Спосіб керування автономним інвертором


H02P27/08 - Управління або регулювання електричних двигунів, генераторів, електромашинних перетворювачів; управління трансформаторами, реакторами або дросельні котушки (конструкції пускових апаратів, гальм або інших керуючих пристроїв див. у відповідних підкласах, наприклад механічні гальма F16D, механічні регулятори швидкості G05D; змінні резистори H01C; пускові перемикачі H01H; системи для регулювання електричних або магнітних змінних величин з використанням трансформаторів, реакторів або дросельних котушок G05F; пристрої, конструктивно пов'язані з електричними двигунами, генераторами, електромашинними перетворювачами, трансформаторами, реакторами або дросельні котушки, див. у відповідних підкласах, наприклад H01F,H02K; з'єднання або управління

 

Винахід відноситься до галузі перетворювальної техніки і призначене для управління автономними інверторами з широтно-імпульсною модуляцією (ШІМ) і може бути використане для частотного регулювання швидкості асинхронного двигуна. Запропонований спосіб може бути використаний для управління як полумостовими, так і мостовими інверторами з різним числом фаз, а також інверторами, керованими за допомогою однополярних модулюючих і опорних сигналів. Крім того, запропонований спосіб управління може бути використаний для керування трифазними автономними інверторами з введеними в синусоїдальний модулюючий сигнал компонентами нульової послідовності.

Відомий спосіб керування автономним інвертором, що полягає в порівнянні високочастотного опорного напруги трикутної або пилкоподібної форми і низькочастотного модулюючого напруги прямокутної форми, результатом якого є формування серії імпульсів однакової тривалості, величина якої залежить від амплітуди прямокутного модулюючої напруги [Руденко B. C., Сенько в. І., Чиженко В. М. Основи перетворювальної техніки: Підручник для вузів. - М.: Висш. школа, 1980. - 424 с. (стор 267, рно незадовільний спектральний склад напруги у всьому діапазоні його регулювання.

Відомий спосіб керування автономним інвертором (прототип), який полягає в порівнянні високочастотного опорного напруги трикутної або пилкоподібної форми і низькочастотного модулюючого напруги, наприклад синусоїдальної форми, результатом якого є формування серії імпульсів, тривалість яких змінюється за законом модулюючого сигналу [Руденко B. C., Сенько в. І., Чиженко В. М. Основи перетворювальної техніки: Підручник для вузів. - М.: Висш. школа, 1980. - 424 с. (стор 244, рис.4.45)].

Недоліком цього способу управління є обмежений діапазон регулювання амплітуди 1-й гармонії вихідної напруги, що призводить до недовикористання джерела живлення і обмеження моменту і потужності керованого інвертором асинхронного двигуна.

Робочий діапазон регулювання 1-й гармонії має місце до тих пір, поки амплітуда модулюючої напруги не перевищує амплітуди опорного сигналу. При подальшому збільшенні модулюючої напруги (область перемодуляціі) амплітуда 1-ї гармоніки також буде зростати, але різко вираженого нелінійному закону, що мало прийнятно для цілей управління двигуном. Згадана нелінійність в області перемодуляціі обусл� управління ключами автономного інвертора і, відповідно, імпульсів вихідної напруги інвертора. І на цих ділянках втрачається керованість - залежність ширини імпульсів від амплітуди модулюючого сигналу. В межі всі імпульси зливаються в один 180-градусний (на полупериоде вихідної напруги) імпульс. Даний режим характеризується відсутністю широтно-імпульсної модуляції, але максимально можливою амплітудою 1-ї гармоніки вихідної напруги автономного інвертора.

Завдання полягає в розширенні робочого діапазону регулювання амплітуди 1-ї гармоніки вихідної напруги автономного інвертора аж до режиму 180-градусного управління, що забезпечує її максимально можливе значення.

Вказана задача досягається тим, що у відомому способі керування автономним інвертором, заснованому на порівнянні високочастотного опорного напруги трикутної або пилкоподібної форми і низькочастотного модулюючого напруги, попередньо роблять модуляцію амплітуди опорного напруги у відповідності з величиною і формою модулів фазних модулюючих напруг і далі отримані опорні напруги порівнюють з відповідними фазними модулирующими напругами.

Сутність винаходу поясняег.2 - схема автономного, наприклад трифазного, інвертора для реалізації способу, на фіг.3 - діаграми сигналів системи управління і напруг і струму автономного інвертора, на фіг.4 - вихідні характеристики трифазного автономного інвертора.

Пристрій керування трифазним автономним інвертором (фіг.1) містить: джерело 1 еталонного постійної напруги, генератор 2 опорного напруги, потенціометр 3, трифазний генератор 4 модулюючої напруги, суматор 5, три канали 6-8 порівняння. Кожен канал порівняння у свою чергу містить формувач 9 модуля, суматор 10, блок 11 перемноження, компаратор 12 з прямим і інверсним виходами.

Вихід джерела 1 еталонного постійної напруги підключений до входу генератора 2 опорного напруги, до першого входу суматора 5, а також через потенціометр 3 до другого (віднімається) входу суматора 5 і до входу трифазного генератора 4 модулюючої напруги, три виходу останнього підключені до перших входів (нумерація - знизу) відповідних каналів 6-8 порівняння, вихід суматора 5 підключений до другим входів каналів 6-8 порівняння, вихід генератора 2 опорного сигналу підключений до третіх входів каналів 6-8 порівняння. Всередині кожного з каналів 6-8 сравнени�ня підключений до другого входу суматора 10, вихід якого підключений до одного з входів блоку 11 перемноження, третій вхід каналів 6-8 порівняння підключений до другого входу блоку 11 перемноження, вихід якого підключений до другого входу компаратора 12. Прямий і інверсний виходи компараторів 12 далі підключаються відповідно до керуючих входів 1-го і 2-го ключа відповідного напівмоста автономного інвертора.

Автономний інвертор (фіг.2) містить три напівмоста повністю керованих ключів 13-18 і три напівмоста некерованих зворотних вентилів 19-24. Кожен з напівмостів фази інвертора містить послідовно з'єднані перший і другий ключ, підключених відповідно до позитивного і негативного висновку джерела живлення, а середньою точкою до відповідної фази асинхронного двигуна 25.

Спосіб керування автономним інвертором здійснюють наступним чином. Регулювання швидкості асинхронного двигуна здійснюється шляхом зміни частоти його живлячих напруг з одночасним пропорційним зміною їх амплітудних значень. Формування напруг здійснюють інвертором (фіг.2) за рахунок комутації силових ключів 13-18, порядок роботи яких визначає напрямок струму в обмотках двигуна, а рассога періоді опорного напруги. Для формування синусоїдальних струмів у фазах двигуна використовують широтно-імпульсну модуляцію напружень по заданому, наприклад, синусоїдальним законом. Розширення робочого діапазону регулювання амплітуди 1-ї гармоніки вихідної напруги автономного інвертора аж до режиму 180-градусного управління досягають за рахунок попередньої модуляції амплітуди опорного напруги у відповідності з величиною і формою модулів фазних модулюючих напруг і подальшого порівняння отриманих опорних напруг з відповідними фазними модулирующими напругами. В результаті цього формують модульовані по тривалості імпульси керування ключами автономного інвертора. Варіант пристрою керування автономним, наприклад трифазним, інвертором для реалізації запропонованого способу при використанні ШІМ, наприклад синусоїдальної (далі СШИМ), показано на фіг.1.

Напруга джерела 1 еталонного постійної напруги задає амплітуду трикутного опорного напруги, а також через потенціометр 3 амплітуду і частоту вихідних сигналів трифазного генератора 4 синусоїдального модулюючої напруги. Приймемо для простоти величину еталонного напруги в відносите�е. одиниці. Також нехай амплітуда модулюючих напруг буде, у відповідності з величиною вхідного керуючого сигналу, змінюватися від нуля до одиниці, а їх частота, пропорційно амплітуді, - від заданого мінімального до заданого максимального значення. Нагадаємо, що відношення амплітуди модулюючого сигналу до амплітуди опорного сигналу називається глибиною модуляції, і вираз для неї має вигляд

M=Eм/Eвп,

де Eм- амплітуда модулюючих напруги;

Евп- амплітуда опорного напруги.

Як відомо, 1-я гармоніка вихідного напруги автономного інвертора пропорційна глибині модуляції.

Оскільки Евп=1, Eм=M. На виході суматора 5 буде формуватися різниця між амплітудами опорного та модулюючих сигналів. Назвемо її для визначеності різницевим напругою. У каналах 6-8 порівняння формувачем 9 формується модуль відповідного модулюючого сигналу, до якого в суматорі 10 додається згадане різницева напруга. У результаті виходить сигнал модуляції опорного напруги, амплітуда якого завжди дорівнює 1, а огинаюча дорівнює абсолютній величині відповідного фазного модулюючого сигна� можна виразити наступним чином:

де φj- фазовий зсув модулюючого сигналу j-го каналу відносно початку координат;

j - індекс фази (=A, B, C).

Така форма опорного трикутного напруги і її зміна в залежності від глибини модуляції, а також число опорних напруг, рівне числу фаз модулюючих напруг, забезпечують наступне. По-перше, при малих значеннях глибини модуляції (а значить і на малих вихідних частотах автономного інвертора) опорне напруга мало деформується, і запропонований спосіб управління забезпечує характеристики автономного інвертора, близькі до способу СШИМ, тобто забезпечує гарну якість вихідної напруги.

По-друге, при великих значеннях глибини модуляції (а, значить, і на високих вихідних частотах автономного інвертора) опорне напруга деформується вже істотним чином. Зменшення амплітуди відповідного трикутного опорного напруга по краях відповідного напівперіоду модулюючої напруги призводить, відповідно до виразу для глибини модуляції (див. вище), до локального її збільшення, а значить, і до збільшення амплітуди 1-ї гармоніки фазної напруги.

При глибині модуляції М, прагне до єдін�ановится дорівнює абсолютному значенню відповідного модулюючої напруги. При цьому імпульси на виході компаратора перестають модулюватися за синусоїдальним законом. Вони практично стають постійними по тривалості, що характерно для способу широтно-імпульсного регулювання (ШИР).

Таким чином, з використанням запропонованого способу керування автономним інвертором при збільшенні глибини модуляції відбувається плавний перехід від СШИМ до ШИР. Останнє в свою чергу забезпечує плавний перехід до режиму 180-градусного управління при M=1. Причому вихід на максимально можливий рівень 1-ї гармоніки забезпечують без режиму перемодуляціі, т. к. при регулюванні амплітуда модулюючої напруги ніколи не перевищує амплітуди опорного напруги.

Однак плавний перехід з режиму СШИМ в режим ШИР одночасно призводить до погіршення якості вихідної напруги. Але на роботі асинхронного двигуна це позначається мало. При управлінні двигуном важливим є не стільки якість його вхідного струму, скільки рівномірність обертання вала. При використанні запропонованого способу управління на низьких частотах (тобто на малих глибинах модуляції і при малій деформації опорного напруги), коли інерційні властивості двигуна малі, равномерностстотах (т. е. при великих глибинах модуляції і великий деформації опорного напруги) це забезпечується за рахунок збільшених (з-за високої швидкості обертання) інерційних властивостей самого двигуна.

На фіг.3 показані діаграми сигналів системи управління, а також вихідних напруг і струмів автономного інвертора для різних величин глибини модуляції: M=0.3 (фіг.3а) і M=0.9 (фіг.3б). Дані криві отримані в процесі моделювання запропонованого способу керування в середовищі моделювання PSIM, при роботі на пасивну RL-навантаження. На діаграмах використовують такі позначення, зумовлені особливостями синтаксису використаної програми:

Vma - синусоїдальна модулююча напруга фази A;

Vcar_a - опорне трикутне напруга фази A;

Vm_car_a - сигнал модуляції амплітуди опорного напруги фази А;

Ua - напруга на навантаженні фази A;

Ia - струм в навантаженні фази А;

Uab - лінійне напруга автономного інвертора (різниця між напругами фази A і фази B).

З діаграм видно, що при глибині модуляції M=0.3 форма струму більше відповідає синусоїді, ніж при M=0.9.

На фіг.4 наведено вихідні характеристики трифазного автономного інвертора напруги, також зняті в PSIM, для способів управлеи частот опорного і модулюючої напруги, дорівнює 15, частоті вихідного напруги 50 Гц, напрузі джерела живлення автономного інвертора 100 Ст.

На фіг.4а представлені залежності амплітуди 1-ї гармоніки лінійного автономного інвертора напруги (U(1)m) від глибини модуляції. Запропонований спосіб управління забезпечує пряму залежність між зазначеними величинами, з деякою нелінійністю. Однак пропорційне регулювання амплітуди і частоти 1-ї гармоніки вихідної напруги, необхідну для управління асинхронним двигуном, забезпечується не системою керування автономного інвертора, а зовнішньою системою регулювання електроприводом, формує для системи управління інвертором сигнали завдання на частоту і глибину модуляції (на фіг.1 ці сигнали формують з допомогою потенціометра 3).

На наведених графіках для ШИР і ПрСШИМ ординати при М=1 збігаються і відповідають режиму 180-градусного управління.

Крім того, в широкому діапазоні зміни глибини модуляції запропонований спосіб управління і забезпечує кращу якість вихідного струму порівняно з СШИМ. На фіг.4б для згаданих вище способів управління та умов представлені графіки залежності від глибини модуляції зваженого коефіцієнта р�ого напруги. Коефіцієнт визначається наступним чином:

де k - номер гармоніки в спектрі вихідної напруги,

U(1)mі U(k)m- відповідно амплітуди 1-ї та k-ї гармоніки.

Даний коефіцієнт за своїм значенням близький до коефіцієнта гармонік струму в RL-навантаження, тому він більш інформативний, ніж звичайний коефіцієнт гармонік. З наведених кривих видно, що в діапазоні зміни глибини модуляції 0.3<M<0.9 запропонований спосіб управління забезпечує менше значення зваженого коефіцієнта WTHD (а значить і вихідного струму) порівняно зі способом СШИМ. Отже, погіршення якості вихідної напруги автономного інвертора, про який говорилося вище, при використанні запропонованого способу управління має місце тільки при M≥0.9.

Спосіб керування автономним інвертором, заснований на порівнянні високочастотного опорного напруги трикутної або пилкоподібної форми і низькочастотного модулюючого напруги, який відрізняється тим, що попередньо роблять модуляцію амплітуди опорного напруги у відповідності з величиною і формою модулів фазних модулюючих напруг і далі отримані опорні напруги порівнюють з відпо

 

Схожі патенти:

Електрична передача потужності змінного струму тягового транспортного засобу з мікропроцесорною системою управління

Винахід відноситься до тяговим електричним системам транспортних засобів. Електрична передача змінного струму транспортного засобу з мікропроцесорною системою управління містить тепловий двигун, вал якого з'єднаний з валом трифазного синхронного генератора. До обмоток генератора за допомогою тиристорних комутаторів підключаються статорні обмотки асинхронного тягового двигуна з короткозамкненим ротором. Датчик частоти обертання енергетичної установки, датчик частоти обертання вала асинхронного тягового двигуна, датчики напруги і струму синхронного генератора, датчик переміщення елементів органів паливоподачі теплового двигуна, датчик магнітного потоку асинхронного двигуна та орган управління тяговим транспортним засобом пов'язаний з тепловим двигуном і мікропроцесорним контролером. Мікропроцесорний контролер підключений до блоку тиристорних комутаторів і до збудника синхронного генератора. Мікропроцесорний контролер відповідно до закладеної програми забезпечує включення і виключення відповідного числа пар полюсів асинхронного тягового двигуна в залежності від сигналів органу управління та обертів вала асин�рической передачі потужності змінного струму тягового транспортного засобу. 4 табл., 15 іл.

Спосіб і система управління електродвигуном обертання антени рлс

Винахід відноситься до області електротехніки і може бути використане в регульованих електроприводах антен радіолокаційних станцій (РЛС). Технічним результатом є поліпшення техніко-економічних характеристик за рахунок зменшення змінної складової потужності на валу електродвигуна і підвищення надійності. У способі управління електродвигуном обертання антени РЛС обчислюють середню потужність, амплітуду змінної складової потужності на валу електродвигуна, коефіцієнт пульсацій потужності, миттєву потужність на валу електродвигуна, його середню швидкість, амплітуду змінної складової швидкості, коефіцієнт пульсацій швидкості, який підтримують на допустимому рівні шляхом впливу на інвертор сигналом, пропорційним змінної складової моменту опору на валу електродвигуна і знаходяться з цим сигналом у протифазі. Для реалізації способу в систему управління електродвигуном обертання антени РЛС введені пристрій корекції моменту і обчислювачі потужності, коефіцієнта пульсацій потужності, параметрів швидкості обертання, коефіцієнта пульсацій швидкості з відповідними зв'язками. 2 н. п. ф-ли, 1 іл.

Гальма для універсального електродвигуна

Винахід относитя до області електротехніки і може бути використане в ручної електричної машини, оснащеної небезпечним інструментом. Технічний результат - забезпечення ефективного гальмування з меншим щирій під щітками і малим їх износосм. У электродинамическом гальмі для універсального електродвигуна обмотка збудження при роботі в режимі гальмування живиться з мережі, а якір безпосередньо замкнутий накоротко. Процес гальмування виконується під управлінням керуючої електроніки, завдяки чому досягається ефективне гальмування при порівняно малому зносі щіток. 2 н і 13 з.п. ф-ли, 6 іл.

Пристрій для живлення синхронного гістерезисна двигуна

Винахід відноситься до області електротехніки і може бути використане в електроприводах з синхронними гістерезисними двигунами. Технічний результат - зменшення втрат енергії і електромагнітних перешкод. Пристрій для живлення синхронного гістерезисна двигуна містить інвертор, датчик струму і задаючий генератор, блок виділення низькочастотної складової миттєвої частоти обертання ротора синхронного гістерезисна двигуна, вхід якого з'єднаний з виходом датчика струму, а його вихід - з входом керування частотою задаючого генератора. Датчик струму включений в ланцюг вихідного струму інвертора. 2 іл.

Система розподілу потужності

Винахід відноситься до систем розподілу потужності на морських судах. Система розподілу потужності містить першу шину розподілу, другу шину розподілу і мультиимпульсний випрямляч, що має висновки, підключені до першої шині розподілу. Також система містить генератор з безліччю виходів, причому n фаз першого ас виходу мають фазовий зсув відносно m фаз другого ас виходу. Перша частина n фаз першого ас виходу має фазовий зсув на заданий позитивний кут відносно m фаз другого ас виходу, а друга частина n фаз першого ас виходу має фазовий зсув на заданий негативний кут відносно m фаз другого ас виходу. Мінімізуються гармонійні спотворення. 15 з.п. ф-ли, 6 іл.

Пристрій керування частотно-регульованим електроприводом магістральних насосів

Винахід відноситься до області електротехніки і може бути використано для регулювання частоти обертання електродвигунів насосів, працюючих на довгі трубопроводи, наприклад магістральних насосів нафтопроводів. Технічний результат - зниження перепаду тиску в двох сталих режимах трубопроводу до безпечних значень для трубопроводу і не призводять до появи втомних дефектів в тілі труби. Пристрій керування частотно-регульованим електроприводом магістральних насосів містить перетворювач частоти, електродвигун, насос, датчик тиску, два блоки порівняння, два ключа і таймер. Вихід датчика тиску з'єднаний з першим входом першого блоку порівняння, на другий вхід якого подається сигнал, що задає тиску. Вихід першого блоку порівняння з'єднаний з першим входом другого блоку порівняння і силовим входом першого ключа, управляючий вхід якого з'єднаний з першим виходом другого блоку порівняння, другий вихід якого з'єднаний з керуючим входом другого ключа, вихід якого через таймер з'єднаний з керуючим входом перетворювача частоти. На другий вхід другого блоку порівняння і силовий вхід другого ключа подається сигнал допустимого п�

Спосіб управління установкою або електричним навантаженням, на яку подається електроенергія по протяжної лінії передачі

Даний винахід відноситься до способу управління електричним навантаженням або установкою, на яку подається електроенергія змінного струму з протяжної лінії передачі. Технічний результат: спрощення системи, підвищення її завадостійкості за рахунок усунення необхідності формування зворотного зв'язку за напругою. Винахід відноситься до контролера електроприводу, призначеному для передачі електричної енергії від джерела живлення до встановлення або навантаженні по кабелю протяжної лінії електроенергії змінного струму, довжина якого обчислюється кілометрами. Контролер електроприводу містить електричні ланцюги і/або характеризується регулюють процесами для видачі сигналу змінного струму з постійним відношенням напруги на частоті з метою управління зазначеної установкою і навантаженням. Незалежно від наявності коливань напруги та/або частоти, спочатку викликаються навантаженням, контролер електроприводу підтримує на висновках установки певні значення напруги і частоти шляхом швидкодіючого зміни вихідного сигналу перетворювача в залежності від навантаження установки або інший навантаження на основі розрахунку напруги і струму на вихід�, іл.

Спосіб управління обертової електричної машиною

Винахід відноситься до області електротехніки і може бути використаний для управління перетворювачем частоти в системі двигуна. Технічний результат - зменшення втрат при комутації. У способі управління обертової електричної машиною, щоб мінімізувати втрати при комутації під обертової електричної машини, представлений ітераційний спосіб управління, заздалегідь обчислює оптимальні комутуючі стану. 5 н. і 16 з.п. ф-ли, 14 іл.

Пристрій керування двигуном

Винахід відноситься до області електротехніки і може бути використане для управління дивгателем. Технічний результат - підвищення точності визначення типу двигуна. Пристрій (1) управління двигуном включає в себе: секцію (6) встановлення команд частоти для виведення множини команд частоти; секцію (5) формування команд напруги AC для формування і виведення команди напруги AC на підставі кожної з команд частоти; секцію (4) додатки напруги для прикладення напруги до двигуна на підставі команди напруги AC; секцію (3) визначення струму для визначення струму двигуна, що протікає в двигуні (2); і секцію (7) визначення типу для визначення типу двигуна на підставі передатної характеристики двигуна (2), обчисленої з струму двигуна, команди напруги AC і команди частоти. 3 з.п. ф-ли, 16 іл.

Спосіб позиціонування асинхронного електроприводу

Винахід відноситься до області електротехніки і може бути використане для позиціонування асинхронних електроприводів загальнопромислових механізмів, у тому числі електроприводів підйомних машин, металообробних верстатів з числовим програмним управлінням та інших механізмів, де потрібне точне позиціонування робочого органу. Технічним результатом є підвищення швидкодії, точності позиціонування робочого органу і надійності електроприводу. Спосіб включає встановлення заданого значення положення робочого органу і максимального значення динамічного моменту електропривода, вимір поточного положення робочого органу і частоти обертання робочого органу, обчислення моменту інерції, моменту опору електроприводу, формування електромагнітного моменту. 4 іл.

Зварювальний джерело живлення з цифровим керуванням робочим циклом

Винахід відноситься до області електротехніки і може бути використане в імпульсному зварювальному джерелі живлення. Технічним результатом є забезпечення швидкого реагування на швидко відбуваються події у зварювальній дузі, що виникають з інтервалами часу менше 1 мс. Зварювальний джерело живлення включає в себе схему перетворення потужності, виконану з можливістю прийому потужності від первинного джерела живлення, один або більше силових напівпровідникових перемикачів для переривання потужності від первинного джерела живлення і перетворення переривається потужності у вихідну потужність зварювання, цифровий контролер з широтно-імпульсною модуляцією (ШІМ) зі схемою управління вентилем, яка генерує вихідний ШІМ-сигнал, що управляє перемиканням одного або більше силових напівпровідникових перемикачів. Вихідний ШІМ-сигнал включає в себе робочий цикл, скоригований з урахуванням одного або більше джерел помилки в зварювальної системі. 2 н. і 12 з.п. ф-ли, 12 іл.

Вимірювальний трансформатор і спосіб управління вимірювальним трансформатором

Винахід відноситься до області електротехніки і може бути використане в інверторах для подачі декількох вихідних напруг або декількох потенціалів вихідних напруг на відповідних виходах (A1, A2, A3). Перетворювач містить блоки (3) регулювання, які відповідно приєднані до одного з декількох джерел (2) вхідної напруги. Кожен з блоків (3) регулювання змінює вхідна напруга (UIN1, UIN2, UIN3, UIN4), подану від приєднаного джерела (2) вхідної напруги, і подає проміжне напруга (U1, U2, U3, U4). Перетворювач містить елементи (41) комутації, причому до кожного елементу (41) комутації прикладені певні допомогою проміжних напруг (U1, U2, U3, U4) потенціали (V0, V1, V2, V3, V4) проміжних напруг і кожен елемент (41) комутації вибирає один з потенціалів (V0, V1, V2, V3, V4) проміжного напруги для видачі в якості відповідного потенціалу (VOUT1, VOUT2, VOUT3) вихідної напруги. Спосіб експлуатації такого перетворювача включає в себе наступні етапи: налаштування блоків (3) регулювання так, щоб блоки (3) регулювання подавали потенціали проміжних напруг, які містять подаються потенціали (VOUT1, VOUT2, VOUT3) вихідних напруг; н�точного напруги і подавався на відповідний вихід (A1, A2, A3). 2 н. і 10 з.п. ф-ли, 3 іл.

Багаторівневий перетворювач частоти з диференційованими напругами рівнів і байпасні напівпровідниковими ключами

Винахід відноситься до області електротехніки і може бути використане в високовольтних частотно-регульованих електроприводах. Технічним результатом є отримання збільшеного числа рівнів напруги на виході перетворювача частоти при меншому числі вторинних обмоток вхідного многообмоточного трансформатора і при меншій кількості силових осередків та забезпечення можливості керування положенням байпасні ключів не тільки при несправності. Багаторівневий перетворювач частоти з диференційованими напругами рівнів і байпасні напівпровідниковими ключами містить вхідний многообмоточний трансформатор, систему управління і кілька рівнів силових осередків у кожній фазі. Вихідна напруга осередків кожного рівня різному: вихідна напруга комірок першого рівня становить половину від номінальної вихідної напруги перетворювача частоти, а кожного наступного рівня в два рази нижче напруги осередків попереднього рівня. Паралельно виходу кожної силової осередку встановлений байпасний напівпровідниковий ключ, один управляючий вхід якого з'єднаний з першим керуючим виходом системи управління, комутуючим ключ при несправності клітинки, а робітників режимах для зміни вихідної напруги перетворювача частоти. 3 іл.

Індукційна теплова обробка виробів

Винахід відноситься до індукційної тепловій обробці безперервних або дискретних виробів, в якій для управління індукцією тепловою обробкою виробів використовують управління на основі широтно-імпульсної модуляції або керування амплітудою. Технічний результат - зміна частоти інвертора при регулюванні рівня вихідної потужності і керування частотою джерела потужності для досягнення оптимального індукційного нагріву за рахунок управління глибини проникнення. В устрої і способі індукційного нагрівання виробу виріб просувається крізь індуктор для його індукційної термообробки. Індуктор має електричну потужність змінної частоти. При зміні частоти величиною електричної потужності керують шляхом регулювання шпаруватості або амплітуди. Альтернативно, виріб може бути нерухомим, а індуктор може переміщатися уздовж виробу, або можна використовувати комбіноване і скоординоване переміщення як вироби, так і індуктора. 2 н. і 3 з.п. ф-ли, 16 іл.

Контролер для системи запуску навантаження

Винахід відноситься до області електротехніки і може бути використано в системах запуску навантаження, як електродвигун. Технічним результатом є зниження пульсуючого струму в сглаживающем конденсаторі навіть при ШІМ управлінні інвертором в режимі двофазної модуляції. Контролер для системи запуску навантаження, яка містить перетворювач для зміни вихідної напруги джерела живлення постійного струму, інвертор для перетворення напруги постійного струму, що надходить від перетворювача, у трифазну напругу змінного струму, що подається на навантаження, і згладжує конденсатор, підключений паралельно між перетворювачем і інвертором, включає в себе контролер інвертора для ШІМ-керування інвертором з двофазною модуляцією і контролер перетворювача для ШІМ-керування перетворювачем. Частоти несучого сигналу інвертора, використовуваного в контролері інвертора, і несучого сигналу перетворювача, використовуваного в контролері перетворювача, є однаковими. І коли момент часу, в який генерується вхідний електричний струм у інвертор, відповідний несучого сигналу інвертора, відхиляється на заданий периодвную вказаною заданого періоду. 5 з.п. ф-ли, 18 іл.

Перетворювач частоти з явно вираженим ланкою постійного струму

Винахід відноситься до області електротехніки і може бути використане в електроприводі електрорухомого складу змінного струму

Пристрій керування для електродвигуна

Винахід відноситься до області електротехніки і може бути використане для управління електродвигуном, що має ротор з постійними магнітами

Пристрій перетворення потужності

Винахід відноситься до області електротехніки і може бути використане у пристроях перетворення потужності електромобіля

Спосіб керування перетворювачем частоти

Винахід відноситься до області електротехніки і може бути використано при проектуванні вузлів управління інверторами, що входять до складу систем генерування енергії змінного струму з жорсткими вимогами щодо електромагнітної сумісності

Пристрій керування перетворювачем

Винахід відноситься до області електротехніки і може бути використане для керування перетворювачами
Up!