, х2, ..., xn〉, Y=〈у1,2, ..., yn〉 надходять по шинах даних 10, 11 і записуються в групи регістрів 1, 2 відповідно. З групи регістрів 1 дані подаються на входи блоку 3, а також на перші n входів блоку 4. З групи регістрів 2 дані подаються на входи блоку 5, а також на другі n входів блоку 4. Блок 4 виробляє попарне порівняння залишків (xi,yi), i=1, 2, ..., n, та формує сигнал логічного нуля, якщо всі залишки попарно рівні, і сигнал логічної одиниці в іншому випадку. Цей сигнал подається на керуючі входи блоків 3, 5, �сление ИПХ I(Х/Р) і I(Y/Р) відповідно. Якщо на виході блоку 4 сформований логічний нуль, то на кожному з виходів блоків 3, 5 також встановлюється нульове значення. Обчислені ИПХ, кожна з яких представляється у вигляді двох двійкових чисел з плаваючою точкою, відповідно, подаються на блоки 6, 8 відповідно, а також на блок 7. Блок 6 виробляє порівняння кордонів: якщо, то на відповідний керуючий вхід блоку 7 подається сигнал логічної одиниці. Якщо, то на відповідний керуючий вхід блоку 7 подається сигнал логічного нуля. Аналогічним чином працює блок 8. У блоці 7 здійснюється порівняння протилежних меж ИПХ і результат подається на входи дешифратора 9: якщо, то на першому та другому виходах блоку 7 формуються сигнали логічного нуля; в протилежному випадку, якщо, то на першому виході блоку 7 формується сигнал логічного нуля, а на другому виході блоку 7 формира 7 формується сигнал логічної одиниці, а на другому виході блоку 7 формується сигнал логічного нуля; в протилежному випадку, а також якщо хоча б на одному з керуючих входів блоку 7 встановлено логічний нуль, на обох виходах блоку 7 формуються сигнали логічної одиниці. Дешифратор 9 працює наступним чином: якщо на обох його входах встановлені сигнали логічного нуля (код «00»), то подається сигнал на шину 12, що свідчить про те, що Х=Y; якщо на першому вході встановлений логічний нуль, а на другому - логічна одиниця (код «01»), то подається сигнал на шину 13, свідчить про те, що Х>Y; якщо на першому вході встановлена логічна одиниця, а на другому - логічний нуль (код «10»), то подається сигнал на шину 14, що свідчить про те, що Х<Y; якщо на обох його входах встановлені сигнали логічної одиниці (код «11»), то подається сигнал на шину 15, свідчить про те, що результат порівняння чисел X і Y не може бути визначений в силу недостатньої точності обчислення їх интервально-позиційних характеристик.

Приклад роботи заявляється пристрою для порівняння чисел у системі залишкових класів на основі интервально-позиційних характеристик представлений на фіг. 4. Виконувалося порівняння чисел Х=〈6,8,9,4〉 і Y=〈4,6,7,2〉, руглением до чотирьох значущих десяткових цифр.

Трудомісткість заявляється пристрою залежить від значень порівнюваних модулярних чисел: чим менше значення, тим більша кількість ітерацій необхідно виконати для обчислення ИПХ у відповідності з алгоритмом 1 (і тим довше працюють блоки 3 і 5). Наведемо оцінки трудомісткості для випадку, коли числа досить великі і виконання кроків 4-9 алгоритму 1 не потрібно. У цьому разі для обчислення верхньої межі ИПХна кроці 1 необхідно виконати n множень модулярних розрядів xiна мультиплікативні інверсії, n поділок отриманих добутків на модулі piз округленням «вниз» (перемикання режиму округлення арифметико-логічного пристрою (АЛУ) вимагає виконання однієї операції - завантаження передвстановленою маски в регістр управління), n-1 складань з накопиченням і одну операцію отримання дробової частини результатної суми. У загальній складності обчислення нижньої межі ИПХ вимагає виконання 3n+1 операцій арифметичних операцій з плаваючою точкою. Одну операцію позиційного порівняння потрібно виконати на кроці 2 за умови, що константа ψ обчислена заздалегідь. Якщо нижня межа вже обчислена, то для обчислення верхньо� інверсії на залишки числа xiзалишається виконати одне перемикання АЛУ в режим округлення «вниз», n поділок, n-1 додавань і одне відкидання цілої частини суми, разом 2n+1 операцій. Крім цього, необхідно встановити АЛУ в режим округлення до найближчого». Таким чином, при послідовному обчисленні ИПХ за алгоритмом 1 для випадку, коли виконання уточнюючих кроків не потрібно, необхідно виконати в цілому 5n+4 операцій з плаваючою точкою. Звідси трудомісткість заявляється пристрою оцінюється наступним чином. Нехай СІК задана n модулями. Тоді для порівняння чисел X і Υ, за умови, що вони не рівні, потрібно виконати наступні операції: n операцій позиційного порівняння пар залишків необхідно виконати в блоці 4; 5n+4 операцій необхідно виконати для одночасного обчислення ИПХ в блоках 3 і 5; по одній операції позиційного порівняння необхідно виконати одночасно в блоках 6 і 7; дві операції позиційного порівняння (в гіршому випадку) необхідно виконати в блоці 7. Таким чином, в кращому випадку порівняння двох нерівних чисел, представлених в n-модульної СІК, буде виконано за n+5n+4+1+2=6n+7 операцій. Для порівняння чисел за допомогою пристрою на базі методу перетворення модулярних зображень в �ня швидкодії від використання заявляється пристрою може досягати в середньому 0,33 n раз, де n - кількість модулів СІК.

Пристрій для порівняння чисел у системі залишкових класів на основі интервально-позиційних характеристик, що містить першу і другу групи вхідних регістрів, кожна з яких складається з n регістрів, що зберігають порівнювані модулярние числа X і Υ, відрізняється тим, що містить перший і другий блоки обчислення интервально-позиційної характеристики, кожен з яких має n інформаційних входів, один керуючий вхід і два виходи, блок порозрядного порівняння модулярних чисел, що має 2n інформаційних входів і один вихід, перший і другий блоки перевірки правильності интервально-позиційної характеристики, кожен з яких має два інформаційні входи і один вихід, блок порівняння интервально-позиційних характеристик, що має чотири інформаційних входи, два керуючих входи і два виходи, двійковий дешифратор, який має два входи і чотири виходи, причому виходи вхідних регістрів першої групи з'єднані з першими n інформаційними входами блоку порозрядного порівняння модулярних чисел і з інформаційними входами першого блоку обчислення интервально-позиційної характеристики, виходи вхідних регістрів другої групи з'єднані з другими n блоку обчислення интервально-позиційної характеристики, вихід блоку порозрядного порівняння модулярних чисел з'єднаний з керуючими входами першого і другого блоків обчислення интервально-позиційної характеристики, перший і другий виходи першого блоку обчислення интервально-позиційної характеристики з'єднані з входами першого блоку перевірки правильності интервально-позиційної характеристики, а також з першим і другим входами блоку порівняння интервально-позиційних характеристик, перший і другий виходи другого блоку обчислення интервально-позиційної характеристики з'єднані з входами другого блоку перевірки правильності интервально-позиційної характеристики, а також з третім і четвертим входами блоку порівняння интервально-позиційних характеристик, вихід першого блоку перевірки правильності интервально-позиційної характеристики з'єднаний з першим керуючим входом блоку порівняння интервально-позиційних характеристик, вихід другого блоку перевірки правильності интервально-позиційної характеристики з'єднаний з другим керуючим входом блоку порівняння интервально-позиційних характеристик, перший і другий виходи блоку порівняння интервально-позиційних характеристик з'єднані з першим і другим входами �еме залишкових класів на основі интервально-позиційних характеристик: «X=Y», «X>Y», «X<Y», «Результат порівняння не визначено». 

Схожі патенти:

Пристрій для перетворення з поліноміальною системи класів відрахувань в позиційний код

Винахід відноситься до обчислювальної техніки, зокрема до модулярним спецпроцессорам, функціонуючим у поліноміальної системі класів відрахувань і здатним зберігати працездатний стан при виникненні помилки за рахунок реконфігурації структури. Технічним результатом є підвищення швидкості перетворення. Пристрій містить вхід запуску пристрою, групу зсувних регістрів, блок синхронізації, вихід пристрої, блоки трехвходових елементів І, суматор за модулем два, групу інформаційних входів, групу керуючих входів пристрою, групу блоків розрахунку ортогональних базисів, кожен з яких містить блоки пам'яті, суматор по модулю, регістр, перетворювач індекс-елемент, помножувач. 2 іл., 2 табл.

Спосіб організації виконання операції множення двох чисел в модулярно-позиційному форматі подання з плаваючою точкою на універсальних багатоядерних процесорах

Винахід відноситься до обчислювальної техніки і може бути використане для виконання операції множення чисел, поданих у модулярно-позиційному форматі з плаваючою точкою на універсальних багатоядерних процесорах. Технічним результатом є підвищення швидкості обчислень за рахунок заміни операції множення t-розрядних позиційних мантисс співмножників n паралельно виконуваними операціями множення q-розрядних знакопозиций чисел в системі числення, в залишкових класах. Спосіб реалізується на універсальному багатоядерний вичислителе, що містить g k-розрядних обчислювальних ядер, кожне з яких забезпечує виконання системи з f операцій, до складу яких входять операції алгебраїчного множення і алгебраїчного додавання над числами, представленими в позиційних цілочисельних форматах даних. При організації виконання операцій множення кожне число, множник і множене, представляється в модулярно-позиційному форматі з плаваючою точкою у вигляді (1+k+q·n) - елементного вектора.

Пристрій для визначення знака числа модулярного

Пристрій відноситься до обчислювальної техніки і може бути використаний в обчислювальних системах, що функціонують у системі залишкових класів. Технічним результатом є підвищення швидкодії пристрою визначення знака числа і скорочення обладнання. Пристрій містить вхідні регістри для тимчасового зберігання розрядів вихідного числа, пам'ять для зберігання творів і паралельний суматор. 3 іл.

Пристрій для порівняння чисел, представлених у системі залишкових класів

Винахід відноситься до обчислювальної техніки і може бути використаний в обчислювальних системах, що функціонують у системі залишкових класів. Технічним результатом є підвищення швидкодії пристрою і зменшення апаратних витрат. Пристрій містить вхідні регістри, схеми визначення знака, схеми зсуву полярності чисел, переглядові таблиці (пам'ять) зберігання констант і , суматор і логічний елемент «виключне або», схему аналізу знаків чисел. 3 іл.

Спосіб організації множення чисел з плаваючою комою, представлених у системі залишкових класів

Винахід відноситься до обчислювальної техніки і призначене для побудови швидкодіючих паралельно-конвеєрних умножителей. Технічним результатом є підвищення швидкості обчислень. Спосіб містить етапи: здійснюють паралельну запис залишку по підставі p1 множимого в елементи пам'яті, паралельно виконують підрахунок кількості одиниць bi в кожному стовпці i-ой матриці, зрушують двійкове число b1 на один розряд вправо, підсумовують з числом b2, отриману суму b 2 s зрушують на один розряд вправо і підсумовують з числом b3. Аналогічним чином здійснюють зсув отриманих сум і підсумовування їх з наступними числами до отримання суми b 2 * m - 1 s при цьому молодший розряд числа b1 є першим розрядом s1 твори, молодший розряд кожної отриманої суми b i s є i-им розрядом твори. Зрушують двійкове число b 2 * m - 1 s , молодший розряд отриманого числа (2*m)-м розрядом шуканого твори S2*m. У разі якщо s більше p1, проводиться корекція отриманого добутку s шляхом послідовного вирахування з s підстави p1 до тих пір, поки s не стане менше p1, інакше корекція не проводиться, аналогічно обчислюються і коригуються твори m-розрядних про�ядком шуканого твори. 2 іл.

Накопичує суматор по модулю

Винахід відноситься до обчислювальної техніки і може бути використане у цифрових обчислювальних пристроях, а також у пристроях цифрової обробки сигналів і в криптографічних додатках. Технічним результатом є розширення функціональних можливостей за рахунок введення операції підсумовування по модулю. Пристрій містить n-розрядний і (n+1)-розрядний суматори, мультиплексор і регістр. 1 іл.

Спосіб організації множення чисел з плаваючою комою, представлених у системі залишкових класів

Винахід відноситься до обчислювальної техніки і призначене для побудови швидкодіючих паралельно-конвеєрних умножителей

Повний однорозрядний суматор по модулю

Винахід відноситься до обчислювальної техніки і може бути використане у цифрових обчислювальних пристроях, а також у пристроях цифрової обробки сигналів і в криптографічних додатках

Пристрій для виявлення переповнення динамічного діапазону, визначення помилки та локалізації несправності обчислювального каналу в еом, що функціонують у системі залишкових класів

Винахід відноситься до обчислювальної техніки і може бути використано при діагностиці обчислювальних систем для виявлення переповнення динамічного діапазону, визначення помилки та локалізації несправного каналу в ЕОМ, що функціонують у системі залишкових класів

Осередок однорідного обчислювального середовища, однорідна обчислювальне середовище і пристрій для конвеєрних арифметичних обчислень по заданому модулю

Винахід відноситься до обчислювальної техніки і призначене для побудови швидкодіючих арифметичних пристроїв на базі однорідних обчислювальних середовищ, які виконують арифметичні операції по заданому модулю над парами двійкових векторів

Пристрій ототожнення наборів даних

Винахід відноситься до обчислювальної техніки та радіолокації і може бути використане у багатопозиційних системах угломерних

Електронна система безпеки

Винахід відноситься до електронної системи блокування для контролю доступу до безлічі комірок

Пристрій для рангової фільтрації структурних сигналів

Винахід відноситься до обчислювальної техніки, зокрема до спеціалізованих пристроїв для обробки масивів інформації в реальному масштабі часу, і може бути використане в автоматизованих системах обробки зображень

Виявителі комбінації двійкових сигналів

Винахід відноситься до галузі зв'язку і може бути використане в приймальних пристроях для виявлення комбінації двійкових сигналів відомого виду при невідомому момент її приходу в потоці двійкових сигналів, супроводжуваних тактовими імпульсами

Детектор послідовності кодів з допусками

Винахід відноситься до пристроїв для обробки даних з впливом на зміст оброблюваних даних і може бути використано в системах передачі та обробки дискретної інформації, що використовує дублювання

Пристрій для порівняння кодів

Винахід відноситься до пристроїв ВТ, а точніше до пристроїв сортування даних

Пристрій для пошуку числа, найближчого до заданого

Винахід відноситься до автоматики та обчислювальної техніки і може бути використане в цифрових обчислювальних системах, наприклад в системах, що здійснюють контроль радіаційної обстановки навколишнього середовища

Пристрій для порівняння кодів

Винахід відноситься до автоматики та обчислювальної техніки і може бути використано в системах прийому дискретної інформації
Up!