Спосіб дозування відновника на основі сечовини в потік відпрацьованого газу

 

Даний винахід відноситься до способу дозування відновника на основі сечовини (наприклад, водний розчин сечовини) в потік відпрацьованого газу, що утворюється в двигуні внутрішнього згоряння і направляється в систему очищення (наприклад, пристрій типу SCR або SCRT). Спосіб згідно винаходу дозволяє поліпшити змішування відновника з потоком відпрацьованого газу і, отже, поліпшити ефективність каталізатора пристрої очищення.

Рівень техніки

В області двигунів внутрішнього згоряння, зокрема дизельних двигунів, з турбонаддувом або без нього відома проблема утворення оксидів азоту під час згорання. Оксиди азоту виводяться разом з відпрацьованими газами двигуна і є одним з основних забруднюючих речовин. Для зменшення емісії оксидів азоту приблизно на 90% були розроблені пристрої селективної каталітичної нейтралізації (пристрій CSR). В залежності від конкретних норм на емісію ці системи можуть бути оснащені фільтром сажі (система SCRT).

Робота пристрою SCR або SCRT заснована на реакції, якій сприяє відповідний каталізатор, між оксидами азоту у відпрацьованих газах та аміаком, спеціально запровадженню�исвобождать аміак при відповідних температурних умовах або під дією спеціальних каталізаторів. Кращим джерелом зазвичай є сечовина у водному розчині, наприклад між 10 і 60 вагу.%, з якої аміак отримують шляхом гідролізу.

Сечовина, як правило, розповсюджується у дозуючому модулі, який розташований вище по потоку щодо системи SCR-SCRT. На фіг.1 і фіг.2 показані приклади звичайних конструкцій для дозуючого модуля. Зокрема, на фіг.1 показаний ділянку лінії обробки відпрацьованого газу, що включає в себе каталізатор типу SCR, дозуючий модуль і змішувач, розташований між дозуючим модулем і каталізатором SCR. Змішувач сприяє змішуванню і покращує його. Потік відпрацьованого газу, що надходить від двигуна, вводиться в дозуючий модуль уздовж його осі, і розчин сечовини впорскується у відпрацьований газ допомогою інжектора, розташованого на осі корпусу дозуючого модуля. У відомому рішенні, показаному на фіг.2, замість цього водний розчин сечовини вводиться в дозуючий модуль допомогою інжектора, який нахилений відносно напрямку потоку відпрацьованого газу. Іншими словами, у рішенні згідно фіг.2 відновник впорскується збоку з ділянки стінки корпусу дозуючого модуля. На фіг.1 також наведені хімічні реакції з восстанотвом його впорскування починається випаровування води згідно реакції:

(NH2)2CO[водний розчин]→(NH2)2CO[тверда фаза]+ 6,9 H2O[газова фаза]

Після випаровування води починається розкладання сечовини згідно реакції:

(NH2)2CO[тверда фаза]→NH3[газова фаза]+HNCO[газова фаза]

HNCO[газова фаза]+H2O→NH3[газова фаза]+CO2[газова фаза]

Було виявлено, що способи впорскування, пропоновані рішеннями згідно фіг.1 і фіг.2, мають безліч недоліків. Зокрема, ці способи не забезпечують можливість повного розкладання сечовини (реакції для етапу 3 на фіг.1) і рівномірного змішування аміаку (NH3[газова фаза]) з відпрацьованим газом (CO2[газова фаза]). Нерівномірне змішування несприятливим чином зменшує ефективність системи SCR.

У рішенні, показаному на фіг.1, неповне розкладання сечовини обумовлено тим, що розмір розпилюються крапель визначається характеристиками форсунки, і що потік відпрацьованого газу вводиться вздовж осі всередину корпусу дозуючого модуля. Отже, після розпилення (етап 1) не відбувається ніякого додаткового розбиття крапель. Між тим, у вирішенні згідно фіг.2 асиметрична установка інжектора веде до неоднородному розподілу распиленвания оксидів азоту.

Також необхідно відзначити, що розкладання водного розчину сечовини може призвести до утворення інших продуктів, зокрема изоциановой кислоти. Це дуже хімічно активне з'єднання, яке прагне до утворення рідинних опадів, таких як рідинні плівки, або твердих опадів на різних частинах системи випуску відпрацьованого газу (наприклад, труби, дефлектори, система SCR-SCRT). Це обумовлено контактом розчину реагуючої речовини з холодними поверхнями, такими як, наприклад, стінки корпусу дозуючого модуля і стінки труби для випуску відпрацьованого газу.

Конструкції, представлені на фіг.1 і фіг.2, а також інші відомі конструкції демонструють проблематичне сильна взаємодія струменя розпиленого речовини і стінок. Отже, відомі рішення не дозволяють уникнути утворення рідинних опадів на бічних стінках корпусу дозуючого модуля.

Сутність винаходу

Тому основною метою цього винаходу є створення способу дозування відновника в потік відпрацьованого газу, що утворюється в двигуні внутрішнього згоряння і направляється в систему очищення, який дозволяє подолати наведені вище проб�ія відновника в потік відпрацьованого газу, який забезпечує можливість повного розкладання сечовини і рівномірного змішування аміаку з відпрацьованим газом.

Іншою метою цього винаходу є створення способу дозування відновника в потік відпрацьованого газу, який виключає взаємодію нижче по потоку щодо позиції впорскування між відновником і холодними стінками системи випуску відпрацьованого газу (наприклад, стінки дозуючого модуля, стінки труби для випуску відпрацьованого газу, стінки системи очищення).

Не останньою метою справжнього винаходу є створення способу, який є дуже надійним і відносно легким для реалізації при конкурентоспроможних витратах.

Ці та інші цілі досягаються способом, описаним у формулі винаходу, яка утворює невід'ємну частину цього опису. Зокрема, у відповідності зі способом згідно винаходу відпрацьований газ подається в корпус дозуючого модуля, який продовжується вздовж поздовжньої осі. Зокрема, відпрацьований газ подається за допомогою освіти кільцевої вхідний струменя, яка нахилена відносно осі дозуючого модуля. Крім того, у відповідності зі способом згідно винаходу �орме відновника на основі сечовини, яка переважно соосна зазначеної осі корпусу.

Короткий опис креслень

Винахід стане цілком зрозуміло з подальшого докладного опису, яке не обмежує винахід і наводиться тільки в якості прикладу, з посиланням на додані креслення.

Фіг.1 і фіг.2 - показують звичайні конструкції дозуючого корпусу, що використовуються для дозування відновника на основі сечовини в дозуючому модулі, через який проходить потік відпрацьованого газу.

Фіг.3 і фіг.4 - показують першу конструкцію для дозуючого модуля, яка дозволяє реалізувати спосіб згідно винаходу.

Фіг.5 - показує другу конструкцію для дозуючого модуля, яка дозволяє реалізувати спосіб згідно винаходу.

Детальний опис винаходу

Даний винахід відноситься до способу дозування відновника на основі сечовини в потік відпрацьованого газу, що утворюється в двигуні внутрішнього згоряння, наприклад дизельному двигуні. У контексті цього винаходу під терміном «відновник на основі сечовини» розуміється розчин на основі сечовини, наприклад водний розчин сечовини, здатний до утворення аміаку при вприскивани�p>Спосіб згідно винаходу включає в себе перший етап забезпечення дозуючого модуля 20, має дозуючий корпус 20, який продовжується вздовж осі Х (також званої поздовжня вісь Х). В цьому відношенні на фіг.3 показана система випуску відпрацьованого газу двигуна внутрішнього згоряння, що включає в себе трубу 4 для випуску відпрацьованого газу і дозуючий модуль 20, який розташований вище по потоку щодо змішувача 25. Останній, у свою чергу, розташований вище по потоку щодо каталітичного 30 пристрою, такого як, наприклад, пристрій SCR або SCRT. Як показано на кресленні, дозуючий корпус 20 може бути частиною труби 4 для випуску відпрацьованого газу і може мати переважно круглий поперечний переріз. У контексті цього винаходу під терміном «поперечний переріз» розуміється переріз, перпендикулярний осі Х корпусу 20.

У відповідності зі способом згідно винаходу потік відпрацьованого газу, що надходить від двигуна, подається в зазначений дозуючий корпус 20 допомогою освіти кільцевої вхідний струменя (позначеної AJ), яка нахилена відносно осі Х. Іншими словами, відпрацьований газ вводиться кільцеподібно в корпус дозуючого м�однієї потік відпрацьованого газу має радіальну складову, перпендикулярно поздовжньої осі Х, і осьову складову, паралельну його поздовжньої осі.

Спосіб згідно винаходу також пропонує для дозування зазначеного відновника на основі сечовини освіта струменя розпиленого формі відновника на основі сечовини (позначена UWS), яка розпилюється всередині дозуючого корпусу 20 і переважно співвісно осі Х корпусу. Більш детально, відновник розпорошується за допомогою інжекторних засобів таким чином, що розчин конуса струменя UWS в розпорошеною формі падає на напрям Y входу кільцевої вхідний струменя AJ відпрацьованого газу.

Як показано на фіг.3 і фіг.4, струмінь UWS в розпорошеною формі відновника на основі сечовини утворена таким чином, що кут розчину на стиск струменя розпиленого формі звернений до кута між напрямком Y входу зазначеної кільцевої струменя AJ і віссю Х зазначеного корпусу 20.

На фіг.4 показана докладно кільцева область дозуючого корпусу 20, в якій розпилений відновник змішується з кільцевої вхідний струменем AJ. В цій галузі виникає сильна турбулентність. Турбулентність збільшує випаровування крапель відновника на основі сечовини і, отже, збільшує подальше ра�чись знову до фіг.4, кільцева вхідні струмінь AJ дає можливість запобігти потраплянню крапель струменя розпиленого формі на бічні стінки 20В корпусу 20 дозуючого модуля. Дійсно, краплі струменя розпиленого формі, направляються в напрямку бічних стінок 20В, відхиляються всередину дозуючого корпусу 20 за рахунок спрямування Y входу кільцевої вхідний струменя AJ. Таким чином, краплі струменя розпиленого формі можуть бути направлені в центральну область (позначену CS) дозуючого корпусу 20, без контакту з бічними стінками 20В. На фіг.4 зазначена центральна область CS показана схематично штриховими лініями L1. Діаметральний розмір (позначений D1) центральної області CS залежить від швидкості входу кільцевої струменя AJ.

Як показано на фіг.4, кільцева струмінь AJ переважно подається за допомогою кільцевого вхідного отвору 9, сообщающегося з дозуючим корпусом 20 поряд з торцевою стінкою поперечної 18. Засоби для впорскування переважно містять форсунку 55, розміщену в центрі торцевої стінки 18. Згідно винаходу вхідні струмінь AJ нахилена відносно поздовжньої осі Х дозуючого корпусу 20 на кут α, що знаходиться в діапазоні від 30 до 150 градусів. Зокрема, дуже значні результати наблюдалЂановителя має полуконус з кутом β розчину в діапазоні між 5 і 40 градусами.

На фіг.5 показана альтернативна конструкція дозуючого модуля, в якій кільцева вхідні струмінь AJ нахилена відносно поздовжньої осі Х дозуючого корпусу 20 на кут більше 90 градусів. Зокрема, було виявлено, що ця конструкція виключає опади поблизу форсунки 55, що є перевагою.

Було показано, що даний винахід досягає визначені вище цілі. Більш детально було показано, що спосіб дозування відновника на основі сечовини забезпечує можливість повного розкладання і рівномірного змішування аміаку з відпрацьованим газом. Крім того, спосіб також виключає утворення рідинного осаду на внутрішній поверхні дозуючого корпусу і трубки для випуску відпрацьованого газу.

Безліч змін, модифікацій, варіантів та інших областей використання та застосування цього винаходу будуть очевидні фахівцям у цій галузі техніки після розгляду додаються опису і креслень, які розкривають кращі варіанти здійснення винаходу. Винахід включає в себе всі ці зміни, модифікації, варіанти та інші галузі використання і застосування, які не виходять за межі сутності та обсягу зображе�т у цій галузі техніки може здійснити винахід після вивчення наведеного вище опису.

1. Спосіб дозування відновника на основі сечовини в потік відпрацьованого газу, що утворюється в двигуні внутрішнього згоряння і направляється в систему (30) очищення, що включає в себе етапи:
- забезпечення дозуючого модуля, що має дозуючий корпус (20), який продовжується вздовж осі (Х);
- подання зазначеного потоку відпрацьованого газу в зазначений дозуючий корпус (20); і
- дозування зазначеного відновника на основі сечовини за допомогою освіти, всередині зазначеного дозуючого корпусу (20), струмені (UWS) в розпорошеною формі відновника на основі сечовини,
при цьому потік відпрацьованого газу вводять в зазначений дозуючий корпус (20) кільцеподібно за рахунок утворення осесиметричної кільцевої вхідний струменя (AJ), нахиленої щодо зазначеної осі (X) зазначеного корпусу (20) дозуючого модуля.

2. Спосіб за п. 1, в якому зазначену струмінь (UWS) в розпорошеною формі відновника на основі сечовини утворюють так, щоб вона була співвісної зазначеної осі (Х).

3. Спосіб за п. 1, в якому зазначену струмінь (UWS) в розпорошеною формі відновника на основі сечовини утворюють з допомогою інжекторних засобів, що містять форсунку (55), розташовану всередині зазначеного дозуючого квіни утворюють таким чином, щоб розчин конуса падав на напрям (Y) входу зазначеної кільцевої вхідний струменя (AJ).

5. Спосіб за п. 4, в якому зазначену струмінь (UWS) в розпорошеною формі відновника на основі сечовини утворюють таким чином, що кут (β) розчину полуконуса звернений до кута (α) між напрямком (Y) входу зазначеної кільцевої струменя (AJ) і віссю (Х) зазначеного дозуючого корпусу (20).

6. Спосіб за п. 1, в якому зазначена кільцева вхідні струмінь (AJ) нахилена відносно вказаної осі (Х) зазначеного дозуючого корпусу (20) на кут (α), що знаходиться в діапазоні від 30 до 150 градусів.

7. Спосіб за п. 6, у якому зазначена кільцева вхідні струмінь (AJ) нахилена відносно вказаної осі (Х) зазначеного дозуючого корпусу (20) на кут (α), що знаходиться в діапазоні від 30 до 90 градусів.

8. Спосіб за п. 1, в якому зазначену струмінь у розпорошеною формі відновника на основі сечовини утворюють таким чином, що її кут (β) розчину полуконуса знаходиться в діапазоні від 5 до 40 градусів.

9. Спосіб за п. 1, в якому зазначений відновник на основі сечовини утворюють водним розчином сечовини. 

Схожі патенти:

Пристрій подачі для подачі відновника

Винахід відноситься до пристрою подачі відновника з бака в пристрій очищення відпрацьованих газів (ОГ). Пристрій (1) подання для подачі відновника з бака (2) пристрій (3) очищення відпрацьованих газів (ОГ) для нейтралізації ВГ від двигуна внутрішнього згоряння (4). Пристрій (1) подання містить фланець (8), обмежений, щонайменше, першою стороною (10) і другою стороною (11). Перша сторона (10) і друга сторона (11) розташовані так, щоб бути, щонайменше частково, взаємно протилежними. Фільтр (12), зміщене засіб (13) компенсації тиску льоду та/або гнучке засіб (14) компенсації тиску льоду розташований/розташовані на першій стороні (10). Насос (15), датчик (16) тиску та/або датчик (17) температури розташований/розташовані на другій стороні (11). Технічним результатом винаходу є підвищення надійності, морозостійкості пристрою подачі для відновника. 5 з.п. ф-ли, 16 іл.

Спосіб і пристрій, що відносяться до охолодження дозаторів системи scr

Винахід відноситься до системи SCR для очищення вихлопних газів. Спосіб охолодження дозатора (250) реагенту-відновника, після зупинки потоку вихлопних газів, здійснюється за допомогою подається в нього реагенту-відновника. Спосіб також містить етап роботи подаючого пристрою для подачі вищезазначеного охолоджуючого реагенту-відновника з зменшеною потужністю в порівнянні з функціонуванням в нормальному режимі. Винахід відноситься до комп'ютерного програмного продукту, що містить програмний код (P) для комп'ютера (200; 210) для реалізації способу згідно з винаходом. Винахід відноситься до системи SCR і механічному транспортному засобу, яке обладнане системою SCR. Технічним результатом є більш ефективне охолодження дозатора системи SCR після зупинки потоку вихлопних газів у системі SCR. 5 н. і 12 з.п. ф-ли, 5 іл.

Поліпшене зниження викидів

Винахід відноситься до зниження викидів дизельних двигунів. Система доочистки для дизельного двигуна містить дизельний двигун з випускним колектором і підкладку фільтра, безпосередньо з'єднану з випускним колектором без будь-яких проміжних каталізаторів. Підкладка фільтра на впускний стороні містить каталізатор селективного каталітичного відновлення (SCR), що включає неспекающееся молекулярне сито. Технічним результатом винаходу є підвищення регенерації фільтра. 2 н. і 21 з.п. ф-ли.

Пристрій для очищення відпрацьованого газу

Винахід може бути використано в пристроях для очищення відпрацьованих газів автомобільних двигунів внутрішнього згоряння. Пристрій (1) для очищення відпрацьованого газу (ОГ) має компонент (2) очищення ОГ, який виконаний проточним в напрямку (3) потоку від сторони (4) набігаючого потоку стороні (5) стікає потоку. У напрямку (3) потоку за стороною (5) стікає потоку передбачено пристрій (6) подання для відновника в пристрій (1) для очищення ОГ. Пристрій (6) подання має напрям (7) подання, яке, принаймні, частково проходить протилежно напрямку (3) потоку. Сторона (5) стікає потоку компонента (2) очищення ОГ, щонайменше, частково перекрита пористим шаром (8). Між пристроєм (6) подання і компонентом (2) очищення ОГ є відстань (9), яке вибрано так, що вприскиваемий відновник (10) досягає пористого пласта (8). Пористий пласт (8) містить металеву тканину або металевий нетканий матеріал. Розкрито автомобіль, що має двигун внутрішнього згоряння з пристроєм (1) для очищення ОГ. Технічний результат полягає в спрощенні монтажу пристрою і поліпшення накопичення і розподілу відновника щодо прохідного перерізу по�

Спосіб спостереження і регулювання системи доочистки вихлопних газів

Винахід відноситься до способу регулювання системи доочистки вихлопних газів для двигуна внутрішнього згоряння. Спосіб спостереження і регулювання функціонування системи доочистки вихлопних газів для двигуна внутрішнього згоряння на основі вимірювання сигналу від датчика на величину параметра, що відноситься до оксидам азоту (NOx) у вихлопних газах, що випливають з пристрою очистки вихлопних газів, який становить частину системи доочистки вихлопних газів, з виявленням значень амплітуди видається датчиком сигналу виміру за певний період вимірювання і додаванням відновника до вихлопним газам, що протікає в пристрій очищення вихлопних газів. Спосіб додатково містить: зміна доданого кількості відновника у відповідності із заданим режимом за період вимірювання; виявлення варіацій амплітуди NOx у вихлопних газах після влаштування доочищення вихлопних газів; виявлення і збереження значень додається кількості відновника, коли варіації амплітуди NOx, виявлені у вихлопних газах після влаштування доочищення вихлопних газів, що задовольняють заданим критеріям оптимального регулювання додається кількості. Винахід також оа регулювання дозування відновника для оптимізації функціонування каталітичного нейтралізатора. 2 н. і 23 з.п. ф-ли, 5 іл.

З'єднання один з одним двох пристроїв для обробки відпрацьованого газу

Винахід відноситься до пристрою для обробки відпрацьованих газів у випускному трубопроводі. Структура (1) містить два розташованих один за одним пристрою (2, 3) для очищення відпрацьованого газу (ОГ) у випускному трубопроводі (4). Перше пристрій (2) для очищення ОГ першої часткової областю (5) через щонайменше один опорний елемент (6) з'єднане з другої часткової областю (7) другого пристрою (3) для очищення ОГ. Опорний елемент (6) має противолежащие кінці (9) і на кінцях (9) через приєднувальні точки (8) з'єднаний з відповідно однієї часткової областю (5, 7). Друга часткова область (7) утворена за допомогою металевих компонентів (10), які за допомогою взаємного контактування утворюють контактні поверхні (11). Максимально 20% площі контактних поверхонь (11) мають щонайменше паяні з'єднання (12) або дифузійні з'єднання (13). Технічним результатом винаходу є стійкість до підвищених механічних вимог при експлуатації. 8 з.п. ф-ли, 7 іл.

Спосіб і пристрій, що відносяться до охолодження дозуючих модулів scr-систем

Винахід відноситься до способу, що належить до SCR-систем для очищення вихлопних газів. Спосіб, що відноситься до SCR-систем для очищення вихлопних газів, містить етапи прийняття рішення щодо потреби, після припинення потоку вихлопних газів, охолоджувати дозуючий модуль (250) для відновлюючого агента, який є частиною SCR-системи, за допомогою відновлюючого агента, подається в нього, і прогнозування температурного профілю згаданого дозуючого модуля (250) в якості основи для прийняття рішення щодо згаданої потреби і прогнозування відповідним чином того, досягається або попередньо визначена температура дозуючого модуля (250) після згаданого припинення потоку вихлопних газів. Винахід відноситься також до комп'ютерного програмного продукту, що містить програмний код (P) для комп'ютера (200; 210) для реалізації способу згідно винаходу. Винахід відноситься також до SCR-системи і автомобіля, що оснащується SCR-системою. Технічним результатом винаходу є підвищення ефективності SCR-системи і зниження ризику перегріву дозуючого модуля в SCR-системі після припинення потоку вихлопних газів. 4 н. і 15

Резервуар і бак, обладнані саморегулівним нагрівальним елементом

Винахід відноситься до резервуарів для утримання текучого середовища, обладнаним резистивними елементами. Резервуар для утримання певної кількості текучого середовища в баку. Зазначений резервуар обладнаний першим резистивним елементом (R1), призначеним для нагрівання першій частині зазначеного бака, і другим резистивним елементом (R2), призначеним для нагрівання другий частини зазначеного бака. Зазначений другий резистивний елемент має позитивний температурний коефіцієнт. Зазначений резервуар містить також третій резистивний елемент (R3), призначений для нагрівання зазначеної другий частини зазначеного бака. Зазначений другий резистивний елемент і зазначений перший резистивний елемент утворюють паралельну схему, і зазначений перший резистивний елемент послідовно з'єднаний з зазначеної паралельною схемою. У винаході також розкрито бак для текучого середовища для транспортного засобу, який містить резервуар, і застосування схем в баку для текучого середовища для транспортного засобу. Технічним результатом винаходу є додавання ступеня свободи в конструкцію, що забезпечує кількість енергії, яка розсіюється в різних частинах бака. 3 н. і 6 з.п. ф-ли, 4 і�

Пристрій для забезпечення рідкого відновника для пристрою очищення відпрацьованих газів

Винахід відноситься до пристрою для забезпечення рідкого відновника для пристрою очищення відпрацьованих газів. Пристрій (1) для забезпечення рідкого відновника, має бак (2) із внутрішнім простором (3) і, принаймні, частково розміщений у внутрішньому просторі (3) бака (2) контейнер (4). Контейнер (4) зовні, щонайменше, частково оточений фільтром (5) з площею (6) фільтрування і глибиною (7) фільтрування, а в контейнері (4) знаходиться система (8) подачі, яка виконана для того, щоб подавати відновник з бака (2) через фільтр (5) до місця (9) для прийому відновника. Зберігається в баку (2) відновник перед входженням у внутрішню область контейнера (4), насамперед перед проходженням через добірне отвір (16) в систему (8) подання, спочатку проходить через фільтр (5). Також автомобіль, що містить пристрій (1) для забезпечення рідкого відновника. Технічним результатом винаходу є підвищення надійності подачі рідкого відновника. 2 н. і 7 з.п. ф-ли, 9 іл.

Спосіб, що відноситься до видалення повітря з системи дозування scr-системі і до scr-системі

Винахід відноситься до системи дозування SCR-системі. Спосіб відноситься до SCR-системі, за допомогою якого відновлюючий агент в рідкій формі подається подає пристрій (230), через яке відновлює агент подається в щонайменше одну точку (250) споживання з контейнера (205). Спосіб містить етап, на якому безперервно (s340) визначають тиск (Р) подання, яке забезпечується спеціальним пристроєм (230). Спосіб також містить етап керування (s360) роботою подаючого пристрою (230) на основі змін (Р') тиску (Р) подачі, з метою зменшення небажаного впливу підведення повітря у вхідному пристрої (230). Винахід відноситься також до SCR-системи і автомобіля, що оснащується SCR-системою. Винахід відноситься також до машиночитаемому носія, на якому збережена комп'ютерна програма, що відноситься до SCR-системі. Технічним результатом винаходу є зниження величини небажаних викидів в SCR-системі. 4 н. і 17 з.п. ф-ли, 7 іл.
Up!