Спосіб поливу при оранці на дерново-підзолистих супіщаних грунтах центрального нечорнозем'я

 

ОБЛАСТЬ ТЕХНІКИ, ДО ЯКОЇ НАЛЕЖИТЬ ВИНАХІД

Винахід відноситься до сільськогосподарської меліорації в осушительно-зволожувальних системах, у водоохоронних заходах, при внесенні стічних вод тваринницьких стоків.

РІВЕНЬ ТЕХНІКИ

Відомий спосіб поливу при оранці та пристрій для його здійснення, що включає утворення борозни грунтообробних органом, подачу в неї води або рідкого добрива і подальше закриття борозни грунтом, в якому, з метою підвищення продуктивності і рівномірності розподілу рідини в грунті, перед закриттям борозни, грунт, зорану при попередньому проході, піднімають над плужної підошвою, на яку подають воду, витісняючи її з суміжної борозни (Авторське свідоцтво SU № 1752280, кл. A01G 25/00, від 07.08.1992).

До недоліків цього способу належать великі енерговитрати, нерівномірність розподілу тваринницьких стоків і низька технологічна надійність виконання процесу поливу. Крім того, при оранці кожної смуги, а також з утворенням порожнини, в яку спрямовується рідина з плужної борозни, вимагає складної технології поливу і при практичному здійсненні даної технології знижується эффективотноводческих стоків для грунтів з близьким заляганням грунтових вод (1-3 м). Водопроникність поля для поливу при оранці залежить від того, як проводять оранку, наприклад, поперек або уздовж горизонталей їх при дотриманні відповідної технології обробки зораного поля механізмами, для сприятливих і однозначних умов для розвитку культури по всьому полю.

Відомий спосіб внесення рідких добрив одночасно з оранкою грунту, що включає формування борозни при оранці, внесення добрив і закриття борозни (Патент UA № 2080042, кл. А01С 21/00, 23/00, А01В 49/06 від 27.05.1997).

Технічний недолік даного способу: неможливість і недостатня глибина внесення легко випаровується рідкої компоненти; непристосованість внесення сипучої компоненти - при необхідності розподілу компонент на різну глибину, невизначеність якісних показників добрива; підвищені витрати на реалізацію способу. Крім того, даний спосіб внесення рідких добрив на полі проводять за складною технологією з багатошарового методом, що не враховує дерново-підзолисті піщані ґрунти центрального Нечорнозем'я з близьким заляганням грунтових вод. Розподіл одночасно внесення в ґрунт рідкого добрива і сухого, досить складно в практичному застосуванні�й шар грунту. Дерново-підзолисті супіщані ґрунти Нечорнозем'я для орного шару в більшості випадків складають 20 см, саме в цей шар необхідно вносити добрива, вести його обробку і краще оструктуривать, він багатший гумусом, ніж нижні шари - все це повинно враховуватись особливо на осушительно-зволожувальних системах з близьким заляганням грунтових вод.

Відомі способи поливу (Авторське свідоцтво SU № 829049, кл. A01G 25/00 від 15.08.1981; SU № 1576047, кл. A01G 25/00 від 07.07.1990; SU № 1746947, кл. A01G 25/00 від 15.07.1992).

Недоліками даних методів є неможливість і недостатня глибина внесення легко випаровується рідкої компоненти; непристосованість внесення сипучої компоненти - при необхідності розподілу компонент на різну глибину, невизначеність якісних показників для дерново-підзолистих супіщаних грунтів Нечорнозем'я, особливо в тих випадках, коли має місце близьке залягання ґрунтових вод на осушительно-зволожувальних землях.

Відомий також спосіб поливу при оранці, включає освіту борозни грунтообробних органом, подачу в неї води або рідкого добрива і подальше закриття борозни грунтом, перед оранкою на зрошуваному полі проводять глибоке розпушування нполняют під кутом 15-45° до наступних напрямках при утворенні борозни грунтообробних органом, а подачу в неї води або рідкого добрива проводять напуском або при русі мобільного агрегату, забезпеченого ємністю для транспортування згаданих рідин і їх розподілу (Патент UA № 2246205, кл. A01G 25/00 від 20.02.2005).

Недоліком даного способу поливу є: складність реалізації технології обробки ґрунту для підготовки поливу. Особливо така технологія поливу не передбачає труднощі застосування її на поверхні землі зі складним рельєфом зрошуваного поля. Водопроникність поля залежить від способу поливу, наприклад, при оранці всього поля поперек або уздовж горизонталей їх, при дотриманні відповідної технології обробки зораного поля механізмами, до числа яких відноситься дискування, культивація, коткування, що покращує водно-повітряний режим грунту і створює найбільш сприятливі і однозначні умови дл розвитку культури по всьому полю, чого не можна досягти відомим способом.

Для дерново-підзолистих супіщаних грунтів Нечорнозем'я орний шар у більшості випадків становить 20 см, саме в цей шар вносяться добрива, він обробляється і краще оструктурен, багатшими гумусом, ніж нижні шари. Крім того, необхідно враховувати і осушительно-увлажн�е рідкі добрива залишилися в орному шарі рівномірно по площі в розрахунковому шарі зволоження і полив проводити без скидання для збереження екологічної обстановки, і відсутності попадання в ґрунтові води, в остаточному підсумку, річки, струмки, озера, викликаючи там бурхливе зростання водної рослинності, мікроорганізмів, цвітіння води, так як тільки 40...60% внесених азоту, калію, фосфору добрив засвоюються рослинами, решта закріплюється в грунті в недоступному для живлення рослин сполук їх, т. е. утримувати тривалий час у ґрунті основні поживні елементи для рослин і тим самим підвищувати врожайність сільськогосподарських культур, вирішуючи проблему дренажної системи по збору відводяться зайвих вод у відкриті колектора та збору таких вод в басейнах-відстійниках з подальшим їх використання для зрошення або при досягненні певної концентрації, що не перевищує ГДК, скидання проводять у весняний паводок (навесні, коли відбувається інтенсивне танення снігу протягом 1-...15 днів, в залежності від накопиченого обсягу відстійника).

СУТНІСТЬ ВИНАХОДУ

Заявлений винахід спрямовано на вирішення наступного завдання: ефективний і дешевий спосіб поливу при оранці на осушительно-увлажнительной системі в осушених ґрунтах і підвищення продуктивності.

Технічний результат: підвищення родючості грунту, урожайностираниченних матеріальних, трудових і енергетичних витратах.

Зазначений технічний результат досягається тим, що спосіб поливу при оранці на дерново-підзолистих супіщаних грунтах центрального Нечорнозем'я, що включає оранку, внесення в грунт води або рідкого добрива, після збирання сільськогосподарської культури проводять підготовку поля розкидають по полю знезаражений, знешкоджений і обезжиженний муловий осад при біологічному очищенні на комплексі свинарських стоків, потім перед оранкою на зрошуваному полі проводять дискування грунту на глибину 5 см, при цьому прохід роблять у двох напрямках, поздовжній і поперечний, а оранку здійснюють не по поверхні поля, а перпендикулярно горизонталям до напрямку ухилу, з подальшим розподілом і внесенням у ґрунт рідкого стоку в русі дощувальної агрегатом з розбризкувачами на ширині орного поля і забезпеченого закритими трубопроводами для транспортування згаданих стоків із ставка-накопичувача, крім того, після внесення рідкого стоку і просушування мулу, що залишився при внесенні рідкого стоку на распаханном поле, здійснюють розпушування ґрунту за допомогою дискуванням або культивацією грунту, проводять її вирівнювання і коткування гажние труби, які сполучаються з відкритим колектором-збирачем.

Після аеротенків, рідка суміш у вигляді рідкого гною (97% вологості) з дрібними зваженими частками через відвідний трубопровід під напором надходить спочатку в ставки-накопичувачі (ємкості-накопичувачі) свинарських стоків протягом усього року, стоки відстоюються лише в зимовий час, тут також відбувається виділення неприємного запаху (у вигляді метану), потім самопливом надходять за відводить трубопроводу в бік стокоприемной камери до перекачувальної насосної станції. Насосна станція з заданим розрахунковим напором подає стоки в дощувальні агрегати з розпилювачами стоків через транспортує та поливної трубопроводи в гідранти на іригаційні поля утилізації (ІПУ). Подача всього обсягу стоків на полив включає такі хімічні сполуки: азот, фосфор, калій і ін, які з рідким гноєм надходять в орну землю. Даний полив використовується під посів багаторічних трав та інших культур, згідно агрономічних вимог внесеного органічного комплексного добрива з дотриманням правил безпеки екологічної обстановки навколо ІПУ.

Після внесення рідкого стоку і просушування мулу, що залишився при внили культивацією грунту, проводять її вирівнювання і коткування гладкими водоналивними катками.

Фільтруючий сток через оранку і товщу грунту надходить в дренажні труби, які сполучаються з відкритим колектором-збирачем або потім відводиться в ємність-накопичувача, розміщених на ІПУ самопливом, або пересувною насосною станцією (СНП).

Новий запропонований спосіб поливу при оранці не має обов'язкового напрямку руху розпушування під кутом для ґрунтообробних агрегатів: дискування, культивація, вирівнювання і прикочування, так як оранка в основному залежить від рельєфних умов поля (схил і т. д.) з пристроєм розподільних трубопроводів, поливу і дрен. При оранці завжди утворюються гребені (відвали) і поглиблення, пов'язані з плугами агрегатів, вони стають захисними смугами для затримання рідкого стоку, що утворюється від поливу дощувальними агрегатами з розпилювачами, де не потрібно спеціальних трудомістких методів технології на глибоке розпушування, визначення розрахункових величин кроку між зонами розпушування, яке супроводжується розущільненням і обваленням грунту. У підсумку, оранку проводять поперек горизонталей (ухилів) поля, а доведення його після внесення свинарських з� супроводжується руйнуванням так званої «корки» від отложившегося зверху мулового осаду, виділеного з рідкого стоку при поливі і сушіння зораного поля. У цьому випадку, будуть виходить надлишки метану, який завжди присутній в свинарських стоках, і особливо він накопичується в ставках-накопичувачах, заповнюваних зі свинокомплексу протягом року з характерним різким запахом.

Залишилася органіка і грунтові грудки на зораному полі перемішуються між, проникаючи у верхній шар ґрунту, який для дерново-підзолистих супіщаних грунтів собою, орний шар у більшості випадків становить 20 см, саме в цей шар і потрібно вносити добрива, він стає багатшим гумусом, ніж нижні шари.

КОРОТКИЙ ОПИС КРЕСЛЕНЬ

На кресленні зображена схема для проведення поливу на осушительно-увлажнительной системі.

Схема реалізації способу поливу при оранці включає: цех відділення твердої фракції 1, бетонованою майданчику 2, вертикальних відстійників 3, аеротенки 4, вторинні відстійники 5, картантийная ємність 6, мулові карти 7, відвідний трубопровід 8, ставки-накопичувачі рідкої фракції свиностоков 9, стокоприемную камеру 10, розміщену перед насосною станцією 11, що забезпечує забір і подачу стоків у закритий магістральний трубопровід 12 із засувкою 13, розподіліть�т бути різною) з розбризкувачами і з видачею розрахункових витрат стоків (води) на зоране поле. Для збору дренажного стоку, наприклад води, є замкнуте відкритий колектор-збирач 16 з ємністю-накопичувачем 17.

ДЕТАЛЬНИЙ ОПИС ВИНАХОДУ

Спосіб поливу при оранці на дерново-підзолистих супіщаних грунтах включає в себе наступні операції:

- надлишковий активний муловий осад при біологічному очищенні на тваринницькому комплексі, утворюється в аеротенки-змішувачі, який надходить на бетонну площадку 2, після проходження його через сита і відведення рідкої фракції в трубопровід 8 із ставками-накопичувачами 9 рідкої фракції;

- підсушування протягом 6 місяців осаду складують буртами до вологості 40...60%, що покращує екологічну ситуацію за рахунок повного припинення виділень в атмосферу газів з різким запахом, осад якого контролюють на можливість відсутність патогенної мікрофлори;

- за вмістом поживних елементів твердий муловий осад є органоминеральним добривом, його вивозять машинотракторним транспортом на поле і розкидають після закінчення прибирання сільськогосподарської культури, поле яке визначають під оранку;

- після розкидання твердого мулового осаду на полі до оранки проводять дискування грунту при неглибокому (до - відведені рідкий стік з комплексу по відводить трубопроводу 8 у ставки-накопичувачі 9, звідки вони самопливом надходять в стокоприемную камеру 10, розміщену перед насосною станцією 11 для перекачування стоків свинарських через магістральний трубопровід 12 до подводящему трубопроводу 13 з гідрантами 14, далі до дождевальному агрегату в русі, з розбризкувачами;

- контролюють показники стоків (рідких добрив), спрямованих на насосну станцію;

- дискування або культивацію зораного поля виробляють після поливу стоками і сушіння поля з руйнуванням, так званої утворює «корки», після осадження дрібних фракцій гною;

- проводять вирівнювання і коткування гладкими водоналивними катками.

Норми внесення твердого мулового осаду і стоків свинарських - поду дощувальної агрегатом з розприскувачами, встановлюють згідно з результатами перевірки на відповідність вимогам Санпін як мулового осаду, так і стоків свинарських по компонентах, що характеризують біологічну очистку свинарських (тваринницьких) стоків на комплексі.

Для грунтового доочищення рідкої фракції стоків готуються іригаційні поля утилізації (ІПУ). Для попередження забруднення підземних води, поліпшення водно-повітряного режиму ґрунтів, будується закристроенних ємностях-накопичувачах, обслуговуваного поля. Скидання дренажних вод проводять навесні у паводковий період в період інтенсивного танення снігу протягом 10-15 днів, залежно від накопичених дренажних вод, які контролюються відповідальними органами за екологічну обстановку. У несприятливі маловодні роки дренажні стоки в літній період часу можуть бути подані на зволожувальні поливи для вирощування багаторічних трав та інших сільськогосподарських культур.

За даними сертифіката відповідності та результатами перевірки на відповідність вимогам Санпін 2.3.2.560-96 на свинокомплексі ЗАТ по свинарству «Володимирське» для визначення екологічно безпечної площі утилізації рідка фракція в ставках-накопичувачах після індустріальних очисних споруд повинна містити за показниками ГДК: водневий показник (РН) - 6,5...8,5.% мг/л; азот амонійний - 0,39 мг/л; азот нітратів - 9,1 мг/л; азот нітритів - 0,02 мг/л; сухий залишок - 100 мг/л, сульфіти - 100 мг/л; хлориди - 300 мг/л; фосфор - 0,2 мг/л.

Реалізація зазначеної технічного завдання і технічного результату забезпечує необхідність підвищення гумусообразованія і родючість грунту. Насправді обидві компоненти добрива - тверда фракція мулового осаду і рідка �хнический. Цьому сприяють періоди здійснення способу і внесення на різну глибину компонентів і простота закладення в грунт при оранці. Характерний різкий запах (метан) зникає, що сприяє спосіб внесення добрив під час переробки органіки, в тому числі органічної речовини в муловому осаді і рідкої фракції стоків на глибині орного шару. Всі ці процеси взаємопов'язані і виявляються в комплексі. В якості такого способу поливу при оранці на дерново-підзолистих супіщаних ґрунтах є операції, зазначені вище з нормою внесення твердого мулового осаду і рідких стоків, останні проводять дощувальної агрегатів з розбризкувачами. Тривалість поливу зораного поля під поливними трубопроводами визначається часом роботи самих розбризкувачів, підключених до дождевальному агрегату, причому самі розбризкувачі можуть мати сопла різного діаметру, що також збереже рівномірність розподілу шару опадів стоків або води при оранці грунту. Це спосіб поливу застосований вперше без нарізки борозен на дерново-підзолистих супіщаних грунтах Нечорнозем'я.

Таким чином, враховуючи рельєф місцевості, оранку, обробіток ґрунту, норму внесення добрив, схему мережі, дономии і обмеження трудових і енергетичних витрат, але дотримуються екологічні вимоги до якості води, що скидається через дрени у відкриті колектори і водотоки Нечорнозем'я. Пропонований спосіб розширює можливості використання тваринницьких стоків у підвищенні родючості ґрунтів, тобто високий технічний результат є в основному наслідком взаємодії компонентів органічного комплексного походження добрива, особливим чином внесеного до і після оранки грунту.

У кінцевому підсумку ці процеси до і після оранки поля і полив при оранці грунту сприяють гумусообразованию і родючості ґрунту, а, отже, і врожайності сільськогосподарських культур. Слід підкреслити, що описані процеси і новоутворення ведуть до дотримання науково-обґрунтованих норм внесення мулового сухого залишку і рідкої фракції при оранці. Підвищується продуктивність.

1. Спосіб поливу при оранці на дерново-підзолистих супіщаних грунтах центрального Нечорнозем'я, що включає оранку, внесення в грунт води або рідкого добрива, відрізняється тим, що після збирання сільськогосподарської культури проводять підготовку поля розкидають по полю знезаражений, знешкоджений і обезжиженний муловий осад при биологичние ґрунту на глибину 5 см, при цьому прохід роблять у двох напрямках, поздовжній і поперечний, а оранку здійснюють не по поверхні поля, а перпендикулярно горизонталям до напрямку ухилу з подальшим розподілом і внесенням у ґрунт рідкого стоку в русі дощувальної агрегатом з розбризкувачами на ширині орного поля і забезпеченим закритими трубопроводами для транспортування згаданих стоків із ставка-накопичувача, крім того, після внесення рідкого стоку і просушування мулу, що залишився при внесенні рідкого стоку на распаханном поле, здійснюють дискування або культивацію грунту проводять її вирівнювання і коткування гладкими водоналивними катками.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що фільтрувальний сток через оранку і товщу грунту надходить в дренажні труби, які сполучаються з відкритим колектором-збирачем. 

Схожі патенти:
Винахід відноситься до сільського господарства. Спосіб одержання органо-мінерального добрива з осадів міських стічних вод полягає в реагентної обробки осадів міських стічних вод з подальшим компостуванням суміші, причому в якості реагенту використовують органо-мінеральну композицію, що містить оксид кальцію і низинний торф у масовому співвідношенні до осадів міських стічних вод, що дорівнює(25-75):(2-3,5):10 відповідно осади міських стічних вод: оксид кальцію: низинний торф, а компостують оброблені опади протягом не менше 7 днів на повітрі. Винахід дозволяє знизити потенційну небезпеку забруднення навколишнього середовища важкими металами при зберіганні опадів, отримати органомінеральне добриво по більш низькій вартості, залучити відходи у вторинний обіг. 4 табл., 4 пр.

Спосіб і пристрій для просушування пастоподібних матеріалів, зокрема, мулистих відкладень станцій очищення стічних вод, з виробленням теплової енергії

Винахід відноситься до сушильної техніки. Спосіб просушування пастоподібних матеріалів, зокрема мулистих відкладень станцій очищення стічних вод, що включає два щаблі просушування, в якому здійснюють першу сходинку просушування, реалізовану першим пристроєм (1) для просушування непрямого типу, питомого є теплоносієм текучої середовищем, причому ця перша щабель забезпечує отримання на виході (1a, 1b) попередньо просушених мулистих відкладень і водяної пари, етап формування мулових відкладень на виході зі згаданого першого пристрою для просушування, другу, реалізовану другим пристроєм (7) для просушування, ступінь просушування вже попередньо просушених мулистих відкладень, які піддаються нагріванню за допомогою нагріваючого газу, зокрема гарячого повітря, причому ця друга ступінь просушування дає на виході (7b) остаточно просушені мулисті відклади. При цьому попередньо просушені мулисті відклади, що надходять з першого пристрою (1) для просушування, вводять в екструдер (б) для мулистих відкладень, має можливість формувати шнури з цих мулистих відкладень або подібні форми, які падають під другий пристрій (7) длгают механічного впливу (19) для того, щоб надати їм гранульовану форму, і принаймні частина отриманих таким чином гранул піддається спалюванню (23) для того, щоб виробити теплову енергію; і, щонайменше, частина цієї теплової енергії використовують для нагрівання є теплоносієм текучого середовища в першому пристрої для просушування. Винахід має забезпечити зниження енерговитрат. 2 н. і 9 з.п. ф-ли, 1 іл.
Винахід відноситься до сільського господарства. Спосіб підвищення ефективності дії опадів міських стічних вод як органо-мінерального добрива включає напівперепрілий гній великої рогатої худоби (ВРХ), причому для підвищення ефективності дії опадів міських стічних вод (ОГСВ) як органо-мінерального добрива напівперепрілий гній ВРХ додається до ОГСВ при співвідношенні 1:1 і вноситься з розрахунку: ОГСВ - 40 т/га гній ВРХ - 40 т/га. Винахід дозволяє додатково збагатити осади міських стічних вод органічними речовинами природного походження, широким набором макро - і мікроелементів, корисною мікрофлорою, що дозволяє в комплексі підвищувати ефективність ОГСВ як добрива. 2 табл.
Винахід відноситься до галузі сільського господарства. Спосіб включає внесення добрива перед основною обробкою грунту. В якості основного добрива використовують складний компост, що складається з полуперепревшего гною великої рогатої худоби, фосфогіпсу, соломи, відходів годівлі тварин, відходів зерна в процесі його доочищення, післяжнивних рослинних решток соняшнику та цукрових буряків, осадів стічних вод та курячого посліду при наступному співвідношенні компонентів (мас.%): фосфогіпс - 7-8, солома - 2-3, відходи годування тварин - 2-3, відходи зерна в процесі його доочищення - 2-3, рослинні залишки соняшнику та цукрових буряків - 3-4, осадки стічних вод - 6-7, курячий послід - 3-4, напівперепрілий гній великої рогатої худоби - інше, які компостують у весняно-літньо-осінній період протягом 4-5 місяців, змішуючи в середині травня гній, солому, фосфогіпс, різні види відходів годівлі тварин і зерна у процесі його доочищення, опади стічних вод і курячий послід з додаванням рослинних залишків соняшнику в серпні-вересні та цукрових буряків на початку вересня, перемішуючи його кожен місяць-півтора до дозрівання. Потім отриманий складний компост вносять у ґрунт у другій по� зерно. Спосіб дозволяє підвищити ефективність вирощування кукурудзи на зерно, поліпшити екологічну обстановку навколишнього середовища за рахунок утилізації побутових відходів, відходів промислових і сільськогосподарських виробництв, а також поліпшити на 4-5 років агрономічні властивості ґрунту. 1 пр.

Спосіб підвищення родючості ґрунту для деревних і трав'янистих культур (варіант російської логіки - версія 7)

Спосіб підвищення родючості ґрунту для деревних і трав'янистих культур включає витяг мулу з місць його формування, після видобутку мулу з нього видаляють надмірну вологість, після чого упаковують у контейнери для подальшого транспортування, перед посадкою деревних рослин або трав'янистих культур в ґрунті формують траншею і послідовно укладають у неї шар витягнутого мулу і віддаленої грунту, після чого виконують посадку деревних або трав'янистих культур. Траншею формують вздовж майбутньої посадки деревних або трав'янистих культур до нижнього рівня родючого грунту, а послідовну укладання шару витягнутого мулу і віддаленої грунту виконують після початку формування траншеї, після чого між траншеями перед майбутньою посадкою деревних або трав'янистих культур формують додаткову траншею і у нього засипають пісок, потім укладають кілька паралельних послідовностей жолобів, над якими з капілярним зазором розташовують послідовність герметично сполучених пластикових труб з нижніми поздовжніми пазами, початок пластикових труб і їх кінець з'єднують з трубопроводом для подачі поливної води і трубопроводом для видалення повітря з пластикових т�дкі мулу і віддаленої грунту періодично формують отвори, які заливають водою і в них вводять біологічні організми для перетворення мулу і підвищення родючості грунту, після цієї процедури виконують посадку деревних або трав'янистих культур. Технічним результатом винаходу є підвищення родючості ґрунту. 2 іл.

Спосіб підвищення родючості ґрунту для деревних і трав'янистих культур (варіант російської логіки - версія 4)

Спосіб підвищення родючості ґрунту для деревних і трав'янистих культур включає витяг мулу з місць його формування, після видобутку мулу з нього видаляють надмірну вологість і упаковують у контейнери для подальшого транспортування, перед посадкою деревних рослин або трав'янистих культур в ґрунті формують траншею і послідовно укладають у неї шар витягнутого мулу і віддаленої грунту, виконують посадку деревних або трав'янистих культур. Траншею формують між поздовжніми рядами деревних культур до нижнього рівня родючого ґрунту, після чого укладають одну або кілька паралельних послідовностей жолобів, над якими з капілярним зазором розташовують послідовність герметично сполучених пластикових труб з нижніми поздовжніми пазами. Початок пластикових труб і їх кінець з'єднують з трубопроводом для подачі поливної води і трубопроводом для видалення повітря з пластикових труб, після чого послідовно укладають шар витягнутого мулу і віддаленої грунту і в місцях укладання мулу і віддаленої грунту періодично формують отвори, які заливають водою і в які вводять біологічні організми для перетворення мулу і підвищення родючості п

Спосіб приготування компосту з осаду стічних вод (варіанти)

Винахід відноситься до сільського господарства. Спосіб приготування компосту з осаду стічних вод включає змішування свіжого осаду стічних вод терміном зберігання менше 3 років з органічним компонентом, в якості якого використовують тирсу будь-яких деревних порід, з додаванням біоактиватора і подальше аеробне компостування отриманої суміші, причому перед змішуванням компонентів виробляють пошарове укладання тирси вологістю 30-40% і осаду стічних вод, вологість якої становить 79-81%, у співвідношенні 3:1, при цьому тирсу піддають біоактивації шляхом обприскування робочим розчином препарату ЕМ-1 «Байкал» при нормі витрати 5 л на 1 т з концентрацією його у робочій рідині 0,0001%, крім того, аеробне компостування отриманої суміші здійснюють в буртах, при цьому при досягненні компостируемой сумішшю температури 50-60°С суміш витримують 20 діб, після чого неодноразово виробляють перебивання бурту протягом 2-х місяців з інтервалом у 15-20 днів з наступною витримкою компосту протягом 14-15 діб. Винахід дозволяє отримати недороге екологічно безпечне органічне добриво, вирішити проблему утилізації осаду стічних вод. 2 н. і 2 з.п. ф-ли, 3 табл., 2 пр.
Винахід може бути використаний при переробки осадів стічних вод, зокрема міських стічних вод та їх утилізації в якості засобу для підвищення родючості ґрунту. Для здійснення способу отферментированние в природних умовах протягом не менше трьох місяців опади з вологістю 20-40% змішують зі сполучною добавкою і мінеральними компонентами, гранулюють при температурі 45-95°С, потім гранули сушать до вологості 8-16%. Зв'язуючу добавку - гумат натрію застосовують у кількості 2-3% від сухої маси опадів, а мінеральні компоненти джерело азоту - карбамід і джерело калію - хлористий калій - в кількості 5-7% та 5-6% від сухої маси опадів відповідно. Отримані гранули містять збалансований набір поживних елементів в легкозасвоюваній формі для широкого ряду сільськогосподарських культур. 1 з.п. ф-ли, 2 ін.
Винахід відноситься до галузі сільськогосподарського виробництва і може бути використане при отриманні почвогрунтов. Спосіб включає змішування мулового осаду з порошкоподібною низинним торфом, введення природного грунту, твердофазную ферментацію і фракціонування. Як мулового осаду використовують муловий осад станцій водопідготовки вологістю не вище 75% і подрібнений до фракції 5-7 мм. Такий муловий осад попередньо змішують з низинним торфом з вологістю не вище 50%. Масове відношення муловий осад: низинний торф становить 1:(1,7-1,8). Потім здійснюють ферментацію суміші шляхом її компостування в буртах при періодичному ворошении і перемішуванні з отриманням биокомпоста з вологістю 50-55%. Далі проводять підсушування отриманого биокомпоста до вологості 20-25% і змішують його з котловинним грунтом на основі покривних і алювіальних суглинків та флювіогляціальних пісків. Масове відношення котлованного грунту до запровадженого для отримання биокомпоста иловому осаду станцій водопідготовки становить (2,2-2,3):1. Отриманий цим способом техногенний почвогрунт містить котлованний грунт у кількості 44-46 в мас.% і биокомпост. Биокопмост являє собою ферментиро�спечивает високу схожість трав'яних сумішей на газонах. 2 н. і 2 з.п. ф-ли, 3 табл.

Спосіб приготування компосту з осаду стічних вод з застосуванням фототрофних бактерій

Винахід відноситься до комунальному господарству та екологічної біотехнології і може бути використане для біоконверсії осаду стічних вод з низьким вмістом важких металів в поєднанні з відходами пивоварного виробництва - пивною дробиною в компост. Спосіб включає змішування в певному об'ємному співвідношенні зневодненого осаду стічних вод з органічним компонентом у вигляді пивної дробини і з целлюлозосодержащіе компонентом у вигляді тирси, додавання компостної закваски в кількості не менше 15% від об'єму суміші і подальше аеробне компостування суміші. По закінченні високотемпературної стадії компостування природне підсушування суміші, розміщеної шаром близько одного метра, здійснюють з одночасним внесенням біоактиватора у вигляді рідкої культури, що містить 109-1010 клітин в одному мл суспензії аноксигенних пурпурових фототрофних бактерій Rhodobacter capsulatus в об'ємних співвідношеннях до суміші не менше 1:50 відповідно і з витримуванням без обов'язкової аерації протягом 25-30 діб з подальшою стабілізацією суміші в буртах протягом 30-35 діб. Здійснення винаходу дозволяє прискорити дозрівання і підвищити якість компосту за рахунок активізації мікробної снкц�х показників, знизити собівартість готового продукту. 5 табл., 5 пр., 1 іл.

Біологічний стабілізаційний ставок-накопичувач (варіанти)

Винахід відноситься до галузі гідротехніки, а саме до підготовки стічних вод у зрошуваному землеробстві для поливу і добрива рослин. Біологічний стабілізаційний ставок-накопичувач включає замкнуту водозабірну акваторію водойми у вигляді ставка-накопичувача 1, що має водоподводящую трубу 2 з живиться колектором 21, і водораспределительное пристрій на вході відвідного трубопроводу 4. Водораспределительное пристрій має два концентрично розташованих кільця, внутрішнє 5 з яких з'єднується з трубопроводом випуску, а зовнішнє 6 - з трубопроводом підведення і розміщено в нижній точці похилого днища. Вхідний отвір кільця 5 забезпечене повітряною трубкою 9 з вентилем 10, один кінець якої встановлений на вході в відвідний трубопровід 4, а інший повідомлений з атмосферою. Джерело стисненого повітря і газу, що виділяється з стічних вод, виконаний у вигляді послідовно розташованої на відвідному трубопроводі 4 нижче його входу змішувальної камери 11 з сітчастим полотном 12 у верхній частині. Камера 11 з'єднана трубкою 13 з перфорованими трубками 14, розташованими в порожнині внутрішнього кільця 5. У бічних стінках внутрішнього кільця 5 виконані повітро-газові щілинні отвори 16. З метою регулустановлен щит 19 з нахилом в сторону дна ставка. Щит 19 може бути встановлений на горизонтальній осі 20 обертання і з'єднаний тягою з приводом вертикального переміщення. За другим варіантом виконання ставок-накопичувач включає послідовно розташовані водойми з похилими днищами і водораспределительними пристроями. Водорозподільні пристрої виконані у вигляді двох концентрично розташованих кілець, внутрішнє з яких з'єднується з трубопроводом випуску, а зовнішнє - з трубопроводом підведення стоків, розміщених у нижній точці похилого днища. Внутрішнє кільце забезпечено повітряною трубкою з вентилем, один кінець якої встановлений на вході в відвідний трубопровід, а інший повідомлений з атмосферою. У бічних стінках внутрішнього кільця виконані повітро-газові випускні отвори. Водорозподільні пристрої з'єднані на відвідному трубопроводі зі змішувальними камерами. Пристрій підвищує ефективність захисту паркану стічних вод від попадання плаваючого сміття і одночасно сприяє знешкодженню при подачі стоків на зрошення. Конструкція пристрою дозволяє змішувати повітря за рахунок організації процесу повітряно-газового з'єднання і відведення його з камери, що знаходиться в газоподібному стані. 2
Винахід відноситься до галузі сільського господарства, зокрема рослинництва. У способі вирощують розсаду томата з поливом водою. Для отримання надбавки раннього врожаю розсаду томата додатково поливають 0,23% водним розчином калійної селітри KNO3. Спосіб дозволяє отримати надбавку раннього врожаю за рахунок збереження перших суцвіть розсади томата.

Спосіб рассоления важких засолених земель

Пропоноване винахід відноситься до галузі сільського господарства. Для рассоления важких засолених ґрунтів підводять воду до рассоляемому ділянці, нарізають щілини 3, розміщують уздовж центральної осі межщелевих смуг поливні трубопроводи 6 з крапельницями 7, вкривають межщелевие смуги водонепроникними екранами. Потім подають промивну воду через крапельниці 7, переміщують грунт з сіллю зі стінок щілин 3 на їх дно після припинення промивання і засипають щілини 3. Перед нарізкою щілин 3 проводять глибоке розпушування 2. Щілини 3 нарізають з ухилом дна в сторону колектора і пов'язують з ним. Уздовж центральної осі межщелевих смуг шляхом ущільнення формують улоговини 5, в які укладають трубопроводи 6 з крапельницями 7. Після переміщення на дно щілин 3 ґрунту з сіллю їх спочатку засипають гравієм шаром 0,2-0,3 м, потім піском до поверхні поля. Далі поверхню ділянки вирівнюють і проводять оранку з формуванням орного шару. Запропонований спосіб забезпечує підвищення ефективності рассоления важких засолених земель з мінімальними витратами води, відведення надлишку опадів з видаленням солей за межі рассоляемого ділянки.3 іл.
Винахід відноситься до галузі сільського та міського господарств. У способі здійснюють механічне видалення верхнього трав'янистої шару газону з органічним матеріалом до піску, вносять залишився субстрат з кореневою системою і органічним матеріалом 10% розчин перекису водню шляхом 4-етапного поливу дощуванням. Причому перший полив здійснюють з розрахунку 20 т розчину перекису водню на 0,8 га. Видаляють вспученную на поверхню масу органічного матеріалу, потім здійснюють наступні три поливу протягом двох діб у міру появи темних плям органічного матеріалу на піску до отримання на поверхні субстрату чистого піску без органічного матеріалу. Здійснюють два промивальних поливу і підсипають пісок для подальшого висівання в нього насіння дерноутворюючих злаків. Спосіб дозволяє підвищити інтенсивність і знизити терміни формування сильної кореневої системи трав'яного газонного покриття, скоротити терміни відновлення газонів. 1 пр.
Винахід відноситься до галузі сільського та міського господарств. Спосіб включає обробку верхнього шару субстрату відкритих спортивних майданчиків водним розчином реагенту. В якості реагенту використовують 1%-ний водний розчин перекису водню. Обробку верхнього шару субстрату спортивних майданчиків з трав'яним покриттям здійснюють шляхом поливу дощуванням циклом по 5 поливів на добу протягом 5 днів в кількості 20 т на один полив. Після обробки реагентом видаляють вспученную на поверхню відкритих спортивних майданчиків органічну масу, витримують перерву в обробці протягом двох днів. Потім повторюють цикл обробки трав'яного покриття також шляхом проведення поливу дощуванням 1%-ним водним розчином перекису водню і в разі необхідності проводять підсів насіння дерноутворюючих злаків для відновлення трав'яного покриття відкритих спортивних майданчиків. Спосіб дозволяє підвищити інтенсивність і знизити терміни формування трав'яного покриття і спростити догляд за трав'яним покриттям. 1 пр.
Винахід відноситься до іригації. Згідно способу половину смуг синтетичної плівки перфорують, складають удвічі, покривають ними смуги поверхні зрошуваного ділянки, подають під плівку поливну воду, на перфоровані частини смуги синтетичної плівки насипають аміачну селітру, на шар аміачної селітри наносять в'яжучий, потім смуги синтетичної плівки складають удвічі, покривають ними смуги поверхні зрошуваного ділянки і подають під плівку поливну воду. Завданням винаходу є розширення функціональних можливостей способу за рахунок надходження в грунт аміачної селітри в момент поливу.
Винахід відноситься до сільського господарства, зокрема до противоэрозионним досліджень ґрунту. У порову рідину вводять водний розчин поліакриламіду. Створюють крапельний потік води, потім гальмують краплі дощу в середовищі порової рідини. Вимірюють тиск у порової рідини. За величиною тиску контролюють ерозійну небезпеку дощу. Розширюються функціональні можливості противоэрозионного контролю ґрунтів.
Спосіб включає підготовку вивідних і поливних борозен з розкриттям бровки вивідний борозни, в брівку вивідний борозни укладають пластикову пляшку об'ємом 1,5-2 літра з усіченим дном висотою 3 см, дно встановлюють на місце зрізу пляшки зворотною стороною, дно служить засобом пуску води і перекриття надходження води в поливну борозну, а при малих витратах води пуск і перекриття води після закінчення поливу виробляються кришкою пляшки. Технічним результатом винаходу є спрощення способу і підвищення якості поливу.

Дощувальна установка з зрошенням за чотирикутника

Дощувальна установка з дощувателем з зрошенням за чотирикутника, що містить редуктор дощовиків і коливально оберталась навколо горизонтальної осі повороту головку дощовиків. Дощуватель з зрошенням за чотирикутника оточений шахтним корпусом, обмеженим зверху поверхнею кришки. Головка дощовиків виконана з можливістю вертикального переміщення відносно шахтного корпусу між відкритим вихідним положенням і піднятим робочим положенням. У поверхні кришки виконаний виріз, що закривається головкою дощовиків в її вихідному положенні. Завданнями винаходу є усунення проблеми неповного відкриття або закриття повертається кришки за рахунок вирізу в поверхні кришки, зменшення порушення струменя рослинним покривом за рахунок вертикального підйому головки дощовиків з вихідного в робоче положення над поверхнею кришки. 16 з.п. ф-ли, 6 іл.

Пристрій для підйому води

Пристрій містить повітряну камеру (1), герметичний посудину (3), встановлений нижче рівня водної поверхні джерела водопостачання, додатковий герметичний посудину (8), повітряний трубопровід (4), що з'єднує камеру (1) з верхньої частини посудини (3), два змішувача-дозатора, перший (5(I)), з яких встановлений на водній поверхні джерела водопостачання, а другий (5(II)) і сполучений з ним кінець нагнітального трубопроводу (7) розміщені в посудині (3), і підвідний (6) і підйомний (9) трубопроводи. Перший змішувач-дозатор (5(I)) і нижня частина посудини (3) з'єднані трубопроводом (6). Другий змішувач-дозатор (5(II)) і нижня частина посудини (8) з'єднані трубопроводом (7). Нижній кінець підйомного трубопроводу (9) введено в посудину (8) з установкою зрізу вище зрізу трубопроводу (7). Трубопровід (7) оснащений стрімких ділянкою (10), розміщеним над посудиною (8). В якості камери (1) використовується пустотіле жорстке або повітряопорні (надувне) виріб з малої повітропроникністю. Завданням винаходу є прихований полив декоративних рослин за рахунок підсосу в нічний час у заглиблений у воду чи в землю посудину (3) потоку чергуються порцій води і повітря низької щільності, де вода і повітря поділяються, витрати однієї частия в денний час доби іншій частині повітря і накопиченої в посудині (3) води в потік чергуються порцій води і повітря підвищеної щільності, який подається в точку поливу, і випуску в атмосферу невикористаної частини повітря після завершення зливу накопиченої води, а камера (1) має форму, що виконує декоративну функцію (статуя, надувна фігура, декоративний камінь). 5 з.п. ф-ли, 1 іл.

Самохідна сільськогосподарська машина для внесення добрив

Винахід відноситься до галузі сільськогосподарського машинобудування. Самохідна сільськогосподарська машина для внесення добрив містить шасі, колеса і двигун. Шасі включає поздовжню балку. На балці підвішені колеса. Двигун розташований з одного боку балки і між двома колесами на одній стороні машини. Двигун має вторинний приводний вал. Вторинний приводний вал розташований в поперечному напрямку. Забезпечується зменшення мінімального радіусу повороту. 17 з.п. ф-ли, 9 іл.
Up!