Спосіб очищення і відновлення працездатності свердловин і трубопроводів

 

Винахід відноситься до галузі експлуатації свердловин і призначене для відновлення працездатності і дебітів водозабірних і нафтогазових видобувних свердловин, а також може бути використано для очищення трубопроводів.

Винахід дозволяє налаштовувати гідродинамічний обладнання з оптимізацією гідродинамічних параметрів струменевих суперкавитационних потоків з використанням збудників кавітації для досягнення суперэрозионного руйнування різних матеріалів у вигляді шаруватих відкладень, забруднення і наростів в свердловинах і трубопроводах.

Відомий спосіб очищення фільтрових труб свердловин (патент РФ №2061844, МПК 37/08 від 05.08.1998), що включає багаторазове гідродинамічний вплив на фільтрову трубу імпульсами рідини, що створюються шляхом прокачування рідини через кавітаційний генератор, причому регулювання параметрів створюваних гідродинамічних імпульсів здійснюють шляхом одночасного переривання потоку рідини та/або зміною його швидкості, та/або зміною конфігурації потоку.

Відомий також спосіб інтенсифікації припливу вуглеводнів з продуктивних пластів свердловин (патент РФ №2448242, МПК 43/18 від 07.12.2010), що включає оснащення н�тройства у перфорованій частині стовбура і нагнітання в умовах депресії на пласт робочої рідини через колону труб в кавитирующее пристрій з викидом високошвидкісних струменів робочої рідини з рівномірно розподілених по колу вихідних отворів його каналів, перпендикулярних осі стовбура свердловини, для здійснення кавітаційно-хвильового впливу на перфоровану товщу пласта при поступальному переміщенні колони труб, причому кавитирующее пристрій обладнають, щонайменше, одним багатоканальним струминним апаратом, що забезпечує формування криволінійних потоків робочої рідини з викидом струменів в радіальних напрямках до стінок стовбура свердловини з кроком вихідних отворів їх каналів, як мінімум не перевищує діаметра перфораційних каналів, при цьому при обладнанні кавитирующего пристрою співвісно розміщеними N багатоканальними струминними апаратами вихідні отвори каналів кожного з них зміщують відносно один одного в радіальних площинах стовбурах свердловини на 1/N їхнього кроку.

Найбільш близьким за технічною сутністю до пропонованого технічного рішення є відомий спосіб гидрокавитационного ерозійного руйнування наростів і відкладень, а також гірської породи у водному середовищі (патент РФ №2315848, МПК E21B 7/18; E21C 37/00 від 28.12.2005), що включає подачу на вхід гидрокавитационного пристрою води під тиском, активізацію всередині цього пристрою гидрокавитационного процесу з допомогою який там тіла кавитацде пристрої забезпечують тиск від 90 до 200 атмосфер, на початковому етапі штучно заповнюють водою простір перед руйнується поверхнею на висоту від 300 мм водяного стовпа, потім відстань від зрізу виходу пристрою до зруйнованої поверхні забезпечують у межах від 20 до 1500 мм, причому формують гидрокавитационний процес максимальної потужності і представляє собою вібраційну суперкавитацию з локальним нагріванням середовища, іонізацією води і кавитационной ерозією зруйнованої поверхні, що забезпечують за рахунок штучного формування вимушених коливань водного потоку, для чого його направляють всередині гидрокавитационного пристрою двома різними шляхами, першим - через двоступеневі камери з різним поперечним перерізом цих ступенів, а другим - через порожнисте тіло кавітації у формі конфузора, закріплене в цій камері, потім обидві зазначених водних струменя змішують в соплі на виході пристрою, при цьому існування вібраційної суперкавитации визначають згідно з формулою

(Pn/Po)(lo/do)≤0,8,

де Pn/Po- число кавітації, що визначається як відношення гідростатичного тиску навколо цього струменя на разрушаемую поверхню (Pn) до повного тиску на вихозрушения;

do- найменший діаметр перерізу гидрокавитационного пристрою.

Проте відомі способи очищення і відновлення працездатності свердловин і трубопроводів володіють недостатньою ефективністю, оскільки при їх здійсненні не враховується сукупність фізичних параметрів конкретних видів матеріалів шаруватих відкладень і забруднень та не здійснюється оптимальний вибір параметрів робочого процесу впливу на поверхню, що очищається.

Технічний результат, що полягає в підвищенні ефективності очищення і відновлення працездатності свердловин і трубопроводів, досягається в пропонованому способі, заснованому на впливі на поверхню, що очищається рідкого робочого середовища, що перебуває в стані кавитирующего вібруючого потоку, створюваного кавітаторів, тим, що вплив на різні види шарів відкладень, забруднення і наростів на поверхні, що очищається здійснюють з урахуванням видів відкладень, забруднення і наростів на поверхні, що очищається шляхом задання відповідних значень фізичних параметрів впливає робочої середовища, геометрії кавітатора та його положення по відношенню до поверхні, що очищається:

x- відносна відстань від виходу кавітатора до поверхні, що очищається, Po- динамічний тиск на виході кавітатора, Pc - статичний тиск в затопленій порожнини, при цьомуx=ld0, де l - відстань від виходу кавітатора до поверхні, що очищається, do- діаметр робочого прохідного перерізу кавітатора, причому значення параметрівxі Poзадають у межах:

x=550, Po=(5-45) МПа,

а статичний тиск Pc в затопленій порожнини задають відповідно з умовоюPc=0,075Poexp(0,4x)із забезпеченням пульсації струминного кавитирующего потоку зі змінною частотою і num="7">x=4050, Po=(12-20) МПа, для наростів у вигляді вапняку задаютьx=1040, Po=(5-15) МПа, для глинистих нашарувань задаютьx=510, Po=(10-15) МПа, для піщаних нашарувань задаютьx=4050, Po=(5-10) МПа, для відкладень у вигляді стійких іржі і накипу задаютьx=1040, Po=(30-45) МПа. для цементу з піском задаютьx=2540, Po=(10-20) МПа.

Зазначений технічний результат досягається тим, що пульсацію струминного кавитирующего потоку забезпечують з використанням генератора хитної частоти, прних шарів у який відводиться потоці, при цьому фіксують частоту пульсації струминного кавитирующего потоку, на якій здійснюють подальший вплив на поверхню, що очищається.

Суть винаходу пояснюється кресленнями, де:

на фіг.1 представлений графік залежності відносної швидкості інтенсивностіνепроникнення ерозії вглиб нашарувань на поверхні, що очищається від відносної відстаніXвід виходу кавітатора до поверхні, що очищається;

на фіг.2 представлена відносна залежність інтенсивності зони розширення ерозії нашарувань Sэ від відносної відстаніXдо поверхні впливу струминного потоку;

на фіг.3 представлена відносна залежність інтенсивності масового ерозійного виносу Gэ матеріалу з поверхні очищення від відносної відстані до поверхні впливу струминного потоку;

на фіг.4 представлений графік суміщених залежностейX(відповідно криві 1, 2, 3) при визначенні оптимальних параметрів і вибір зони максимального ерозійного впливу суперкавитационного струминного потоку, що минає з збудника кавітації, для отримання максимального ефекту суперкавитации;

на фіг.5 представлений схематичний малюнок кавітаційного впливу струминного потоку на поверхню, що очищається, при постійних значеннях параметрів вхідного тиску P0, відносної відстані до поверхні зразка,Xі змінному протитиску від 0 до 1,8 МПа з епюрою швидкості потоку.

В основі запропонованого способу лежить принцип вибору оптимальних параметрів струминного суперкавитационного витікання рідини з збудника кавітації з впливом на ефективність ерозійного впливу, від якої залежить продуктивність і якість процесу очищення поверхні від нашарувань.

Ефективність ерозійного впливу затопленої суперкавітаційної струменя залежить від підведеного тиску до отвору збудника кавітації (кавітатора), противедлагаемий спосіб здійснюється наступним чином.

На поверхню, що очищається впливають рідкого робочого середовища, що перебуває в стані кавитирующего вібруючого потоку, створюваного кавітаторів. При цьому вплив на різні види шарів відкладень, забруднення і наростів на поверхні, що очищається здійснюють з урахуванням видів відкладень, забруднення і наростів на поверхні, що очищається шляхом задання відповідних значень фізичних параметрів впливає робочої середовища, геометрії кавітатора та його положення по відношенню до поверхні, що очищається:x, Poі Pc, деx- відносна відстань від виходу кавітатора до поверхні, що очищається, Po- динамічний тиск на виході кавітатора, Pc - статичний тиск в затопленій порожнини, при цьомуx=ld0, де l - відстань від виходу кавітатора до поверхні, що очищається, do- діаметр робочого прохідного перерізу кавітатора, причому значення параметрпределах:

x=550, Po=(5-45) МПа,

а статичний тиск Pc в затопленій порожнини задають відповідно з умовоюPc=0,075Poexp(0,4x)із забезпеченням пульсації струминного кавитирующего потоку зі змінною частотою і досягненням резонансу шарів відкладень.

При здійсненні запропонованого способу використовують явище резонансу шарів відкладень на поверхні, що очищається. Частота резонансу залежить від фізичних властивостей матеріалу відкладень і товщини шару, який наводять в примусову вібрацію пульсуючим струменевим потоком.

При цьому використовують генератор хитної частоти і встановлюють виникнення резонансу шарів відкладень по підвищенню концентрації забруднень зруйнованих шарів у який відводиться потоці, фіксують резонансну частоту, на якій здійснюють подальший вплив на поверхню, що очищається.

Для теоретичного обґрунтування пропону�>- швидкість переміщення суперкавітаційної струменя по поверхні, що очищається, м/с;

νе- швидкість інтенсивності проникнення ерозії вглиб нашарувань на поверхні, що очищається, м/с;

Sn - ширина смуги видалення нашарувань, м;

Sе- інтенсивності зони розширення ерозії нашарувань, м;

Gм - маса винесеного матеріалу нашарувань, кг;

Gэ - інтенсивність масового ерозійного виносу матеріалу з поверхні очищення, кг/с;

K - постійна дослідна;

Iер- інтенсивність ерозійного впливу струминного суперкавитационного потоку.

З достатньою для практики точністю продуктивність ерозійного руйнування і видалення нашарувань шляхом впливу суперкавитационного потоку рідини на поверхню струминного розтікання з урахуванням інтенсивності параметрів ерозійного впливу можна визначити з виразу:

У свою чергу, інтенсивність ерозійного впливу струминного суперкавитационного потоку однозначно залежить від міцності матеріалу нашарувань і його товщини, а також динамічних і до�озионного впливу струминного суперкавитационного потоку на поверхню матеріалу нашарувань, від різних параметрів процесу впливу, може бути представлена у загальному вигляді:

де М - ерозійна стійкість матеріалу нашарувань до суперкавитационному руйнування з урахуванням адгезійних характеристик нашарувань; δ - товщина матеріалу нашарувань, м; d0- діаметр робочого прохідного перерізу кавітатора, м; P0- динамічний тиск на виході кавітатора, МПа; Pc - статичний тиск в затопленій порожнини, МПа;X- відносна відстань l від виходу кавітатора до поверхні струминного впливу суперкавитационного потокуld0.

Всі вхідні в залежність (2) чинники можуть бути розділені на дві групи.

До першої групи належать ті, які є змінними, але нерегульованими при виборі параметрів процесу ерозії.

У цю групу входять: ерозійна стійкість матеріалу покриття поверхні кавітаційного руйнування, товщина матеріалу нашарувань.

До другої групи факторів, які піддаються регулюванню, відносяться диамеа, статичний тиск в затопленій порожнини, відстань від виходу кавітатора до поверхні струминного суперкавитационного впливу, час дії суперкавітаційної струменя на поверхню матеріалу нашарувань.

У пропонованому способі процес очищення визначається вибором регульованих параметрів, а саме динамічного тиску на виході кавітатора P0, відносної відстаніXвід виходу кавітатора до поверхні, що очищається і статичного тиску в затопленій порожнини Pc.

Після вибору робочих параметрів гідродинамічного високонапірної установки переходять до визначення та вибору значень оптимального статичного тиску в затопленій порожнини Pc, обчислюваного за формулою:

Якщо змінювати статичний тиск в затопленій області закінчення струминного суперкавитационного потоку від 0 до 2 МПа при постійному вхідному тиску в кавітатор P0=20 МПа і відносному відстаніX=50, то при впливі на поверхню з будь-якого хреличением Pcвід 0 до 1,2 МПа ерозійна зона руйнування матеріалу збільшується, з 1,2 до 1,5 МПf вона максимальна, а з 1,5 до 2 МПа вона зменшується.

Для отримання максимальної або необхідної продуктивності процесу очищення та підтвердження правомірності вибраних вихідних параметрів необхідно виконати відповідні технологічні розрахунки.

Якщо, наприклад, міцнісні характеристики нашарувань (які необхідно видалити з поверхні матеріалу) близькі до міцності цементу марки 500, то в якості прикладу можна скористатися отриманими автором формулами.

1. Швидкості проникнення ерозії вглиб поверхні, що очищається νэ, м/с, визначається за формулою (4) шляхом підстановки в неї відповідних значень P0іXабо за поданим графіком відносної залежностіνе=νе/νеMAXприклад одного значення P0,представленого на фіг.1:

де C1=-0,�ї, зображених на фіг. 1, випливає, що процес швидкості проникнення ерозії вглиб, нашарувань можна розділити за часом на три періоди.

У першому періоді, який обчислюється кількома секундами, із збільшеннямXвеличинаνерізко знижується на 50%, а потім зі зростанням величиниXзбільшується на 20% і поступово падає. Це пояснюється тим, що при близькій відстані від зрізу кавітатора до поверхні, що очищається на обростання впливають як динамічним максимальним струменевим тиском, так і кавітаційних ерозійним ефектом. Із збільшеннямXдинамічний ефект різко зменшується, а кавітаційний ефект збільшується за рахунок розширення зони кавітаційної каверни Gе. (фіг.2).

Зіставлення залежностейνе=f(X

2. Інтенсивність розширення зони ерозії нашарувань Sевизначається за формулою шляхом підстановки в неї відповідних значень P0іXабо за поданим графіком відносної залежностіSе=Sе/SеMAXдля прикладу одного значення P0, представленого на фіг.2:

де

1=-7,510-4ехр(-0,046 P0), C2=0,3 P0+4,5.

Аналіз графіка на фіг. 2 показує, що із збільшеннямXширина вогнища ерозії змінюється по кривій з максимумом. Із збільшенням Poположення максимуму може зміщуватися в бік збільшенняX.

3. Інтенсивність масового ерозійного виносу матеріалу з поверхні очищення Gеможе бути розрахована за фор�/mo>або за поданим графіком відносної залежностіGе=Gе/GеMAXдля прикладу одного значення P0, представленого на фіг.3

A=190,35 P02+7,9 P0; B=1,21 P0+0,009.

З аналізу залежностей, зображених на фіг. 3, випливає, що весь процес інтенсивності масового ерозійного виносу матеріалу з поверхні очищенняGеможна (як і на фіг. 1) розділити в часі на три періоди. У першому, який обчислюється кількома секундами, із збільшеннямXвеличинаGерізко знижується на 40%, а потім зі зростанням величиниXGепрямо пропорційно залежить від величиниνе.

Для наочності вибору оптимальних режимних параметрів струминного суперкавитационного витікання рідини результати експериментальних досліджень, представлені на фіг.1-3, зведені в суміщений графік на фіг. 4, на якому цифрами позначені:

1 - відносної нтенсивности розширення зони ерозії нашаруваньSе=Sе/SеMAX,

2 - відносної швидкості інтенсивності проникнення ерозії вглиб нашарувань на поверхні, що очищаєтьсяνе=νе/νеMAX,

3 - відносної інтенсивності масового ерозійного виносу матеріалу з поверхні очищенняеMAXвід відносної відстаніX=l/doвід зрізу кавітатора до поверхні розтікання суперкавітаційної струменя.

З фіг. 4 випливає, що оптимальна відстань для максимальної зони суперэрозии від поверхні до зрізу кавітатора знаходиться в діапазоніX=(4060)(заштрихований ділянка).

Для отримання максимального ефекту суперкавитации при роботі з високонапірної насосною установкою необхідно вибирати і розрахувати за вищенаведеними формулами такі робочі параметри струминного суперкавитационного потоку, що минає з збудника кавітації, щоб всі вони перебували в зоні максимального ерозійного впливу суперкавитационного струминного потоку минає з збудника кавітації, наприклад в зоніX=(4060), �зменяя параметри кавітації, можна отримувати різну інтенсивність ерозійного руйнування матеріалу.

Це забезпечує ефективну очистку поверхонь від нашарувань, що мають різну стійкість при кавітаційно-ерозійному впливі, і відновлення працездатності і дебітів водозабірних і нафтогазових видобувних свердловин.

Підставляючи знайдені значення у формулу (1) і формулу (2), можна з достатньою для практики точністю визначити оптимальну продуктивність очищення при дотриманні вибраних значень параметрів.

Приклад технічної реалізації пропонованого способу пояснюється малюнком на фіг.5.

Високонапірні потік рідини 1, надходить з насоса високого тиску (на схемі не показаний), що проходить через генератор хитної частоти 2, управління яким здійснюється блоком управління 3 і надходить до кавитатору 4. Кавітатор 4 при цьому вводиться в зону впливу (свердловину або трубу) з допомогою відповідних технічних засобів (на фіг.5 не показані).

У кавітаторів 4 (див. наприклад, конструкцію кавітатора за патентом РФ №2315848) порушується кавітація, завдяки якій потоку рідини виділяються газопарові бульбашки, які, стікаючи разом із потік�ле збільшується, але за рахунок частини схлопивающихся газопарових бульбашок різко гальмується і за рахунок їх схлопування надалі збільшується. Відбувається динамічна пульсація потоку із зміною частоти і амплітуди. При растекании струминного пульсаційного потоку по поверхні з відкладеннями ця пульсація має змінну гідродинамічний тиск на відкладення.

Якщо частота пульсації в растекающемся струменевому кавітаційне потоці досягає значення резонансної частоти шарів відкладень, то вони руйнуються й несуться отводимим потоком.

Генератор 2 хитної частоти, керований блоком 3, здійснює вплив на потік рідини, збільшуючи або зменшуючи частоту пульсації гідродинамічного тиску в струминному потоці до тих пір, поки не відбудеться резонанс шарів відкладень, який контролюється по підвищенню концентрації забруднень, що виходять з свердловини і трубопроводу. Контроль може здійснюватися візуально оператором (водолазом) або автоматично (за допомогою оптичних датчиків забруднення потоку). При цьому блок 3 формує керуючий сигнал на генератор 4 для фіксації частоти, на якій здійснюється пульсація потоку рідини, що надходить на кавітатор 4, який фкости проводиться перенастроювання блоком управління 3 генератора хитної частоти 2 на нове значення при досягненні резонансу шарів відкладень.

Із збільшенням протитиску в навколишньому струменевий потік рідини до 1.2 МПа відбувається збільшення руйнівної здатності кавітації в струминному потоці (див. збільшення розмірів кратерів 6 ерозії на фіг.5). Це пояснюється тим, що протитиск впливає на ефективність вибухового дії газопарових бульбашок. Подальше збільшення протитиску Рк (більш 1.2 МПа) в навколишньому потоці рідини знижує ефективність за рахунок «задавлювання» кавітації.

На основі проведених експериментів з різними видами відкладень були отримані оптимальні значення параметрів очищення, які необхідно підтримувати для забезпечення ефективної очистки для конкретних видів відкладень, забруднення і наростів, представлені в таблиці.

Таким чином, запропонований спосіб очищення і відновлення працездатності свердловин і трубопроводів дозволяє налаштовувати параметри впливу на оброблювану поверхню струменевим кавитирующим вібруючим потоком, досягати максимального ступеня впливу і тим самим підвищувати ефективність очищення і відновлення працездатності свердловин і трубопроводів.

Проведені випробування показали високу эффв гидрокавитационного впливу на конкретні види шаруватих відкладень, забруднення і наростів з урахуванням резонансних властивостей цих шарів на внутрішніх поверхнях.

Запропонований спосіб відповідає умовам новизни та промислової придатності і може бути неодноразово відтворений.

Для здійснення пропонованого способу використовується стандартне обладнання для створення високонапірних струменів рідини, кавітатор з певними вимогами до конструкції, засоби для забезпечення введення кавітатора в трубопровід або свердловину на певну глибину, а також засоби управління процесом, наприклад, генератор хитної частоти («свіп-генератор»), блок управління і датчики, що дозволяють здійснювати контроль за процесом.

1. Спосіб очищення і відновлення працездатності свердловин і трубопроводів, заснований на впливі на поверхню, що очищається рідкого робочого середовища, що перебуває в стані кавитирующего вібруючого потоку, створюваного кавітаторів, відрізняється тим, що вплив на різні види шарів відкладень, забруднення і наростів на поверхні, що очищається здійснюють з урахуванням видів відкладень, забруднення і наростів на поверхні, що очищається шляхом задання відповідних значень фізичних параметрів ді�ath display="block">x, Poі Pc, деx- відносна відстань від виходу кавітатора до поверхні, що очищається, Po- динамічний тиск на виході кавітатора, Pc - статичний тиск в затопленій порожнини, при цьомуx=ld0, де l - відстань від виходу кавітатора до поверхні, що очищається, do- діаметр робочого прохідного перерізу кавітатора, причому значення параметрівxі Poзадають у межах:
x=550, Po=(5-45) МПа,
а статичний тиск Pc в затопленій порожнини задають відповідно з умовою Pc=0,075Poexp(0,4x)

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що для відкладень у вигляді пухких іржі і накипу задаютьx=4050, Po=(12-20) МПа.

3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що для наростів у вигляді вапняку задаютьx=1040, Po=(5-15) МПа.

4. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що для глинистих нашарувань задаютьx=510, Po=(10-15) МПа.

5. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що для піщаних нашарувань задаютьx=4050, Po=(5-10) МПа.

6. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що для відкладень у вигляді стійких іржі і накипу задаютьx=1040, Po=(30-45) МПа.

7. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що для цементу з піском задають />, Po=(10-20) МПа.

8. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що пульсацію струминного кавитирующего потоку забезпечують з використанням генератора хитної частоти.

9. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що встановлюють виникнення резонансу шарів відкладень по підвищенню концентрації забруднень зруйнованих шарів у який відводиться потоці, при цьому фіксують частоту пульсації струминного кавитирующего потоку, на якій здійснюють подальший вплив на поверхню, що очищається. 

Схожі патенти:

Спосіб обробки та очищення привибійної зони свердловини і пристрій для його здійснення

Група винаходів відноситься до нафтовидобувної галузі, зокрема до збільшення припливу нафти на видобувних свердловинах і прийомистості нагнітальних свердловин. Спосіб включає формування компресійного перепаду тиску між привибійної зони пласта і порожниною насосно-компресорних труб шляхом закачування флюїду, стравлення тиску при пересуванні флюїду з привибійної зони до денної поверхні, створення періодичних імпульсів тиску в привибійній зоні пласта, повторення етапів стравлювання і створення імпульсів тиску; контроль за цими етапами. Перепад тиску створюють шляхом закачування флюїду в свердловину при створенні заданого тиску в першому ресивері протягом підперіоди нагнітання, а скидання до заданого тиску проводять при відкритті клапана управління протягом підперіоди скидання через перший ресивер. Тиск контролюють за устьевому датчика і датчика тиску привибійної зони. При досягненні максимальної швидкості усталеного потоку флюїду в затрубном просторі за подпериод нагнітання приводять в дію занурювальний відсікач потоку. При досягненні максимального тиску за подпериод нагнітання в привибійній зоні пласта підключають другий ресі�

Пристрій депрессионно-хвильовий очищення свердловин

Винахід відноситься до нафтовидобувної галузі. Пристрій включає встановлені на колоні насосних труб приймальний патрубок у вигляді пера, тарілчастий клапан зворотний, клапан зворотний кульковий, фільтр, клапан гідродинамічний, муфту дросельну, клапан гідростатичний, клапан збивний; клапан з примусовим спрацьовуванням. Клапан гідростатичний включає плунжер з перепускними отворами і забезпечений ущільнювальними кільцями, а внутрішня порожнина його забезпечена циркуляційними микроклапанами. Клапан гідродинамічний включає корпус, регулювальну гайку, пружину, наголос, клапан конусний і патрубок. Корпус нижнього зворотного клапана тарілчастого виконаний у вигляді центратора з максимально допустимими діаметральними розмірами для обсадної колони конкретної свердловини. Підвищуються надійність і якість очищення привибійної зони пласта та забою свердловини із забезпеченням працездатності пристрою в похило спрямованих та горизонтальних свердловинах і регульованість процесу очищення. 4 іл.
Винахід відноситься до нафтовидобутку і може знайти застосування при очищенні внутрискважинного обладнання від асфальтосмолопарафинових відкладень. Спосіб включає закачування в затрубний простір свердловини емульгатора з розрахунку 60-80 г на 1 м3 води, що здобувається, випуск газу з затрубного простору в атмосферу. Після утворення в затрубном просторі дрібнодисперсного водонафтової емульсії здійснюють її продавку в колону насосно-компресорних труб теплоносієм до повного видалення асфальтосмолопарафинових відкладень. Підвищується ефективність очищення свердловини. 3 пр.

Гідроударні пристрій

Винахід відноситься до нафтогазовидобувної галузі, зокрема до пристроїв для проведення ремонтних робіт у свердловинах. Пристрій містить корпус, з'єднувальний патрубок, сідло з поздовжніми пазами і дросельним каналом, штовхач з перфорованою кліткою з сідлом і кульовим клапаном всередині, кільцевий поршень з порожнистим штоком, що гайку. Між порожнистим штоком і склянкою сформована кільцева камера, гідравлічно пов'язана циркуляційним отвором з кільцевим каналом між стаканом і корпусом, і, через дросельний канал в тілі сідла, з осьовим каналом подовжувача. Кільцевий поршень жорстко пов'язаний з штовхачем, забезпеченим перехідною муфтою з перфорованою кліткою всередині, встановленої вільно з можливістю взаємодії торцевим клапаном на зовнішній стороні з опорною поверхнею в соединительном патрубку, жорстко пов'язаних з корпусом через подовжувач. Гайка пов'язана зі склянкою і утворює рухливе з'єднання з порожнистим штоком. Шток жорстко пов'язаний з кільцевим поршнем. Площа кільцевого поршня зі сторони кільцевої камери прийнята меншою, ніж площа кільцевого поршня при його посадці на сідло. Спрощується конструкція, підвищується ефективність руйнування піщаної пробки. 3 іл.

Спосіб консервації промислових трубопроводів на родовищах, у продукції яких міститься сірководень

Винахід відноситься до нафтовидобувної промисловості, зокрема до консервації промислових нафтопроводів на родовищах, у продукції яких міститься сірководень. В трубопровід закачують товарну нафту, попередньо оброблену нейтралізатором сірководню до повної нейтралізації останнього. Заміну транспортованої продукції в трубопроводі проводять проштовхуванням консервационной рідиною двох еластичних роздільників, між якими розміщений концентрований розчин нейтралізатора. Замінну рідина витісняють в накопичувальну ємність під рівень розчину нейтралізатора сірководню, наприклад нейтралізатора Дарсан-Н. Спосіб володіє екологічною чистотою, забезпечує безпеку персоналу при консервації та розконсервації трубопроводу, не ускладнює утилізацію продуктів нейтралізації. 2 іл.

Пристрій для очищення каналів перфорації і декальматации привибійної зони пласта

Винахід відноситься до нафтової і газової промисловості, а саме до технологій ремонту свердловин та очищення привибійної зони пласта. Пристрій включає жорстко закріплений на насосно-компресорної труби (НКТ) стовбур, який має вигляд склянки з отворами в його стінці, корпус-ділянка перфорованої обсадної колони, причому є можливість переміщення вгору-вниз НКТ з закріпленими на ній робочими елементами пристрою вздовж корпусу пристрою. Стовбур оснащений зовні двома протилежно спрямованими верхнім і нижнім нерухомими робочими елементами, що складаються з нерухомих відносно стовбура корпусу завихрювача, завихрювача і направляючого конуса завихрювача, утворюють кільцеву щілину. Внутрішні порожнини робочих елементів поєднані з отворами в стінці ствола. Додатково стовбур оснащений всередині перепускним каналом спрямованого перетікання робочої середовища, повідомляє міжтрубний простір під нижнім робочим елементом з межтрубним простором над верхнім робочим елементом. На нижньому торці стовбура жорстко закріплений еластичний обтюратор. Підвищується надійність, ефективність і якість очищення привибійної зони пласта, забезпечується свабирующий ефект. 2 іл.

Спосіб вилучення піщано-глинистої пробки в свердловині і її освоєння в умовах аномально низьких пластових тисків

Винахід відноситься до нафтогазовидобувної промисловості і може знайти застосування при підземному, капітального ремонту та освоєнні свердловин з застосуванням колтюбингових установок. На нижньому кінці гнучкої труби встановлюється гидроударник і спускається в свердловину до місця розташування піщано-глинистої пробки. На гирлі свердловини розташовується колтюбинговая установка. В осьовому каналі гнучкої труби формується пачка пенообразующей рідини (ПОЖ) розрахункової довжини. Механічний вплив на поверхню піщаної пробки здійснюють гидроударником в момент його осьового переміщення і прокачування через нього пачок ПОЖ з наступною генерацією піни в міжтрубному просторі в кожній пачці шляхом барботуванні через неї пачки газу, що подається з осьового каналу гнучкої труби через ударник. Освоєння свердловини після видалення пробки здійснюють шляхом безперервної подачі газу в осьовий канал гнучкої колони труб і викликом припливу при зниженні пластового тиску нижче. Підвищується ефективність вилучення піщано-глинистої пробки і освоєння свердловини. 1 іл.

Спосіб і пристрій для очищення каналів перфорації і привибійної зони пласта умовно нескінченної товщини

Група винаходів відноситься до області нафтогазовидобувної промисловості і може бути застосована для очищення каналів перфорації та обробки привибійної зони пласта. Спосіб включає спуск в свердловину розташованого на зовнішній поверхні насосно-компресорної труби (НКТ) робочого елемента з каналом або каналами на його поверхні, переміщення вгору-вниз НКТ з перенесенням робочого середовища, що заповнює стовбур свердловини, через канал або канали робочого елемента. Перетік робочої середовища з міжтрубному простору нижче робочого елемента в міжтрубний простір вище робочого елементи здійснюють через перепускний канал всередині НКТ, минаючи канал або канали на поверхні робочого елемента при ході вниз. Видаляють зруйнований кольматант притікає з пласта рідиною з подливом робочої середовища в НКТ з поверхні без її прокачування з поверхні через оброблювану зону. Підвищується ефективність очищення без обмеження одночасно оброблюваної товщини інтервалу перфорації. 2 н. і 3 з.п. ф-ли, 3 іл.

Спосіб промивання свердловини

Винахід відноситься до нафтової промисловості і може знайти застосування при промиванні свердловини. При здійсненні способу проводять спуск в свердловину до забою колони насосно-компресорних труб з патрубком діаметром більше діаметра колони насосно-компресорних труб, що мають трикутні вікна і всередині гострі язички, звернені вгору під кутом 25-30° до вертикалі, циркуляцію свердловинної рідини з витратою в межах від 3,5 до 8 л/с за межтрубному простору, патрубку і колоні насосно-компресорних труб через желобную ємність в обсязі не менше об'єму свердловини і підйом з свердловини колони насосно-компресорних труб з патрубком. Підвищується ефективність очищення свердловини. 1 іл.

Спосіб очищення привибійної зони пласта нагнітальної свердловини

Винахід відноситься до нафтової промисловості і може бути використане для відновлення прийомистості нагнітальних свердловин. На гирлі свердловини колону труб знизу обладнують фільтром з заглушкою, вище фільтра встановлюють механічний пакер, над яким розміщують збивний клапан, спускають колону труб в свердловину так, щоб пакер знаходився над пластом, а фільтр знаходився нижче інтервалу перфорації пласта. Виконують зворотну промивку розчином поверхнево-активної речовини на форсованому режимі, виробляють посадку пакера. На гирлі встановлюють на колонну головку, оснащену штуцерами з вентилями. Прохідні діаметри штуцерів збільшуються знизу вгору. Циклічно в залежності від кількості штуцерів виробляють гидросвабирование з періодичною закачуванням в пласт розчинника по колоні труб зі ступінчастим збільшенням надлишкового тиску закачування в кожному циклі, не допускаючи гідравлічного розриву пласта, і виливом закачаного в пласт розчинника по колоні труб через штуцер в ємність, розташовану в пригирловій зоні свердловини. По закінченні гидросвабирования руйнують збивний клапан і повідомляють надпакерное простір з колоною труб через отвір збивного клаппакеровку пакера і витягують його з колоною труб із свердловини. Підвищується ефективність очищення і можливості контролю процесу, виключається гідравлічний удар. 1 іл.
Винахід відноситься до захисту металів від корозії і може бути використане при нанесенні захисного покриття на зовнішню і внутрішню поверхні металевої труби. Проводять попередню зовнішню і внутрішню калібрування кромок труби під вид з'єднання труб. Потім встановлюють на обидві кромки труби оснащення, за допомогою яких здійснюють обертання труби, при збереженні зовнішньої поверхні від впливу зовнішніх контактів, потім здійснюють гідродинамічну очищення внутрішньої і зовнішньої поверхні труби. Термічну очищення зазначених поверхонь труби проводять в печі при температурі 390-420°C, витримують одну годину і потім нагріту трубу піддають механічному очищенню абразивом поза печі з забезпеченням заданої шорсткості поверхонь труби. На зовнішню і внутрішню поверхні труби наносять шар праймера з подальшою його сушкою при кімнатній температурі, при цьому трубу з допомогою оснастки обертають, після чого трубу нагрівають у печі до температури нанесення порошкового шару корозійно-стійкого покриття і наносять зазначений шар одночасно на зовнішню і внутрішню поверхні труби. Потім проводять полімеризацію шару згаданого покриття шляхом нагрівання труб�е і довговічне захисне покриття за рахунок збільшення корозійної стійкості труб, шляхом підвищення якості очищення поверхонь труб та нанесення покриття на поверхні труб.

Спосіб хімічного очищення внутрішніх порожнин водоохолоджуваних вузлів і агрегатів системи водяного охолодження дизеля тепловоза від накипно-корозійних відкладень

Винахід відноситься до технології безрозбірного хімічного очищення теплообмінного обладнання, а саме до очищення теплообмінної системи дизеля тепловоза від накипно-корозійних відкладень. Спосіб очищення включає поділ теплообмінної системи на такі контури: контур водяної системи охолодження дизеля, контур водоповітряних секцій радіатора системи водяного охолодження дизеля і турбокомпресора тепловоза, контур водоповітряних секцій радіатора системи водяного охолодження масла і надувочного повітря, контур турбокомпресора, контур охолоджувача надувочного повітря, контур водомасляного теплообмінника, контур топливоподогревателя, контур опалювача кабіни машиніста. При цьому здійснюють роздільне промивання кожного із згаданих контурів розчином промивного реагенту при його температурі 50-80°С з періодичною зміною напрямку руху потоку розчину через порожнину контуру, нейтралізацію розчинів реагенту і протикорозійний обробку. В якості розчину для промивання використовують розчин, що містить в мас.%: сульфамінова кислота - 2-5, динатрієва сіль етилендіамінтетраоцтової кислоти - 1-1,5, інгібітор корозії - 0,1-0,2, вода - решта. Винахід забезп�озионних властивостей оброблюваних поверхонь і безпеки способу. 8 з.п. ф-ли, 2 іл., 1 табл.

Молокопровід доїльної установки

Винахід відноситься до молочного тваринництва. Запропонований молокопровід доїльної установки включає стойловие 1 і з'єднують їх торцеві 2 молокопроводи, що утворюють контур, сполучні 3 молокопроводи до молокосборнику 4 і молокосборник, систему 9 подачі миючої рідини в молокопровід, пижепускатель 7, пижеуловители 8 і засувку 6. В центрі контуру встановлений підйомник 5, один кінець якого з'єднаний з дальньої по відношенню до молокосборнику 4 гілкою контуру, а другий з'єднувальним 3 молокопроводом через пижепускатель 7 і засувку 6 з'єднаний з молокосборником 4. Розімкнені кінці ближньої гілки контуру з'єднуються сполучними 3 молокопроводами через пижеуловители 8 з молокосборником 4, минаючи засувку 6. Винахід забезпечує підвищення надійності роботи молокопроводу та якості його промивання. 1 іл.

Спосіб очищення внутрішніх поверхонь діелектричних виробів

Винахід відноситься до очищення поверхонь різних діелектричних виробів, зокрема лабораторного обладнання харчової та медичної промисловості, де результат залежить від чистоти вихідної поверхні. Технічний результат-спрощення процесу очищення і підвищення ступеня очистки діелектричних поверхонь будь-яких геометричних форм і розмірів. Спосіб полягає в тому, що всередину очищуваного вироби поміщають порцію феромагнітного порошку у вигляді сферичних тіл розміром 30-60 мкм, потім до зовнішньої поверхні очищуваного вироби підносять пристрій для очищення, що складається з порожнистої трубки з діелектричного матеріалу з глухим кінцем, в якому розміщений постійний магніт, для створення в місці зіткнення з поверхнею виробу локального постійного магнітного поля, яке збирає і утримує на внутрішній поверхні виробу феромагнітний порошок, який надає певний тиск па цю поверхню. Потім очищається виріб заповнюють водою і проводять маніпуляції кінцем пристрої для очищення з постійним магнітом по всій зовнішній поверхні, переміщаючи тим самим пучок феромагнітного порошку по внутрішній поверхні і, тим самим роблячи її очист постійним магнітом і феромагнітним порошком. 1 іл.

Спосіб захисту поливного трубопроводу від замулення при внесення рідких добрив на зрошувальній системі

Винахід відноситься до сільського господарства і може бути використане в зрошуваному землеробстві в водоохоронних заходах, при розподілі стічних вод тваринницьких стоків в системі дощування з поливних трубопроводів. Спосіб включає фіксацію часу подачі рідких добрив на землеробські поля зрошення і обсягу подачі стисненого повітря і виділяється з нього кисню шляхом направлення стисненого повітря з воздухоподводящего патрубка в секцію з перегородкою і з гнучким внутрішнім захисним покриттям і порціонну подачу повітря по команді реле часу. Кожна секція закріплена в трубопроводі з замкнутою камерою, яка чергується з вільним ділянкою трубопроводу. Введення захисного перекриття, має мікропори, дозволяє через перегородку у вигляді перфорованої стрічки подавати під тиском повітря в порожнину трубопроводу. При заповненні порожнини поливного трубопроводу стічними водами або тваринницькими стоками вводять стиснене повітря з виділенням з нього кисню шляхом направленої дії в порожнину трубопроводу по його довжині. Одночасно відбувається руйнування скупчення мулу, дрібних наносів та звільнення від шкідливих газів, що утворилися в результаті деЇто дозволяє очистити закритий поливний трубопровід разом зі стоками. Для проведення профілактичної промивання поливного трубопроводу після закінчення угноювального поливання стоками, як промивання використовують чисту воду з відстійника з одночасною подачею стисненого повітря і виділяється кисню безпосередньо в порожнину трубопроводу, з'єднану з відкритою скидної колекторно-дренажною мережею через засувку скидного колодязя. Це дозволяє заповнити під напором порожнину трубопроводу меншою кількістю чистої води і звільнити його від скупчення мулу, наносів і шкідливого газу, а також виключити корозію стінок трубопроводу після використання рідких добрив на удобрювальний полив. 1 з.п. ф-ли, 6 іл.

Пристрій для очищення зовнішньої поверхні кінцевих ділянок труб від ізоляції

Винахід відноситься до трубопровідного транспорту нафтопродуктів, рідких та газоподібних середовищ, а саме до очищення зовнішньої поверхні кінцевих ділянок труб від ізоляції для подальшого проведення будівельно-монтажних робіт і зварювання встик. Пристрій для очищення зовнішньої поверхні кінцевих ділянок труб від ізоляції містить очисної інструмент у вигляді правильної прямої призми або циліндра з боковим отвором для закріплення зовнішньої ізоляції. Очисний інструмент на торці з'єднаний з важелем, який оснащений як мінімум однією рукояткою для подолання сили адгезії ізоляції на трубі. Пропоноване пристрій просто і дешево, так як не має складних конструктивних елементів і може бути виготовлене в будь-яких механічних майстерень. Пристрій має широкі функціональні можливості за рахунок використання в польових умовах і на виробництві з малими обсягами робіт. 4 іл.

Спосіб очищення поверхонь енерготехнологічного обладнання

Винахід відноситься до галузі енергетики, а саме до способу очищення технологічних поверхонь (електрофільтрів, скруберів, бункерів, силосів), теплообмінних поверхонь енергетичного устаткування (котлів, промислових печей), і може бути використане для руйнування і видалення скупчень і твердих відкладень, пов'язаних і сипучих матеріалів, що утворюються у виробничих і природних умовах. Спосіб очищення поверхонь енерготехнологічного обладнання включає доставку вибухової речовини, що складається з горючого газу, наприклад пропану, метану, водню та їх сумішей, і окислювача, наприклад, повітря або кисню, до місця вибуху, дозування вибухової речовини, дистанційне ініціювання вибуху, при цьому вибухова речовина укладають в пластиковий пакет, доставляється до місця виробництва вибуху. Винахід забезпечує максимальне заповнення об'єму камери згоряння, регулювання потужності вибуху, досягнення максимально можливої потужності вибуху за рахунок відсутності витікання газоповітряної суміші і втрат тиску при здійсненні вибухового горіння, а також здійснення спрямованого вибуху за рахунок ослаблення міцності оболонки. Використання камери сгоран�чистки, з'єднувати з джерелами пального газу і окислювача. 2 з.п. ф-ли, 3 іл.

Пристрій і спосіб для вивантаження сировини

Винахід відноситься до пристрою і способу вивантаження сировини для лінії з виробництва кабелю. Пристрій містить завантажувальний отвір (11), сполучене з лінією з виробництва кабелю, для завантаження сировини в лінію з виробництва кабелю, завантажувальний отвір (11) виконано з можливістю його з'єднання з розвантажувальної горловиною (2) ємності з сировиною. Пристрій додатково містить засоби ущільнення для відкриття і закриття завантажувального отвору (11) після з'єднання розвантажувальної горловини (2) з завантажувальним отвором (11). Винахід забезпечує ефективний захист від попадання забруднень в завантажувальний отвір. 2 н і 13 з.п. ф-ли, 5 іл.

Самоочисне пристрій і спосіб для управління тиском густої суспензії

Винахід відноситься до самоочищающемуся пристрою і способів для обробки під високим тиском в'язких текучих середовищ. Спосіб включає переміщення забруднюючих в'язких текучих середовищ, таких як густі твердожидкостние суспензії лигноцеллюлозной біомаси та її компонентів, що знаходяться під високим тиском, з використанням масиву висувних клапанів. Технічним результатом винаходу є зведення до мінімуму забруднення текучими середовищами. 2 н. і 25 з.п. ф-ли, 3 іл.

Спосіб трубопровідного транспорту багатофазної багатокомпонентної суміші

Винахід відноситься до трубопровідного транспорту вуглеводневих газорідинних сумішей, зокрема до способу збору і трубопровідного транспорту багатофазної продукції свердловин. Спосіб включає завмер, відбір на аналіз надійшла з свердловин вуглеводневої газорідинної суміші та подання потік суміші на початку трубопроводу композиції поверхнево-активних речовин, перетворюючої багатофазний багатокомпонентний потік в псевдооднородную гомогенну бульбашкову систему, яка складається з нефтерастворимого деэмульгатора і депрессатора або інгібітора парафиноотложений, взятих у масовому співвідношенні від 1:7 до 7:1. Зазначену композицію вводять в кількості від 0,01 до 0,02 або від 0,2 до 0,5 мас.% від вуглеводневої складової рідкої фази суміші. Технічним результатом є підвищення ефективності транспортування суміші. 7 табл.
Up!