Система діагностики витрати води

 

Винахід відноситься до вимірювальної техніки, а саме до пристроїв визначення графіка припливу стічних вод, що надходять на каналізаційні насосні станції (КНС).

Відомий «Витратомір - лічильник безнапірних потоків рідини» (див. патент на винахід №2303768, Рос. Федерація: МПК G01L 1/00 (2006.01) / Трофімов Ст. Ст., Єрохін Ст. Е., Єршов М. Н., Казьмін Ф. Р.; опубл. 27.07.2007, Бюл. №21), що містить пристрій вимірювання середньої швидкості потоку рідини, що включає лопать, пристрій вимірювання рівня потоку рідини з важелем і поплавком, осі, чутливі елементи вимірювання кута повороту лопаті і вимірювання кута переміщення поплавця і електронний блок обробки даних. Лопать і важіль з поплавцем жорстко закріплені на осях своїх підшипників ковзання. Лопать розташовують в площині центральної подовжньої осі потоку. Вузли кріплення підшипників ковзання лопаті і важеля з поплавцем виконані з можливістю обертання в горизонтальній площині.

Недоліком зазначеного технічного рішення є обмежена сфера застосування, що не дозволяє його використовувати для вимірювання витрати стічних вод, оскільки наявність елементів, що контактують з водою (лопать, важіль з поплавцем і т. п.) прив�для вимірювання об'ємної витрати рідини у відкритих каналах і безнапірних трубопроводах» (див. патент на корисну модель №18769, Рос. Федерація: МПК G01F 1/66 / Шафрановский М. Н., Чесакова Л. В., Громов Р. В., Проскурнев С. Ю., Рогів П. В., Камінський Ю. Д.; опубл. 24.04.2001), що містить вимірювач швидкості рідини, індикатор рівня рідини, обчислювач і індикатор. При цьому вимірювач швидкості рідини виконаний у вигляді оптичного датчика, що складається з приймально-передавальної оптичної системи, растрового аналізатора і фотоприймального пристрою, який підключено до вичислителю.

Недоліком зазначеного технічного рішення є обмеження області застосування відкритими каналами і безнапорними трубопроводами, що не дозволяє його використовувати для вимірювання витрати стічних вод у загальносплавних системах водовідведення, де допускається напірний режим роботи самопливних колекторів.

Найбільш близьким аналогом до заявляється винаходу служить корисна модель «Система управління енергоспоживанням при експлуатації загальносплавних каналізаційних насосних станцій» (див. патент на корисну модель №94291, Рос. Федерація: МПК F04B 51/00 (2006.01)/ Кармазинов Ф. Ст., Кінебас А. К., Трухін Ю. А., Ільїн Ю А, Ігнатчик B. C., Ігнатчик С. Ю. та ін; опубл. 20.05.2010, Бюл. №14), що включає:

- щонайменше, два насоса з усмоктувальними і на�ок корекції діагностичної параметра по частоті обертання вала, блок корекції діагностичної параметра по діаметру робочого колеса, блок аналізу діагностованих параметрів, блок введення еталонного діагностичної параметра, при цьому вихід блоку порівняння подач підключений до входу блоку корекції діагностичної параметра по частоті обертання вала, вхід блоку корекції діагностичної параметра по діаметру робочого колеса підключений до виходу блоку корекції діагностичної параметра по частоті обертання вала, а виходи блоків корекції діагностичної параметра по діаметру робочого колеса і введення еталонного діагностичної параметра - до входу блоку аналізу діагностованих параметрів;

- модуль контрольно-вимірювальних приладів, що містить, щонайменше, два датчика подачі насоса, щонайменше, два датчика тиску, встановлені відповідно на всмоктувальному і напірному трубопроводах, датчик частоти обертання вала насоса, вимірювач споживаної потужності, при цьому всі датчики і вимірювач споживаної потужності модуля контрольно-вимірювальних приладів виконані мобільними і додатково забезпечені пристроями запису даних каналами зв'язку, виходи пристроїв запису даних, щонайменше, двох датчиків тиску, датчика �блоку корекції діагностичної параметра по частоті обертання вала, а виходи пристроїв запису даних, щонайменше, двох датчиків подачі насоса - до входу блоку порівняння подач;

- модуль оптимізації енергоспоживання, що містить блок формування гідравлічних характеристик мереж, до входу якого за допомогою каналів зв'язку виходи підключені пристрої запису даних, щонайменше, двох датчиків тиску і вихід блоку порівняння подач, блок аналізу енергоспоживання, блок введення діагностованих параметрів насосів-конкурентів, блок аналізу енергоспоживання насосів-конкурентів, при цьому виходи блоку аналізу діагностованих параметрів і блоку формування гідравлічних характеристик мереж підключені до входу блоку аналізу енергоспоживання, виходи блоку формування гідравлічних характеристик мереж і блоку введення діагностованих параметрів насосів-конкурентів підключені до входу блоку аналізу енергоспоживання насосів-конкурентів, при цьому блок аналізу енергоспоживання, блок аналізу енергоспоживання насосів-конкурентів виконані з можливістю визначення сумарного енергоспоживання, модуль перекачування води забезпечений приймальним резервуаром з підвідним трубопроводом, модуль контрольно-вимірювальних приладів - датчиком інтенсив�обсягу приймального резервуара, блоком аналізу водотоку, блоком введення характеристик басейну каналізування. Всмоктувальні і напірні трубопроводи, щонайменше, двох насосів з'єднані з приймальним резервуаром, виходи блоку порівняння подач, блоку вводу обсягу приймального резервуара, блоку вводу характеристик басейну каналізування і пристрої запису даних датчика інтенсивності дощу за допомогою каналу зв'язку підключено до входу блоку аналізу водотоку, а вихід блоку аналізу водотоку підключений до входу блоку аналізу енергоспоживання і до входу блоку аналізу енергоспоживання насосів-конкурентів.

Для цієї системи характерна вузька область застосування, оскільки вона розрахована тільки на вирішення завдань з моніторингу і оптимізації роботи загальносплавних каналізаційних насосних станцій з обмеженим надходженням стічних вод, оскільки при сверхрасчетном притоці, наприклад при інтенсивному дощ рідкісної повторюваності, коли приплив води буде більше суми продуктивністю насосів, модуль перекачування води буде затоплений і вся система вийде з ладу.

Завданням цього винаходу є розширення області застосування відомої системи.

Поставлена задача вирішена так, що у відомій системі, включоводами, приймальний резервуар з підвідним трубопроводом, при цьому всмоктувальні трубопроводи, щонайменше, двох насосів з'єднані з приймальним резервуаром;

- модуль аналізу діагностованих параметрів;

- модуль контрольно-вимірювальних приладів, що містить або, щонайменше, два датчика подачі насоса, і/або, щонайменше, два датчика тиску, встановлені на напірних трубопроводах, та/або вимірювач споживаної потужності, при цьому всі датчики і вимірювач споживаної потужності модуля контрольно-вимірювальних приладів забезпечені пристроями запису даних каналами зв'язку;

- блок введення обсягів приймального резервуара з каналом зв'язку, блок аналізу водопритоку у відповідності з цим винаходом:

- датчики подачі насоса виконані з можливістю вимірювання подачі кожного насоса, вимірювач споживаної потужності виконаний з можливістю вимірювання сили струму та/або споживаної потужності кожного насоса, блок введення обсягів приймального резервуара і блок аналізу водотоку включені до складу модуля аналізу діагностованих параметрів;

- модуль аналізу діагностованих параметрів додатково оснащений блоком введення геометричних характеристик приймального резервуара, снабжеом зв'язку, блоком аналізу відкачування води з приймального резервуара, забезпеченого пристроєм запису даних каналом зв'язку;

- модуль контрольно-вимірювальних приладів додатково забезпечений датчиком рівня води, встановленим на трубопроводі, що підводить, і датчиком рівня води, встановленим у приймальному резервуарі, оснащеними пристроями запису даних каналами зв'язку;

- модуль перекачування води додатково забезпечений запірно-регулюючим пристроєм з виконавчим органом, установленими на подавальному трубопроводі між датчиком рівня води, встановленим на трубопроводі, що підводить, і приймальним резервуаром, пристроєм управління, забезпеченим каналом зв'язку, при цьому вихід пристрою запису даних датчика рівня води, встановленого в приймальному резервуарі, за допомогою каналів зв'язку підключений до входу пристрою управління і входу блоку аналізу водотоку, вихід пристрою управління - до входу виконавчого органу запірно-регулюючого пристрою, а пристрій керування виконано з можливістю формування сигналів керування на виконавчий орган запірно-регулюючого пристрою;

- вихід блоку введення обсягів приймального резервуара, виходи пристроїв запису даних, по менше�алов зв'язку підключено до входу блоку аналізу відкачування води з приймального резервуара, виходи блоків введення геометричних характеристик приймального резервуара, введення гідравлічних характеристик підвідного трубопроводу і пристрої запису даних блоку аналізу відкачування води з приймального резервуара за допомогою каналів зв'язку підключено до входу блоку аналізу водотоку.

Є варіант розвитку, коли пристрій управління виконано у вигляді людино-машинної системи, наприклад диспетчерського пункту.

Є варіант розвитку, коли пристрій управління виконано у вигляді регулюючого пристрою.

Є варіант розвитку, коли блок введення геометричних характеристик приймального резервуара виконаний з можливістю введення середньої площі поперечного перерізу приймального резервуара. Цим винаходом не виключаються різні варіанти визначення середньої площі поперечного перерізу, наприклад, за результатами калібрування і т. п.

Є варіант розвитку, коли блок введення гідравлічних характеристик підвідного трубопроводу виконаний з можливістю введення залежності обсягу води від рівня води в подавальному трубопроводі.

Відмінними ознаками заявляється «Системи діагностики витрат води» є:

1. Виконання датчиків подачі насоса з Етью вимірювання сили струму та/або споживаної потужності кожного насоса;

3. Включення блоку введення обсягів приймального резервуара і блоку аналізу водотоку до складу модуля аналізу діагностованих параметрів;

4. Додаткове постачання модуля аналізу діагностованих параметрів блоком введення геометричних характеристик приймального резервуара, забезпеченого каналом зв'язку;

5. Додаткове постачання модуля аналізу діагностованих параметрів блоком введення гідравлічних характеристик підвідного трубопроводу, забезпеченого каналом зв'язку;

6. Додаткове постачання модуля аналізу діагностованих параметрів блоком аналізу відкачування води з приймального резервуара, забезпеченого пристроєм запису даних каналом зв'язку;

7. Додаткове постачання модуля контрольно-вимірювальних приладів датчиком рівня води, встановленим на трубопроводі, що підводить;

8. Додаткове постачання модуля контрольно-вимірювальних приладів датчиком рівня води, встановленим у приймальному резервуарі, оснащеними пристроями запису даних каналами зв'язку;

9. Додаткове постачання модуля перекачування води запірно-регулюючим пристроєм з виконавчим органом, установленими на подавальному трубопроводі між датчиком рівня води, встановленим на ойством управління, забезпеченим каналом зв'язку;

11. Підключення виходу пристрою запису даних датчика рівня води, встановленого в приймальному резервуарі, за допомогою каналів зв'язку до входу пристрою управління;

12. Підключення виходу пристрою запису даних датчика рівня води, встановленого в приймальному резервуарі, за допомогою каналів зв'язку до входу блоку аналізу водотоку;

13. Підключення виходу пристрою управління до входу виконавчого органу запірно-регулюючого пристрою;

14. Виконання пристрою керування з можливістю формування сигналів керування на виконавчий орган запірно-регулюючого пристрою;

15. Підключення за допомогою каналу зв'язку виходу блоку введення обсягів приймального резервуара до входу блоку аналізу відкачування води з приймального резервуара;

16. Підключення за допомогою каналу зв'язку виходів пристроїв запису даних, щонайменше, двох датчиків подачі насоса до входу блоку аналізу відкачування води з приймального резервуара;

17. Підключення за допомогою каналу зв'язку виходів пристроїв двох датчиків тиску до входу блоку аналізу відкачування води з приймального резервуара;

18. Підключення за допомогою каналу зв'язку виходу вимірювача споживаної потужності на вхід� введення геометричних характеристик приймального резервуара до входу блоку аналізу водотоку;

20. Підключення за допомогою каналу зв'язку виходу блоку введення гідравлічних характеристик підвідного трубопроводу до входу блоку аналізу водотоку;

21. Підключення за допомогою каналу зв'язку виходу пристрою запису даних блоку аналізу відкачування води з приймального резервуара до входу блоку аналізу водотоку;

22. Виконання пристрою керування у вигляді людино-машинної системи, наприклад диспетчерського пункту;

23. Виконання пристрою керування у вигляді регулюючого пристрою;

24. Виконання блоку введення геометричних характеристик приймального резервуара з можливістю введення середньої площі поперечного перерізу приймального резервуара;

25. Виконання блоку введення гідравлічних характеристик підвідного трубопроводу з можливістю введення залежності обсягу води від рівня води в подавальному трубопроводі.

За відомостями, наявними у авторів, відмінні ознаки№1, 2, 8, 10, 11, 13, 14, 22 і 23 в технічній літературі відомі, а інші - ні, що відповідає умові патентоспроможності «новизна».

Сумісне застосування в заявляв пристрої зазначених ознак дозволяє отримати позитивний ефект, який полягає в тому, що розширюється область при�іка припливу) на насосні станції, для яких приплив води буде більше суми продуктивністю насосів, оскільки:

- наявність характерних ознак№7-11, 13, 14, 22, 23 дозволяє забезпечити працездатність модуля перекачування води без затоплення всієї системи;

- наявність характерних ознак №1-7, 12, 15-25 дозволяє забезпечити діагностику витрати води (визначення графіку припливу) в умовах, коли його надходження в приймальний резервуар регулюється запірно-регулюючим пристроєм.

Пропонована авторами система відрізняється від прототипу конструктивно.

На фіг. 1 представлена схема системи діагностики водотоку, на фіг. 2 - приклад побудови графіка водопритоку. Пристрій містить (див. фіг. 1): 1. Модуль перекачування води, що містить:

- щонайменше, два насоса 1 і 2 з усмоктувальними 3, 4 і напірними 5, 6 трубопроводами, приймальний резервуар 7 з підвідним трубопроводом 8, при цьому всмоктувальні 3 і 4 трубопроводи, щонайменше, двох насосів 1, 2 з'єднані з приймальним резервуаром 7;

- запірно-регулюючий пристрій 9 з виконавчим органом 10, пристрій управління 11, забезпечене каналом зв'язку 12, виконане з можливістю формування сигналів керування на виконавчий орган 10 запірно-регулюючого пристроїв�дачі насоса, та/або, щонайменше, два датчика 15, 16 тиску, встановлені на напірних 5, 6 трубопроводах та/або вимірювач 17 споживаної потужності;

- датчик 18 рівня води, встановлений на підвідному трубопроводі 8 і датчик 19 рівня води, встановлений в приймальному резервуарі 7, при цьому всі датчики 13-16, 18-19 і вимірювач 17 споживаної потужності забезпечені пристроями 20 запису даних каналами зв'язку 21.

При цьому датчики 13 і 14 подачі насоса виконані з можливістю вимірювання подачі кожного насоса, а вимірник 17 споживаної потужності - з можливістю вимірювання сили струму та/або споживаної потужності кожного насоса.

3. Модуль аналізу діагностованих параметрів, що містить:

- блок 22 введення геометричних характеристик приймального резервуара, з каналом зв'язку 23;

- блок 24 аналізу відкачування води з приймального резервуара, забезпечений пристроєм запису даних 25 і каналом зв'язку 26;

- блок 27 аналізу водотоку;

- блок 28 введення обсягів приймального резервуара з каналом зв'язку 29;

- блок 30 введення гідравлічних характеристик підвідного трубопроводу, з каналом зв'язку 31.

При цьому:

- запірно-регулюючий пристрій 9 з виконавчим органом 10 встановлено на подавальному трубо�

- вихід пристрою 20 запису даних датчика 19 рівня води, встановленого в приймальному резервуарі 7, за допомогою каналів зв'язку 21 підключений до входу пристрою управління 11 і входу блоку 27 аналізу водотоку, вихід пристрою управління 11 за допомогою каналу зв'язку 12 - до входу виконавчого органу 10 запірно-регулюючого пристрою 9;

- пристрої 20 запису даних датчиків 13-16 та вимірювача 17 споживаної потужності за допомогою каналів зв'язку 21 підключені до входу блоку 24 аналізу відкачування води з приймального резервуара;

- пристрій запису даних 25 блоку 24 аналізу відкачування води з приймального резервуара за допомогою каналу зв'язку 26 підключено до входу блоку 27 аналізу водотоку;

- вихід блоку 22 введення геометричних характеристик приймального резервуара за допомогою каналу зв'язку 23 підключений до входу блоку 27 аналізу водотоку;

- вихід блоку 28 введення обсягів приймального резервуара за допомогою каналу зв'язку 29 підключений до входу блоку 24 аналізу відкачування води з приймального резервуара;

- вихід блоку 30 введення гідравлічних характеристик підвідного трубопроводу за допомогою каналу зв'язку 31 підключений до входу блоку 27 аналізу водотоку.

Є варіанти розвитку, коли:

- пристрій управління випоно у вигляді регулюючого пристрою;

- блок введення гідравлічних характеристик підвідного трубопроводу виконаний з можливістю введення залежності обсягу води від рівня води в подавальному трубопроводі;

- блок введення геометричних характеристик приймального резервуара виконаний з можливістю введення середньої площі поперечного перерізу приймального резервуара.

Робота системи проілюстрована на прикладі, коли модуль перекачування води обладнаний двома насосами. У відповідності з цим винаходом кількість насосів може бути більше, але принцип роботи системи від цього не змінюється.

Стічна вода по подводящему трубопроводу 8 при відкритому запірно-регулюючому пристрої 9 вільно надходить у прийомний резервуар 7, рівень води в якому починає підніматися. При досягненні першого верхнього рівня в роботу включається один насос (номер 1 або 2). Після цього можливі наступні режими роботи модуля перекачування води.

Перший режим, коли витрата води, що надходить у прийомний резервуар 7, менше подачі одного насоса. У цьому режимі рівень води в приймальному резервуарі 7 починає знижуватися. При досягненні першого мінімального рівня насос відключається. Об'єм води V1, що знаходиться в приймальному резервуарі 7 між першим єжим, коли витрата води, що надходить у прийомний резервуар 7, більше подачі одного насоса, але менше подачі двох паралельно працюючих. У другій режим модуль перекачування води потрапляє з першого режиму, коли рівень води в приймальному резервуарі продовжує підніматися до другого верхнього рівня. У результаті включається в роботу другий насос і рівень води в приймальному резервуарі 7 починає знижуватися. При досягненні другого мінімального рівня один насос відключаються, а один продовжує працювати. Об'єм води V2, що знаходиться в приймальному резервуарі 7 між мінімальним першим і другим верхнім рівнем, вводиться через блок 28 введення обсягів приймального резервуара.

Третій режим, коли витрата води, що надходить у прийомний резервуар 7, більше подання двох паралельно працюючих. У третій режим модуль перекачування води потрапляє з другого режиму, коли рівень води в приймальному резервуарі продовжує підніматися до третього верхнього рівня. Об'єм води V3, що знаходиться в приймальному резервуарі 7 між мінімальним першим і третім верхнім рівнем, вводиться через блок 28 введення обсягів приймального резервуара.

Інформація про підвищення рівня через вихід пристрою 20 запису даних датчика 19 рівня води, устанодотвращения затоплення модуля перекачування води з виходу пристрою управління 11 за допомогою каналу зв'язку 12 до входу виконавчого органу 10 запірно-регулюючого пристрою 9 надходить команда на прикриття. В результаті:

- рівень води в приймальному резервуарі 7 почне знижуватися;

- рівень води в подавальному трубопроводі 8 почне підвищуватися, оскільки в ньому почне акумулюватися вода.

Протягом усього третього режиму пристрій управління 11 шляхом прикриття-відкриття буде підтримувати рівень води, наприклад, на третьому верхньому рівні. Система повернеться з третього режиму у другій, коли при повністю відкритому запірно-регулюючому пристрої 9 рівень води в приймальному резервуарі 7 буде продовжувати знижуватися.

Перераховані режими роботи модуля перекачування води відносяться до режимів «старт-стоп». Цим винаходом не виключається інший тип режиму роботи, коли рівень води в приймальному резервуарі 7 підтримується приблизно на однаковому рівні за рахунок включення-виключення насосних агрегатів. Це практикується на великих каналізаційних насосних станціях, де число насосів значно більше двох. Але при цьому третій режим неминучий при вступі нерозрахункових витрат води, наприклад, в дощ.

В цілому, в третьому режимі сумарна відкачування води насосами буде менше надходить витрати. Тому її оцінити по сумарній продуктивності насосів неможливо. Для вирішення.

Датчики 13-19 синхронно (тобто в один і той же час) і через один і той же інтервал часу (наприклад, 1 хвилину) знімають показання і записують у пристроях 20 запису даних, де таким чином зберігається масив інформації. При цьому справжнім винаходом передбачається можливість двох варіантів застосування датчиків 13-17.

Перший варіант, коли застосовується тільки один тип, т. е. або тільки датчики 13 і 14 подачі насоса, або тільки датчики 15, 16 тиску, або тільки вимірювач 17 споживаної потужності. Цього достатньо для того, щоб в блоці 24 аналізу відкачування води з приймального резервуара, куди інформація від датчиків надходить по каналах зв'язку 21, проаналізувати і зберегти їх у пристрої запису даних 25 масив інформації, що характеризує графік зміни в часі витрат води, що відкачується з приймального резервуара 7. На фігурі 2 для прикладу цей графік позначений позицією 1, відбиває зміна витрати Qвід, тис. м3/ч.

При роботі модуля перекачування води в режимі «старт - стоп» витрата відкачуваної води в першому варіанті додатково оцінюється об'ємним способом з урахуванням обсягів приймального резервуара. Інформація (V2, V2, V3і т. д.) про останні надходить у блок 24 ан�вуара. В цьому випадку показання датчиків 15, 16 тиску або вимірювача 17 споживаної потужності використовуються лише для фіксації часу початку і закінчення відкачування води з приймального резервуара 7. Точність цього способу залежить від режиму роботи модуля перекачування води, оскільки витрата у цьому випадку оцінюється як середнє значення тривалості наповнення і відкачування приймального резервуара 7. Чим менше ця тривалість, тим більше точність оцінки.

Другий варіант, коли вони застосовуються одночасно. Це може бути реалізовано в системах, на яких вони вже встановлені для контролю технологічних показників роботи. В цьому випадку підвищиться надійність системи в цілому і точність оцінки за рахунок зіставлення результатів вимірювань.

Для визначення графіка припливу до входу блоку 27 аналізу водотоку надходить наступна інформація:

- від пристрою 25 запису даних блоку 24 аналізу відкачування води з приймального резервуара 7 за допомогою каналу зв'язку 26. Інформація представляється у вигляді графіка зміни в часі витрат води, що відкачується з приймального резервуара 7;

- від виходу пристрою 20 запису даних датчика 19 рівня води, встановленого в приймальному резервуарі 7, за допомогою кана� На фігурі 2 для прикладу цей графік позначений позицією 2, відображає зміну рівня Нрез, м. в. с;

- від виходу блоку 22 введення геометричних характеристик приймального резервуара (наприклад, у вигляді середньої площі поперечного перерізу) за допомогою каналу зв'язку 23. Інформація представляється у вигляді константи. З цієї причини блок 22 не обладнується пристроєм запису даних. Однак твір цієї константи на значення масиву інформації про рівні води в приймальному резервуарі 7, що надходить від виходу пристрою 20 запису даних датчика 19 рівня води, дозволяє в блоці 27 аналізу водотоку отримати інформацію у вигляді графіка зміни в часі об'єму води в приймальному резервуарі 7 (на фігурі 2 не показаний);

- від виходу пристрою 20 запису даних датчика 18 рівня води, встановленого на трубопроводі, що підводить 8, за допомогою каналу зв'язку 21. На фігурі 2 для прикладу цей графік позначений позицією 3, відображає зміну рівня Нкількість, м. в. с;

- від виходу блоку 30 введення гідравлічних характеристик підвідного трубопроводу (наприклад, у вигляді залежності обсягу води від рівня води в подавальному трубопроводі) за допомогою каналу зв'язку 31. Інформація представляється у вигляді функції. З цієї причини блок 30 не обладнується пристроєм запису даних. Одящем трубопроводі, обчислювати об'єм води в ньому.

Цієї інформації достатньо для того, що б в блоці 27 аналізу водотоку на підставі рівнянь балансу води визначити графік водотоку, що надходить в підвідний трубопровід 8 перед приймальним резервуаром 7. На фігурі 2 для прикладу цей графік позначений позицією 4, відображає зміну водотоку Qпр, тис. м3/ч.

Таким чином, пропонована система відповідає критерію «промислова придатність».

1. Система діагностики витрати води, що включає модуль перекачування води, що містить, щонайменше, два насоса з усмоктувальними і напірними трубопроводами, приймальний резервуар з підвідним трубопроводом, при цьому всмоктувальні трубопроводи, щонайменше, двох насосів з'єднані з приймальним резервуаром, модуль аналізу діагностованих параметрів, модуль контрольно-вимірювальних приладів, що містить або, щонайменше, два датчика подачі насоса, і/або, щонайменше, два датчика тиску, встановлені на напірних трубопроводах, та/або вимірювач споживаної потужності, при цьому всі датчики і вимірювач споживаної потужності модуля контрольно-вимірювальних приладів забезпечені пристроями запису даних каналами зв'язку, блок введення об�соса виконані з можливістю вимірювання подачі кожного насоса, вимірювач споживаної потужності виконаний з можливістю вимірювання сили струму та/або споживаної потужності кожного насоса, блок введення обсягів приймального резервуара і блок аналізу водотоку включені до складу модуля аналізу діагностованих параметрів, модуль аналізу діагностованих параметрів додатково оснащений блоком введення геометричних характеристик приймального резервуара, забезпеченого каналом зв'язку, блоком введення гідравлічних характеристик підвідного трубопроводу, забезпеченого каналом зв'язку, блоком аналізу відкачування води з приймального резервуара, забезпеченого пристроєм запису даних каналом зв'язку, модуль контрольно-вимірювальних приладів додатково забезпечений датчиком рівня води, встановленим на трубопроводі, що підводить, і датчиком рівня води, встановленим в приймальному резервуарі, оснащеними пристроями запису даних каналами зв'язку, модуль перекачування води додатково забезпечений запірно-регулюючим пристроєм з виконавчим органом, установленими на подавальному трубопроводі між датчиком рівня води, встановленим на трубопроводі, що підводить, і приймальним резервуаром, пристроєм управління, забезпеченим каналом зв'язку, при цьому вихід пристрою запису дан�ройства управління та входу блоку аналізу водотоку, вихід пристрою управління - до входу виконавчого органу запірно-регулюючого пристрою, а пристрій керування виконано з можливістю формування сигналів керування на виконавчий орган запірно-регулюючого пристрою, вихід блоку вводу обсягу приймального резервуара, виходи пристроїв запису даних, щонайменше, двох датчиків подачі насоса, двох датчиків тиску і вимірювача споживаної потужності за допомогою каналів зв'язку підключено до входу блоку аналізу відкачування води з приймального резервуара, виходи блоків введення геометричних характеристик приймального резервуара, введення гідравлічних характеристик підвідного трубопроводу і пристрої запису даних блоку аналізу відкачування води з приймального резервуара за допомогою каналів зв'язку підключено до входу блоку аналізу водотоку.

2. Система діагностики витрати води по п. 1, яка відрізняється тим, що пристрій управління виконано у вигляді людино-машинної системи, наприклад диспетчерського пункту;

3. Система діагностики витрати води по п. 1, яка відрізняється тим, що пристрій управління виконано у вигляді регулюючого пристрою;

4. Система діагностики витрати води по п. 1, яка відрізняється тим, що блок введення геометрич� приймального резервуара;

5. Система діагностики витрати води по п. 1, яка відрізняється тим, що блок введення гідравлічних характеристик підвідного трубопроводу виконаний з можливістю введення залежності обсягу води від рівня води в подавальному трубопроводі. 

Схожі патенти:

Спосіб контролю поздовжньо-напруженого стану рейкових плітей безстикової колії

Винахід відноситься до способу контролю поздовжньо-напруженого стану рейкових плітей безстикової залізничного шляху. Визначення поздовжніх напружень здійснюють безперервно в русі залізничного рухомого складу при механічному взаємодії котиться залізничного колеса і рейки при порушенні механічних коливань на контрольованих ділянках рейкових плітей з реєстрацією, перетворенням отриманих коливання в акустичні і посиленням сигналу, і при аналізі спектру порушуваних коливань по частоті та амплітуді, залежать від величини поздовжніх механічних напруг ділянок рейкових плітей. За результатами обробки інформації аналізують зміну спектру порушуваних коливань і оперативно виділяють ділянки залізничної колії з відхиленнями амплітудно-частотної характеристики. В результаті збільшується продуктивність контролю і підвищується безпека руху поїздів. 3 іл.

Датчик ваги автотранспортного засобу

Винахід відноситься до датчика ваги автотранспортного засобу (АТЗ). Технічним результатом винаходу є підвищення точності вимірювань і збільшення тривалості життєвого циклу датчика в конкретних дорожніх умовах. Датчик ваги АТС містить набір дискретних чутливих елементів, розташованих між окремими верхній обкладкою і нижній обкладкою, матеріал яких вибраний з умови забезпечення пружної деформації на вигин датчика приблизно однаково із суміжних з ним шаром дорожнього полотна. Верхня і нижня обкладки можуть бути виконані з матеріалу, модуль Юнга якого не менш модуля Юнга матеріалу дискретних чутливих елементів, а коефіцієнт теплового лінійного розширення цього матеріалу може бути приблизно дорівнює коефіцієнту теплового лінійного розширення матеріалу суміжного шару дорожнього полотна. 21 з.п. ф-ли, 15 іл.

Спосіб вимірювання напружень у конструкції без зняття статичних навантажень

Спосіб визначення напружень у конструкції без зняття статичних навантажень може бути використаний для оцінки міцності конструкції і прогнозування її несучої здатності. Вимірювання поверхневих деформацій ε виробляють в контрольованих точках на конструкції, що знаходиться у напружено-деформованому стані. Контрольовані точки вибирають таким чином, що вони мають можливість додаткового навантаження незалежно від конструкції. В контрольованих точках створюють з допомогою відомої зовнішньої сили P додаткові напруги, що збігаються за напрямком з вимірюваними, поступово збільшують деформацію на Δε, вимірюють зміна зовнішньої сили ΔPi. Навантаження збільшують до тих пір, поки K = | Δ P i + 1 Δ P i − 1 | * Δ ε не збільшиться до значення, відповідного нормованого відхилення від закону Гука механічної характеристики матеріалу конструкції. Деформацію конструкції визначають, віднімаючи з відомого значення деформації для заздалегідь відомої механічної характеристики матеріалу конструкції виміряну додаткову деформацію. Технічним результатом винаходу є спрощення процесу вимірювання і непорушення цілісності досліджуваної конструкції. 2 з.п. ф-ли, 3 і

Спосіб і пристрій для вимірювання початкового зсуву рідини в трубопроводі малого діаметра

Винахід відноситься до галузі вимірювання напруги початкового зсуву (пластичності) рідини в трубопроводі, наприклад молока в шлангах доїльного апарату. Запропонований спосіб вимірювання напруги зсуву стовпчика молока полягає в тому, що попередньо встановлюється з допомогою одного нагнітача тиск h1 = 20 - 25 мм водяного стовпа в скляній ємності, пов'язаної трубопроводами з диференціальним водяним манометром і капіляр, а трубопровід капіляра перекритий затиском, і з допомогою другого нагнітача всмоктується в капіляр порція молока на довжину стовпчика l 0 = 1 - 2 см, після чого трубопровід перекривається затиском, встановлюється h2 = 25 - 30 мм водяного стовпа, затиск розсовується. При цьому за допомогою секундоміра вимірюють час зсуву стовпчика молока t1 під дією тиску h1, а потім вимірюють час зсуву стовпчика молока t2 під дією тиску h2. Напруга початкового зсуву τ0 визначається за формулою τ0=9.8(D/4l0)(t1 _t2)(t1/h1-t2/h2), де D - діаметр капіляра, мм. Пристрій для вимірювання напруги зсуву стовпчика молока містить нагнітач, пов'язаний з системою трубопроводів з диференціальним водяним манометром і скляною ємністю, з якою пов'язаний горизонтально расположенс можливістю перекриття зажимом. Заявлена група винаходів спрямована на зниження трудовитрат і підвищення точності визначення напруги початкового зсуву контрольованої рідини. 2 н. п. ф-ли, 1 іл.

Спосіб регулювання потоку газу в редукторі

Винахід відноситься до редукторів дихальних апаратів. Редуктор містить корпус і виконані в ньому три розділені стінками камери: камеру високого тиску (КВТ) і камеру редукованого тиску (КРД), розділені першої стінкою, камеру регулювання (КР), відокремлену другий стінкою від КРД; сідло з отвором в першій стінці; перегородку з рухомим плунжером і клапаном, розміщеним в КРД, що розділяє КР на поршневу і кільцеву порожнини; перший канал, що з'єднує КРД з поршневою порожниною КР; другий канал, що з'єднує кільцеву порожнину КР з навколишнім середовищем, третій канал з дроселем, з'єднує КВД з кільцевою порожниною КР; зворотний клапан, приєднаний до другого каналу. Спосіб регулювання потоку газу в редукторі включає подачу газу в ШВД, зміщення плунжера з клапаном і утворення зазору між сідлом і клапаном; надходження потоку газу з КВД в КРД і, відповідно, споживачеві газу; надходження потоку газу з КРД в КР через перший канал; переміщення перегородки з плунжером і клапаном під дією на них різниці тисків газу, змінює зазор між сідлом і ущільнювальним елементом клапана; перетікання газу з КВД через третій канал з дроселем в кільцеву порожнину �подачі і тиску газу, надходить в КРД і споживачеві. Технічним результатом винаходу є забезпечення регулювання потоку газу в редукторі при заданій величині редукованого тиску газу при малій амплітуді коливань тиску. 2 н. і 6 з.п. ф-ли, 3 іл.

Прилад для визначення міцнісних характеристик ягід

Винахід відноситься до галузі садівництва, а саме до засобів контролю для оцінки фізико-механічних властивостей ягід. Прилад складається з портативного корпусу з розташованими в ньому кнопками управління, буквено-цифрового рідкокристалічного індикатора, силоизмерительного датчика, підключеного до электроизмерительному пристрою, постаченому піковим детектором і компенсатором тари, а також захоплення ягід, механічно з'єднаний з силоизмерительним датчиком через стрижневий розподільник сили і виконаного у вигляді шарнірно сполучених нерухомої і підпружиненою рухомий захватних чашоподібних губок, і пристрою керування захопленням ягід, закріпленого на корпусі і кінематично пов'язаний з хвостовиком рухомий захоплювальній чашоподібною губки для забезпечення відкривання і закривання захватних губок. Додатково в прилад введені рухливий підпружинений натискний шток, виконаний так, щоб його натискна поверхня знаходилася між захватними чашеобразними губками і при його русі без ягід не було механічного контакту з елементами захоплення ягід, а при наявності ягоди між захватними губками він притискав її своєю натискний поверхнею до внутрішньої поверхноопределения коефіцієнта відносної міцності ягід. Пристрій забезпечує підвищення продуктивності виконання контрольних операцій за рахунок поєднання операцій. 2 з.п. ф-ли, 4 іл.

Спосіб вимірювання тиску початку відкриття запобіжних клапанів

Пропоноване винахід призначений для вимірювання тиску початку відкриття запобіжних клапанів. Застосування запропонованого способу вимірювання тиску початку відкриття запобіжних клапанів забезпечує зниження трудомісткості визначення тиску початку відкриття запобіжних клапанів без їх демонтажу з трубопроводу шляхом вимірювання зусиль, необхідних для відкриття клапанів при двох різних тисках в їх внутрішньої порожнини і подальшим обчисленням тиску початку відкриття запобіжних клапанів по залежностях: де: РН - тиск початку відкриття запобіжного клапана; Р1 - тиск у внутрішній порожнині запобіжного клапана при першому вимірюванні його тиску початку відкриття; Р2 - тиск у внутрішній порожнині запобіжного клапана при повторному вимірюванні його тиску початку відкриття; F1 - зусилля, необхідне для відкриття запобіжного клапана при першому вимірюванні його тиску початку відкриття; F2 - зусилля, необхідне для відкриття запобіжного клапана при повторному вимірюванні його тиску початку відкриття. 1 іл.

Регулятор тиску

Винахід відноситься до регуляторів потоку, а саме до регуляторів потоку з чашоподібною конструкцією сідла. Технічним результатом винаходу є підвищення надійності та покращення регулювання. Регулятор складається з корпусу засувки, що визначає шлях протікання флюидизированной рідини, і сідла засувки, кожуха приводу, зчепленого з корпусом засувки, органу управління, розташованого в кожусі приводу і пристосованого до переміщення відносно корпусу засувки і сідла засувки для регулювання потоку рідини по шляху протікання за рахунок переміщення між відкритим положенням і закритим положенням, при якому орган управління входить в зчеплення з сідлом засувки і пружини, функціонально пов'язаної з органом управління та смещающей орган управління в бік відкритого положення. Орган управління має поверхню, спрямовану до сідла засувки, і така поверхня має поглиблення. Поглиблення може бути раззенкованной частиною або бути увігнутою або конічною поверхнею, або мати іншу відповідну форму поглиблення. 3 м. і 16 з.п. ф-ли, 4 іл.

Еталонний зразок з контрольованим розподілом напружень по товщині

Винахід відноситься до металевих еталонним зразкам зі складним напруженим станом, і може бути використано для перевірки і налагодження існуючих методів і обладнання для визначення механічних напружень в перерізах товстостінних елементів металевих конструкцій. Еталонний зразок складається з металевого підстави з центральною зоною еталонного складного напруженого стану по товщині підстави. На краях підстави з одного або різних сторін виконані одна або кілька зон наплавлень з іншого металу, коефіцієнт лінійного розширення і межа плинності якого нижче, ніж коефіцієнт лінійного розширення і межа текучості металу підстави. Підстава попередньо піддають високотемпературному відпустки, після чого на поверхні центральної зони підстави з двох сторін наносять контрольні мітки чи сітку баз вимірювань для двох тестових вимірювань після високотемпературного відпуску підстави до установки наплавлень і в самому кінці термообробки підстави вже з наплавленнями. Форму підстави, місця розташування і наплавлень режим термообробки заздалегідь визначають у результаті комп'ютерного імітаційного моделювання методом кінцевих елементів з ьной зони підстави по його товщині. Технічний результат: підвищення достовірності результатів вимірювань механічних напружень в перерізах різноманітних товстостінних металевих конструкцій. 1 з.п. ф-ли, 5 іл.

Спосіб визначення дотичних напруг в сталевих трубопроводах

Винахід відноситься до галузі оцінки технічного стану трубопроводів і може бути використане для визначення дотичних напруг в сталевих трубопроводах надземної прокладки. Технічна задача вирішується тим, що в способі визначення дотичних напруг в сталевих трубопроводах, що включає виготовлення зразка у вигляді порожнистого циліндра з матеріалу, аналогічного матеріалу конструкції, покрокове навантаження зразка, вимірювання показників коерцитивної сили на кожному кроці навантаження, з певною орієнтацією магнітного потоку, що формується в датчику коэрцитиметра, щодо зразка, отримання залежності показників коерцитивної сили від величини напруги у зразку, вимірювання показників коерцитивної сили металу конструкції, визначення величини напруги з допомогою отриманої залежності, у зразку створюють дотичні напруги шляхом додатка до нього крутного моменту, коерцитивну силу вимірюють вздовж осі зразка або трубопроводу двічі, орієнтуючи магнітний потік в протилежних напрямках, при цьому для визначення дотичних напруг в якості показника коерцитивної сили приймають модуль різниці виміряних значень коэрцитивно

Ультразвуковий перетворювач для застосування в текучого середовища

Описаний ультразвуковий перетворювач (110) для застосування в текучого середовища (116). Ультразвуковий перетворювач (110) включає в себе щонайменше один сердечник (118) з щонайменше одним акустоэлектрическим перетворює елементом (112), зокрема п'єзоелектричним перетворює елементом (112). Також ультразвуковий перетворювач (110) має принаймні один корпус (120) з щонайменше одним отвором (122), щонайменше частково ізольованим від текучого середовища (116) за допомогою пов'язаної з сердечником (118) ізоляційної плівки (130). Ізоляційна плівка (130) має принаймні один компенсаційний деформований ділянку (134) для компенсації її розтягування та забезпечення можливості взаємного переміщення сердечника (118) і корпусу (120) ультразвукового перетворювача. 12 н. і 7 з.п. ф-ли, 18 іл.

Ультразвуковий перетворювач для застосування в текучого середовища

Заявлена група винаходів відноситься до ультразвукових перетворювачів для контролю текучого середовища. Ультразвуковий перетворювач для контролю текучого середовища включає в себе щонайменше один корпус з принаймні одним внутрішнім простором і щонайменше один розміщений у внутрішньому просторі сердечник з принаймні одним електроакустичним перетворює елементом. При цьому корпус має принаймні одне звернене до текучого середовища отвір, щонайменше частково закрите щонайменше однієї ізоляційною плівкою, край якої герметично закладено допомогою принаймні одного герметизуючого матеріалу. Крім того, корпус має розташовану з боку текучого середовища закраїни, яка щонайменше частково оточує отвір і до якої щонайменше частково прилягає ізоляційна плівка, причому край ізоляційної плівки закінчується, по суті, разом з закраїною корпусу. Також заявлено датчик, що містить такий ультразвуковий перетворювач. Заявлена група винаходів дозволяє надійно захистити внутрішній простір корпусу перетворювача від проникнення контрольованих середовищ. 2 н. і 9 з.п. ф-ли, 7 іл.
Винахід відноситься до області гідроакустичної метрології. Сутність: при використанні відомого властивості електроакустичних випромінювачів змінювати співвідношення величин активної і реактивної складових свого опору випромінювання у відповідності з флюктуациями характеристик середовища - його щільності, температури і тиску. Таким чином, контролюючи співвідношення названих величин, можна отримувати інформацію про характеристики середовища і їх динаміці, що супроводжує, зокрема, прокачування рідини у трубопроводах. Це співвідношення при роботі генератора на комплексну навантаження однозначно характеризується фазовим зсувом між подводимим до випромінювача напругою і споживаються ним струмом, тому останній (фазовий зсув) і вибирають в якості контрольованого параметра в пропонованому способі контролю швидкості потоку та обсягів прокачування рідких середовищ в трубопроводах. Технічний результат: суттєве спрощення реалізуються за цим способом пристроїв зі значним зниженням витрат на їх виробництво, встановлення та експлуатацію, що спричинить за собою підвищення надійності останніх і можливість реалізації мобільного варіанту пристрою в цілому.

Спосіб визначення швидкостей в рухомому середовищі

Винахід відноситься до вимірювальної техніки і переважно призначений для використання в системах контролю і вимірювання швидкості і витрати рідких і газоподібних продуктів. Воно може бути використано при транспортуванні паливних продуктів, у водопостачанні, медичній техніці, а також в океанографії при вимірюванні швидкості течій в морях і океанах. Технічний результат винаходу-підвищення точності вимірювання при контролі параметрів потоку. Точність вимірювання швидкості потоку можна підвищити, знаючи швидкість поширення звуку в середовищі і величини затримок в електронних схемах і акустичних перетворювачів.

Ультразвуковий проточний датчик для застосування в текучого середовища

Винахід відноситься до ультразвукового проточного датчику (110) для застосування в текучого середовища. Запропонований ультразвукової проточний датчик (110) містить, щонайменше, два ультразвукових перетворювача (120, 122), розташованих в проточній трубі (112), що вміщує потік текучого середовища, і рознесених вздовж потоку текучого середовища. Ультразвуковий проточний датчик (110) також містить відбивну поверхню (126), причому ультразвукові перетворювачі (120, 122) встановлені з можливістю посилки один одному ультразвукових сигналів за допомогою одноразового відображення останніх на відбиваючої поверхні (126). Між ультразвуковими перетворювачами (120, 122) передбачено відхиляє пристрій (132), виконане таким чином, щоб в основному пригнічувати паразитні ультразвукові сигнали, відбивані відбивною поверхнею (126) і падаючі на отклоняющее пристрій (132), шляхом їх відхилення у бік від ультразвукових перетворювачів (120, 122). Отклоняющее пристрій розташований, щонайменше, на середній третині з'єднувального відрізка між ультразвуковими перетворювачами (120, 122) і має, щонайменше, одну відхиляючу поверхню (134, 136; 150). Нормалі до відхиляючої поверхні (134, 136; 150) обр�тат - підвищення точності вимірювань за рахунок істотного придушення паразитних ультразвукових імпульсів. 6 з.п. ф-ли, 34 іл.

Пристрій для проходження сигналів ультразвукової частоти через контрольоване середовище в трубопроводі

Пристрій для проходження сигналів ультразвукової частоти через контрольоване середовище в трубопроводі містить джерело сигналів ультразвукової частоти, як мінімум, «N»-керованих ключів, приєднаних своїми відповідними висновками до виходу джерела сигналів ультразвукової частоти через схему розв'язки, як мінімум, «М»-перше ультразвукових п'єзоелектричних перетворювачів, встановлених на трубопроводі з контрольованим середовищем і приєднаних своїми відповідними висновками до відповідних другим висновків одних з, як мінімум, «N»-відповідних керованих ключів, «М»-друге ультразвукових п'єзоелектричних перетворювачів, встановлених на трубопроводі з контрольованим середовищем і приєднаних своїми відповідними висновками до відповідних другим висновків інших з, як мінімум, «N»-відповідних керованих ключів, підсилювач, безпосередньо приєднаний своїм входом до виходу схеми розв'язки, і схему управління, з'єднані своїми відповідними виходами до керуючих входів «N»-керованих ключів і до виходу джерела сигналів ультразвукової частоти. Технічний результат - виключення впливу розкиду параметрів електронних комп�льно, підвищення точності вимірювання об'ємної витрати контрольованого середовища в трубопроводі. 3 іл.

Ультразвуковий витратомір, блок перетворювача і способи їх виготовлення

Блок перетворювача для ультразвукового витратоміра містить п'єзоелектричний модуль. При цьому п'єзоелектричний модуль містить корпус, що має центральну вісь, перший кінець, другий кінець, протилежний першому кінця, і першу внутрішню камеру, проходить в радіальному напрямку від першого кінця. Крім того, п'єзоелектричний модуль містить п'єзоелемент, розташований у першій внутрішній камері. Крім того, п'єзоелемент містить розпірки, розташовані в першій внутрішній камері між п'єзоелементом і корпусом, причому кожна розпірка розташована в радіальному напрямку між п'єзоелементом і корпусом. Технічний результат - поліпшення якості ультразвукових сигналів. 3 н. і 22 з.п. ф-ли, 9 іл.

Спосіб і система перетворювального блоку ультразвукового витратоміра

Перетворювальний блок ультразвукового витратоміра. Щонайменше деякі з пояснювальних прикладів реалізації являють собою системи, що містять: патрубок, який задає зовнішню поверхню, центральний прохід і посадочне гніздо перетворювачів, що проходить від зовнішньої поверхні до центрального проходу; і перетворювальний блок, з'єднаний з посадковим гніздом перетворювачів. Перетворювальний блок містить: перехідний елемент, з'єднаний з патрубком, причому перехідний елемент має перший кінець, розміщений у посадочному гнізді перетворювачів, і другий кінець, розташований зовні зовнішньої поверхні; п'єзоелектричний модуль з п'єзоелектричним елементом, причому п'єзоелектричний модуль з'єднаний безпосередньо з першим кінцем перехідного елемента і розміщений на зовнішній поверхні; трансформаторний модуль з розміщеним у ньому трансформатором, причому трансформаторний модуль з'єднаний безпосередньо з другим кінцем перехідного елемента і розміщений зовні зовнішньої поверхні; і електричний провідник, розміщений в проході допомогою перехідного елемента і з'єднує трансформатор з п'єзоелектричним елементом. Технічний результат�. н. і 16 з.п. ф-ли, 12 іл.

Спосіб вимірювання витрати рідини багатофазної

Спосіб вимірювання витрати багатофазної рідини, що полягає у вимірі акустичного шуму, створюваного рухом рідини при проходженні її через відоме розтин, швидкість проходження рідини визначають за частотою акустичних шумів, викликаних нерівномірністю руху рідини, попередньо вимірюють температуру потоку і тиск у трубі, щільності кожної з фаз, а потім на основі запропонованих залежностей розраховують об'ємну або масову частку кожної фази. При цьому, використовуючи лабораторні результати, складають рівняння залежності швидкості звуку кожної фази від тиску і температури, а рівняння швидкості звуку для води доповнюють залежністю від солоності води, при цьому отримані рівняння записують у розрахунковий блок, вимірюють тиск і температуру в трубопроводі, визначають солоність води, вимірюють і записують амплітуди і частоти коливань труби, по якій протікає багатофазна рідина, вимірюваний діапазон частот поділяють на частини, відповідні кожній фазі, у кожній з частин після застосування швидких перетворень Фур'є виділяють максимальні значення амплітуд і відповідні їм частоти і обчислюють об'ємний витрата кожної фази рідини по ві�

Спосіб вимірювання витрат середовища

Винахід відноситься до галузі вимірювальної техніки і може бути використано в системах вимірювання газоподібних і рідких середовищ, а також в комерційних розрахунках. Спосіб вимірювання витрат середовища, при якому основний потік підсумовують із зворотним потоком, проводять сумарний потік через основний витратомір, вимірюють його, далі поділяють його на два потоки, один з яких вважають рівним вхідному і направляють в навантаження, інший - вважають зворотним, вимірюють своїм витратоміром і віднімають із сумарного потоку. При цьому поділяють весь діапазон вимірювання на дві частини - перша частина вимірювання із зворотним потоком, друга частина вимірювання без зворотного потоку. У першій частині діапазону зворотний потік примусово направляють до основного потоку для підсумовування, змінюють його величину інверсно до величини основного потоку. У другій частині діапазону витрата основного потоку вимірюють основним витратоміром без зворотного потоку. Крім того, за винаходу встановлюють зв'язок пропорційної та інверсної між зворотним потоком і основним. Технічний результат - розширення діапазону вимірювання витрати. 3 з.п. ф-ли, 1 іл.
Up!