Спосіб і пристрій для реконфігурування відображення поля покажчика несучої на компонентну несучу

 

Область техніки, до якої належить винахід

Даний винахід, сутність якого тут розкрита, відноситься до способу та пристрою в системі радіозв'язку на множині несучих. Зокрема, даний винахід, сутність якого тут розкрита, відноситься до способу і пристрою у вузлі мережі радіозв'язку для реконфігурування відображення значень полів покажчика несучої на компонентні несуть.

Рівень техніки

В стандарті LTE («довгостроковий розвиток») використовують мультиплексування з ортогональним частотним поділом (OFDM) в низхідній лінії зв'язку і мультиплексування з ортогональним частотним поділом з розширеним спектром методом дискретного перетворення Фур'є (DFT-spread OFDM) у висхідній лінії зв'язку. Таким чином, базовий фізичний ресурс низхідній лінії зв'язку стандарту LTE може бути представлений у вигляді частотно-часової сітки, проілюстрованою на кресленні Фіг.1, де кожен елемент ресурсу відповідає одній піднесе OFDM протягом одного інтервалу OFDM-символу.

У тимчасовій області передачі по низхідній лінії зв'язку стандарту LTE упорядковані у вигляді кадрів радіозв'язку тривалістю 10 мс, причому кожен кадр радіозв'язку часто состаспределение ресурсів в стандарті LTE зазвичай описують в одиницях блоків ресурсів, де блок ресурсів відповідає одному тимчасовому інтервалу (0,5 мс) у часовій області і 12 суміжних поднесущим в частотній області. Блоки ресурсів в частотній області нумерують, починаючи з нульового (0), з одного кінця смуги частот системи.

Графік черговості передач по низхідній лінії зв'язку є динамічним, тобто в кожному подкадре (або в тимчасовому інтервалі передачі (TTI)) базова станція передає керуючу інформацію про те, в які термінали виробляють передачу даних, і про те, в яких блоках ресурсів виробляють передачу даних в поточному подкадре по низхідній лінії зв'язку. Ці керуючі сигнали зазвичай передають у першому одному, в перших двох, у перших трьох або в перших чотирьох OFDM-символи у кожному подкадре. Система низхідній лінії зв'язку з трьома OFDM-символами в якості керуючих сигналів проілюстрована на кресленні Фіг.3.

Для передачі даних по висхідній лінії зв'язку терміналу мобільного зв'язку повинен бути наданий ресурс висхідної лінії зв'язку для передачі даних на спільно використовуваному фізичному каналі висхідної лінії зв'язку (каналі PUSCH). На відміну від розподілу даних в низхідній лінії зв'язку, висхідної лінії зв'язку-це розподіл завжди повинн�роиллюстрировано на кресленні Фіг.4.

Нещодавно був прийнятий стандарт LTE Rel-8 (стандарт LTE версія 8), що забезпечує підтримку ширини смуги частот до 20 МГц. Однак для задоволення вимог майбутнього вдосконаленого міжнародного стандарту мобільного зв'язку (IMT-Advanced), в рамках Проекту партнерства в області систем зв'язку третього покоління (3GPP) були розпочаті роботи по розробці удосконаленого стандарту LTE (LTE-Advanced). Однією з складових частин вдосконаленого стандарту LTE є забезпечення підтримки більш широкої смуги частот 20 МГц. Одним важливим вимогою, що пред'являються до вдосконаленому стандарту LTE, є забезпечення зворотної сумісності зі стандартом LTE версії 8. Воно також повинно включати в себе сумісність по спектру. При цьому, мається на увазі, що несуча згідно вдосконаленому стандарту LTE, що має ширину понад 20 МГц, повинна представлятися для терміналу, що підтримує стандарт LTE версії 8, як кілька несучих стандарту LTE. Кожна така несуча може іменуватися компонентної несучої (CC). Зокрема, може очікуватися, що на ранніх етапах розгортання системи вдосконаленого стандарту LTE буде менша кількість терміналів, здатних підтримувати усоверѻедовательно, необхідно забезпечити ефективне використання широкої несучої також і для терміналів колишніх версій, тобто забезпечити можливість реалізації несучих, на яких графік черговості обслуговування для терміналів попередніх версій може бути забезпечений у всіх частинах широкосмугового несучої згідно вдосконаленому стандарту LTE. Прямим способом отримання цього є агрегація несучих. Агрегація несучих передбачає, що термінал, який підтримує вдосконалений стандарт LTE, може приймати безліч компонентних несучих, де компонентні несучі мають, або щонайменше можуть мати, ту ж саму структуру, що і несуча згідно стандарту LTE версії 8. Агрегація несучих проілюстрована на кресленні Фіг.5.

Кількість агрегованих компонентних несучих, а також ширина смуги частот окремої компонентної несучої, можуть бути різними для висхідної лінії зв'язку і для низхідній лінії зв'язку. Симетрична конфігурація відноситься до того випадку, коли кількість компонентних несуть у низхідній лінії зв'язку та у висхідній лінії зв'язку є однаковим, тоді як асиметрична конфігурація відноситься до того випадку, коли кількість компонентних несучих є р�єм кількість компонентних несучих, яке бачить термінал: наприклад, термінал може забезпечувати підтримку більшої кількості компонентних несуть у низхідній лінії зв'язку, ніж компонентних несуть у висхідній лінії зв'язку, навіть при тому, що сота конфігурована з однаковою кількістю компонентних несуть у низхідній лінії зв'язку та у висхідній лінії зв'язку.

Графік черговості передачі на компонентних несучих встановлюють на фізичному каналі управління низхідній лінії зв'язку (каналі PDCCH) шляхом розподілу ресурсів низхідній лінії зв'язку. Дозволи на надання висхідної лінії зв'язку також передають на каналі PDCCH. Керуюча інформація на каналі PDCCH відформатовано як повідомлення з керуючою інформацією, що передається по низхідній лінії зв'язку (DCI). Повідомлення DCI щодо розподілу ресурсів низхідній лінії зв'язку містять, серед іншого, відомості про розподіл блоків ресурсів, параметри, пов'язані з алгоритмом модуляції і кодування, версія надмірності гібридного автоматичного запиту на повторну передачу (ARQ) і т. д. На додаток до цих параметрів, які відносяться до фактичної передачі по низхідній лінії зв'язку, більшість форматів DCI щодо розподілу ресурсів нік�використовують для керування характеристиками управління потужністю відповідного каналу PUCCH висхідної лінії зв'язку, використовується для передачі гібридного автоматичного запиту на повторну передачу (ARQ) по каналу зворотного зв'язку.

Схема каналу PDCCH в стандарті LTE версії 10 в дуже великій мірі слід схемою каналу PDCCH стандарту LTE версій 8/9. Розподілу ресурсів для кожної компонентної несучої і дозволу на їх надання кодують окремо і передають на окремому каналі PDCCH. Основним спонукальним мотивом того, що воліють окремо закодований канал PDCCH, а не спільно закодований канал PDCCH - тут повідомлення DCI від безлічі компонентних несучих були б змішані на один об'єкт, спільно який кодується і передається на одному каналі PDCCH - була простота.

В стандарті LTE версії 10 канал PDCCH розширено, включаючи в себе поле покажчика несучої (CIF), яке відсутнє в стандарті LTE версій 8/9. CIF може складатися з трьох бітів, приєднаних до повідомлення DCI, яке вказує на ту компонентну несучу, на якій розташований відповідний спільно використовуваний канал. Для розподілу ресурсів низхідній лінії зв'язку CIF вказує на ту компонентну несучу, яка є несучою каналу PDSCH, тоді як для дозволу на надання висхідної лінії зв'язку ці три біта испкого каналу висхідної лінії зв'язку (каналу PUSCH). Для простоти це поле завжди дорівнює трьом бітам.

Якщо CIF конфигурировано, то кожне розподіл ресурсів низхідній лінії зв'язку і висхідної лінії зв'язку містить його навіть у тому випадку, якщо в цьому розподілі ресурсів проведена адресація каналу PDSCH у компонентній несучої (або каналу PUSCH у пов'язаної компонентної несучої висхідної лінії зв'язку для надання дозволів на використання висхідної лінії зв'язку). Без постійного налаштування CIF агрегація несучих схожа на безліч паралельних несучих згідно стандарту LTE версій 8/9, див. креслення Фіг.7. На кресленні Фіг.8 показано співвідношення між каналом PDCCH і каналом PDSCH при конфігурувати CIF. Термінал, конфигурированний з великою кількістю компонентних несучих висхідної лінії зв'язку, ніж компонентних несучих низхідній лінії зв'язку, завжди вимагає надання дозволу на використання висхідної лінії зв'язку з CIF.

Відображення CIF на компонентні несучі може бути встановлено відповідно до одного з двох різних можливих варіантів:

- індивідуальне відображення для кожної конкретної стільники, тобто всі абонентські пристрої (UE) в соте використовують одне і те ж відображення значення CIF на номер компонентної несучої. Це рота LTE версії 10 або шляхом передачі службових сигналів у якості частини системної інформації в соте. У підході з індивідуальним відображенням для кожної конкретної стільники очікується, що це відображення буде незмінним або змінюється дуже рідко;

- індивідуальне відображення для кожного конкретного абонентського пристрою (UE), тобто кожний абонентський пристрій (UE) має своє власне відображення на номер компонентної несучої із CIF. В цьому разі відображення CIF на компонентну несучу передають за допомогою службових сигналів в якості частини інформації про конфігурації конкретного UE.

В цьому альтернативному варіанті зміна відображення може бути більш частим, ніж в альтернативному варіанті з індивідуальним відображенням для кожної конкретної стільники.

З часом абонентське пристрій буде мати можливість приймати або передавати дані на різних компонентних несучих, але не обов'язково на всіх компонентних несучих, які вузол мережі радіозв'язку, такий як, наприклад, eNB, передає в його соте (стільниках). Якщо абонентське пристрій має приймати всі компонентні несучі, передані вузлом мережі радіозв'язку, то це, наприклад, призводить до короткого часу роботи від акумулятора і до більшого споживання пам'яті. Крім того, вузол мережі радіозв'язку також має возможне використання відображення CIF на CC, індивідуального для кожного конкретного UE, виникає проблема при оновленні відображення значень CIF на компонентні несучі. Під час оновлення відображення вузол мережі радіозв'язку відправляє реконфигурированние відображення в абонентське пристрій, і мережа не може підтримувати зв'язок з абонентським пристроєм. Це може призводити до втрати викликів і до погіршення робочих характеристик.

Розкриття винаходу

Завданням винаходу може бути поліпшення функціонування з'єднання з абонентськими пристроями під час оновлення відображення значень CIF на компонентну несучу.

Відповідно до одного з аспектів ця задача вирішена виконуваних у вузлі мережі радіозв'язку способом реконфігурування відображень значень полів покажчика несучої, іменованих значеннями CIF, на компонентні несучі. Кожне значення CIF відображено на відповідну компонентну несучу, що містить відповідний спільно використовуваний канал передачі даних. Кожен відповідний спільно використовуваний канал передачі даних відповідає принаймні одному каналу управління низхідній лінії зв'язку, на якому передають згадане кожне значення CIF. Управління компонентними несучими осу�в'язі на множині несучих. На початковому етапі вузол мережі радіозв'язку реконфигурирует відображення значень CIF на компонентні несучі, зберігаючи при цьому щонайменше одне відображення значення CIF на компонентну несучу. Компонентна несуча зі згаданого щонайменше одного відображення значення CIF на компонентну несучу містить згаданий щонайменше один канал управління низхідній лінії зв'язку і спільно використовуваний канал передачі даних, відповідний згаданого щонайменше одного каналу управління низхідній лінії зв'язку. Потім вузол мережі радіозв'язку відправляє принаймні одна з реконфігуруємих відображень значень CIF на компонентні несуть у абонентське пристрій.

Згідно іншого аспекту ця задача вирішена за допомогою пристрою у вузлі мережі радіозв'язку для реконфігурування відображень значень полів покажчика несучої на компонентні несучі. Кожне значення CIF відображено на відповідну компонентну несучу, що містить відповідний спільно використовуваний канал передачі даних. Кожен відповідний спільно використовуваний канал передачі даних відповідає принаймні одному каналу управління низхідній лінії зв'язку, на якому передають упомѴиосвязи і абонентське пристрій входять в склад системи радіозв'язку на множині несучих. Пристрій може містити схему реконфігурування, виконану з можливістю реконфігурування відображення значень CIF на компонентні несучі, зберігаючи при цьому щонайменше одне відображення значення CIF на компонентну несучу. Компонентна несуча зі згаданого щонайменше одного відображення значення CIF компонентної несучої містить згаданий щонайменше один канал управління низхідній лінії зв'язку і спільно використовуваний канал передачі даних, відповідний згаданого щонайменше одного каналу управління низхідній лінії зв'язку. Пристрій може додатково містити приймач, виконаний з можливістю передачі щонайменше одного з реконфігуруємих відображень значень CIF на компонентні несуть у абонентське пристрій.

Завдяки тому факту, що відображає значення CIF на компонентну несучу передають у абонентське пристрій так, що при цьому зберігається щонайменше одне відображення значення CIF на компонентну несучу, абонентське пристрій може продовжувати передачу на компонентної несучої, відповідної згаданого принаймні одному відображення значення CIF на компонентну несучу. У результаті досягнень�ія значення CIF на компонентну несучу.

Іншими словами, відображення одного значення CIF на одну компонентну несучу є незмінним, тобто не змінним під час реконфігурування (або визначення) відображення CIF на CC. Таким чином, наявна компонентна несуча, доступна для передачі, навіть під час поновлення відображення значення CIF на компонентну несучу. В результаті абонентське пристрій може безперервно виробляти передачу/прийом, використовуючи компонентну несучу, відповідну значенню CIF, інтерпретація якого зберігається навіть при оновленні відображення CIF на CC на інші значення CIF.

Перевага полягає в тому, що кількість втрачених викликів/з'єднань може бути скорочено під час оновлення відображення CIF на CC в абонентському пристрої. Крім того, можна уникнути погіршення робочих характеристик з'єднання внаслідок поновлення відображення значень CIF на компонентні несуть.

Додаткові ознаки і переваги варіантів здійснення цього винаходу стануть очевидними при вивченні додається формули винаходу з наведеного нижче опису. Слід розуміти, що різні функції з варіантів здійснення згідно з цим винаходу можуть бути об�цього винаходу, визначається прикладеною формулою винаходу.

КОРОТКИЙ ОПИС КРЕСЛЕНЬ

Різні аспекти розкритих тут варіантів здійснення винаходу, включаючи його конкретні ознаки і переваги, стануть зрозумілими з наведеного нижче докладного опису та супровідних креслень, на яких зображено наступне:

на Фіг.1 схематично проілюстровано фізичний ресурс низхідній лінії зв'язку стандарту LTE;

на Фіг.2 схематично проілюстровано структура часовій області в стандарті LTE;

на Фіг.3 схематично проілюстровано подкадр низхідній лінії зв'язку;

на Фіг.4 схематично проілюстровано розподіл ресурсів для каналу PUSCH;

на Фіг.5 проілюстрована агрегація несучих;

на Фіг.6 показаний схематичний загальний вид наведеною в якості пояснювального прикладу системи радіозв'язку, в якій може бути реалізовано даний технічне рішення;

на Фіг.7 показані п'ять компонентних несучих, наведених в якості пояснювального прикладу, в яких CIF не конфигурировано, в повідомленні DCI, що передається на каналі управління низхідній лінії зв'язку;

на Фіг.8 показані три компонентні несучі, наведені в якості пояснювального прикладу, в ко�ачестве пояснювального прикладу, в яких CIF2 відображено на компонентну несучу f1;

на Фіг.10 схематично показана об'єднана діаграма передачі сигналів і схему послідовності етапів варіанта здійснення у системі радіозв'язку згідно Фіг.6 способу реконфігурування відображення значень полів покажчика несучої на компонентні несучі;

на Фіг.11 схематично показана схема послідовності етапів варіанта здійснення виконуваного у вузлі мережі радіозв'язку способу реконфігурування відображень значень полів покажчика несучої на компонентні несучі;

на кресленні Фіг.12 схематично показана блок-схема варіанту здійснення пристрою у вузлі мережі радіозв'язку.

Здійснення винаходу

У всьому наведеному нижче описі для позначення аналогічних елементів, деталей, вузлів, систем, елементів або ознак по можливості були використані подібні номери посилальних позицій.

На кресленнях Фіг.7, Фіг.8 і Фіг.9 показані різні приклади компонентних несуть з задіяним CIF і з незадіяним CIF. На кресленні Фіг.7 CIF не задіяно, тоді як на кресленнях Фіг.8 і Фіг.9 CIF задіяно. Крім того, на кресленні Фіг.8 показана конфігурація, в якій відображення значення CIF на Ѓрации, зображеної на кресленні Фіг.9.

На кресленні Фіг.6 показаний схематичний загальний вид системи 100 радіозв'язку, наведеною в якості пояснювального прикладу, в якій можуть бути реалізовані варіанти здійснення цього винаходу. Система 100 радіозв'язку на множині несучих містить вузол 130 мережі радіозв'язку та абонентське пристрій 120. Стрілка вказує, що абонентське пристрій 120 може обмінюватися інформацією з вузлом 130 мережі радіозв'язку з використанням, наприклад, каналу управління низхідній лінії зв'язку, такого як, наприклад, канал PDCCH, і спільно використовуваного каналу передачі даних, такого як, наприклад, канал PDSCH або канал PUSCH.

На кресленні Фіг.7 показані п'ять компонентних несучих f1, f2, f3, f4, f5, наведених в якості пояснювального прикладу, в яких CIF не конфигурировано, в повідомленні DCI, що передається на каналі управління низхідній лінії зв'язку. Як показано на кресленні Фіг.5, система радіозв'язку, така як, наприклад, система радіозв'язку згідно вдосконаленому стандарту LTE, може використовувати агреговану несучу, містять п'ять компонентних несуть з шириною смуги 20 МГц кожна. На кресленні Фіг.7 можна побачити, що кожна компонентна несуча має власний отдельнформацией, передане по низхідній лінії зв'язку (DCI), не включає в себе значення CIF. Оскільки CIF не використовується, то канал PDCCH вказує на канал PDSCH, наданий на тій же самій компонентної несучої, що вказано стрілками.

На кресленні Фіг.8 показані три компонентні несучі f1, f2, f3, наведені в якості пояснювального прикладу, в яких CIF2 відображено на компонентну несучу f3. На кресленні Фіг.8 повідомлення DCI, показане на вигляді в збільшеному масштабі, містить значення CIF. Отже, CIF задіяно. Повідомлення про розподіл ресурсів низхідній лінії зв'язку, передані на одній компонентної несучої, можуть вказувати канал PDSCH на інший компонентної несучої. В цьому випадку значення CIF каналу PDCCH компонентної несучої f2 задає перехресний графік черговості обслуговування з каналом PDSCH компонентної несучої f3. См. стрілки між компонентної несучої f2 і компонентної несучої f3.

Можна відзначити, що відображає значення CIF на компонентну несучу може бути реалізовано у вигляді таблиці або матриці, де, наприклад, рядок, що містить одне значення CIF і одну компонентну несучу, вказує, що це конкретне значення CIF відображено на компонентну несучу в цьому рядку. Отже, одна або бовдури для вираження відображення значень CIF на компонентні несучі. Таким чином, одне відображення відноситься до однієї такої парі, що містить значення CIF і компонентну несучу (або швидше номер компонентної несучої, що вказує на компонентну несучу).

На кресленні Фіг.9 значення CIF в ситуації, показаної на кресленні Фіг.8, були реконфигурировани. Вузлом 130 мережі радіозв'язку також було прийнято рішення відключити (вимкнути) компонентну несучу f3. Тепер значення CIF, рівне CIF2, відображено на компонентну несучу f1, що вказано стрілками. На кресленні Фіг.8 значення CIF, рівне CIF2, було відображено на компонентну несучу f3. Тобто значення CIF, рівне CIF1, зберігається, тобто вказує компонентну несучу f2 на обох кресленнях Фіг.8 і Фіг.9, так що абонентське пристрій 120 може використовувати це значення CIF і відповідну компонентну несучу f2 під час оновлення відображень значення CIF на компонентну несучу.

На кресленні Фіг.10 схематично показана об'єднана діаграма передачі сигналів і схему послідовності етапів варіанта здійснення в системі 100 радіозв'язку згідно з кресленням Фіг.6 способу реконфігурування відображення значень полів покажчика несучої на компонентні несучі. Кожне значення CIF відображено на відповідну компонентну овместно використовується канал передачі даних відповідає принаймні одному каналу управління низхідній лінії зв'язку, на якому передають (або який містить) згадане кожне значення CIF. Управління компонентними несучими здійснює вузол 130 мережі радіозв'язку. Вузол 130 мережі радіозв'язку та абонентське пристрій 120 входять до складу системи 100 радіозв'язку на множині несучих. Можуть бути виконані наступні етапи. Зокрема, в деяких варіантах здійснення способу порядок проходження етапів може відрізнятися від зазначеного нижче.

Етап 210. Вузол 130 мережі радіозв'язку реконфигурирует відображення значень CIF на компонентні несучі, зберігаючи при цьому щонайменше одне відображення значення CIF на компонентну несучу. Компонентна несуча зі згаданого щонайменше одного відображення значення CIF на компонентну несучу містить згаданий щонайменше один канал управління низхідній лінії зв'язку і спільно використовуваний канал передачі даних, відповідний згаданого щонайменше одного каналу управління низхідній лінії зв'язку.

Етап 220. Абонентське пристрій 120 приймає з сайту 130 мережі радіозв'язку принаймні одна з реконфігуруємих відображень значень CIF на компонентні несуть.

Справжнє технічне рішення дозволяє вузлу 130 мережі радіозв'язку, такого як, наприклад, орой виробляють передачу каналу PDCCH і каналу PDSCH (або несучої прив'язки, також називається первинної сотої). Отже, вузол 130 мережі радіозв'язку може встановлювати графік черговості обслуговування абонентського пристрою навіть тоді, коли він реконфигурирует всі його інші відображення CIF на компонентні несучі. В деяких варіантах здійснення винаходу це також забезпечує скорочення непродуктивних витрат на передачу службових сигналів по протоколу керування ресурсами радіозв'язку і запобігає провалля зв'язку між абонентським пристроєм 120 і вузлом 130 мережі радіозв'язку під час оновлення відображення. В сценарії, в якому абонентським пристроєм була ініційована естафетна передача керування зв'язком безпосередньо перед оновленням відображення, абонентському пристрою можливо знадобиться виробляти передачу з великою потужністю для підтримання зв'язку. У такому сценарії варіанти здійснення винаходу запобігають підвищене споживання енергії акумулятора абонентського пристрою та/або зайве використання пам'яті абонентського пристрою.

На кресленні Фіг.11 проілюстрований наведений в якості пояснювального прикладу спосіб реконфігурування відображень значень полів покажчика несучої на ко�тіж Фіг.11, відповідає об'єднаної діаграмі передачі сигналів і схему послідовності етапів з креслення Фіг.10. По мірі можливості були використані ті ж самі номери позицій. Кожне значення CIF відображено на відповідну компонентну несучу, що містить відповідний спільно використовуваний канал передачі даних. Кожен відповідний спільно використовуваний канал передачі даних відповідає принаймні одному каналу управління низхідній лінії зв'язку, на якому передають (або який містить) згадане кожне значення CIF. Управління компонентними несучими здійснює вузол 130 мережі радіозв'язку. Вузол 130 мережі радіозв'язку та абонентське пристрій 120 входять до складу системи 100 радіозв'язку на множині несучих. Можуть бути виконані наступні етапи. Зокрема, в деяких варіантах здійснення способу порядок проходження етапів може відрізнятися від зазначеного нижче.

Етап 210. Вузол 130 мережі радіозв'язку реконфигурирует відображення значень CIF на компонентні несучі, зберігаючи при цьому щонайменше одне відображення значення CIF на компонентну несучу. Компонентна несуча зі згаданого щонайменше одного відображення значення CIF на компонентну несучу містить упои даних, відповідний згаданого щонайменше одного каналу управління низхідній лінії зв'язку.

Етап 220. Вузол 130 мережі радіозв'язку відправляє в абонентське пристрій 120 принаймні одна з реконфігуруємих відображень значень CIF на компонентні несуть.

В деяких варіантах здійснення виконуваного у вузлі мережі 130 способу, в якому компонентна несуча зі згаданого щонайменше одного відображення значення CIF на компонентну несучу відповідає первинної соте, причому ця первинна сота є однією з компонентних несучих, управління якими здійснює вузол 130 мережі радіозв'язку. Перевага може полягати в тому, що з точки зору абонентського пристрою якість каналу може бути кращим у первинній соте порівняно з іншими сотами.

В деяких варіантах здійснення виконуваного у вузлі 130 мережі способу значення CIF зі згаданого щонайменше одного відображення значення CIF на компонентну несучу дорівнює нулю.

В деяких варіантах здійснення виконуваного у вузлі 130 мережі способу етап 230 передачі постійного налаштування відображення містить такий додатковий етап 230: утримуються від передачі в абонентське пристрій 120 згаданого побу згадане щонайменше одне відображення значення CIF компонентної несучої було наперед заданим. Перевага може полягати в необхідності передачі меншого обсягу інформації з сайту 130 мережі радіозв'язку у абонентське пристрій 120.

В деяких варіантах здійснення виконуваного у вузлі 130 мережі способу каналом управління є канал PDCCH, а спільно використовуваним каналом передачі даних є канал PDSCH або канал PUSCH в тому випадку, коли системою радіозв'язку на множині несучих є система стандарту LTE. Отже, можна зазначити, що представлені тут варіанти здійснення винаходу можуть бути застосовними як до розподілів ресурсів низхідній лінії зв'язку, так і до надання дозволів на використання висхідної лінії зв'язку.

В деяких варіантах здійснення виконуваного у вузлі 130 мережі способу етапу передачі щонайменше деяких з реконфігуруємих відображень виконують з використанням протоколу управління ресурсами радіозв'язку, іноді іменується протоколом RRC.

Тепер наведено посилання на креслення Фіг.12, на якому проілюстровано пристрій 400 у вузлі 130 мережі радіозв'язку, виконаному з можливістю виконання описаного вище способу. Отже, пристрій 400 виконано з можливістю реконфігурування відображено�омпонентную несучу, містить відповідний спільно використовуваний канал передачі даних. Кожен відповідний спільно використовуваний канал передачі даних відповідає принаймні одному каналу управління низхідній лінії зв'язку, на якому передають згадане кожне значення CIF. Управління компонентними несучими здійснює вузол 130 мережі радіозв'язку. Вузол 130 мережі радіозв'язку та абонентське пристрій 120 входять до складу системи 100 радіозв'язку на множині несучих. Пристрій 400 може містити схему 410 реконфігурування, виконану з можливістю реконфігурування відображень значень CIF на компонентні несучі, зберігаючи при цьому щонайменше одне відображення значення CIF на компонентну несучу. Схемою 410 реконфігурування може бути пристрій/блок обробки даних, процесор, спеціалізована інтегральна схема (ASIC), програмована користувачем вентильна матриця (FPGA) і т. п. Компонентна несуча зі згаданого щонайменше одного відображення значення CIF на компонентну несучу містить згаданий щонайменше один канал управління низхідній лінії зв'язку і спільно використовуваний канал передачі даних, відповідний згаданого щонайменше одного каналу упможностью передачі в абонентське пристрій 120 щонайменше одного з реконфігуруємих відображень значень CIF на компонентні несучі. Крім того, пристрій 400 може містити запам'ятовуючий пристрій 430 для зберігання програм, що виконуються, наприклад, процесором. Програми можуть містити команди, що забезпечують можливість виконання процесором описаного вище способу.

В деяких варіантах здійснення пристрою 400 у вузлі 130 мережі радіозв'язку прийомопередавачем 420 може бути блок передачі/прийому, або ж він може містити передавач та/або приймач, що залежить від конкретної ситуації.

В певному варіанті здійснення пристрою 400 у вузлі 130 мережі радіозв'язку, в якому компонентна несуча зі згаданого щонайменше одного відображення значення CIF на компонентну несучу відповідає первинної соте, ця первинна сота є однією з компонентних несучих, управління якими здійснює вузол 130 мережі радіозв'язку. Перевага може полягати в тому, що з точки зору абонентського пристрою якість каналу в первинній соте може бути покращено порівняно з іншими сотами.

В певному варіанті здійснення пристрою 400 у вузлі 130 мережі радіозв'язку значення CIF зі згаданого щонайменше одного відображення значення CIF на компонентну несучу дорівнює нулю.

В певному варіанті здійс�ерживаться від передачі в абонентське пристрій 120 згаданого щонайменше одного відображення значення CIF на компонентну несучу. Внаслідок цього може знадобитися, щоб згадане щонайменше одне відображення значення CIF на компонентну несучу було наперед заданим. Перевага може полягати в необхідності передачі меншого обсягу інформації з сайту 130 мережі радіозв'язку у абонентське пристрій 120.

В певному варіанті здійснення пристрою 400 у вузлі 130 мережі радіозв'язку каналом управління є канал PDCCH, а спільно використовуваним каналом передачі даних є канал PDSCH або канал PUSCH.

В певному варіанті здійснення пристрою 400 у вузлі 130 мережі радіозв'язку приймач 420 може бути виконаний з можливістю використання протоколу управління ресурсами радіозв'язку при передачі щонайменше деяких з реконфігуруємих відображень абонентське пристрій 120.

Згідно з деякими варіантами здійснення винаходу, відображення одного з значень CIF повинно бути незмінним, тому неможливо реконфигурировать компонентну несучу, на якій виробляють передачу обох каналів: каналу PDCCH і каналу PDSCH (наприклад, компонентну несучу f2 на кресленнях Фіг.8 і Фіг.9).

У варіанті здійснення винаходу, який наведено в якості прикладу, интерпретациянтной несучої, на якій виробляють передачу каналу PDCCH. Незмінне значення CIF може бути або заданий стандартом, наприклад, завжди CIF=0, або може бути конфигурировано рівним однаковому значенню для всіх абонентських пристроїв (UE) шляхом передачі службових сигналів по протоколу RRC (широкомовної передачі або спеціалізованої передачі службових сигналів). В одному з прикладів ця компонентна несуча відповідає значенню CIF=0. Отже, навіть протягом періоду реконфігурування, одне значення CIF може використовуватися без невизначеності, і, отже, завжди існує можливість для підтримки зв'язку мережі з терміналом.

У варіанті здійснення винаходу, який наведено в якості прикладу, інтерпретація одного значення CIF задана так, що вказує задану компонентну несучу, наприклад, так звану несучу прив'язки. Несучої прив'язки є та компонентна несуча, яку UE завжди повинен контролювати (за умови наявності будь-якого періоду переривчастої передачі, скорочено позначуваного як «період DTX»), наприклад, для прийому системної інформації. Згідно термінології, використовуваної в рамках Проекту партнерства в області систем зв'язку третього покоління (3GPP), нсуществления цього винаходу, для фахівців в даній області техніки очевидна можливість безлічі різних змін, модифікацій і т. п. Отже, мається на увазі, що описані варіанти здійснення винаходу не обмежують обсяг цього винаходу, який визначається прикладеною формулою винаходу.

1. Виконується у вузлі (130) мережі радіозв'язку спосіб реконфігурування відображень значень полів покажчика несучої, іменованих значеннями CIF, на компонентні несучі, в якому кожне значення CIF відображено на відповідну компонентну несучу, що містить відповідний спільно використовуваний канал передачі даних, причому кожен відповідний спільно використовуваний канал передачі даних відповідає принаймні одному каналу управління низхідній лінії зв'язку, на якому передають згадане кожне значення CIF, а управління компонентними несучими здійснює вузол (130) мережі радіозв'язку, причому цей сайт (130) мережі радіозв'язку та абонентське пристрій (120) входять до складу системи (100) радіозв'язку на множині несучих, причому спосіб містить етапи, на яких:
реконфигурируют (210) відображення значень CIF на компонентні несучі, зберігаючи при цьому щонайменше одне отображени� несучу на відображення на іншу компонентну несучу, причому компонентна несуча зі згаданого щонайменше одного відображення значення CIF на компонентну несучу містить згаданий щонайменше один канал управління низхідній лінії зв'язку і спільно використовуваний канал передачі даних, відповідний згаданого щонайменше одного каналу управління низхідній лінії зв'язку, і
відправляють (220) в абонентський пристрій (120) принаймні одна з реконфігуруємих відображень значень CIF на компонентні несуть.

2. Спосіб за п. 1, в якому компонентна несуча зі згаданого щонайменше одного збереженого відображення значення CIF на компонентну несучу відповідає первинної соте, причому ця первинна сота є однією з компонентних несучих, управління якими здійснює вузол (130) мережі радіозв'язку.

3. Спосіб за п. 1, в якому значення CIF зі згаданого щонайменше одного збереженого відображення значення CIF на компонентну несучу дорівнює нулю.

4. Спосіб за будь-яким із пп.1-3, в якому етап (220) відправлення постійного налаштування відображення додатково містить етап, на якому утримуються (230) від відправки згаданого щонайменше одного збереженого відображення значення CIF на компонентну несутно доступним каналом передачі даних є канал PDSCH або канал PUSCH.

6. Спосіб за п. 1, в якому етап відправки щонайменше деяких з реконфігуруємих відображень виконують з використанням протоколу управління ресурсами радіозв'язку (RRC).

7. Пристрій (400) у вузлі (130) мережі радіозв'язку для реконфігурування відображень значень полів покажчика несучої, іменованих значеннями CIF, на компонентні несучі, причому кожне значення CIF відображено на відповідну компонентну несучу, що містить відповідний спільно використовуваний канал передачі даних, причому кожен відповідний спільно використовуваний канал передачі даних відповідає принаймні одному каналу управління низхідній лінії зв'язку, на якому передають згадане кожне значення CIF, а управління компонентними несучими здійснює вузол (130) мережі радіозв'язку, причому цей сайт (130) мережі радіозв'язку та абонентське пристрій (120) входять до складу системи (100) радіозв'язку на множині несучих, причому пристрій (400) містить
схему (410) реконфігурування, виконану з можливістю реконфігурування відображень значень CIF на компонентні несучі, зберігаючи при цьому щонайменше одне відображення значення CIF на компонентну несучу, і зміни щонайменше одного відоб�а несуча зі згаданого щонайменше одного відображення значення CIF на компонентну несучу містить згаданий щонайменше один канал управління низхідній лінії зв'язку і спільно використовуваний канал передачі даних, відповідний згаданого щонайменше одного каналу управління низхідній лінії зв'язку, і
прийомопередавач (420), виконаний з можливістю відправки щонайменше одного з реконфігуруємих відображень значень CIF на компонентні несуть у абонентське пристрій (120).

8. Пристрій (400) за п. 7, в якому компонентна несуча зі згаданого щонайменше одного збереженого відображення значення CIF на компонентну несучу відповідає первинної соте, причому ця первинна сота є однією з компонентних несучих, управління якими здійснює вузол (130) мережі радіозв'язку.

9. Пристрій (400) за п. 7, в якому значення CIF зі згаданого щонайменше одного збереженого відображення значення CIF на компонентну несучу дорівнює нулю.

10. Пристрій (400) по кожному з пп.7-9, в якому приймач (420) додатково виконаний з можливістю утримуватись від надсилання згаданого щонайменше одного збереженого відображення значення CIF на компонентну несучу в абонентський пристрій (120).

11. Пристрій п. 7, в якому каналом управління є канал PDCCH, а спільно використовуваним каналом передачі даних є канал PDSCH або канал PUSCH.

12. Пристрій п.�зв'язку (RRC) при відправці щонайменше деяких з реконфігуруємих відображень в абонентський пристрій (120).

13. Виконується на абонентському пристрої (120), UE, спосіб реконфігурування відображень значень полів покажчика несучої, іменованих значеннями CIF, на компонентні несучі, причому кожне значення CIF відображено на відповідну компонентну несучу, що містить відповідний спільно використовуваний канал передачі даних, причому кожен відповідний спільно використовуваний канал передачі даних відповідає принаймні одному каналу управління низхідній лінії зв'язку, на якому передають згадане кожне значення CIF, при цьому UE (120) і вузол (130) мережі радіозв'язку, який здійснює управління компонентними несучими, що входять до складу системи (100) радіозв'язку на множині несучих, а цей спосіб містить наступні етапи:
приймають з вузла (130) мережі радіозв'язку реконфигурированние відображення значень CIF на компонентні несучі, причому ці реконфигурированние відображення включають в себе щонайменше одне зберігається відображення значення CIF на компонентну несучу і щонайменше одне змінене відображення значення CIF на компонентну несучу, при цьому компонентна несуча щонайменше з одного відображення значення CIF на компонентну несучу містить згаданий по м�тветствующий згаданого щонайменше одного каналу управління низхідній лінії зв'язку, і
реконфигурируют відображення значень CIF на компонентні несучі згідно з прийнятим реконфигурированним відображенням.

14. Спосіб за п. 13, в якому щонайменше одне зберігається відображення значення CIF на компонентну несучу, що міститься у прийнятих реконфігуруємих отображениях, відповідає первинній соте, причому ця первинна сота є однією з компонентних несучих, управління якими здійснює вузол (130) мережі радіозв'язку.

15. Спосіб за п. 13, в якому значення CIF щонайменше з одного збереженого відображення значення CIF на компонентну несучу, що міститься у прийнятих реконфігуруємих отображениях, дорівнює нулю.

16. Спосіб за будь-яким із пп.13-15, в якому каналом управління є канал PDCCH, а спільно використовуваним каналом передачі даних є канал PDSCH або канал PUSCH.

17. Спосіб за п. 13, в якому етап прийому реконфігурованого відображення виконують з використанням протоколу управління ресурсами радіозв'язку (RRC).

18. Абонентське пристрій, UE, (120), виконане з можливістю реконфігурування відображень значень полів покажчика несучої, іменованих значеннями CIF, на компонентні несучі, причому кожне значення CIF відображено на соответичем кожен відповідний спільно використовуваний канал передачі даних відповідає принаймні одному каналу управління низхідній лінії зв'язку, на якому передають згадане кожне значення CIF, причому UE (120) і вузол (130) мережі радіозв'язку, який здійснює управління компонентними несучими, що входять до складу системи (100) радіозв'язку на множині несучих, а UE містить:
схему приймача, виконану з можливістю прийому з вузла (130) мережі радіозв'язку реконфігуруємих відображень значень CIF на компонентні несучі, причому ці реконфигурированние відображення включають в себе щонайменше одне зберігається відображення значення CIF на компонентну несучу і щонайменше одне змінене відображення значення CIF на компонентну несучу, причому компонентна несуча щонайменше одного відображення значення CIF на компонентну несучу містить згаданий щонайменше один канал управління низхідній лінії зв'язку і спільно використовуваний канал передачі даних, відповідний згаданого щонайменше одного каналу управління низхідній лінії зв'язку, і
схему реконфігурування, виконану з можливістю реконфігурування відображень значень CIF на компонентні несучі згідно з прийнятим реконфигурированним відображенням, які включають в себе щонайменше одне зберігається відображення значення CIF на компонентп.18, в якому щонайменше одне зберігається відображення значення CIF на компонентну несучу, що міститься у прийнятих реконфігуруємих отображениях, які прийняті схемою приймача, відповідає первинній соте, причому ця первинна сота є однією з компонентних несучих, управління якими здійснює вузол (130) мережі радіозв'язку.

20. UE (120) по п. 18, в якому значення CIF щонайменше одного збереженого відображення значення CIF на компонентну несучу, що міститься у прийнятих реконфігуруємих отображениях, які прийняті схемою приймача, дорівнює нулю.

21. UE (120) по кожному з пп.18-20, в якому каналом управління є канал PDCCH, а спільно використовуваним каналом передачі даних є канал PDSCH або канал PUSCH.

22. UE (120) по п. 18, в якому схема приймача виконана з можливістю прийому реконфігурованого відображення з використанням протоколу управління ресурсами радіозв'язку (RRC). 

Схожі патенти:

Базова радіостанція та кероване обладнання та способи у них

Винахід відноситься до передачі керуючої інформації висхідної лінії зв'язку, що міститься в блоці бітів, через радіоканал в базову станцію. Технічний результат полягає у створенні в LTE формату фізичної керуючого каналу висхідної лінії зв'язку (PUCCH), здатного переносити велику кількість бітів. Для цього передбачена передача керуючої інформації висхідної лінії зв'язку у тимчасових слотах в подкадре через радіоканал в базову станцію. Радіоканал виконаний для перенесення керуючої інформації висхідної лінії зв'язку, а кероване обладнання і базова радіостанція містяться у мережі радіозв'язку. Керуюча інформація висхідної лінії зв'язку міститься в блоці бітів. Кероване обладнання відображає блок бітів в послідовність комплексних оцінених символів модуляції і блочно розширює послідовність комплексних оцінених символів модуляції за допомогою символів, розширення дискретного перетворення Фур'є - мультиплексування з ортогональним частотним поділом каналів (DFTS-OFDM). 5 н. і 15 з.п. ф-ли, 23 іл.

Спосіб роботи радіостанції в мобільній мережі

Винахід відноситься до техніки бездротового зв'язку і може бути використане при наявності взаємних перешкод. Спосіб роботи первинної станції, що містить засіб зв'язку з, щонайменше, однієї вторинної станцією, полягає в тому, що первинна станція сигналізує, щонайменше, одну вторинну станцію звіт про стан взаємних перешкод, причому згаданий звіт про стан взаємних перешкод містить, щонайменше, один з просторового показника, що представляє собою просторову характеристику взаємних перешкод, тимчасового показника, що представляє собою тимчасову характеристику взаємних перешкод, і частотного показника, що представляє собою частотну характеристику взаємних перешкод, причому згаданий звіт про стан взаємних перешкод містить першу частину, вказує рівень однорідних взаємних перешкод, та другу частину, яка вказує кількість локалізованих джерел, які слід брати до уваги разом з просторово однорідним джерелом взаємних перешкод. Технічний результат - забезпечення вторинної станції інформацією про джерела взаємних перешкод. 4 н. і 11 з.п. ф-ли, 2 іл.
Винахід відноситься до системи бездротового зв'язку і призначене для забезпечення більш високих швидкостей передачі даних, поліпшення ефективності користувацького обладнання і асоційованого з ним способу, призначеного для ідентифікації ресурсу, щоб використовувати його для передачі управляючої інформації у форматі 3 фізичної керуючого каналу висхідної лінії зв'язку (PUCCH). Спосіб містить прийом (610) індексу ресурсу з обслуговуючої базової станції та ідентифікацію (620) ресурсу, щоб використовувати його для передачі управляючої інформації в подкадре на основі прийнятого індексу ресурсу, причому ідентифікований ресурс перебуває в одному і тому ж обмеженому наборі блоків фізичних ресурсів, незалежно від того, чи використовується звичайний і скорочений формат 3 PUCCH в подкадре. 2 н. і 14 з.п. ф-ли, 15 іл., 6 табл.

Система і спосіб розподілу ресурсів передачі

Винахід відноситься до способу бездротової передачі даних і керуючої інформації з використанням безлічі рівнів передачі. Технічний результат полягає в забезпеченні оптимального розподілу ресурсів передачі, коли необхідно передавати великий обсяг керуючої інформації. Для цього спосіб включає в себе визначення кількості біт в одному або більше кодових словах (122) користувальницьких даних, що підлягають передачі протягом субкадра, і обчислення кількості керуючих векторних символів (124) для розподілу для керуючої інформації протягом згаданого субкадра. Кількість керуючих векторних символів (124) обчислюють щонайменше частково на основі кількості біт в одному або більше кодових словах (122) користувальницьких даних, що підлягають передачі протягом згаданого субкадра, і оцінки кількості векторних символів (124), на які будуть відображатися одне або більше кодових слів (122) користувальницьких даних. Оцінка кількості векторних символів (124) щонайменше частково залежить від кількості керуючих векторних символів (124), що підлягають розподілу для керуючої інформації. Спосіб також включає в себе відображення одного або більше управляючих �122) користувальницьких даних і керуючих векторних символів (124) на безлічі рівнів передачі протягом згаданого субкадра. 4 н. і 26 з.п. ф-ли, 7 іл.

Використання формату поля в пристрої зв'язку

Винахід відноситься до систем зв'язку. Технічний результат полягає в підвищенні ємності, надійності і ефективності пристрої зв'язку, оскільки використання пристроїв зв'язку збільшилася. Для цього описано пристрій зв'язку для передачі поля B сигналу дуже високої пропускної здатності (VHT-SIG-B). Пристрій зв'язку включає в себе процесор та інструкції, збережені в пам'яті, яка знаходиться в електронній зв'язку з процесором. Пристрій зв'язку призначає щонайменше двадцять сигнальних бітів і шість хвостових бітів для VHT-SIG-B. Пристрій зв'язку також використовує кількість піднесучих для VHT-SIG-B, яка є такою ж, як кількість піднесучих для довгого навчального поля дуже високої пропускної здатності (VHT-LTF) і поля DATA. Пристрій зв'язку додатково застосовує відображення пілот-сигналу для VHT-SIG-B, яке є таким же, як відображення пілот-сигналу для поля DATA. Пристрій зв'язку потім передає VHT-SIG-B. 8 н. і 40 з.п. ф-ли, 11 іл.

Система і спосіб розподілу ресурсів передачі

Винахід відноситься до способу бездротової передачі даних і керуючої інформації при використанні декількох шарів передачі. Технічний результат полягає в забезпеченні оптимального розподілу ресурсів передачі, коли необхідно передавати великий обсяг керуючої інформації. Для цього спосіб включає в себе визначення кількості біт в одному або декількох кодових словах користувальницьких даних (122), переданих в подкадре, і обчислення, для кожного керуючого сигналу М, переданого в подкадре, значення (Q'), грунтуючись, щонайменше частково, на кількість біт в одному або декількох кодових словах користувальницьких даних (122) і оцінці кількості векторів символів користувальницьких даних (124), на які відображаються одне або кілька кодових слів даних (122). Оцінка кількості векторів символів користувальницьких даних (124) для конкретного керуючого сигналу М залежить, принаймні частково, від кількості керуючих векторів символів (124), які розподіляються на один або кілька інших керуючих сигналів з М. Спосіб також включає в себе визначення кількості керуючих векторів символів (124) для відображення кожного управляющображение даного керуючого сигналу і передачу керуючих векторів символів. 4 н. і 30 з.п. ф-ли, 7 іл.

Спосіб призначення керуючої інформації

Винахід відноситься до техніки бездротового зв'язку і може використовуватися для передачі і прийому керуючої інформації в мережі радіодоступу. Мережний вузол містить приймач, пристосований для передачі управляючої інформації в подкадре (310) з мережного вузла на проміжний вузол (103) в мережі (120) радіодоступу, при цьому керуюча інформація міститься в частотно-часовій області (305), переданої після області (200) управління, яка передається на початку подкадра (310), причому область (200) управління використовується для керуючої сигналізації на користувальницькі обладнання (105), а частотно-часова область (305) використовується для передачі каналів управління, заданих для операції ретрансляції. Приймач додатково пристосований для передачі першої керуючої інформації у першій частині (300) частотно-часовій області (305) і другий керуючої інформації у другій частині (302) частотно-часовій області (305), при цьому частотно-часова область (305) розділена так, що друга частина (302) розміщена пізніше в подкадре (310), ніж перша частина (300), і при цьому згадана друга управляюча інформація менш критична по часу, ніж згадана перша керуюча інформація, при цьому упомянторая керуюча інформація є пов'язаною з висхідною лінією зв'язку інформацією. Проміжний вузол мережі радіодоступу призначений для прийому керуючої інформації від мережевого вузла. Технічний результат - підвищення ефективності використання частотно-часових ресурсів в подкадре. 4 н. і 26 з.п. ф-ли, 10 іл.

Мультиплексування опорних сигналів при демодуляції бездротового зв'язку

Винахід відноситься до бездротового зв'язку. Технічним результатом є оцінка каналів на однакових або подібних тимчасових і частотних ресурсів. Заявлені способи і пристрої для визначення значень циклічного зсуву (CS) і/або ортогональних покривають кодів (OCC) для безлічі опорних сигналів демодуляції (DM-RS), передаються на безлічі рівнів при зв'язку з безліччю безліччю входів і виходів (MIMO). Індекс CS може бути прийнятий від базової станції до керуючої інформації низхідній лінії зв'язку (DCI) або при аналогічній сигналізації. Значення CS для безлічі сигналів DM-RS можуть бути визначені щонайменше частково на основі індексу CS. До того ж OCC може бути переданий у явному вигляді або аналогічним чином визначений з індексу CS і/або настроєний значення CS, прийнятого з більш високого рівня. Крім того, управління присвоюванням індексів CS і/або OCC може сприяти забезпеченню ортогональності для зв'язку з спарених пристроїв при багатокористувацької зв'язку MIMO. 11 н. і 21 з.п. ф-ли, 11 іл.

Підтримка планування в висхідної лінії зв'язку в системах бездротового зв'язку з безліччю несучих

Винахід відноситься до бездротового зв'язку. Технічним результатом є управління потужністю для різних несучих. Спосіб в терміналі бездротового зв'язку, який підтримує доступ до агрегованої несучої, що включає в себе етапи, на яких визначають інформацію запасу потужності в висхідної лінії зв'язку для першого набору несучих, призначених терміналу, визначають стан буфера висхідної лінії зв'язку, що вказує об'єм даних в буфері терміналу, доступному для передачі E-DCH, і передають перший складений звіт, що включає в себе інформацію UPH для першого набору несучих та інформацію стану буфера висхідної лінії зв'язку. 4 н. і 9 з.п. ф-ли, 4 іл., 4 табл.

Керування і передача даних в гетерогенних мережах бездротового зв'язку

Винахід відноситься до бездротового зв'язку. Технічним результатом є можливість ефективного керування вузлами HeNB у всьому доступному спектрі. Заявлений спосіб у пристрої бездротового зв'язку, що включає в себе прийом керуючої сигналізації від базової станції в зоні управління несучої низхідній лінії зв'язку, що охоплює діапазон частот, прийом повідомлення сигналізації від базової станції, що вказує другий діапазон частот, прийом першого керуючого повідомлення в межах зони управління з використанням першого розміру формату керуючої інформації низхідній лінії зв'язку (DCI), при цьому перший розмір формату DCI заснований на першому діапазоні частот, і прийом другого керуючого повідомлення в межах зони управління з використанням другого розміру формату DCI, при цьому другий розмір формату DCI заснований на другому діапазоні частот, причому другий діапазон частот відрізняється від першого діапазону частот, і перше і друге керуючі повідомлення вказують виділення ресурсів низхідній лінії зв'язку для несучої низхідній лінії зв'язку. 10 з.п. ф-ли, 7 іл.
Up!