Спосіб відновлення фізико-механічних властивостей внутрішньокорпусних пристроїв водо-водяного енергетичного реактора ввер-1000


C21D1/78 - Зміна фізичної структури чорних металів; пристрої загального призначення для термообробки металів чорних або кольорових металів чи сплавів; надання ковкості металів шляхом зневуглецювання, відпустки або інших видів обробки (цементація дифузійними способами C23C; поверхнева обробка металів, що включає принаймні один процес, передбачений в класі C23, і принаймні інший процес, що охоплюється цим підкласом, C23F 17/00; односпрямоване твердіння евтектики або односпрямоване поділ евтектик C30B)

 

Винахід відноситься до відновної термічній обробці вузлів водо-водяних енергетичних реакторів ВВЕР-1000 і спрямоване на підвищення ресурсу та забезпечення безпечної експлуатації реакторів ВВЕР-1000.

До особливостей експлуатації матеріалів внутрішньокорпусних пристроїв (СКУ) реакторів ВВЕР-1000, в першу чергу, вигородки реактора ставляться високі пошкоджують дози до ~120 сну (зміщень на атом) і зумовлений поглинанням γ-квантів і нейтронів високий рівень температур у масиві вигородки до ~400°C. Оскільки температури і пошкоджують дози в перетинах вигородки реактора мають великі градієнти, можливе виникнення великих внутрішніх напружень, обумовлених радіаційним распуханием (за рахунок утворення пористості) внутрішніх об'ємів матеріалу СКУ в місцях, де реалізуються найбільш сприятливі для розпухання умови. Деформації матеріалу СКУ на ділянках, прилеглих до зазначених обсягів распухающего матеріалу, будуть розтягують і можуть досягати декількох відсотків. Оскільки зовнішня поверхня СКУ контактує з водним теплоносієм високих параметрів, зазначені деформації можуть призводити до розтріскування і значних руйнувань СКУ вследств�сть передчасного виведення з експлуатації відповідних ядерних реакторів. У цьому зв'язку для продовження терміну служби ядерних енергетичних реакторів, наприклад реакторів типу ВВЕР-1000 необхідно проведення відновлювального відпалу, який приводить до можливо більш повного повернення розпухання і інших характеристик структурного стану, а також до повернення фізико-механічних властивостей матеріалу СКУ і до часткового або повного зникнення напруги і деформацій, зумовлених особливостями радіаційно-індукованих змін локальних об'ємів матеріалу.

При опроміненні в зазначених умовах в сталях аустенітного класу і, зокрема, стали внутрішньокорпусних пристроїв - Х18Н10Т відбувається утворення дислокаційних петель, пір, розміри і щільність яких залежать від дози і температури опромінення, і виділення вторинних фаз (G-фази, α-фериту). Крім того, вплив опромінення обумовлює перерозподіл вмісту хімічних елементів по границях зерен, що проявляється в зменшенні концентрації хрому і збільшенні концентрації нікелю на межах зерен і в прилеглій до кордону області матриці. Подібні зміни структури призводять не тільки до змін механічних властивостей (межі текучості, тріщиностійкості і т. д.), але й до підвищення схильності �сителем.

Відомий спосіб відновлення фізико-механічних властивостей металу корпусів енергетичних реакторів ВВЕР-1000 після впливу експлуатаційних факторів (UA 2396361 [2]). Спосіб включає теплоізоляцію зовнішньої стінки корпусу, розміщення нагрівачів всередині корпусу, нагрівання стінки корпусу з боку внутрішньої поверхні, витримку і охолодження, при цьому нагрівання ведуть до температури 400-580°C зі швидкістю не більше 20 град/год, витримку здійснюють протягом 100-150 годин при градієнті температур між зовнішньою і внутрішньою поверхнями корпусу не більш 15-20°C, охолодження ведуть зі швидкістю не більше 20 град/год до температури 300°C і зі швидкістю не більше 30 град/год до температури 100°C і далі з вимкненими нагрівачами. Однак, як показали експерименти по застосуванню цього способу для відновлення фізико-механічних властивостей металу внутрішньокорпусних пристроїв (СКУ), він не дозволив забезпечити повернення структури і механічних властивостей до рівня, близького до вихідного стану.

Відомий спосіб відновлення технологічних трубопроводів з аустенітних сталей, спрямований на підвищення ресурсу технологічних трубопроводів з аустенітних сталей (UA 2364485 [3]). Відомий спосіб включає термичес�чатку здійснюють різання трубопроводу на секції, потім проводять термічну обробку кожної секції в печі, причому нагрівання кожної секції здійснюють до температури аустенізації. Недоліком відомого способу є те, що він не застосуємо до термообробці СКУ, оскільки порушує цілісність виробів, а також внаслідок відмінностей в умовах експлуатації. Відповідно, відомий спосіб не дозволив забезпечити повернення структури і механічних властивостей СКУ до рівня, близького до вихідного стану.

Найбільш близьким до заявляється за своєю технічною суттю є відомий спосіб відновлення фізико-механічних властивостей металів, які використовуються в ядерних реакторах, враховує особливості умов експлуатації СКУ - високі температури і пошкоджують дози, що призводять до виникнення великих внутрішніх напружень, обумовлених радіаційним распуханием внутрішніх об'ємів матеріалу СКУ - оболонки твелів, повітроводів, а також інших частин, таких як тяги управління і оболонки поглиначів ядерних реакторів (US 4421572 [4]). Спосіб передбачає термічну обробку, що включає відпал. Зокрема, температура відпалу знаходиться в інтервалі між 1010°C і 1038°C, а час відпалу знаходиться в інтервалі між 90 і 60 секунда�овишение стійкості СКУ до розпухання, викликаному дією експлуатаційних факторів, і не застосуємо для відновлення фізико-механічних властивостей металів, вже зазнали такого впливу.

Заявляється спосіб відновлення фізико-механічних властивостей внутрішньокорпусних пристроїв водо-водяного енергетичного реактора ВВЕР-1000 спрямований на продовження ресурсу роботи вузлів водо-водяних енергетичних реакторів.

Зазначений результат досягається тим, що спосіб відновлення структури і фізико-механічних властивостей внутрішньокорпусних пристроїв енергетичного реактора ВВЕР-1000 після впливу експлуатаційних факторів включає витяг внутрішньокорпусних пристроїв з корпусу реактора та їх подальшу термообробку, що передбачає нагрівання, витримки та охолодження, при цьому нагрівання ведуть до температури 975-1025°C, витримку здійснюють при цій температурі протягом 120-130 год, а охолодження ведуть на повітрі.

В основі зазначеного способу лежать наступні обставини. Показано, що опромінення стали СКУ - Х18Н10Т в умовах, близьких до умов опромінення матеріалу СКУ реакторів ВВЕР-1000 (в тих локальних об'ємів матеріалу вигородки СКУ, де реалізуються найбільш сприятливі умови для радіаційного розпухання. �той, у свою чергу, супроводжується підвищенням в кілька разів межі текучості і сильним зниженням пластичності та тріщиностійкості. Крім того, відбувається помітне підвищення схильності матеріалу до межкристаллитному корозійного розтріскування (МК КР) при контакті з водним теплоносієм. По мірі опромінення матеріалу вигородки СКУ, зони розпухання матеріалу ростуть і поширюються як у напрямку центру активної зони, так і в тангенціальному та аксіальному напрямках. Цей процес супроводжується ростом деформацій і напружень у відповідних ділянок поблизу внутрішньої поверхні вигородки, що може при несприятливому збігу обставин призводити до її значних руйнувань. Головний фактор, який є рушійною силою можливих руйнувань, - це розпухання локальних об'ємів матеріалу в місцях, де реалізуються найбільш сприятливі умови для розпухання, що в кінцевому підсумку призводить до появи деформацій і розтягуючих напружень. Тому в якості компенсуючого заходи пропонується відновлювальний відпал. Експерименти показали, що при температурах відпалу ~700-800°C спостерігається відновлення фізико-механічних властивостей - межі текучості, плЅ відпалу ~1000°C. При цьому повне повернення розпухання не відбувається навіть при температурах відпалу 1100°C (див. табл. 1).

Дозові залежності розпухання аустенітних нержавіючих сталей, у тому числі і сталі Х18Н10Т, мають характерний вигляд, показаний на фіг. 1. Для них характерні 3 стадії: інкубаційний період - коли розпухання відсутня; стадія початкового - неустановившегося розпухання; стадія встановленого розпухання, при якій величина розпухання лінійно залежить від дози і розпухання відбувається з найбільшою швидкістю. При цьому для аустенітної сталі Х18Н10Т, як і для багатьох інших, стала стадія розпухання починається при досягненні значень розпухання більш ~1,5-2%. Тому з практичної точки зору являє інтерес такий режим відновлювального відпалу, який забезпечує зниження розпухання приблизно до ~0,01-0,005% і при розмірі пір, порівнянному з розмірами пор, спостерігалися після первинного до відпалу опромінення. У цьому випадку при повторному після відпалу опроміненні розпухання, рівне 8-10%, буде спостерігатися при досягненні дози ~30-60 сну, що відповідає ~15-30 років експлуатації після відпалу і порівнянно з очікуваним ресурсом реакторів ВВЕР-1000 - 60 років. У разі якщо після використовуваних режимів�ий розпухання (~8-10%), при яких спостерігається різке зниження експлуатаційних властивостей, при повторному після відпалу опроміненні буде відбуватися значно швидше - за ~5-8 років експлуатації і не забезпечить продовження сумарного терміну служби до 60 років. Зазначені міркування наочно показують, чому відпал при температурі 700-800°C, що забезпечує практично повне повернення фізико-механічних властивостей, не представляє великого інтересу з економічної точки зору.

У таблиці 1 показано зміну розпухання після відпалу при різних режимах.

Видно, що у міру підвищення температури відпалу відсоток розпухання знижується і при температурі ~1000°C і витримці 120-130 год досягає мінімальних значень, характерних для початкової стадії розпухання. Слід зазначити, що при даній температурі відпалу, крім суттєвого зменшення пористості, також спостерігається практично повне повернення структурного стану: розчинення надлишкових радіаційно-індукованих фаз, зникнення радіаційних дефектів - дислокаційних петель. Повернення структурного стану призводить і до відновлення механічних властивостей матеріалу.

Таким чином, показано, що оптимальним режимом відновл�го відновлення фізико-механічних властивостей матеріалу, а отже, не можна розраховувати на значне збільшення ресурсу СКУ.

Більш висока температура відновлювального відпалу небажана через ускладнення технологічного й економічного характерів.

Спосіб реалізується наступним чином.

Що відпрацювало свій ресурс СКУ водо-водяного енергетичного реактора після впливу експлуатаційних факторів витягується з корпуса реактора і піддається нагріванню до температури 975-1025°C. При цій температурі здійснюють витримку протягом 120-130 год, а потім ведуть охолодження на повітрі.

Спосіб відновлення фізико-механічних властивостей матеріалу внутрішньокорпусних пристроїв водо-водяного енергетичного реактора ВВЕР-1000 після впливу експлуатаційних факторів, включає витяг внутрішньокорпусних пристроїв з корпусу реактора та їх подальшу термообробку шляхом нагрівання, витримки та охолодження, при цьому нагрівання ведуть до температури 975-1025°C, витримку здійснюють при цій температурі протягом 120-130 год, а охолодження ведуть на повітрі. 

Схожі патенти:

Спосіб термообробки металевого смугового матеріалу і смуговий матеріал, отриманий таким чином

Винахід відноситься до способу термообробки металевого смугового матеріалу для отримання смугового матеріалу, що має механічні властивості, які розрізняються по ширині смуги. Смугу нагрівають, охолоджують і додатково перестаривают під час безперервного відпалу. При цьому щонайменше один з наступних параметрів у способі розрізняється по ширині смуги: швидкість нагріву, найбільша температура, тривалість витримки при найбільшій температурі, траєкторія охолодження після найбільшої температури. Або при виконанні перестаривания щонайменше один з наступних параметрів у способі розрізняється по ширині смуги: швидкість нагрівання до найбільшої температури, тривалість витримки при найбільшій температурі, траєкторія охолодження після найбільшої температури, температура перестаривания, тривалість витримки при температурі перестаривания, найбільш низька температура охолодження перед перестариванием, швидкість підігріву до температури перестаривания, причому щонайменше одна з траєкторій охолодження слід нелінійної кривої температура-час. Технічний результат полягає в отриманні смугового матеріалу, механічні властивості якого р�

Спосіб поверхневого гартівного зміцнення ріжучо-деформуючим інструментом

Винахід відноситься до області машинобудування, а саме до способів поверхневого зміцнення з отриманням гартівних структур. Для підвищення зносостійкості деталей машин з закаливаемих металів, переважно із залізовуглецевих сплавів, та створення на поверхні деталі повністю або частково загартованого поверхневого шару з однорідними властивостями по його товщині інструментом у вигляді різця, мають ріжучу і деформуючий кромки пошарово підрізають поверхневий шар деталі із збереженням його механічного зв'язку з деталлю по своїй вузькій стороні, при цьому пластично деформують підрізані шари робочими поверхнями інструменту, після чого відрізані шари укладають на деталь деформуючої кромкою інструменту. В процесі підрізання поверхневого шару, його пластичного деформування і тертя об інструмент, відповідним вибором геометричних параметрів інструменту та технологічних параметрів обробки досягають нагріву подрезанного шару вище температур фазових перетворень для даного оброблюваного матеріалу. Охолодження подрезанного шару здійснюється кондуктивним тепловідводом в заготовку або охолоджувальними технологічними середовищами. 5 з.п. ф-ли, 6

Спосіб визначення термічної сумісності різних конструкційних сталей в плакированном виробі енергетичного обладнання

Винахід відноситься до способів встановлення можливості термічного поєднання різних конструкційних сталей в плакованих виробах і може знайти застосування на підприємствах енергетичної галузі, в проектних і науково-дослідних організаціях при проектуванні і виготовленні енергетичного обладнання. Для забезпечення сумісності конструкційних сталей плакованого вироби спосіб включає підготовку еталонів з кожної сталі, проведення їх термоциклювання, за результатами якого обчислюють залишкові напруги першого роду після відповідних температур термоциклування. Визначають залежно залишкових напружень першого роду від температури термоциклування для кожного еталона і межа міцності σв для кожної розглянутої сталі. Порівнюють модуль різниці залишкових напружень першого роду еталонів при робочій температурі вироби з найменшим із значень межі міцності σв при цій же температурі. За результатами визначають термічну сумісність конструкційних сталей, що використовуються в плакированном виробі, для яких модуль різниці залишкових напружень першого роду при температурі термоциклування еталонів дол�

Спосіб термообробки робочої поверхні головки рейки

Винахід відноситься до способів термообробки робочої поверхні головки рейки для зміцнення робочих поверхонь шляхом поверхневої електроконтактного термообробки. Спосіб термообробки робочої поверхні головки рейки включає обробку робочої поверхні головки рейки за допомогою пересувного пристрою безпосередньо на шляхах без демонтажу рейок. Обробку здійснюють электроконтактним нагріванням з пропусканням електричного струму через контактні елементи, прижимаемие до оброблюваної поверхні під тиском, з подальшим охолодженням зони нагріву і на дільницях робочої поверхні головки рейки при досягненні критичного зносу поверхневого шару рейки, що становить 1,5...2,0 мм і має мартенситную структуру. Електроконтактний нагрівання робочої поверхні головки рейки здійснюють до температури гартування 850°С і охолоджують водою з температурою 18-20°С. Перед термообробленням проводять корекцію робочої поверхні головки рейки шліфуванням. Пристрій виконано пересувним у вигляді візки на колесах з двома ребордами, рама якої складається з рухомої і нерухомої частин. На нерухомій частині рами перпендикулярно напрямку рухи руху встановлені з двох сторін ковзні нагрівальні контактні елементи, шліфувальні головки з приводом за допомогою кронштейнів і телескопічних штанг, нагрівальні контактні ролики і охолоджуючий пристрій з соплами. При цьому рухома частина рами з'єднана з нерухомою її частиною допомогою гідроциліндра двосторонньої дії з двостороннім штоком. Нагрівальні елементи і шліфувальні головки мають регулятори сили притискання до робочої боковій поверхні головки рейки і з'єднані з телескопічними штангами через ізолюючі елементи. Нагрівальний контактний ролик має струмознімач з поджимними пружинами. Технічний результат полягає в підвищенні зносостійкості і довговічності чинного залізничного шляху. 2 н. і 5 з.п. ф-ли, 1 табл., 5 іл.

Спосіб зміцнення різьби

Винахід відноситься до області машинобудування, зокрема до технології зміцнення різьбових переважно довгомірних виробів, і може бути використане для зміцнення метричної різьби у виробах, що працюють при підвищених навантаженнях. Для підвищення міцності різьби і продуктивності спосіб зміцнення різьблення включає формування плями лазерного променя на дні різьбовий канавки по її центру і переміщення лазерного променя відносно поздовжньої осі при одночасному обертанні виробу, при цьому величина переміщення лазерного променя дорівнює величині кроку різьби за один оборот обертання, формування плями лазерного променя здійснюють при питомій щільності енергії випромінювання газового лазера, що працює в безперервному режимі, рівної 12÷20 Вт/см2, а діаметр плями лазерного променя вибирають із співвідношення d=(1,2÷1,7)s, де d - діаметр плями лазерного променя, s - крок різьби. 2 з.п. ф-ли, 1 іл.

Спосіб підготовки каліброваного прокату для виготовлення металовиробів кріпильних виробів

Винахід відноситься до області термомеханічної обробки сортового гарячекатаного каліброваного прокату. Для досягнення високих міцнісних і пластичних характеристик по всьому перерізу і довжині прокату здійснюють відпал каліброваного прокату при 770-790°С протягом 3-4 годин, охолодження з піччю до 660-680°С, витримку 3-4 години, охолодження з піччю до температури 140-150°С з витримкою 1-2 години, подальше охолодження на повітрі, первинне волочіння зі ступенем обтиснення 17-19%, нагрівання в печі з контрольованою атмосферою, патентування при 440-460°С, вторинне волочіння зі ступенем обтиснення 4-5%. 1 табл., 1 пр.

Спосіб зміцнення виробів з низьковуглецевої сталі

Винахід відноситься до області цементації сталевих виробів і може бути використане для поверхневого зміцнення деталей машин і механізмів з низьковуглецевої сталі. Здійснюють цементацію виробів у твердому карбюризаторе, охолодження, подвійну загартування та низькотемпературний відпуск. Цементацію проводять при 900°C. В якості твердого карбюризатора використовують склад, що містить у мас. %: чавунну стружку з середнім розміром гранул 0,5 мм - 10, карбонат барію ВаСО3 - 10 і вуглецеве речовина волокнистої структури - 80, що складається з мас. %, заліза - 10, водню - 0,8 і вуглецю - 89,2, яке отримано термокаталитическим піролізом попутного нафтового газу Баядинского родовища в умовах контакту з железооксидним каталізатором при температурі 660°C , об'ємної швидкості подачі сировини 1000 годин-1 протягом 3 годин з подальшим відсівом фракції 100-250 мкм шляхом фракціонування утворилася маси на молекулярних ситах. Після цементації здійснюють охолодження виробів до 100°C, потім проводять подвійну загартування, включає проведення першої гартування при температурі 820°C, а другий загартування - при температурі 770°C, після якої проводять низький відпуск при температурі 150°C. Забезпечується необхідна диффузио�х витрат, а також потреба в охолодженні водним розчином охолоджуючої рідини і добавці емульгатора. 3 табл.

Сепаратор відпалу для виробництва текстурованою електротехнічної сталі з дзеркальною поверхнею і високими магнітними властивостями

Винахід відноситься до виробництва текстурованих листів електротехнічної сталі, зокрема до сепаратора відпалу. Сепаратор відпалу має наступний склад, мас.%: порошок Al2O3 - 77-98, порошок оксиду лужноземельних металів - 1-8, хлорид лужного металу та/або хлорид лужноземельних металів - 1-15. Технічний результат полягає у виключенні утворення склоподібного підшару на поверхні сталевого листа в процесі високотемпературного відпалу та отриманні листа з гладкою поверхнею і стабільними магнітними властивостями. 3 з.п. ф-ли, 3 табл., 4 іл.

Спосіб ультразвукового поверхневого зміцнення деталей з конструкційних сталей в рідкому середовищі

Винахід відноситься до галузі металургії. Для підвищення поверхневої твердості деталей без порушення якості поверхні деталь піддають ультразвуковому впливу ємності з рідким середовищем з поміщеним в ній джерелом акустичного випромінювання з частотою акустичних коливань fрц 20-30 кГц протягом τ=30-45 хвилин з амплітудою коливальних зміщень ξ=7-40 мкм. При обробці деталей із сталі 40X амплітуду коливальних зміщень вибирають в межах ξ=15-40 мкм. 1 з.п. ф-ли, 2 табл., 22 пр.
Винахід відноситься до галузі термічної обробки і може знайти застосування в машинобудуванні. Для підвищення якості поверхні деталей завдяки підвищенню ефективності дії титану по розкисленню розплаву, особливо якості поверхні гострих кромок інструменту із збереженням їх високої твердості, здійснюють занурення інструменту в розплав солі, нагрівають його до температури термообробки і потім охолоджують, при цьому розплав солі у ванні розкислюють титаном. Новим є те, що розкислюють шар розплаву, що контактує з інструментом, для чого перед зануренням в розплав солі інструмент упаковують в титанову фольгу, так що відстань між титанової фольгою і поверхнею інструменту не більше 5 мм. 1 пр.

Спосіб відновлення профілю пера лопатки газотурбінного двигуна

Винахід може бути використаний при відновному ремонті лопаток газотурбінних двигунів, а також інших подібних деталей з високолегованих жароміцних сплавів. Здійснюють підготовку поверхні лопаток шляхом механічної обробки дефектних місць, піскоструминної обробки, очищення і знежирення пера. На всю поверхню пера лопатки микроплазменним напиленням наносять подслой самофлюсующегося сплаву на нікелевій основі, наприклад ПР-Н80Х13С2Р, товщиною до 0,2 мм, що виконує роль жароміцного припою. Вирівнюють при цьому поверхня дефектних місць з іншою поверхнею. Поверхня згаданого підшару піддають піскоструминній обробці. Напилюють на нього плазмовим методом шар жаростійкого матеріалу, наприклад ВКНА, товщиною до 0,6 мм з отриманням заданого профілю пера. Лопатки з нанесеними покриттями піддають термообробці в вакуумі шляхом їх нагрівання до температури ліквідусу самофлюсующегося сплаву і витримці при цій температурі протягом 3-5 хв. Спосіб забезпечує підвищення експлуатаційних властивостей лопаток за рахунок поліпшення адгезійної міцності напиленого шару жаростійкого матеріалу. 2 з.п. ф-ли, 1 іл., 1 пр.

Спосіб отримання зносостійкого робочої поверхні деталей грунтообробних машин

Винахід може бути використаний для нанесення зносостійких покриттів на робочу поверхню деталей грунтообробних машин, що має форму косого клина з використанням зварювання плавленням. Зносостійкий присадочний матеріал наносять на згадану поверхню у вигляді паралельних один одному смуг з наплавленого шару товщиною 2-4 мм під прямим кутом до напрямку переміщення робочої поверхні деталі на відстані один від одного не більше 15-кратної товщини шару. Смуги наносять на верхню і нижню похилі грані в області стискаючих напруг робочої поверхні деталі зі зрушенням один від одного на однакову відстань в напрямку переміщення деталі. Ширину наплавлених смуг на робочій поверхні деталей встановлюють не більше подвійної товщини наплавленого шару. Винахід дозволяє зменшити швидкість зношування робочої поверхні деталей шляхом деформування і зниження щільності активного приповерхневого шару грунту в зоні найбільшої інтенсивності тертя. 1 з.п. ф-ли, 4 іл.

Спосіб безрозбірного відновлення тертьових пар двигуна дизель-генераторної установки локомотива

Винахід відноситься до області машинобудування і може бути використано при відновленні тертьових пар двигуна внутрішнього згоряння дизель-генераторної установки (ДВЗ ДГУ) локомотива. У способі здійснюють відновлення без розбору зношених вузлів ДВЗ шляхом нанесення антифрикційного шару на відновлювані поверхні в ланцюзі анод-катод при використанні в якості катода ДВС, в якості джерела струму - власного генератора локомотива з перетворювачем струму, забезпечує постійний струм у ланцюзі анод-катод в межах 10...2000 мА. В якості анода - розчиняється складовою анод, виконаний складовим з послідовно розташованих, починаючи з поверхні, верств цинку, міді, меднографита, графіту, який розміщують на вході в ДВЗ в проточній частині системи змащення, у якості якої використовують електропровідну ионообразующую рідина з присадками, температуру якої в ході процесу відновлення підтримують у межах 80о - 90оС до половини часу від початку процесу відновлення, а потім - в межах 50-60о С до його закінчення. Винахід дозволяє підвищити ресурс і довговічність трибосистеми ДВС ДГУ. 2 з.п. ф-ли, 2 іл.
Спосіб полягає в знятті з буксового прорізу рами візка з низьковуглецевої сталі зношеного буксового лиштви і в закріпленні приварюванням в буксовом отворі рами візка нового заміщує буксового наличника з робочою поверхнею із високовуглецевої сталі. Попередньо виготовляють новий текст буксовий наличник, виконуючи його двошаровим шляхом нанесення високовуглецевого шару стали на пластину з низьковуглецевої сталі електродуговим наплавленням під шаром флюсу, потім його приварюють до буксовому отвору вуглецевою поверхнею. Підвищується міцність з'єднання заміщує буксового наличника з робочою поверхнею буксового прорізу рами візка. 1 з.п. ф-ли, 2 табл.
Винахід відноситься до галузі ремонту деталей машин і може бути використане на ремонтно-технічних підприємствах, машинно-технологічних станціях, в майстернях господарства для відновлення ліжок корінних опор блоків двигунів внутрішнього згоряння. У способі здійснюють нанесення на поверхню зношених корінних опор покриття електроіскровий наплавленням та розточування, а на зношених корінних опорах формують комбіноване покриття з двох шарів. Перший електроіскровий шар наносять невращающимся ніхромовим електродом перерізом 12-20 мм2 в ручному режимі з енергією імпульсу 4,3-10 Дж, тривалістю імпульсу 1000-2000 мкс, амплітудним значенням струму імпульсу 240-280 А і кількістю робочих імпульсів в секунду 50-100. Другий шар утворюють холодним газодинамічним напиленням алюминийсодержащего порошку з наступною розточенням отриманого комбінованого покриття і хонінгуванням всіх корінних опор до отримання необхідних геометричної точності розмірів. Винахід дозволяє підвищити продуктивність процесу шляхом зміни режимів електроіскровий наплавлення і скорочення часу технологічного процесу. 1 табл.

Пристрій для відновлення центрових отворів осей

Пристрій для відновлення центрових отворів осей призначене для колісних пар рухомого складу. На корпусі пристрою змонтовані приводи обертання, подачі і кулачковий патрон, в якому рухомо встановлений шпиндель із закріпленим на ньому ріжучим інструментом. Кулачковий патрон виконаний самоцентрирующим, з можливістю фіксації на шийці відновлюваної осі або на посадковій для крепительной поверхні кришки в корпусі букси. Тенхнический результат: розширення функціональних можливостей і підвищення технологічності пристрою. 8 з.п. ф-ли, 2 іл.

Спосіб виконання металевого посилення лопатки турбомашини

Винахід стосується способу виготовлення металевої деталі посилення (30) передньої або задньої кромки лопатки (10) турбомашини. Спосіб включає послідовно виконувані етап виготовлення кількох елементів (30a, 30b, 30c, 30d) з перетином V-подібної форми, що утворюють різні сектори деталі посилення (30), розподілені між її ніжкою (32) і вершиною (34), етап позиціонування згаданих секторів на пристосуванні (40), воспроизводящем форму передньої або задньої кромки лопатки турбомашини, етап з'єднання секторів для утворення повного профілю металевої деталі посилення (30) з рекомбінацією різних секторів. Для виготовлення деталі посилення (30) використовується пристосування (40), виконаний у вигляді з'єднаних між собою кількох змінних секторів, що утворюють поверхню, що відтворює форму передньої або задньої кромки лопатки турбомашини. 4 н. і 9 з.п. ф-ли, 6 іл.

Спосіб відновлення зношеного отвори поршня під поршневий палець і пристрій для його здійснення

Винаходи належать до галузі машинобудування і можуть бути використані на підприємствах при ремонті та відновленні поршневої групи ДВЗ автомобілів, сільськогосподарських, будівельних і дорожніх машин. У способі здійснюють дефектовку поршня і обробку його зношеного отвору на верстаті з допомогою закріпленої в патроні верстата розгортки. Перед обробкою поршень установлюють в жорстко закріпленої на супорті верстата оправці і забезпечують осьове центрування отвори поршня під поршневий палець по осі розгортки, що утримується від обертання, за рахунок плаваючого поздовжнього переміщення поршня уздовж стінок оправки і обертання поршня навколо власної поздовжньої осі. Пристрій містить встановлену на токарному верстаті розгортку, що складається з заходной, ріжучої і вихідний частин, закріпленої одним кінцем в патроні верстата, а іншим встановлену з поджатием заднім центром верстата. На супорті верстата жорстко закріплена оправка для поршня, що складається з порожнистого циліндра, на бічній поверхні оправки розташовані один навпроти одного два наскрізних отвори під розгортку, причому вертикальні осі циліндра і розгортки розташовані перпендикулярно один одному. Винахід дозволяє�матеріалів на ремонт двигунів, а також збільшити ресурс поршнів не менше 80% ресурсу нових деталей. 2 н. п. ф-ли, 1 іл.

Спосіб ремонту полого предмета у вигляді черешка хокейної ключки

Винахід відноситься до спорту, зокрема до майстерним клюшкам для гри в хокей з шайбою, і може бути використане при ремонті порожнистих ключок. Спосіб включає підготовку ремонтованих частин черешка в області ремонту вставки, виконаної з використанням тканини на основі вуглецевих волокон, суміщення торців ремонтованих частин згаданого черешка і розміщення підготовленого черешка в затискному пристрої. При цьому використовують порожнисту вставку, що складається з герметично закріпленого на нагнітачі повітря еластичного матеріалу з розміщеним на його поверхні препрегом в якості тканини на основі вуглецевих волокон, здійснюють подачу повітря під тиском всередину порожнистої вставки, накладають зовні розміщеного в затискному пристрої черешка в області ремонту зовнішні шари препрега, нагрівають ремонтується ділянка і витримують до повної полімеризації препрега, а після закінчення процесу полімеризації відкачують повітря з порожнистої вставки і витягують її з держака. Винахід дозволяє зберегти масу ключки, її жорсткість і баланс за рахунок використання порожнистої вставки, що розміщується всередині порожнини черешка тільки на час ремонту. 2 іл.
Винахід відноситься до машинобудування і може бути використане при ремонті деталей гарячого тракту газової турбіни авіаційних, корабельних та енергетичних газотурбінних двигунів, наприклад соплових лопаток, виготовлених з нікелевих і кобальтових сплавів у вигляді многоблочной конструкції. Перед відновлювальним ремонтом многоблочную конструкцію соплових лопаток поділяють на окремі елементи, кількість яких співпадає з числом лопаток у відновлюваної многоблочной конструкції соплових лопаток, далі здійснюють дефектацию лопаток, вибір на лопатках лінії ремонтного перерізу, відрізку дефектної частини вхідної і вихідної кромок лопаток, виготовлення вставок, збірку і зварку вставок і лопаток по лініях ремонтного перерізу, термічну і механічну обробку лопаток, після чого здійснюють монтаж на корпус статора турбіни відновлених соплових лопаток із зазором 2-5 мм між згаданими лопатками. Винахід дозволяє відновити не тільки структуру матеріалу і геометричні параметри лопаток, але і збільшити їх працездатність в умовах сложнонапряженного стану. 3 з.п. ф-ли, 1 пр., 1 табл.
Up!