Каталізатор, спосіб його приготування і процес селективного гідрообессеріванія олефинсодержащего вуглеводневої сировини

 

Винахід відноситься до галузі хімії, зокрема до каталізаторів для селективного гідрообессеріванія олефинсодержащего вуглеводневої сировини, і може бути використане в нафтопереробній та нафтохімічній промисловості.

Однією з найважливіших завдань нафтопереробної промисловості Російської Федерації є збільшення глибини переробки нафти. Це можливо тільки з підвищенням частки процесів глибокої переробки (каталітичного крекінгу, гідрокрекінгу, коксування, термічного крекінгу) в структурі нафтопереробних підприємств. На тлі постійного погіршення якості нафт (обважнення, зниження вмісту фракцій, що википають до 350°C, зростання концентрацій гетероатомних сполук і т. д.) відбувається й посилення екологічних вимог до моторних палив. Очікуване збільшення парку легкових автомобілів в Росії до 2015 р. (майже в 1,5 рази), в основному за рахунок автомобілів, що відповідають екологічному класу 4, вже зараз вимагає підготовки до випуску бензинів, що відповідають вимогам класу 4 та 5 технічного регламенту.

В сучасних бензинах обмежується вміст ароматичних вуглеводнів (у т. ч. бензолу, сірки і неграничних соединенийензина згідно з технічним регламентом обмежується вміст сірки на рівні менше 150 ppm (клас 3), 50 ppm (клас 4) і 10 ppm (5 клас). Вимоги за хімічним складом змінюють існуючу схему виробництва бензинів: знижується частка риформата, збільшуються частки бензину каталітичного крекінгу, ізомеризат і алкілат. Враховуючи відносно невисоку продуктивність установок каталітичного ізомеризації й алкілування, основне навантаження по формуванню бензинового фонду залишається за бензином каталітичного крекінгу, але навіть на сучасних установках (типу FCC) не вдається отримати компонент автобензину класів 4 і 5, оскільки високооктанові бензини каталітичного крекінгу є джерелами 90% сірки при компаундування товарних палив.

Для зниження змісту сірки в бензинах каталітичного крекінгу використовують два способи - попередня гідроочищення сировини установки каталітичного крекінгу і гідроочищення бензину каталітичного крекінгу. Проблему складно вирішити шляхом попередньої гідроочищення сировини каталітичного крекінгу, оскільки необхідна надглибока очищення вакуумного газойлю (до вмісту загальної сірки менше 200 ppm) від важковидаляємих стерично екранованих сіркоорганічних сполук. Гідроочищення бензину каталітичного крекінгу (друго�ції відбувається глибоке гідрування олефінових вуглеводнів, що зменшує октанове число очищеного бензинового компонента.

Розробка сучасних каталізаторів селективного гидрогенолиза сірковмісних сполук олефинсодержащего вуглеводневої сировини є найбільш ефективним вирішенням даної проблеми.

Для створення каталізаторів селективної гідроочищення бензинів каталітичного крекінгу і олефинсодержащего сировини використовують методи формування активного компонента на поверхні оптимального по текстурі і властивостей носія за рахунок наступних підходів:

1. Використання у складі носіїв і/або каталізаторів лужних і лужно-земельних металів, що пригнічують гидрирующую функцію каталізаторів (US 5348928, B01J 21/04, B01J 23/78, В01J 23/88, B01J 37/04, 20.09.1994; US 5340466, C10G 45/60, C10G 45/08, 23.08.1994; US 5846406, C10G 45/04, 08.12.1998; US 5358633, C10G 45/08, 25.10.1994, US 5770046, C10G 45/04, 23.06.1998, US 5525211, C10G 45/08, B01J 23/24, 11.06.1996; US 5851382, C10G 45/04, 22.12.1998). Недоліком таких каталізаторів є низька концентрація доступних активних центрів, що не дозволяє глибоко протікати реакцій гідрообессеріванія для отримання компонент товарного бензину з ультранизьким вмістом сірки.

2. Застосування органічних модифікаторів, що підвищують ступінь сульфидирования завданої активного предшестве1J 31/34, B01J 21/08, C10G 45/08, 07.08.2012; WO 2007/084438 А2, B01J 23/882, C10G 45/08, 26.07.2007; WO 2007/084439 A1, C10G 45/08, B01J 23/882, B01J 21/08, B01J 35/10, 26.07.2007). Недоліком синтезу таких каталізаторів є наявність гидрирующих центрів на поверхні активної фази, що не дозволяє провести селективну гідроочищення олефинсодержащего вуглеводневої сировини, особливо при отриманні гідрогенізатів з вмістом сірки менше 50 ppm.

Загальним недоліком для перерахованих вище каталізаторів є низька селективність по відношенню до реакцій гідрування олефінів при високій глибині гідрообессеріванія, і як результат, зниження октанового числа до 5 п. порівняно з вихідним бензином. Технічним рішенням цього винаходу є створення високодисперсної активної фази з високою часткою активних центрів за рахунок використання біметалевого комплексу та органічного модифікатора, а також пригнічення центрів гідрування завдяки використанню металу I-A групи. Спосіб приготування каталізатора просоченням спільним розчином всіх елементів дозволяє забезпечити молекулярний контакт попередників, необхідний для формування активної фази оптимального складу і морфології для проведення селективної гідроочищення олефинсод�ної гідроочищення і спосіб його приготування, описані в патенті US 5348928, B01J 21/04, B01J 23/78, В01J 23/88, B01J 37/04, 20.09.1994. Каталізатор включає гидрируются компонент - метали з групи VIB і VIII Періодичної таблиці з вмістом 4-20% мас. і 0.5-10% мас. у перерахунку на оксиди відповідно. Носій каталізатора містить магній у кількості 0.5-50% мас. у перерахунку на оксид, лужної метал в кількості 0.02-10% мас.

Спосіб приготування селективного каталізатора гідроочищення бензину каталітичного крекінгу включає наступні операції: приготування першого водного розчину, що містить розчинені сполуки металів VIB і VIII груп; змішання першого розчину з неорганічним оксидом і освітою пасти, що включає метали VIB і VIII груп; перетворення пасти в композит, щонайменше, однієї з форм, перерахованих з ряду: кулька, порошок, таблетки, экструдати; приготування другого водного розчину, що містить розчинені сполуки магнію та лужного металу; змішання другого водного розчину з композитом та отриманням просоченого композиту; прожарювання отриманого композиту з отриманням каталізатора селективної гідроочищення.

Недоліком даного способу приготування каталізатора є те, що використовуються попередники метал�оким вмістом активних центрів. В результаті, по-перше, не досягається ступінь гідрообессеріванія олефинсодержащего сировини вище 95.5%, по-друге, при ступені гідрообессеріванія 80% і вище відбувається гідрування олефінових вуглеводнів до 65%, тобто знижується селективність процесу і, як наслідок, октанове число одержується бензину. Таким чином, каталітичні властивості каталізатора-прототипу не дозволяють отримувати бензину з ультранизьким вмістом сірки, збереженням змісту олефінових вуглеводнів та значення октанового числа.

Технічним результатом цього винаходу є створення нового каталізатора, способу приготування і процесу селективного гідрообессеріванія олефинсодержащего вуглеводневої сировини. Технічний результат досягається за рахунок каталізатора селективного гідрообессеріванія олефинсодержащего вуглеводневої сировини, що складається із з'єднань металів або З Ni, Mo і Na або До, нанесених на диски. Каталізатор містить біметалічне комплексне з'єднання металів З або Ni, Mo і Na або До, карбонову кислоту, що містить, щонайменше, одну карбоксильную групу і 1-20 вуглецевих атомів; каталізатор має питому поверхню 180-350 м2/г, об'єм пор 0,3-1,1 см3/р, ср�еталлическое комплексне з'єднання містить як мінімум один з таких гетерополианионов [Co2Mo10O38H4]6-, [Co(OH)6Mo6O18]4-, [Ni(OH)6Mo6O18]4-, [Ni2Mo10O38H4]6-, [P2Mo5O23]6-, [SiMo12O40]4-, [PMo12O40]3-при цьому вміст в прожареному при 550°С каталізаторі Мго3складає 14,0-23,0% мас, СоО або NiO - 4,0-6,5% мас. оксиду калію (натрію) - 5-10% мас. Каталізатор має форму циліндрів або трехлистников.

Спосіб приготування каталізатора селективного гідрообессеріванія олефинсодержащего вуглеводневої сировини просоченням носія по вологоємності або з надлишком розчином попередників активного компонента полягає в тому, що носій одноразово просочують водяним розчином, що мають pH 2,5-4,0, що містить як мінімум один з гетерополианионов ряду [Co2Mo10O38H4]6-, [Co(OH)6Mo6O18]4-, Ni(OH)6Mo6O18]4-, [Ni2Mo10O38H4]6-, [P2Mo5O23]6-, [SiMo12O40]4-, [PMo12O40]3-в якості сполуки кобальту використовується одне з ряду гідроксид кобальту Co(OH)2·nH2O (n=0,5-5) кобальт вуглекислий CoCOA групи використовується будь-який з ряду гідроксид калію KOH, карбонат калію K2CO3, гідроксид натрію NaOH, карбонат натрію Na2CoO3в якості стабілізатора просочувального розчину використовують карбонову кислоту, що містить, щонайменше, одну карбоксильную групу і 1-20 вуглецевих атомів.

Спосіб приготування каталізатора полягає в тому, що гетерополианион [P2Mo5O23]6-або [PMo12O40]3-формується шляхом послідовного розчинення оксиду молібдену MoO3або молібденової кислоти H2MoO4у 85%-ой фосфорної кислоти H3PO4і додаванні 30%-го розчину H2O2при температурі 50-90°C і рн 1,0-1,5 в пропорціях, відповідних стехіометрії в гетерополианионе. Один з гетерополианионов [Co2Mo10O38H4]6-, [Co(OH)6Mo6O18]4-, [Ni(OH)6Mo6O18]4-, [Ni2Mo10O38H4]6-формується шляхом послідовного розчинення оксиду молібдену MoO3або молібденової кислоти H2MoO4у 30%-му розчині пероксиду водню при температурі 50-90°C, з подальшим додаванням солі Co або Ni в пропорціях, відповідних стехіометрії в гетерополианионе. Для приготування ката�ємності, або надлишку розчину, просочення гранул носія проводиться після створення вакууму в посудині, що містить носій, або після створення вакууму проводиться просочувальним розчином при температурах 20-50°C. Після просочення каталізатор сушать при температурі 120-180°C в потоці повітря або азоту.

Процес селективного гідрообессеріванія олефинсодержащего вуглеводневої сировини, який включає пропускання олефинсодержащего вуглеводневої сировини через шар заявляється каталізатора. Процес проводять при температурі 220-320°C, тиску 0,5-3,0 МПа, об'ємній витраті сировини 4-12 год-1, об'ємному відношенні водень/сировина 50-300 м33.

Вихідні сполуки для приготування спільного просочувального розчину, склад і текстурні характеристики використовуваних носіїв наведено в табл. 1.

Сутність винаходу ілюструється такими прикладами.

Приклад 1

Склад каталізатора і спосіб його приготування згідно відомому технічного вирішення - прототипом.

Каталізатор готують просоченням 100 г оксиду алюмінію розчином 3.9 г нітрату кобальту Co(NO3)2·6H2O, 7.4 р молібдату амонію в 58.7 води. Отримані зразки сушили при комнатноопитивали 6.37 р Mg(NO3)2·6H2O 58.7 г води. Знову проводили сушіння при кімнатній температурі, далі при 121°с протягом 12 год і прожарюють при 538°C протягом 2 ч.

Після прожарювання на повітрі протягом 2 год при 550°C каталізатор містить 5,5% мас. MoO3, 1,0% мас. CoO, 0,9% MgO, 0,3% Na2O (табл. 1).

Приклад 2

Для приготування просочувального розчину 37,6 р декамолибдодикобальтовой гетерополікислоти H6[Co2Mo10O38H4] і 11,9 г карбонату кобальту CoCO3·nH2O розчиняють у 65 см3води при 40-60°с і перемішуванні. Після закінчення виділення CO2в одержаний розчин додають 23,4 г лимонної кислоти моногідрату C6H8O7·H2O і 23,4 г карбонату натрію Na2CO3·H2O, перемішують до припинення виділення CO2і доводять об'єм водою до 92 см3. pH просочувального розчину дорівнює 3.0-4.0.

Носій - оксид алюмінію, модифікований SiO210% мас. - масою 100 г витримують у вакуумі 30 хв, потім заливають просочувальним розчином, що мають температуру 40°C. Носій витримують пропиточном розчині протягом 15 хв. Отриманий каталізатор сушать на повітрі при кімнатній температурі, а далі при 120°с протягом 8 год.

Після прожарювання на повітря� 3

Для приготування просочувального розчину 26,4 р гексамолибдокобальтовой гетерополікислоти H4[Co(OH)6Mo6O18] і 7,9 г карбонату кобальту CoCO3·nH2O розчиняють у 65 см3води при 40-60°с і перемішуванні. Після закінчення виділення CO2в одержаний розчин додають 15,4 г лимонної кислоти моногідрату C6H8O7·H2O і 15,0 г карбонату калію K2CO3, перемішують до припинення виділення CO2і доводять об'єм водою до 81 см3. pH просочувального розчину дорівнює 3.0-4.0.

Носій - оксид алюмінію, модифікований SiO25% мас. - масою 100 г витримують у вакуумі 30 хв, потім заливають просочувальним розчином, що мають температуру 40°C. Носій витримують пропиточном розчині протягом 15 хв. Отриманий каталізатор сушать на повітрі при кімнатній температурі, а далі при 120°с протягом 8 год.

Після прожарювання на повітрі протягом 2 год при 550°C каталізатор містить 16,1% мас. MoO3, 4,0% мас. CoO і 7,4% мас. K2O (табл. 1).

Приклад 4

Для приготування просочувального розчину 27,3 р гексамолибдоникелевой гетерополікислоти H4[Ni(OH)6Mo6O18] і 8,5 г гідроксокарбоната нікелю NiCO3·nNi(OH)2·mH2O раст�обавляют 16,7 г лимонної кислоти моногідрату C6H8O7·H2O і 14,7 г карбонату калію K2CO3, перемішують до припинення виділення CO2і доводять об'єм водою до 81 см3. pH просочувального розчину дорівнює 3.0-4.0.

Носій - оксид алюмінію, модифікований SiO25% мас. - масою 100 г витримують у вакуумі 30 хв, потім заливають просочувальним розчином, що мають температуру 40°C. Носій витримують пропиточном розчині протягом 15 хв. Отриманий каталізатор сушать на повітрі при кімнатній температурі, а далі при 120°с протягом 8 год.

Після прожарювання на повітрі протягом 2 год при 550°C каталізатор містить 16,5% мас. MoO3, 4,3% мас. CoO і 7,2% мас. K2O (табл. 1).

Приклад 5

Для приготування просочувального розчину 22,2 г оксиду молібдену розчиняють у 70 см3води при додаванні 4,0 г 85%-ного розчину ортофосфорної кислоти і температурі 60-90°C. Далі в одержаний розчин додають 8,2 г гідрокарбонату кобальту CoCO3·nCo(OH)2·mH2O, 16,0 г лимонної кислоти моногідрату C6H8O7·H2O і 12,4 г карбонату калію K2CO3. Після закінчення виділення CO2об'єм одержаного розчину доводять водою до 83 см3. pH просочувального розчину дорівнює 3.0-4.0.

Носій - оксид алю�аствором, мають температуру 40°C. Носій витримують пропиточном розчині протягом 15 хв. Отриманий каталізатор сушать на повітрі при кімнатній температурі, а далі при 120°с протягом 8 год.

Після прожарювання на повітрі протягом 2 год при 550°C каталізатор містить 16,3% мас. MoO3, 4,2% мас. CoO і 6,2% мас. K2O (табл. 1).

Приклад 6

Для приготування просочувального розчину 34,2 р кобальтової солі пентамолибдодифосфорной кислоти Co3[P2Mo5O23] розчиняють у 70 см3води, далі додають 16,6 г лимонної кислоти C6H8O7і 11,2 г карбонату калію K2CO3. Далі об'єм одержаного розчину доводять водою до 83 см3. pH просочувального розчину дорівнює 2.5-3.5.

Носій - оксид алюмінію, модифікований SiO25% мас. - масою 100 г витримують у вакуумі 30 хв, потім заливають просочувальним розчином, що мають температуру 40°C. Носій витримують пропиточном розчині протягом 15 хв. Отриманий каталізатор сушать на повітрі при кімнатній температурі, а далі при 120°с протягом 8 год.

Після прожарювання на повітрі протягом 2 год при 550°C каталізатор містить 16,4% мас. MoO3, 4,3% мас. CoO і 6,8% мас. K2O (табл. 1).

Приклад 7

Для приготування пропиточногодобавлении 10,7 г гідрокарбонату кобальту CoCO3·nCo(OH)2·mH2O і 21,1 г лимонної кислоти C6H8O7. Після закінчення виділення CO2в одержаний розчин додають 16,1 г карбонату калію K2CO3. Після закінчення виділення CO2об'єм одержаного розчину доводять водою до 83 см3. pH просочувального розчину дорівнює 3.0-4.0.

Носій - оксид алюмінію, модифікований SiO25% мас. - масою 100 г витримують у вакуумі 30 хв, потім заливають просочувальним розчином, що мають температуру 40°C. Носій витримують пропиточном розчині протягом 15 хв. Отриманий каталізатор сушать на повітрі при кімнатній температурі, а далі при 120°с протягом 8 год.

Після прожарювання на повітрі протягом 2 год при 550°C каталізатор містить 19,5% мас. MoO3, 5,0% мас. CoO і 9,0% мас. K2O (табл. 1).

Приклад 8

Для приготування просочувального розчину 35,7 р додекамолибдофосфорной кислоти H3[PMo12O40] розчиняють 80 см3води при додаванні 10,5 г гідрокарбонату кобальту CoCO3·nCo(OH)2·mH2O і 20,6 г лимонної кислоти C6H8O7. Після закінчення виділення CO2в одержаний розчин додають 16,5 г карбонату калію K2CO3. Після закінчення виділення CO2об'єм� SiO2масою 100 г витримують у вакуумі 30 хв, потім заливають просочувальним розчином, що мають температуру 40°C. Носій витримують пропиточном розчині протягом 15 хв. Отриманий каталізатор сушать на повітрі при кімнатній температурі, а далі при 120°с протягом 8 год.

Після прожарювання на повітрі протягом 2 год при 550°C каталізатор містить 19,5% мас. MoO3, 5,0% мас. CoO і 7,6% мас. K2O (табл. 1).

Приклад 9

Для приготування просочувального розчину 32,8 р додекамолибдокремниевой кислоти H4[SiMo12O40] розчиняють 80 см3води при додаванні 11,0 г гідрокарбонату кобальту CoCO3·nCo(OH)2·mH2O і 15,3 г винної кислоти C4H6O6. Після закінчення виділення CO2в одержаний розчин додають 15,9 г карбонату калію K2CO3. Після закінчення виділення CO2об'єм одержаного розчину доводять водою до 83 см3. pH просочувального розчину дорівнює 3.0-4.0.

Носій - оксид алюмінію, модифікований SiO25% мас. - масою 100 г витримують у вакуумі 30 хв, потім заливають просочувальним розчином, що мають температуру 40°C. Носій витримують пропиточном розчині протягом 15 хв. Отриманий каталізатор сушать на повітрі при кімнатній темпЀжит 19,5% мас. MoO3, 5,1% мас. CoO і 8,9% мас. K2O (табл. 1).

Каталізатори відчували у вигляді частинок розміром 0,25-0,50 мм, приготовлених шляхом подрібнення і розсіювання вихідних гранул каталізатора. Каталітичні властивості визначали на лабораторній проточній установці з мікро-реактором в процесі гідроочищення модельної суміші, що складається з тіофену, н-гексена-1 та н-гептан. Вміст сірки в сировині ~1000 ppm, н-гексена-1 35,6% мас. У реактор завантажували каталізатор в кількості 0.3000±0.0005 г (фракція 0,25-0,50 мм), розбавлений SiC до загального обсягу 1 см3. Умови процесу: температура 220°C, тиск 1,5 МПа, кратність циркуляції H2/сировина 100 нл/л, ОСПЗ 5 год-1.

Щогодини проводили відбір каталізата для аналізу його складу на газовому хроматографі Кристал-5000. Поділ продуктів реакцій здійснювали на кварцової капілярній колонці з прищепленої фазою OV-101.

Селективність каталізаторів щодо реакцій знесірчення оцінювався за селективного чинника, розрахованим за формулою:

З.ф.РДЗ=ln(1xтіпрофен)ln1),(1)

де xтиофен- конверсія тіофену, %

xгексен-1- конверсія н-гексена-1, %.

Результати каталітичних випробувань представлені в табл. 2.

Таблиця 2
Властивості каталізаторів в гідроочищення сировини тиофен - н-гексен-1
№ каталізатораКонверсія тіофену, %Конверсія н-гексена-1, %Селективний фактор
112.910.31.27
239.417.42.62
321.212.21.83
429.310.01.92
620.711.21.95
734.110.33.84
836.713.83.08
934.310.93.64

Каталізатори, отримані заявляється способом, показують більш високу каталітичну активність і селективність. Для зразка 7 селективний фактор дорівнює 3.84, що майже в 3 рази вище, ніж у прототипу.

Каталізатори відчували в процесі гідроочищення бензинових фракцій каталітичного крекінгу (табл. 3). У трубчастий реактор завантажували 15 см3каталізатора, розведеного SiC до загального обсягу 30 см3. Сульфидирование проводили сумішшю диметилдисульфида і гасової фракції при 240°с протягом 10 год і при 340°C протягом 8 год. Умови випробування: тиск водню 1,0-3,0 МПа, кратність циркуляції водню 50-300 нл/л сировини, об'ємна швидкість подачі сировини 5,0-10,0 год-12. Вміст сірки в сировині та отриманих гидрогенизатах визначали згідно ГОСТ Р 52660, зміст олефінових вуглеводнів - за ГОСТ 2070, фракційний склад - за ГОСТ 2177-99, октанове число - дослідним методом згідно з ГОСТ 8226.

Результати випробувань каталізаторів представлені в табл. 3.

Таблиця 3
Характеристики процесу селективної гідроочищення бензинових фракцій каталітичного крекінгу в присутності заявляються каталізаторів і прототипу
№ каталізатораХарактеристики сировини1Умови процесу2Зміст в стабільному гидрогенизате, % мас.Показники процесу
ПК, °CКК, °CОСПЗ, ч-1Р, МПаH2/сировина, нл/лсіркиОУС. Ф.Δ ОЧ, п
сіркиОУ
10,10245,71,71-5,0
20,01686,48,24-2.5
51202180,2018 pan="1">3,03000,03266,87,58-2,2
60,03346,97,95-1,5
70,01306,710,67-2,0
1102200,009613,528010,01,51000,00207,50,001413,285,67-0,1
5,00,000512,331,74-0,3
91202180,20188,73205,03,03000,01507,012,16-1,6
1102200,009613,528013,5-0,0
7,51,0500,003113,5-0,0
1- ПК - початок кипіння, КК - кінець кипіння, ОУ - олефінових вуглеводнів.
2- Т - температура, ОСПЗ - об'ємна швидкість подачі сировини, P - тиск.
3- С. Ф. - селективний фактор, розрахований за формулою 1, Δ ОЧ - різниця між октановим числом стабільного гідрогенізатів та сировини.

Заявляються каталізатори перевершують по активності і селективності прототип. Показники процесу гідроочищення бензину, одержаного з неочищеного вакуумного газойлю (з вмістом сірки 0,2018% мас.) дозволяють зробити висновок про високу ефективність каталізаторів і способів їх приготування. Процес гідроочищення олефинсодержащего вуглеводневої сировини у присутності заявляються каталізаторів забезпечує одержання бензину з ультра�лективного гідрообессеріванія олефинсодержащего вуглеводневої сировини, складається із з'єднань металів або З Ni, Mo і Na або До, нанесених на носій, який відрізняється тим, що містить біметалічне комплексне з'єднання металів З або Ni, Mo і Na або До, карбонову кислоту, що містить, щонайменше, одну карбоксильную групу і 1-20 вуглецевих атомів; каталізатор має питому поверхню 180-350 м2/г, об'єм пор 0,3-1,1 см3/м, середній діаметр пор 5,5-11,0 нм.

2. Каталізатор по п. 1, який відрізняється тим, що в якості носія використовують оксид алюмінію, оксид кремнію або їх композиції.

3. Каталізатор по п. 1, який відрізняється тим, що біметалічне комплексне з'єднання містить як мінімум один з таких гетерополианионов [Co2Mo10O38H4]6-, [Co(OH)6Mo6O18]4-, [Ni(OH)6Mo6O18]4-, [Ni2Mo10O38H4]6-, [P2Mo5O23]6-, [SiMo12O40]4-, [PMo12O40]3-при цьому вміст в прожареному при 550°C каталізаторі MoO3складає 14,0-23,0 мас.%, СоО або NiO - 4,0-6,5 мас.%, оксиду калію (натрію) - 5-10 мас.%.

4. Каталізатор по п. 1, який відрізняється тим, що має форму циліндрів або трехлистников.

5. Спосіб приготування каталізатора селективственников активного компонента, відрізняється тим, що носій одноразово просочують водяним розчином, що мають pH 2,5-4,0, що містить як мінімум один з гетерополианионов ряду [Co2Mo10O38H4]6-, [Co(OH)6Mo6O18]4-, [Ni(OH)6Mo6O18]4-, [Ni2Mo10O38H4]6-, [P2Mo5O23]6-, [SiMo12O40]4-, [PMo12O40]3-в якості сполуки кобальту використовується одне з ряду гідроксид кобальту Со(ОН)2∙nH2O (n=0,5-5), кобальт вуглекислий CoCO3, кобальт вуглекислий основний 2CoCO3∙3Со(ВІН)2∙nH2O (n=0,5-5), в якості з'єднання металу I-A групи використовується будь-який з ряду гідроксид калію KOH, карбонат калію K2CO3, гідроксид натрію NaOH, карбонат натрію Na2CO3в якості стабілізатора просочувального розчину використовують карбонову кислоту, що містить, щонайменше, одну карбоксильную групу і 1-20 вуглецевих атомів.

6. Спосіб приготування каталізатора за п. 5, який відрізняється тим, що гетерополианион [P2Mo5O23]6-або [PMo12O40]3-формують шляхом послідовного розчинення оксиду молібдену MoO3або молібденової кіс�емпературе 50-90°C і рн 1,0-1,5 у співвідношеннях, відповідних стехіометрії в гетерополианионе.

7. Спосіб приготування каталізатора за п. 5, який відрізняється тим, що один з гетерополианионов [Co2Mo10O38H4]6-, [Co(OH)6Mo6O18]4-, [Ni(OH)6Mo6O18]4-, [Ni2Mo10O38H4]6-формують шляхом послідовного розчинення оксиду молібдену MoO3або молібденової кислоти H2MoO4у 30% розчині пероксиду водню при температурі 50-90°C, з подальшим додаванням солі Co або Ni в пропорціях, відповідних стехіометрії в гетерополианионе.

8. Спосіб приготування каталізатора по кожному з пп.5, 6 або 7, який відрізняється тим, що в якості стабілізатора використовують лимонну кислоту.

9. Спосіб приготування каталізатора по кожному з пп.5, 6 або 7, який відрізняється тим, що використовують або просочення носія по вологоємності, або надлишку розчину.

10. Спосіб приготування каталізатора по кожному з пп.5, 6 або 7, який відрізняється тим, що просочення гранул носія проводять після створення вакууму в посудині, що містить носій.

11. Спосіб приготування каталізатора по кожному з пп.5, 6 або 7, який відрізняється тим, що просочення гранул носія після создапо кожному з пп.5, 6 або 7, який відрізняється тим, що після просочення каталізатор сушать при температурі 120-180°C в потоці повітря або азоту.

13. Процес селективного гідрообессеріванія олефинсодержащего вуглеводневої сировини, який включає пропускання олефинсодержащего вуглеводневої сировини через шар каталізатора, який відрізняється тим, що використовують каталізатор по кожному з пп.1-4 або каталізатор, приготований за будь-яким із способів пп.5-12.

14. Процес по п. 13, відрізняється тим, що його проводять при температурі 220-320°C, тиску 0,5-3,0 МПа, об'ємній витраті сировини 4-12 год-1, об'ємному відношенні водень/сировина 50-300 м33. 

Схожі патенти:
Винахід відноситься до способу приготування каталізатора для глибокої гідроочищення нафтових фракцій. Даний спосіб включає просочення оксидно-алюмінієвого носія розчином сполук металів VIII і VI груп при pH просочувального розчину 1,5-5,0, вакуумування носія перед контактом його з просочувальним розчином, використання препарату при підвищених температурах. При цьому в якості вихідних сполук для приготування просочувального розчину використовуються натрієві солі Mo і одного з модифікаторів X групи (B, P, Si, V, Zn, Ge, Sn), що розчиняються у воді у мольному співвідношенні Mo/X=12/1, після чого розчин пропускається через колону з катіонітом у Н+-формі і у нього додають ацетат Co або Ni. Пропонований спосіб дозволяє отримувати каталізатори, що володіють підвищеною активністю і селективністю по відношенню до реакцій гидродесульфуризации, гидродеазотирования, гідрування олефінів і ароматичних сполук. 1 з.п. ф-ли, 5 табл., 11 пр.

Каталізатор для використання при гидрообработке, що містить метали viii і vib груп, і спосіб отримання з оцтовою кислотою і диалкил(с1-с4)сукцинатом

Винахід відноситься до каталізатора гидрообработки вуглеводневої сировини. Цей каталізатор містить аморфний носій на основі оксиду алюмінію, фосфор, щонайменше один диалкил(C1-C4)сукцинат, оцтову кислоту і функціональну групу з гидрирующей/дегидрирующей здатністю, що містить принаймні один елемент групи VIB і щонайменше один елемент VIII групи, вибраний з кобальту та/або нікелю. При цьому в спектрі комбінаційного розсіяння зазначеного каталізатора присутні характеристичні смуги щонайменше одного гетерополианиона Кеггіна в області 990 і/або 974 см-1, характеристичні смуги зазначеного сукцинату і основна характеристична смуга оцтової кислоти в області 896 см-1. Пропонований каталізатор володіє підвищеною активністю в процесах гидрообработки за рахунок синергічної дії комбінації оцтової кислоти і диметилсукцината. Винахід відноситься до способу отримання такого каталізатора і каталізатору, отриманого цим способом, а також способом гидрообработки вуглеводневої сировини у присутності такого каталізатора. 4 н. і 20 з.п. ф-ли, 2 іл., 5 табл., 12 пр.

Каталізатор і спосіб изодепарафинизации дизельних дистилятів з його використанням

Винахід відноситься до галузі нафтопереробки, а саме розробки каталізатора і способу изодепарафинизации дизельних дистилятів з метою отримання дизельних палив зимових і арктичного сортів. Каталізатор включає суміш висококремнеземних цеолітів, гидрируются перехідні метали: нікель, вольфрам та/або молібден, сполучна і додатково містить промотор - оксид бору або оксид фосфору, або їх суміш. В якості суміші висококремнеземних цеолітів містить потрійну суміш з цеолітів: широкопористого фожазита-ультрастабильного USY, среднепористого ZSM-12 або ZSM-22, а також пентасила ЦВН або ZSM-11, при вмісті кислотних центрів в цеолітах в діапазоні 350-1030 мкмоль/г, в якості сполучного містить оксид алюмінію. Каталізатор має наступний склад, % мас.: суміш цеолітів (кислотний компонент) 60,0-80,0; гидрируются метали 6,0-20,0; промотор 0,5-4,0; оксид алюмінію до 100,0. Заявлений спосіб изодепарафинизации дизельних дистилятів з використанням розробленого каталізатора, в якості дизельних дистилятів використовують гідроочищені прямогонного дизельні дистиляти, процес проводять при температурі 250-400°С, тиск 2-5 МПа, об'ємної швидкості подачі сировини 2-4 год-1, при співвідношенні H2/сировина, рівне�здобуде благородні метали), і спосіб изодепарафинизации з його використанням дозволяють отримувати низкозастивающие дизельні палива зимових і арктичних сортів з високим виходом цільового продукту (92-94%). 2 н. і 3 з.п. ф-ли, 4 табл., 4 пр.

Спосіб гидрообработки рафінатів масляних фракцій у присутності системи каталізаторів

Винахід відноситься до способу гидрообработки рафінатів масляних фракцій у присутності системи каталізаторів з подальшою депарафинизацией розчинником продукту. Дана система каталізаторів містить оксиди нікелю, кобальту, молібдену, вольфраму, алюмінію. При цьому гидрообработку масляних рафінатів ведуть шляхом контактування сировини на першій ступені з каталізатором при вмісті компонентів, мас.%: оксид нікелю - 3,2-5,1; оксид вольфраму - 20,0-31,5; оксид фосфору - 0,5-0,8; оксид алюмінію - до 100; на другій ступені - продуктів першої сходинки з каталізатором при вмісті компонентів, мас.%: оксид кобальту - 5,0; оксид молібдену - 19,0; оксид фосфору - 0,8; оксид алюмінію - до 100. Об'ємне співвідношення каталізаторів першого і другого ступенів становить 1:1-1:11, а умови роботи на щаблях наступні: температура 300-390°С, тиск 4,0-5,0 МПа, об'ємна швидкість подачі сировини (ОСПЗ) 0,5-2,0 год-1, кратність циркуляції водородсодержащего газу (Кц) 500-1000 нм3/м3 сировини. Пропонований спосіб дозволяє поліпшити якість депарафинированних базових масел за змістом сірки і насичених вуглеводнів. 2 табл., 6 пр.

Гидрообработка сировини з інтервалом температур кипіння газойлю

Винахід відноситься до способу обробки вуглеводневої сировини, що включає: змішування мінерального вуглеводневої сировини, має температуру кипіння Т5 щонайменше приблизно 340°С і вміст сірки від 200 до 20000 wppm (мас. частин на мільйон), з вихідним потоком стадії конверсії, мають вміст сірки приблизно 50 wppm або менше, з отриманням змішаного вуглеводневої сировини; гідроочищення змішаного вуглеводневої сировини на стадії гідроочищення шляхом обробки змішаного вуглеводневої сировини каталізатором гідроочищення при умовах гідроочищення, що включають температуру від 260°С (500°F) до 427°С (800°F), загальний тиск від 3,4 МПа хат. (500 фунт/кв. дюйм хат.) до 20,7 МПа хат. (3000 фунт/кв. дюйм хат.) і годинну об'ємну швидкість рідини (ЧОСЖ) від 0,3 год-1 до 5,0 год-1, з отриманням гідроочищені вихідного потоку з вмістом сірки приблизно 50 wppm або менше; поділ на фракції гідроочищені вихідного потоку з отриманням щонайменше гасової фракції з вмістом сірки приблизно 10 wppm або менше, дизельної фракції з вмістом сірки приблизно 20 wppm або менше і нижній фракції, яка має температуру кипіння Т5 щонайменше 355°С; причому профіль температури кипіння гідроочищені вихідного потоку соотвствующего температурі кипіння Т5 нижній фракції, і конверсію частини нижньої фракції на стадії конверсії шляхом обробки каталізатором депарафінізації при умовах конверсії, що включають температуру від 200°С до 450°С, загальний тиск від 0,5 МПа хат. (5 бар хат.) до 30 МПа хат. (300 бар хат.) і ЧОСЖ від 0,05 год-1 до 10 год-1, з отриманням вихідного потоку стадії конверсії. Спосіб дозволяє отримати дизельне паливо з низьким змістом сірки. 12 з.п. ф-ли, 4 іл., 8 табл., 2 пр.

Спосіб гидроконверсии в стаціонарному шарі сирої нафти після відбору з неї легких фракцій або без відбору за допомогою взаємозамінних реакторів для виробництва попередньо очищеної синтетичної сирої нафти

Винахід відноситься до очищення і конверсії в стаціонарному шарі важкої нафти. Винахід стосується способу попередньої очистки і гидроконверсии вуглеводневої сировини у вигляді важкої сирої нафти, що містить, щонайменше, 0,5% мас. асфальтенів і більше 10 вагу. ч/млн металів (нікелю та/або ванадію), для отримання попередньо очищеної синтетичної нафти сирої, в якому зазначене сировина надходить у секцію гидродеметаллизации, що містить, щонайменше, 2 взаємозамінні реакційні зони, потім, щонайменше, частина деметаллизованного эфлюента піддають гидрокрекингу в секції гідрокрекінгу, і в якому в секціях гидродеметаллизации і гидродесульфурации застосовують спеціальну каталітичну систему. Технічний результат - очищення нафти, що включає скорочення кількості металів, сірки, азоту й інших домішок, доведення робочого циклу як мінімум до 12 місяців. 11 з.п. ф-ли, 1 іл.

Способи і каталізатори для видалення кисню з піролізного масла, виробленого з біомаси

Винахід відноситься до способів для виробництва біопалива, більше конкретно до способів для виробництва піролізного масла з низьким вмістом кисню. Спосіб включає в себе стадію контактування піролізного масла, виробленого з біомаси, з першим каталізатором видалення кисню в присутності водню в перше, заздалегідь встановлених умовах гідроочищення з утворенням першого витікаючого потоку піролізного олії, з низьким вмістом кисню. Перший каталізатор видалення кисню містить нейтральний каталітичний носій, нікель, кобальт і молібден. Перший каталізатор видалення кисню містить нікель в кількості від 0,1 до 1,5 мас.%, у перерахунку на оксид. Заявлений також варіант способу. Технічний результат - розширення асортименту способів видалення кисню.2 н. і 8 з.п.ф-ли,1 іл.

Спосіб гідроочищення вуглеводневої сировини

Винахід відноситься до способу гідроочищення вуглеводневої сировини з одержанням продуктів з низьким вмістом сірки. Винахід стосується способу гідроочищення, в якому здійснюють перетворення вуглеводневої сировини з високим вмістом сірки при температурі 340-375°C, тиск 3,5-6,0 МПа, масовій витраті сировини 1,0-1,5 год-1, об'ємному відношенні водень/сировина 300-500 м3/м3 у присутності гетерогенного каталізатора, що містить кобальт, нікель і молібден у формі біметалічних комплексних сполук [Co(H2O)x(L)y]2[Mo4O11(C6H5O7)2] і [Ni(H2O)x(L)y]2[Mo4O11(C6H5O7)2], де L - частково депротонированная форма лимонної кислоти C6H6O7; x=0 або 2; y=0 або 1; кремній у формі аморфного алюмосилікату, алюміній у формі γ-Al2O3 і аморфного алюмосилікату, при цьому компоненти містяться в наступних концентраціях, мас.%: сумарно [Co(H2O)x(L)y]2[Mo4O11(C6H5O7)2] і [Ni(H2O)x(L)y]2[Mo4O11(C6H5O7)2] - 24,5-39,0; в тому числі [Co(H2O)x(L)y]2[Mo4O11(C6H5O7)2] - 6,2-29,5; [Ni(H2O)x(L)y]2[Mo4O11(C6H5O7)2] - 6,2-29,5; аморфний алюмосилікат - 5,9-37,8; γ-Al2O3 - інше, що відповідає змісту в прожареному при 550°C каталізаторі, мас.%: MoO3 - 14,0-24,0; сумарно CoO+NiO - 3,6-6,0; в тому числі CoO - 0,9-4,5; NiO - 0,9-4,5; аморфний алюмосилікат - 6,7-42,0; Al2O3 - інше. Технічний результат - отримання нафтопродуктів з низьким залишковим вмістом сірки при гидроочя Мо, Co, Ni і аморфний алюмосилікат. 4 з.п. ф-ли, 1 табл., 8 пр.
Винахід відноситься до каталізаторів гідроочищення вуглеводневої сировини з одержанням продуктів з низьким вмістом сірки. Описаний каталізатор, що включає в свій склад кобальт, нікель, молібден, алюміній і кремній, при цьому кобальт, нікель і молібден містяться у формі біметалічних комплексних сполук [Co(H2O)х(L)y]2[Mo4O11(C6H5O7)2] і [Ni(H2O)х(L)y]2[Mo4O11(C6H5O7)2], де L - частково депротонированная форма лимонної кислоти C6H6O7; x=0 або 2; y=0 або 1; кремній у формі аморфного алюмосилікату, алюміній у формі γ-Al2O3 і аморфного алюмосилікату. Компоненти в каталізаторі містяться в наступних концентраціях, мас.%: сумарно [Co(H2O)x(L)y]2[Mo4O11(C6H5O7)2] і [Ni(H2O)x(L)y]2[Mo4O11(C6H5O7)2] - 24,5-39,0; в тому числі [Co(H2O)x(L)y]2[Mo4O11(C6H5O7)2] - 6,2-29,5; [Co(H2O)x(L)y]2[Mo4O11(C6H5O7)2] - 6,2-29,5; аморфний алюмосилікат - 5,9-37,8; γ-Al2O3 - інше, що відповідає змісту в прожареному при 550°С каталізаторі, мас.%: MoO3 - 14,0-24,0; сумарно CoO+NiO - 3,6-6,0; в тому числі CoO - 0,9-4,5; NiO - 0,9-4,5; аморфний алюмосилікат - 6,7-42,0; Al2O3 - інше. Технічний результат - отримання каталізатора, що має максимальну активність в цільових реакціях, що протікають при гідроочистці вуглеводневої сировини. 3 з.п. ф-ли, 3 табл., 8 пр.
Винахід відноситься до способу приготування каталізатора гідроочищення вуглеводневої сировини, який включає в свій склад кобальт, нікель, молібден, алюміній і кремній. При цьому на носій, що містить оксид алюмінію і аморфний алюмосилікат, наносять одночасно два біметалічних комплексні сполуки [Co(H2O)x(L)y]2[Mo4O11(C6H5O7)2] і [Ni(H2O)x(L)y]2[Mo4O11(C6H5O7)2], де L - частково депротонированная форма лимонної кислоти C6H6O7; x=0 або 2; y=0 або 1. Далі каталізатор сушать і отримують каталізатор, що містить компоненти в наступних концентраціях, мас.%: сумарно [Co(H2O)x(L)y]2[Mo4O11(C6H5O7)2] і [Ni(H2O)x(L)y]2[Mo4O11(C6H5O7)2] - 24,5-39,0; в тому числі [Co(H2O)x(L)y]2[Mo4O11(C6H5O7)2] - 6,2-29,5; [Ni(H2O)x(L)y]2[Mo4O11(C6H5O7)2] - 6,2-29,5; аморфний алюмосилікат - 5,9-37,8; γ-Al2O3 - інше. Це відповідає змісту в прожареному при 550°C каталізаторі, мас.%: MoO3 - 14,0-24,0; сумарно CoO+NiO - 3,6-6,0; в тому числі СоО - 0,9-4,5; NiO - 0,9-4,5; аморфний алюмосилікат - 6,7-42,0; Al2O3 - інше. Пропонований спосіб дозволяє отримувати каталізатор, який має максимальну активність в цільових реакціях, що протікають при гідроочистці вуглеводневої сировини, та забезпечує отримання нафтопродуктів з низьким вмістом сірки. 6 з.п. ф-ли, 1 табл., 8 пр.
Винахід відноситься до способу приготування каталізатора для глибокої гідроочищення нафтових фракцій. Даний спосіб включає просочення оксидно-алюмінієвого носія розчином сполук металів VIII і VI груп при pH просочувального розчину 1,5-5,0, вакуумування носія перед контактом його з просочувальним розчином, використання препарату при підвищених температурах. При цьому в якості вихідних сполук для приготування просочувального розчину використовуються натрієві солі Mo і одного з модифікаторів X групи (B, P, Si, V, Zn, Ge, Sn), що розчиняються у воді у мольному співвідношенні Mo/X=12/1, після чого розчин пропускається через колону з катіонітом у Н+-формі і у нього додають ацетат Co або Ni. Пропонований спосіб дозволяє отримувати каталізатори, що володіють підвищеною активністю і селективністю по відношенню до реакцій гидродесульфуризации, гидродеазотирования, гідрування олефінів і ароматичних сполук. 1 з.п. ф-ли, 5 табл., 11 пр.

Спосіб отримання каталізатора на основі ceo2-snо2на стеклотканном носії

Винахід відноситься до способу отримання каталізатора на основі CeO2-SnО2 на стеклотканном носії. Даний спосіб включає підготовку носія шляхом термічної обробки при 500°С, нанесення спиртового плівкоутворювальної розчину методом витягування зі швидкістю 100 мм/хв, сушку при 60°С 1 год і відпал при 750°С 4 ч. При цьому плівкоутворюючих розчин наноситься на стеклотканний носій методом просочення з подальшою сушкою при 60°С 1 год і відпалом при 600-750°З 1 ч. Отриманий у вигляді полотна каталізатор на виході обрізається згідно з формою реактора і упаковується шарами під кутом 20-30°, формуючи структуру сот, при наступному співвідношенні компонентів в плівкоутворювальній розчині, мас.%: Се(NO3)3·6H2O - від 6,0 до 12,0, SnCl4·5H2O - від 16,6 до 22,3, С6Н4ОНСООН - від 9,1 до 10,0, 96%-вий по масі С2Н5ОН - інше. Пропонований спосіб дозволяє отримувати каталізатори, що характеризуються високою проникністю потоку газової суміші. 2 іл., 4 пр.

Спосіб отримання стійкого до дезактивації каталізатора для селективного каталітичного відновлення nox

Даний винахід відноситься до способу отримання каталізатора для селективного каталітичного відновлення NOx в топковому газі, який містить лужний метал, з використанням аміаку в якості відновлюючого агента, причому каталізатор містить поверхню з каталітично активними центрами кислот Бренстеда або Льюїса, причому поверхня, щонайменше, частково покрита покриттям, що містить, принаймні, один оксид металу, причому цей спосіб включає надання носія, імпрегнування носія першим водним розчином, що містить ванадієвий компонент, сушіння та прожарювання імпрегнованого носія, покриття імпрегнованого носія другий водною суспензією, що містить, щонайменше, один оксид основного металу, який представляє собою MgO, і сушіння та прожарювання покритого носія другий раз. Технічний результат полягає в отриманні каталізатора з поліпшеною стійкістю до отруєння лужними металами. 6 з.п. ф-ли, 6 іл., 4 пр.

Каталізатор парової конверсії вуглеводнів та спосіб його одержання

Винахід відноситься до галузі хімії та хімічної технології, а саме, до процесів переробки газоподібного вуглеводневої сировини і отримання технічного водню для хімічної, металургійної, автомобільної, авіаційної та інших галузей промисловості, наукових досліджень, точного машинобудування, приладобудування, синтезу матеріалів для мікроелектроніки, вихідної сировини для водневої енергетики і живлення паливних елементів і т. д. методом парової каталітичної конверсії вуглеводнів (метану). Запропоновано каталізатор парової конверсії вуглеводнів наступного складу (% об.): оксид нікелю - 10-70, оксид цирконію - 30-90, до 10% об. порошку карбонільного нікелю та/або до 10% об. порошку ніхрому марки ПХ20Н80. Запропоновано спосіб одержання каталізатора, при якому з порошків оксидів нікелю NiO і цирконію Zr2O, відповідно, виділяють фракції 30-100 мкм, змішують їх в заданому об'ємному співвідношенні, додають порошок карбонільного нікелю та/або порошок ніхрому марки ПХ20Н80, потім піддають конгломерації і здійснюють плазмове напилення отриманої суміші на заздалегідь підготовлену загрунтовану порошком металевого нікелю та/або ніхрому поверхню. Технічний результат - підвищений

Спосіб виготовлення стільникового керамічного блоку для каталітичного нейтралізатора відпрацьованих газів двигуна внутрішнього згоряння та спосіб нанесення підкладки на стільниковий керамічний блок для каталітичного нейтралізатора вихлопних газів

Винахід відноситься до способу виготовлення стільникового керамічного блоку для каталітичного нейтралізатора вихлопних газів, у відповідності з яким на керамічний блок з основного матеріалу наносять підстильний зв'язуючий шар, що містить силікат натрію Na2O(SiO2)n або силікат калію K2O(SiO2)n, або їх суміш, поверх якого формують, як мінімум, один шар підкладки для нанесення каталізатора, що містить нанодисперсную окис гідроокису алюмінію (бемит), для чого наносять на другу заготівлю шар суспензії, що містить нанодисперсную окис гідроокису алюмінію, просушують заготовки з нанесеним шаром суспензії, після чого прожарюють заготівлю стільникового керамічного блоку з нанесеним матеріалом підкладки і отримують таким чином стільниковий керамічний блок для каталітичного нейтралізатора вихлопних газів. Додатково пропонується також спосіб нанесення підкладки на стільниковий керамічний блок для каталітичного нейтралізатора вихлопних газів, що використовує цю технологію. Технічний результат полягає в поліпшенні проходження газового потоку крізь пори і канали субстрату, збільшення і оптимізації перебігу процесу каталітичної нейтралізації речовин в відпрацювати�

Каталізатор для використання при гидрообработке, що містить метали viii і vib груп, і спосіб отримання з оцтовою кислотою і диалкил(с1-с4)сукцинатом

Винахід відноситься до каталізатора гидрообработки вуглеводневої сировини. Цей каталізатор містить аморфний носій на основі оксиду алюмінію, фосфор, щонайменше один диалкил(C1-C4)сукцинат, оцтову кислоту і функціональну групу з гидрирующей/дегидрирующей здатністю, що містить принаймні один елемент групи VIB і щонайменше один елемент VIII групи, вибраний з кобальту та/або нікелю. При цьому в спектрі комбінаційного розсіяння зазначеного каталізатора присутні характеристичні смуги щонайменше одного гетерополианиона Кеггіна в області 990 і/або 974 см-1, характеристичні смуги зазначеного сукцинату і основна характеристична смуга оцтової кислоти в області 896 см-1. Пропонований каталізатор володіє підвищеною активністю в процесах гидрообработки за рахунок синергічної дії комбінації оцтової кислоти і диметилсукцината. Винахід відноситься до способу отримання такого каталізатора і каталізатору, отриманого цим способом, а також способом гидрообработки вуглеводневої сировини у присутності такого каталізатора. 4 н. і 20 з.п. ф-ли, 2 іл., 5 табл., 12 пр.

Палладийсодержащий каталізатор гідрування та спосіб його одержання

Винахід відноситься до каталітичних хімічних процесів, а саме до реакцій гідрування неграничних вуглеводнів і ароматичних нітросполук. Завданням винаходу є створення паладійвмісного каталізатора гідрування, в якому частинки паладію мають нанометровий розмір і рівномірно розподілені на поверхні носія. Поставлена задача вирішується використанням в якості носія функционализированного этилендиамином оксиду графіту. Описаний спосіб приготування паладійвмісного каталізатора гідрування шляхом нанесення солі двовалентного паладію (PdCl2) на вуглецевий наноматеріал з подальшим відновленням до нольвалентного паладію боргідрідом натрію в атмосфері водню відрізняється тим, що в якості вуглецевого наноматеріалу використовують модифікований этилендиамином оксид графіту, одержуваний кип'ятінням суспензії оксиду графіту в бутанол-1 в присутності надлишку етилендіаміну. Зміст паладію в каталізаторі становить 4.8-5 вагу.%. Каталізатор є стабільним при стандартних умовах і не втрачає активності при тривалому зберіганні на повітрі, а також зберігає активність при проведенні багаторазових циклів гидрирова�

Каталізатори

Запропоновано спосіб отримання попередника каталізатора. Спосіб отримання попередника каталізатора включає: отримання суспензії, що включає рідина-носій, розчинну сіль металу, частинки нерозчинної неорганічної солі металу і частинки та/або один або більше тел попередньо сформованих носіїв каталізатора, з осадження металу з нерозчинної солі металу на частинках носія за рахунок хемосорбції, і з осадженням металу з розчинної солі металу всередині і/або на частинках носія за рахунок просочення, при цьому хемосорбція і просочення здійснюються одночасно, і метали в нерозчинній неорганічної солі металу і розчинної солі металу є одними й тими ж, і являють собою або З Ni, і при цьому зазначений метал є активним компонентом каталізатора з утворенням обробленого носія каталізатора, і видалення рідини-носія з суспензії з отриманням висушеного обробленого носія каталізатора, який або безпосередньо являє собою попередник каталізатора, або необов'язково піддається прожаренню для отримання попередника каталізатора. Заявлений також спосіб одержання каталізатора, спосіб синтезу угие потрібної дисперсії з високим навантаженням на міцному носії. 4 н. і 10 з.п. ф-ли, 1 табл., 4 іл., 23 пр.

Каталізатор синтезу аміаку і спосіб синтезу аміаку

Винахід відноситься до каталізатора синтезу аміаку. Цей каталізатор являє собою нанесений металевий каталізатор, який нанесений на з'єднання майенитового типу, що містить електрони провідності в концентрації 1015 см-3 або більше і служить носієм для каталізатора синтезу аміаку. Винахід відноситься до способу отримання такого каталізатора і способу синтезу аміаку з його використанням. Пропонований каталізатор дозволяє синтезувати аміак з високою ефективністю в м'яких умовах. 3 н. і 4 з.п. ф-ли, 1 іл., 4 табл., 11 пр.

Спосіб приготування нанесених каталізаторів методом імпульсного поверхневого термосинтеза

Винахід відноситься до способу приготування нанесених каталізаторів методом імпульсного поверхневого термосинтеза активного компонента з попередників, що представляють собою взаємодіють при підвищеній температурі окисники і відновники, що перебувають або в різних сполученнях, або в одному, які наносять на носій з їх розчинів, розплавів чи суспензій з наступним сушінням. Запропонований спосіб включає переміщення носія з нанесеними на нього попередниками активного компоненту через високотемпературну зону з температурою не нижче 200оС зі швидкістю, що забезпечує зростання його температури не менше 10оС в хвилину. Даний спосіб дозволяє отримувати каталізатори з високою активністю, а також забезпечує легкий і надійний регульованість процесу приготування. 3 з.п. ф-ли, 1 табл., 6 пр.

Монолітний каталізатор і його застосування

Винахід відноситься до застосування каталізатора, що містить моноліт і шар каталізатора, для дегидрогенизации алканів до алкенів або ароматизації при дегидрогенизации. При цьому моноліт складається з каталітично інертного матеріалу з площею поверхні за БЕТ <10 м2/г, а шар каталізатора, який нанесений на моноліт, містить на матеріалі оксидного носія платину і олово та/або реній і при необхідності інші метали, товщина шару каталізатора становить від 5 до 500 мікрон. Крім того, сервіс об'ємна швидкість подачі газу становить від 500 до 2000 год-1. Винахід відноситься до способів дегидрогенизации алканів до алкенів і ароматизації при дегидрогенизации із застосуванням певного вище каталізатора. Пропоноване застосування каталізатора забезпечує високі конверсії, об'ємні продуктивності та селективності. 3 н. і 11 з.п. ф-ли, 13 табл., 25 пр.
Up!