Спосіб отримання синтез-газу

 

Винахід відноситься до галузі нафтохімії і більш конкретно до процесу парціального окиснення метану в синтез-газ, суміш водню і монооксиду вуглецю, який відомий як вихідна сировина, наприклад, для синтезу метанолу, диметилового ефіру, вуглеводнів за методом Фішера-Тропша.

Відомий спосіб отримання синтез-газу методом парціального окиснення метану киснем. Реакцію проводять при температурі 800-900°C. Одержуваний синтез-газ складається з водню і монооксиду вуглецю з мольна співвідношенням H2/CO, близьким до 2 (Арутюнов B. C., Крилов О. В. Окислювальні перетворення метану. - М: Наука, 1998).

Недоліком зазначеного способу є вибухонебезпечність процесу внаслідок утворення сумішей метану з киснем, а також висока вартість отримання кисню.

Відомий спосіб отримання синтез-газу (патент US 2665199 A, опубл. 05.01.1954, кл. C01B 3/30, C01B 3/44), згідно з яким синтез-газ одержують з газоподібних вуглеводнів у присутності твердих частинок оксиду металу, що знаходяться в псевдозрідженому стані, в установці, що складається з реактора і регенератора. У реакторі протікає окислення вуглеводнів киснем, що містяться в твердих частинках, в регенераторі відбувається окислення ѻедующие недоліки:

- нерівномірність часу перебування сировини в зоні реакції, в результаті деяка частина сировини піддається надмірному перетворенню до утворення сажі, а інша частина-не досягає повної конверсії;

- середнє фіктивне час перебування сировини в зоні реакції недостатньо мале, щоб забезпечити максимально високу селективність процесу.

Найбільш близьким за технічною сутністю до пропонованого є спосіб отримання синтез-газу, описаний в патенті US 7540893.

Згідно способом, описаному в патенті US 7540893, синтез-газ отримують шляхом парціального окиснення легких вуглеводнів киснем, що містяться в твердих частинках каталізатора (переносника кисню). Переносник кисню являє собою оксид металу або суміш оксидів металів. У способі описується система для виробництва синтез-газу, що включає зону регенерації, в яку подається окислювач для окислення переносником кисню і зону риформінгу, в якій легкі вуглеводні окислюються переносником кисню з утворенням водню і монооксиду вуглецю (синтез-газу).

Однак недоліком описаного способу є застосування в якості окислювача для проведення стадії регенерації переносчи�а і збідненого киснем повітря в якості окислювача веде до зниження продуктивності устаткування, оскільки менше 21% від об'єму повітря, поданого в зону регенерації, може ефективно використовуватися для окислення каталізатора (виходячи з максимального вмісту кисню в повітрі), що призводить до нераціональних енерговитрат на транспорт іншого об'єму (азоту), не бере участь в окисленні каталізатора. Застосування збагаченого киснем повітря веде до додаткових витрат на виділення кисню з повітря, що призводить до подорожчання одержуваного з використанням в якості сировини синтез-газу кінцевого продукту.

Винахід передбачає використання в якості окислювача (кисневмісного агента) діоксиду вуглецю. Застосування CO2призводить до зниження об'ємної витрати кисневмісного агента та отримання додаткової кількості монооксиду вуглецю (і, відповідно, збільшення питомого знімання синтез-газу). Питомою зніманням називається кількість продукту, отримане при здійсненні процесу на каталізаторі певної маси за одиницю часу (Мельников Е. Я. Довідник азотчика. - М: Хімія, 1967, 492 с.).

Завдання винаходу полягає у збільшенні питомого знімання продукту, а також у зниженні енерговитрат на транспорт кисневмісного аг�ї окислювальну конверсію метансодержащего сировини при температурі понад 650°C в реакторі з використанням в якості окислювача мікросферичних або дробленого каталізатора на основі оксидів металів, здатних до багаторазовим окислювально-відновним переходами, і регенерацію відновленого каталізатора шляхом його окислення кисневмісних агентом в регенераторі, з якого регенерований каталізатор надходить в реактор, в якому окислювальну конверсію проводять в сквознопоточном ліфт-реакторі, через який каталізатор безперервно проходить знизу вгору в потоці метансодержащего сировини при часу перебування сировини в зоні реакції 0,1-10 с, потім виходить з реактора відновлений каталізатор відокремлюють від продукту - синтез-газу і направляють в регенератор, де в якості кисневмісних агента використовують діоксид вуглецю, причому окислювальну конверсію метансодержащего сировини і регенерацію відновленого каталізатора проводять паралельно і безперервно.

Окислювальну конверсію переважно проводять при температурі 850-1100°C, найбільш переважно 850°C.

Регенерацію каталізатора переважно проводять у псевдозрідженому, форсованому псевдозрідженому або полусквозном потоці.

Як кисневовмісні агент може бути додатково використаний кисень або повітря шляхом додавання його до діоксиду вуглецю.

Продукт реакції діоксиду Ѿдящим з реактора, для регулювання мольного відносини Н2/З в отриманому синтез-газі.

Також для регулювання мольного відносини Н2/З у синтез-газі в ліфт-реактор додатково подають водяну пару, або діоксид вуглецю, або їх суміш.

Прийнято вважати, що псевдозрідженому шар присутній при швидкостях газового потоку до 0,8 м/с. При швидкостях газу 0,8-1,5 м/с система характеризується станом форсованого псевдозрідженим шару. Системи, в яких переміщення твердих частинок здійснюється при швидкостях газу, що досягають 1,5-3,0 м/с, називаються полусквозним потоком. Швидкості газового потоку вище 3-4 м/с відповідають переміщення твердих частинок в потоці газу в режимі наскрізного потоку (Хаджиєв С. Н. Крекінг нафтових фракцій на цеолитсодержащих каталізаторах. - М: Хімія, 1982, 280 с.].

Реактори, що працюють у двох останніх режимах, називають сквознопоточними (ліфт-реактори).

Процес є безперервним та його проводять у двох просторово розділених апаратах: реакторі і регенераторі. У такій системі «реактор-регенератор» каталізатор по мірі стирання і руйнування виводять із системи у вигляді пилу та заміняють свіжим.

Отриманий синтез-газ і відновлений каталізатор виводять з �осстановленного каталізатора щодо транспортної лінії подають у блок регенерації, де відбувається окислення каталізатора в потоці кисневмісного агента (повітря, кисень). Потім каталізатор відокремлюють від газів регенерації і транспортних ліній знову подають у реактор конверсії, як описано вище.

Процес є безперервним і складається з наступних стадій:

- конверсія вуглеводневої сировини в синтез-газ (з відновленням каталізатора до металевого стану);

- регенерація каталізатора (з окисленням його металевих компонентів).

Стадії окислення і відновлення каталізатора проходять паралельно і безперервно.

Таким чином, здійснюється безперервна циркуляція каталізатора і забезпечується перенесення кисню із зони регенерації в зону реакції, а також зводяться матеріальний і тепловий баланси.

Досягнутий технічний результат полягає:

у підвищенні питомого знімання продукту,

збільшення ефективності каталізатора окислення, що виражається в зниженні енерговитрат на транспорт кисневмісного агента,

у зниженні небезпеки вибуху і загоряння,

можливості регулювання складу синтез-газу.

Наведені нижче приклади ілюструють і пояснюють пропоноване технічне рішення, але жодним чином не огует з микросферическим каталізатором, надходять з регенератора. Каталізатор складається з оксидів нікелю і кобальту, нанесеної на оксид алюмінію і має склад 4,0% NiO+4,3% Co3O4+91,7% Al2O3(мас.%). Каталізатор, підхоплений висхідним потоком метану, рухається по реактору знизу вгору в режимі наскрізного потоку, при цьому відбувається окислення метану киснем, що містяться в каталізаторі, монооксид вуглецю і водень по реакції

СН4+[O]→СО+2Н2

Метан подають з такою швидкістю, щоб підтримувати час перебування сировини в ліфт-реакторі 2,1 с. Температуру в зоні реакції тримають 850°C. Пари продуктів відокремлюють від каталізатора, каталізатор направляють у регенератор. У регенераторі каталізатор піддають окислення повітрям у режимі псевдозрідженим шару. Температуру в зоні регенерації тримають 600°C. Окислений каталізатор з регенератора знову направляють в нижню частину реактора.

Конверсію сировини розраховують як відношення кількості перетвореного сировини до вихідного, виражене в %:

X - конверсія сировини, мас.%;

mf- маса сировини, кг;

mp- маса вуглеводнів в продуктах, кг

Молярне відношення Н2/З розраховують як відношення кількості�чи процесу наведено в таблиці 1.

Приклад 2

Досвід проводять, як у прикладі 1, але температуру в зоні реакції підтримують рівній 700°C, в якості кисневмісних агента в регенератор подають діоксид вуглецю, а монооксид вуглецю, що виходить з регенератора, - газ регенерації - направляють на змішання з газом, що виходить з реактора, з отриманням синтез-газу.

Конверсія метану відповідно наприклад складає 80,4%, продукти реакції та регенерації не містять азоту.

Показники процесу наведено в таблиці 1.

Приклад 3

Досвід проводять, як у прикладі 2, але температуру в зоні реакції підтримують дорівнює 850°C.

Конверсія метану відповідно наприклад складає 95,1%, продукти реакції та регенерації не містять азоту.

Показники процесу наведено в таблиці 1.

Приклад 4

Досвід проводять, як у прикладі 1, але температуру в зоні реакції підтримують дорівнює 950°C, а в якості кисневмісних агента в регенератор подають газову суміш, що складається з повітря і діоксиду вуглецю з концентрацією останнього 50 об.%

Конверсія метану відповідно наприклад складає 99,4%.

Показники процесу наведено в таблиці 1.

Приклад 5

Досвід проводять, як у прикладі 4, але в якості кисневмісних агента в регенератор подають га�а, виходить з регенератора, - газ регенерації - направляють на змішання з газом, що виходить з реактора, з отриманням синтез-газу.

Конверсія метану відповідно наприклад складає 99,5%.

Показники процесу наведено в таблиці 1.

Приклад 6

Досвід проводять, як у прикладі 3, але температуру в зоні реакції підтримують рівною 1000°C, а в ліфт-реактор подають газову реакційну суміш, що складається з метану і водяної пари з концентрацією останнього 50 об.%

Конверсія метану відповідно наприклад складає 99,6%.

Показники процесу наведено в таблиці 1.

Приклад 7

Досвід проводять, як у прикладі 2, але температуру в зоні реакції підтримують дорівнює 1100°C.

Конверсія метану відповідно наприклад складає 99,7%, продукти реакції та регенерації не містять азоту.

Показники процесу наведено в таблиці 1.

Приклад 8

Досвід проводять, як у прикладі 3, але процес проводять у присутності каталізатора, що містить оксид кобальту, нанесеного на оксид алюмінію і має склад 7,5% Co3O4+92,5% Al2O3при температурі в зоні регенерації рівної 800°C, а в ліфт-реактор подають реакційну газову суміш, що складається з метану і діоксиду вуглецю з концентрацією останнього 20 об.%

Конв�Досвід проводять як в прикладі 8, але процес проводять у присутності каталізатора, що містить оксид кобальту, нанесеного на оксид алюмінію при температурі в зоні регенерації 1100°C, а в ліфт-реактор подають реакційну газову суміш, що складається з метану, діоксиду вуглецю з концентрацією 20 об.% і водяної пари з концентрацією 30 об.%.

Конверсія метану відповідно наприклад складає 95,1%. Показники процесу наведено в таблиці 1.

1. Спосіб отримання синтез-газу, що включає окислювальну конверсію метансодержащего сировини при температурі понад 650°C в реакторі з використанням в якості окислювача мікросферичних або дробленого каталізатора на основі оксидів металів, здатних до багаторазовим окислювально-відновним переходами, і регенерацію відновленого каталізатора шляхом його окислення кисневмісних агентом в регенераторі, з якого регенерований каталізатор надходить в реактор, який відрізняється тим, що окислювальну конверсію проводять в сквознопоточном ліфт-реакторі, через який каталізатор безперервно проходить знизу вгору в потоці метансодержащего сировини при часу перебування сировини в зоні реакції 0,1-10 с, потім виходить з реактора відновлений ка�гента використовують діоксид вуглецю, причому окислювальну конверсію метансодержащего сировини і регенерацію відновленого каталізатора проводять паралельно і безперервно.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що окислювальну конверсію проводять при температурі 850-1100°C.

3. Спосіб за п. 2, який відрізняється тим, що окислювальну конверсію проводять при температурі 850°С.

4. Спосіб по одному з пп. 1-3, відрізняється тим, що проводять регенерацію каталізатора в псевдозрідженому, або форсованому псевдозрідженому, або полусквозном потоці.

5. Спосіб за п. 4, який відрізняється тим, що в якості кисневмісних агента додатково використовують кисень або повітря шляхом додавання його до діоксиду вуглецю.

6. Спосіб за п. 4, який відрізняється тим, що отриманий газ регенерації змішують з газом, що виходить з реактора, з отриманням синтез-газу.

7. Спосіб по одному з пп. 1-3, відрізняється тим, що в ліфт-реактор додатково подають водяну пару, або діоксид вуглецю, або їх суміш. 

Схожі патенти:

Спосіб отримання водню на основі рідких улеводородов, газоподібних вуглеводнів та/або кисневмісних з'єднань, у тому числі отримані з біомаси

Винахід може бути використаний при отриманні водню з реагентів, що включають рідкі вуглеводні, газоподібні вуглеводні та/або кисневмісні сполуки, у тому числі отримані з біомаси, і їх суміші. Для отримання водню використовують секцію підігріву реагентів; секцію каталітичного часткового окислення при короткому часі контакту, в якій отримують синтез-газ; секцію рекуперації тепла; секцію перетворення монооксиду вуглецю, присутнього в синтез-газ, діоксид вуглецю допомогою реакції конверсії водяного газу; секцію видалення отриманого діоксиду вуглецю; секцію охолодження і видалення конденсату. Винахід дозволяє отримати H2 і CO2 високої чистоти і продувний газ з середньої теплотворною здатністю, який можна використовувати в процесах горіння та/або вводити в систему подачі палива установки. 16 з.п. ф-ли, 2 іл., 5 табл., 5 пр.

Медьхромцинковий каталізатор для гетерогенних реакцій

Винахід відноситься до хімічної промисловості, а саме до вдосконалення промислового медьхромцинкового каталізатора для низькотемпературної конверсії оксиду вуглецю і розширення області його застосування для інших процесів. Заявлений медьхромцинковий каталізатор для гетерогенних реакцій, що включає оксиди міді, хрому, цинку, алюмінію і додатковий компонент. Каталізатор містить в якості додаткового компонента з'єднання кремнію в перерахунку на оксид 0,5-5 мас.%, і сформований в процесі термообробки гідроксиду алюмінію спільно з сполуками вищеназваних компонентів, і має пористу структуру з загальним питомим об'ємом пір не менше 0,25 см3/г і часткою мезопор діаметром 10-40 нм більше 60%, і каталізатор має в перерахунку на оксиди наступний склад, мас.%: CuO 50,0-57,0; Cr2O3 11,0-16,0; ZnO 9,5-13,0; SiO2 0,5-5,0; оксид алюмінію - інше. Технічним результатом запропонованого винаходу є створення медьхромцинкового каталізатора, що володіє підвищеною міцністю, термостабільність і можливість його використання в різних хімічних процесах. 5 з.п. ф-ли, 2 табл., 8 пр.
Винаходи можуть бути використані при отриманні вуглеводнів з природного або попутного нафтового газу. Спосіб очищення від оксигенатів реакційної води, що утворюється на стадії синтезу вуглеводнів із синтез-газу в процесі GTL, включає конверсію хоча б частини містяться в ній оксигенатів в умовах загартування синтез-газу хоча б частиною реакційної води при температурі вище 500°С при контакті з каталізатором парової конверсії оксигенатів. Подальше охолодження синтез-газу до температури нижче 400°С здійснюють уприскуванням очищеної води в потік синтез-газу. Спосіб використання реакційної води, що утворюється на стадії синтезу вуглеводнів із синтез-газу в процесі GTL, включає її очищення від оксигенатів в умовах загартування синтез-газу при температурі вище 500°С при контакті з каталізатором парової конверсії оксигенатів, дегазацію очищеної води. Очищену дегазированную воду використовують для охолодження синтез-газу до температури нижче 400°С і для одержання водяної пари. Винаходи забезпечують ефективну очистку реакційної води від оксигенатів та використання отриманої очищеної води в якості живильної води для котлів і для виробництва водяної пари. 2 н. і 2 з.п. ф-ли.

Система контрольованої вироблення водню на місці за необхідності за допомогою вторинного рідкого металевого реагенту і спосіб, використаний у системі

Винахід відноситься до системи вироблення водню і способу керованої вироблення водню. Спосіб полягає в реакції металевого реактиву, відібраного серед лужних металів, рідкісноземельних металів, сплавів та сумішей, які складаються з лужних металів, рідкісноземельних металів, сплавів, що складаються, як мінімум, з одного лужного металу, і як мінімум, одного лужноземельних металів, з водою для одержання водню і залишкового продукту реакції у вигляді гідроксиду металу, відібраного серед гідроксидів лужних і лужноземельних гідроксидів, при цьому здійснюють зрідження металевого реактиву шляхом нагрівання у вакуумі, подачу рідкого металевого реактиву в гомогенний реактор видавлюванням за допомогою засобів подачі і одночасну подачу води для підтримки стехіометричного співвідношення води у відповідності з кількістю рідкого металевого реактиву, транспортування водню і залишкового продукту з реактора в засоби розділення, поділ водню і залишкового продукту реакції, транспортування відокремленого водню в приймач водню, транспортування залишкового продукту реакції в приймач гідроксиду металу і запобігання попадани�одорода шляхом вибіркового застосування вакууму. 2 н. і 20 з.п. ф-ли, 5 іл., 4 табл.

Медьцинковий каталізатор для низькотемпературної конверсії оксиду вуглецю водяною парою

Винахід відноситься до хімічної промисловості, а саме до вдосконалення промислового медьцинкового каталізатора для низькотемпературної конверсії оксиду вуглецю. Запропоновано медьцинковий каталізатор, що містить оксиди міді, цинку, алюмінію і додаткове з'єднання кремнію. Каталізатор містить з'єднання кремнію в перерахунку на оксид 0,5-5,0 мас.%, змішане з оксидів міді і цинку. Каталізатор сформований у процесі термообробки гідроксиду алюмінію спільно з сполуками вищеназваних компонентів і має пористу структуру з загальним питомим об'ємом пір не менше 0,25 см3/г і часткою мезопор діаметром 10-40 нм більше 60%, і каталізатор має в перерахунку на оксиди наступний склад, мас.%: CuO - 40,0-55,0; ZnO - 24,0-35,0; SiO2 - 0,5-5,0; AlO3 - інше. Технічним результатом запропонованого винаходу є створення медьцинкового каталізатора, володіє підвищеною міцністю і термостабільність. 4 з.п. ф-ли, 3 табл., 8 пр.

Спосіб отримання синтез-газу

Винахід відноситься до процесу отримання синтез-газу шляхом конверсії вуглеводнів, а саме до процесів окисної конверсії. Синтез-газ отримують при горінні суміші вуглеводневої сировини з окислювачем c коефіцієнтом надлишку окислювача менше 1 при температурі менше 1400 К усередині порожнини, повністю або частково утвореної об'ємної матрицею, проникною для суміші газу з окислювачем. Введення суміші вуглеводневої сировини з окислювачем виробляють через проникне дно порожнини, або через проникні стінки порожнини, або через проникні стінки і дно порожнини, а виведення продуктів горіння - через верхнє розтин порожнини. Суміш вуглеводневої сировини з окислювачем або один з цих газів в повному обсязі або частково перед введенням в порожнину нагрівають за рахунок тепла, що виділяється продуктами горіння. Матрицю додатково підігрівають тепловим випромінюванням, відбитим від проникного для продуктів горіння екрану, розміщеного в порожнини матриці. Технічний результат полягає в підвищенні ефективності за рахунок збільшення виходу синтез-газу при використанні для конверсії вуглеводневих сумішей з високим вмістом негорючих компонентів, що мають низьку теплотворну здатність. 1 з.п. ф-ли, 7

Спосіб одержання олефінів

Даний винахід відноситься до способу одержання олефінів, що включає: а) паровий крекінг включає етан сировини в зону крекінгу і в умовах крекінгу з отриманням виходить із зони крекінгу потоку, що включає щонайменше олефіни і водень; b) конверсію оксигенированного сировини в зоні конверсії оксигенату-в-олефіни в присутності каталізатора з отриманням виходить із зони оксигенату-в-олефіни (ОТО) потоку щонайменше з олефінів і водню; c) об'єднання щонайменше частині виходить із зони крекінгу потоку та частині виходить із зони ВІД потоку з отриманням об'єднаного вихідного потоку; і d) відділення водню від об'єднаного вихідного потоку, причому утворюється щонайменше частина оксигенированного сировини за рахунок подачі водню, отриманого на стадії d), та сировини, що містить оксид вуглецю та/або діоксид вуглецю, в зону синтезу оксигенатів та отримання оксигенатів. Винахід відноситься до об'єднаної системи для здійснення пропонованого способу. Пропоноване винахід дозволяє отримати цільові продукти вдосконаленим об'єднаним способом крекінгу етану і ВІД технології. 2 н. і 6 з.п. ф-ли, 1 іл., 5 табл., 1 пр.

Спосіб виробництва водню з високим вмістом відведеного пара

Винахід відноситься до способу виробництва водородсодержащего продукту і парового продукту і може бути використане для виробництва підвищених кількостей відведеного пара. Спосіб включає введення сировинної газової суміші всередину безлічі містять каталізатор труб в риформінг-печі, здійснення реакції риформінгу для освіти риформата, що містить H2, CO, CH4 та Н2О, виведення риформата, спалювання палива з нагрітим газом-окислювачем в блоці камери згоряння риформінг-печі, для отримання газоподібного продукту згоряння та вироблення тепла з метою енергопостачання реагування сировинної газової суміші всередині труб, виведення продукту згоряння, нагрівання газу-окислювача шляхом теплообміну з продуктом згоряння, з отриманням нагрітого газу-окислювача, охолодження продукту згоряння, нагрівання першого живлячої потоку води шляхом теплообміну з продуктом згоряння, охолоджуючи продукт згоряння, причому перед цим з продукту згоряння витягують тепло для нагрівання газу-окислювача, нагрівання другого живильного потоку води шляхом теплообміну з риформатом, подання першого і другого живлять потоків води в деаератор, відділення розчинених газів від потоків в деаераторі, виведення вентиляционго продукту з риформата після того, як риформат нагрів другий живить потік води, і освіта парового продукту з частини потоку живильної котел води. 16 з.п. ф-ли, 3 іл.

Реактор для парціального окислення вуглеводневих газів

Винахід відноситься до реактора для парціального окиснення вуглеводневої сировини. Реактор включає зовнішній корпус зі засобом виведення продуктів реакції з реактора і з хоча б одним засобом введення сировини чи компонентів сировини в розміщену всередині реактора з зазором із зовнішнім корпусом катализаторную гільзу, заповнену каталізатором і включає засоби виведення продуктів з її нижньої частини. При цьому катализаторной гільза забезпечена сорочкою, що примикає хоча б до частини циліндричної стінки катализаторной гільзи, яка в області примикання сорочки виконана з наскрізними отворами, реактор забезпечений засобом введення в сорочку хладоагента, охолоджуючого катализаторную гільзу і через отвори в її циліндричної стінки надходить в катализаторную гільзу. Технічним результатом заявленого винаходу є зниження температури стінки катализаторной гільзи до 1000°C і нижче, а також зниження корозії матеріалу катализаторной гільзи. 5 з.п. ф-ли, 2 іл.

Спосіб і система для подачі теплової енергії і експлуатує її установка

Винахід відноситься до подачі теплової енергії і може бути використане в хімічній промисловості і газифікації. Спосіб подачі теплової енергії у систему термообробки (104) сировини включає: газифікацію сухої сировини в першому реакторі (106) потоком газифікують газу (FGG) з отриманням першого газового потоку (PFG); окислення у другому реакторі (108) з отриманням другого газового потоку (DFG); активацію в третьому реакторі носіїв кисню з отриманням надлишку теплової енергії; подачу частини теплової енергії зазначеного другого газового потоку (DFG) та/або надлишкового тепла з активації носіїв кисню в систему (104) термообробки сировини; і підвищення температури потоку газифікують газу (FGG) щонайменше однієї частиною надлишкового тепла з активації носіїв кисню для підвищення температури зазначеного потоку газифікують газу (FGG) до температури газифікації. Винахід дозволяє знизити енергоспоживання, негативний вплив на навколишнє середовище, а також виключити безперервне зовнішнє постачання. 4 н. і 14 з.п. ф-ли, 2 іл.

Пристрій для видалення поверхневих речовин каталізатора

Винахід відноситься до пристрою для видалення поверхневого речовини каталізатора, присутнього на поверхні каталізатора, з каталізатора шляхом приведення газового потоку в контакт з каталізатором, розташованим всередині основного корпусу пристрою. Цей пристрій включає: основний корпус; збирає пристрій для збору каталізатора, що знаходиться у верхній частині основного корпусу; і зворотний пристрій для повернення каталізатора, поєднане з збирає пристроєм. При цьому зворотний пристрій розташоване так, що його нижній кінець знаходиться в контакті з цим газовим потоком, і частина каталізатора, що знаходиться в контакті з газовим потоком всередині основного корпусу, збирається збирає пристроєм і повертається всередину основного корпусу поворотним пристроєм, довжина газового потоку у напрямку потоку газу складає 55 мм або більше, і середня швидкість потоку газу становить 80 м/с або більше і 500 м/с або менше в розрахунку на лінійну швидкість при 15°C і 1 атм. Пропоноване пристрій дозволяє ефективно видаляти виділилися і/або пристали поверхневі речовини каталізатора. Винахід відноситься до способу видалення поверхневого речовини катрхностное речовина каталізатора видаляють з каталізатора запропонованим пристроєм. 3 н. і 5 з.п. ф-ли, 7 іл., 11 пр.
Винахід відноситься до способу регенерації відпрацьованого никельсодержащего каталізатора гідрування ненасичених вуглеводнів, що складається з нікелю Ренея та оксиду алюмінію. Пропонований спосіб включає відновлення активності каталізатора при температурі 350-400 о с і атмосферному тиску струмі водородсодержащего газу протягом 0,5-1,0 ч. Даний спосіб дозволяє відновити високу активність каталізатора. 5 пр.

Установка і спосіб для ізомеризації потоку вуглеводнів

Винахід відноситься до установки ізомеризації потоку вуглеводнів, багатого вуглеводнем С4 та/або принаймні одним із вуглеводнів С5 і С6. Установка містить: A) ємність, в якій знаходиться рідка середовище, що містить газ, багатий воднем; B) пристрій для переміщення текучого середовища, що приймає із зазначеної ємності зазначену текуче середовище, що містить газ, багатий воднем; C) щонайменше один осушувач, приймає текуче середовище, що містить газ, багатий воднем, з вказаного пристрою для переміщення текучого середовища, при цьому зазначений щонайменше один осушувач функціонує в першому режимі для осушування текучого середовища, що містить газ, багатий воднем, і в другому режимі в умовах регенерації, проводиться з допомогою регенеруючого агента; D) реактор, сполучені щонайменше з одним осушувачем для прийому текучого середовища, що містить газ, багатий воднем, при цьому щонайменше один осушувач повідомляється з вказаною ємністю щонайменше допомогою подачі текучого середовища, що містить газ, багатий воднем, або регенеруючий агент, через звужуючий пристрій для текучого середовища, щонайменше, для регулювання витрати та/або зменшення тиску регенеть небажані впливи після регенерації осушувача газу, запобігаючи порушення у функціонуванні апаратів нижче по потоку. Винахід відноситься до способу. 2 н. і 7 з.п. ф-ли, 4 іл.

Установка і спосіб для ізомеризації потоку вуглеводнів

Винахід відноситься до установки ізомеризації потоку вуглеводнів, багатого вуглеводнем С4 та/або, щонайменше, одним з вуглеводнів С5 і С6. Установка містить: перший осушувач і другий осушувач, пристосовані для прийому текучого середовища, що містить, принаймні, один реагент, при цьому зазначений перший осушувач виконаний з можливістю функціонування в першому режимі для осушування текучого середовища, що містить, принаймні, один реагент, і другий осушувач виконаний з можливістю функціонування у другому режимі в умовах регенерації з допомогою регенеруючого агента; і реакційну зону, що сполучається з першим осушувачем для прийому текучого середовища, що містить, принаймні, один реагент, і з другим осушувачем для прийому регенеруючого агента, при цьому регенеруючий агент проходить через звужуючий пристрій для текучого середовища для регулювання витрати регенеруючого агента, що надходить в реакційну зону; перший трубопровід для подачі текучого середовища, що містить рідину, багату вуглеводнем С4 та/або багату, щонайменше, одним з вуглеводнів С5 і С6, з першого осушувача в реакційну зону; і другий трубопровід для повідомлення другого осушувача з реакциоЉий клапан, з'єднаний, щонайменше, з одним із першого і другого трубопроводів. Винахід відноситься до способу регенерації осушувача. Використання цього винаходу дозволяє зменшити небажані наслідки регенерації осушувача газу для того, щоб запобігти порушення функціонування розміщених нижче по потоку технологічних апаратів. 2 н. і 4 з.п. ф-ли, 3 іл.

Спосіб видалення повітря з охолоджувача каталізатора і пристрій для його здійснення

Винахід відноситься до регенерації каталізаторів, а саме до регенераторів каталізатора. Пропонований регенератор містить: корпус, що має вхідний отвір для каталізатора і газу горіння, вихідний отвір для регенерованого каталізатора, вихідний отвір для відводу каталізатора в охолоджувач і вихідний отвір для відпрацьованого газу; охолоджувач каталізатора, що має вхідний отвір для гарячого каталізатора, що сполучається з вихідним отвором зазначеного корпусу регенератора, що служить для відводу каталізатора в охолоджувач, розподільник газу, повітряний отвір, вихідний отвір для охолодженого каталізатора і безліч розташованих в них теплообмінних труб для транспортування теплоносія; і повітряну трубу, повідомляє зазначене повітряне отвір із зазначеним корпусом регенератора. Винахід відноситься до способу регенерації каталізатора в даному регенераторі. Пропонований регенератор каталізатора і спосіб регенерації з його використанням дозволяють ефективно використовувати повітря для псевдозрідження гарячого каталізатора в охолоджувачах каталізатора, якими постачають регенератори. 2 н. і 8 з.п. ф-ли, 1 іл.

Установка і спосіб для ізомеризації потоку вуглеводнів

Винахід відноситься до установки для витіснення регенеруючого агента з осушувача. Установка містить перший осушувач і другий осушувач, пристосовані для прийому газоподібної текучого середовища, що містить, принаймні, один реагент. При цьому перший осушувач виконаний з можливістю функціонування в першому режимі осушення текучого середовища, що містить, принаймні, один реагент, а другий осушувач виконаний з можливістю функціонування у другому режимі, в умовах проведення регенерації з допомогою регенеруючого агента. Також містить реакційну зону, що сполучається за допомогою першого трубопроводу з першим осушувачем для прийому газоподібної текучого середовища, що містить, принаймні, один реагент; і систему витіснення регенеруючого агента в напрямку зверху вниз, пристосовану для подачі та регулювання витрат або зменшення тиску частини зазначеної газоподібної текучого середовища в другій осушувач, видалення витісненого регенеруючого агента з другого осушувача і технологічних операцій, які виконуються нижче по потоку, для мінімізації порушень при виконанні цих операцій. Використання цього винаходу дозволяє мінімізувати порушенн� н. і 8 з.п. ф-ли, 2 іл.

Обробка каталізатора перетворення оксигенату

Винахід відноситься до способу обробки відпрацьованого каталізатора процесу перетворення сировини, що містить оксигенатів, олефіни
Винахід відноситься до процесів регенерації каталізаторів для гідрогенізації рослинних олій та жирів
Винахід відноситься до способів відновлення платінореніевого каталізатора риформінгу і може бути використано на підприємствах нафтопереробної, нафтохімічної та газової промисловості

Система для знесірчення з механізмом перенесення сорбенту

Винахід відноситься до способу і установці для видалення сірки з містять вуглеводні потоків текучого середовища
Up!