Спосіб контролю функціонального стану організму пацієнта

 

Винахід відноситься до медицини, зокрема до функціональної діагностики, і може бути використане для проведення доклінічного доврачебного обстеження пацієнтів, визначення функціонального стану органів і систем організму та постановки попереднього діагнозу з подальшим її уточненням і терапією.

Те, що діагноз різних захворювань людини можна поставити не тільки на підставі органічних змін в організмі, які виявляються при проведенні різних клінічних обстежень або з'ясуванні скарг пацієнта, але і на підставі функціональних порушень, було відкрито ще Н. Дюбуа в 1857 році. Потім функціональною залежністю певних точок на тілі людини з системами організму стали займатися Р. А. Захар'їн - 1883; В. Р. Тарханов - 1889; Р. Гед - 1898; В. Ю. Чаговець - 1903; С. Вейдман - 1956 та інші. Точки, за якими можна судити про функції однієї і тієї ж системи організму людини, подумки об'єднують в лінії «меридіани».

По електричних характеристиках меридіанів можна робити висновок про стан належать до цих меридіанів органів і систем. У кожного меридіана є безліч репрезентативних точок (точок акупунктури), провідність в яких може повністю�місцевого суглоба і в області стопи. При інтерпретації результатів вимірювань розглядаються не стільки абсолютні значення, скільки співвідношення цих величин. Методика побудована таким чином, що вивчаються не тільки функції окремих органів, але і сукупність функціонування органів у взаємозв'язку між собою, тобто розглядається ситуація, де всі органи впливають один на одного. У цьому випадку з'являється можливість точно поставити функціональний діагноз. Метод дозволяє виявляти хвороби, коли клінічними методами вони не виявляються. Діагностика, використовує вимірювання електричних параметрів шкіри (электродерматометрия), в даний час вважається одним з перевірених методів функціональної діагностики. Вимірювальним електродом проводять дослідження репрезентативної точки акупунктури праворуч і ліворуч. Загальноприйнятим є поняття «фізіологічного коридору» (коридору допустимих значень), що полягає в наступному. Для оптимально функціонуючого організму характерні не стільки «хороші» абсолютні значення фізіологічних показників, скільки їх симетрія і мінімальний розкид значень. Допустиме відхилення від середнього, вкладається в «фізіологічний коридор», складає +10%. Органи, випа�овались, створювалися більш чутливі досконалі прилади для вимірювання електричних характеристик меридіанів.

Так, у патенті RU 2289388, опубл. 20.12.2006, розкрито спосіб акупунктурної діагностики та корекції функціонального стану організму, який включає вимірювання електропровідності шкіри в 24-х репрезентативних біологічно активних точках (БАРТ) 12 парних меридіанів акупунктури шкірних зон, складання нормованої таблиці электропроводимостей, побудова індивідуального коридору. Оцінку електропровідності проводять по спрямованості виходу значень за межі індивідуального коридору. Межі індивідуального коридору визначають за формулами У=Ср·Кв+Δ1і Н=Ср·Кн-Δ2, де - верхня межа індивідуального коридору, Ср - середня нормована електропровідність всіх меридіанів, Кв=1,05...1,2 - нормирующий коефіцієнт верхньої межі індивідуального коридору, Δ1=2...5-величина допуску, компенсуючого похибки вимірювань для визначення верхньої межі індивідуального коридору, Н - нижня межа індивідуального коридору, Кн=0,8...0,95 - нормирующий коефіцієнт нижньої межі індивідуального коридору, Δ2=2...5-величина допуску, компенсуючого погрорих одна БАРТ має електропровідність, збігається з індивідуальним коридором, а інша має електропровідність більше верхній або менше нижньої межі індивідуального коридору. Спосіб діагностики підвищує її точність за рахунок визначення меж індивідуального коридору кожної людини.

У патенті RU 2137457 описаний спосіб визначення стану організму, згідно з яким вимірюють електропровідність 24 точок дванадцяти симетричних меридіанів. Наносять отримані значення шкали граф таблиці. Попередньо шкали наносять на праву і ліву сторони кожної графи таблиці. З'єднують значення між собою, отримуючи "діагностичну лінію". У "фізіологічному коридорі" виділяють центральну лінію. Стан меридіанів визначають за розташуванням "діагностичної лінії" щодо кордонів "фізіологічного коридору" і його центральної лінії. При її розташуванні в межах кордонів "фізіологічного коридору" і паралельно центральній лінії стан меридіана і відповідних йому органів визначають як нормальний. При її розташуванні уздовж кордонів "фізіологічного коридору" або відхилення від них і розташуванні паралельно центральній лінії і при непараллельном розташуванні в межах "фізіологічного коридору" б дозволяє здійснювати експрес-діагностику стану організму.

Проте всі існуючі на даний момент методики, будучи простими і не вимагають значних тимчасових витрат, не враховують індивідуальних параметрів пацієнтів, а межі коридору норми є постійними, не враховують чутливість, з якої може проводиться діагностика.

Найбільш близьким до цього винаходу є спосіб експрес-діагностики за патентом RU 2008887, який також заснований на вимірах параметрів електропровідності шкіри в області акупунктурних точок. При здійсненні відомого способу визначають основну і додаткову зони можливих відхилень від середнього арифметичного значення всіх вимірювань, виробляють порівняння виміряних величин з межами зон шляхом підсумовування виміряних значень з певних точках, визначають додаткові діагностичні критерії, з урахуванням яких, а також з урахуванням виміряних значень по відношенню до кордонів судять про можливі патологічні зміни в організмі пацієнта.

Цей спосіб, так само як і всі розглянуті вище, не враховує чутливість, з якої може проводиться діагностика, і не бере до уваги індивідуальні настройки кожного пацієнта для встановлення шириниостики із заданою чутливістю і враховує індивідуальні для кожного пацієнта межі коридору норми.

Запропонований спосіб контролю функціонального стану організму пацієнта включає:

вимірювання електропровідності 24 репрезентативних точок 12 симетричних меридіанів, визначення середньоарифметичного значення цих вимірювань з встановленням коридору допустимих значень для даного пацієнта, за результатами порівняння з яким отриманих значень показників судять про функціональному стані організму пацієнта, використовуючи при цьому показники: відношення суми значень електропровідності точок іньських меридіанів до суми значень електропровідності точок яньских меридіанів, відношення суми значень електропровідності точок на ногах, відношення суми значень електропровідності точок, виміряних на лівій стороні тіла, до суми значень електропровідності точок, виміряних на правій стороні тіла,

вимірювання електропровідності у пацієнта проводять при напрузі 5 В, і/або 9 В, і/або 12 В, і при використанні даних пацієнта, отриманих при вимірах на напрузі 9 В, виробляють перерахунок виміряних значень електропровідності згаданих репрезентативних точок за формулою:

I нов=9/(29/I вимір-0,1)*Коеф,

I нов=12/(29/I вимір-0,1)*Коеф,(II)

при використанні даних, отриманих при вимірах на напрузі 5 В:

I нов=I вимір*Коеф,(III),

де (I), (II) і (III) відповідно:

I нов - обчислене значення електропровідності,

I вимір - виміряне значення електропровідності,

Коеф - значення поправочного коефіцієнта, що враховує неоднорідність провідності по меридіанах, згідно з таблицею 1, представленої нижче,

далі перераховані значення переводять в наведені значення за формулою:

I привед=I нов/I ср,

де:

I привед - наведене значення електропровідності,

I нов - перелічене без приведення значення електропровідності,

I ср - середнє арифметичне всіх зроблених 24 вимірювань,

далі визначають межі індивідуального коридору норми для даного пацієнта в залежності від заданої чутливості Чв діагностики і ширлектропроводности, виміряних у даного пацієнта, а чутливість Чв діагностики вибирають в залежності від наявної вибірки хворих з даним захворюванням, і значення меж індивідуального коридору норми для даного пацієнта визначають наступним чином:

- спочатку обчислюють проміжні коефіцієнти для нижньої Кн і верхній Кв меж коридору відповідно:

Кн=1-(1-Чв)*Шдп/2,1;

Кв=1+(1-Кн)*1,1;

- і розраховують власне нижню Н і верхню межу індивідуального коридору норми:

Н=Кн*I ср,;

В=Кв*I ср;

- проводять порівняння I привед з отриманими межами індивідуального коридору норми.

Технічний результат посилюється за рахунок того, що в якості параметрів для оцінки функціонального стану приймають 24 наведених значення електропровідності, середньоарифметичне значення всіх 24 перерахованих значень електропровідності, відношення суми значень іньських меридіанів до суми яньских меридіанів, відношення суми значень електропровідності рук до суми значень електропровідності ніг, відношення суми значень електропровідності, виміряних на лівій стороні тіла, до відношенню суми значень електропровідності, виміряних на правій стороні тіла. При винесенні за�ки враховують температуру тіла пацієнта, систолічний і діастолічний тиск, вагу, а також параметри клінічного аналізу крові. Визначають специфічність діагностики, що представляє собою частку виявлених експересс-діагностикою пацієнтів із захворюванням, яке не виявлено методами класичної медицини.

Спосіб заснований на тому факті, що існує кореляція між провідністю постійного струму в певних точках на руках і ногах людини і його функціональним станом. Провідність при здійсненні способу вимірюється за допомогою спеціального приладу - так званого сенсора, має безпечне напруга холостого ходу (при розімкнутих електродах) 5 В, а струм короткого замикання (при замкнутих електродах) 37 мкА. Для вимірювання провідності може бути використано пристрій, розкриту в патенті на винахід UA 2142251 або патенті на корисну модель UA 79405. Для вимірювання використовується по 6 точок на кожній руці і нозі (фіг. 1). Прийнятий порядок обходу точок наступний:

1) 6 точок на правій руці (точки Н1-Н6),

2) 6 точок на правій нозі (точки F1-F6),

3) 6 точок на лівій руці (точки Н1-Н6),

4) 6 точок на лівій нозі (точки F1-F6).

У таблиці 1 вказані номери меридіанів, їх прийняті назви, східна приналежність до Ін�ться на цих меридіанах і праворуч і ліворуч, то загальна кількість виміряних значень дорівнює 24. Надалі меридіаном названі виміряні параметри і ряд параметрів, отриманих розрахунковим шляхом. Порядок вимірювань не відповідають порядковим номерам меридіанів. У зв'язку з цим результати вимірювань присвоюються відповідним номерами меридіанів.

Отримані за допомогою сенсора значення електропровідності перераховуються в блоці перерахунку з виміряних значень Н вимір в нові значення Н нов. Це здійснюється для того, щоб врахувати перехід вимірювань на напругу 12 і 9 на використовуване безпечне напруга 5 Ст. Перерахунок проводиться за формулою:

Н нов=9(12)/(29/Вимір-0,1)*Коеф;

де Н нов - обчислене значення електропровідності,

Вимір. - виміряне сенсором значення електропровідності,

Коеф - значення відповідного коефіцієнта з табл. 1.

у разі використання даних, накопичених при вимірах на напрузі 5 В, згадані значення електропровідності тільки домножують на Коеф з табл. 1. Перерахунок необхідний для того, щоб врахувати неоднорідність провідності по меридіанах і використовувати дані, накопичені на раніше використовувалися напругах. В подальшому по мірі накопичення нових статичних д�ор параметрів, які в подальшому будуть використовуватися при оцінці функціонального стану пацієнта. Методика обліку параметрів описана в найближчому аналогу RU 2008887. Ці параметри наступні:

1. Icp - середнє арифметичне всіх 24 значень перерахованих вимірювань

2. Інь - сума значень іньських меридіанів

3. Ян - сума значень янських меридіанів

4. верх - сума значень меридіанів для рук

5. низ - сума значень меридіанів для ніг

6. право - сума значень правих меридіанів для рук і ніг

7. ліво - сума значень лівих меридіанів для рук і ніг

8. ставлення Інь/Ян

9. ставлення верх/низ

10. ставлення ліво/право

Самі перераховані значення знову перераховуються в наведені для компенсації методичної похибки вимірювань, пов'язаної із змінами вологості шкіри при різних кліматичних умовах навколишнього середовища. Перерахунок здійснюється шляхом ділення значень I нов на значення I пор.

Розраховані значення параметрів перераховують в наведені за формулою:

I привед=I' нів/Icp,

де I привед - наведене значення електропровідності,

I' нов - перелічене без приведення значення електропровідності,

Icp - середнє арифметичне всіх зроблених 24 і�едставляют собою базовий набір параметрів, за якими визначають наявність того чи іншого захворювання. Винесення висновку про наявність або відсутність захворювань здійснюють з використанням параметрів, зазначених в RU 2008887, або параметрів, зазначених вище.

У деяких діагностичних алгоритмах крім зазначених базових параметрів для підвищення точності діагностики можуть враховуватися температура тіла людини, систолічний та діастолічний тиск, вага, параметри клінічного аналізу крові.

Ширину коридору допустимих значень електропровідності Шдп визначають з використанням даних, отриманих в результаті багаторазових досліджень пацієнта. Шдп є індивідуальною характеристикою пацієнта. Наприклад, у одного пацієнта в процесі багаторазових обстежень розкид значень електропровідності склав від 0,1*Icp до 3,1*Icp. Отже, для цього пацієнта ширина допустимого коридору Шдп складе 3,1-0,1=3,0.

Далі визначають індивідуальні межі коридору норми для кожного пацієнта залежно від заданої чутливості Чв діагностики і ширини коридору допустимих значень електропровідності.

Під чутливістю діагностики розуміють частку хворих, виявлених даної діагностик�ням. Відомо, що в даній вибірці є 10 хворих даних захворюванням. Отже, чутливість діагностики становить Чв=8/10 або 80%.

Наприклад, задають необхідну чутливість діагностики, рівну 75%, і розраховують значення меж індивідуального коридору норми. Для цього обчислюють проміжні коефіцієнти для нижньої і верхньої кордонів відповідно:

Кн=1-(1-Чв)*Кд/2,1=1-(1-0,75)*4,0/2,1=0,524

Кв=1+(1-Кн)*1,1=1+0,476*1,1=1,524

Далі розраховують власне кордону при величині поправочного відрізка Δn=0

Н1=Кн*Icp=0,524*Icp

В1=Кв*Icp=1,524*Icp

Таким чином, за наведеною методикою можна аналітично з урахуванням чутливості Чв і допустимого розкиду значень электродерматометрии - ширини коридору Кд у відносних одиницях (приведених до середнього значення электродерматометрии, розрахувати межі коридору норми індивідуально для кожного пацієнта. За відсутності ретроспективних даних про конкретному пацієнта ширину коридору допустимих значень з достовірністю 98% можна прийняти, що дорівнює 4,5.

В основу розрахунків покладено наступне.

Якщо у коридору норми нульова ширина (тобто Н1=В1), то результати всіх обстежень пацієнтів будуть перебувати поза межами норми, тобто все пациентиться в межах коридору норми єдині для кожного зnмеридіанів, оскільки всі будуть ідентифіковані як здорові і Чв=0.

Коридор норми має асиметрію відносно середнього значення, якщо ширину частини коридору норми від H1 до I ср прийняти за 1, то ширина частини коридору норми від Ср до В1 дорівнює 1,1 (загальна ширина коридору норми в цьому випадку дорівнює 2,1 відносних одиниць).

Реальна середина значень для різних меридіанів відрізняється майже на 60%.

Для отримання реальної середини для кожного зnмеридіанів до значення I ср додається поправочний відрізок Δn, при цьому важливо розуміти, що відрізок Δn може бути як позитивним, так і негативним.

На початковому етапі, поки не накопичені статистичні дані, приймають, що Δn=0. Надалі значення Δn уточнюється по мірі накопичення доказового клінічного матеріалу.

Далі визначають специфічність діагностики. Під специфічністю діагностики Сспец розуміють частку виявлених даної діагностикою пацієнтів, у яких це захворювання не виявлено класичними методами, із загальної кількості таких пацієнтів.

Наприклад, діагностика виявила, що у 65 пацієнтів дане захворювання відсутня. Відомо, що в даній вибірці є 100 пацієнтів, у яких на мето�еляют грунтуючись на статичних даних щодо діагностики Накатані та емпіричною формулою:

Сспец=(1-Чв2)1/6

За останні роки на основі статистичних даних сформульований набір діагностичних алгоритмів для різних захворювань. У цих алгоритмах одночасний вихід низки меридіанів за межі коридорів норми (гіпо - або гіперфункцію) є однозначною ознакою наявності того чи іншого захворювання.

З використанням наведеного методу визначення індивідуальних меж коридору норми зможно визначити аналітично точні межі відрізків потрапляння наведених значень в гіпо - або гіперфункцію:

Відрізок гіпофункції від 0 до H1

Відрізок гіперфункції від В1 до 4,5

Приклад 1.

У прикладі вказана загальна вибірка, що складається з 75 хворих на псоріаз, і 9984 людей, у яких псоріаз не виявлено. Всього 10059 пацієнтів. Для всіх хворих на псоріаз Кд=2,1, отже, Кн=Чв, Кв=1+(1-Чв)*1,1.

Для різних висока чутливість діагностики отримані наступні розрахункові значення, які зведені в таблицю 2.

в якій кожній парі Чутливість і Специфічність поставлені у відповідність верхня (В1) і нижня (HI) межі коридорів норми. Ці межі заздалегідь прораховані на основі виразів, наведених в описі винаходу, а й(у приведених одиницях, тобто в значеннях, поділених на Icp)

Тому лікарю немає необхідності вважати кордону HI і В1, йому достатньо задати чутливість Чв, і він відразу на підставі табл. 2 отримає шукані межі коридору норми.

Чутливість (Чв) визначається лікарем. Залежно від поставлених перед лікарем завдань, будь то первинний огляд, диспансеризацію або повторний огляд одного і того ж пацієнта, лікар задається тим показником чутливості, який виходячи з його досвіду, знань і конкретної ситуації дозволить найбільш оптимально оцінити стан пацієнта. Наприклад, при первинному огляді чутливість визначається на рівні 70-75%, щоб не мати справу з надмірною кількістю ложнобольних. При повторних оглядах підвищують чутливість до рівня 85-90%, щоб чіткіше відстежувати і первинний аналіз, і процес спостереження пацієнта. При обстеженні дітей вибирають максимальну чутливість до 95%.

На реальній вибірці при варіації межі H1 показника верх/низ в межах 0,96 від 0,69 отримані наступні дані, які зведені в таблицю 3. Дані свідчать про те, що розбіжність розрахункових і реальних значень не перевищує 5%.

Приклад 2. Обстежений пацієнт � зібрані дані та представлену методику, можна зробити висновок, що досліджуваний пацієнт, дані по якому зведені в таблицю 4, з чутливістю не менше 96% і специфічністю не менше 66% хворий на псоріаз, оскільки у нього показник вгору/вниз=0,9.

Запропонований метод має наступні переваги перед існуючими на сьогоднішній день:

- надає можливість аналітично підрахувати шукані межі коридору норми (H1 і В1) виходячи із заданої чутливості діагностики,

- ці кордони роблять індивідуальними для кожного конкретного пацієнта, для цього накопичують необхідні статистичні дані по вимірам. Ця статистика дозволяє визначити індивідуальне значення Шдп для даного пацієнта. До накопичення статичних даних для всіх пацієнтів використовувати отриману усереднену величину Кд, дорівнює 4,5.

Спосіб контролю функціонального стану організму пацієнта, що включає:
- вимірювання електропровідності 24 репрезентативних точок 12 симетричних меридіанів, визначення середньоарифметичного значення цих вимірювань з встановленням коридору допустимих значень для даного пацієнта, за результатами порівняння з яким отриманих значень показників судять про функціональному стані ормеридианов до суми значень електропровідності точок яньских меридіанів, відношення суми значень електропровідності точок на руках до суми значень електропровідності точок на ногах, відношення суми значень електропровідності точок, виміряних на лівій стороні тіла, до суми значень електропровідності точок, виміряних на правій стороні тіла,
відрізняється тим, що
- вимірювання електропровідності у пацієнта проводять при напрузі 5В, та/або 9В, та/або 12В,
і при використанні даних пацієнта, отриманих при вимірах на напрузі 9В, виробляють перерахунок виміряних значень електропровідності згаданих репрезентативних точок за формулою:

I нов=9/(29/I вимір-0,1)*Коеф,(I)

при використанні даних пацієнта, отриманих при вимірах на напрузі 12В, виробляють перерахунок виміряних значень електропровідності згаданих репрезентативних точок за формулою:
I нов=12/(29/I вимір-0,1)*Коеф,(II)

при використанні даних, отриманих при вимірах на напрузі 5В:
I нов=1 измеѽачение електропровідності,
I вимір - виміряне значення електропровідності,
Коеф - значення поправочного коефіцієнта, що враховує неоднорідність провідності по меридіанах, згідно з таблицею 1, представленої в описі,
далі перераховані значення переводять в наведені значення за формулою:
I привед=I нов/I ср,
де:
I привед - наведене значення електропровідності,
I нов - перелічене без приведення значення електропровідності,
I ср - середнє арифметичне всіх зроблених 24 вимірювань,
далі визначають межі індивідуального коридору норми для даного пацієнта в залежності від заданої чутливості Чв діагностики і ширини коридору допустимих значень Шдп електропровідності, при цьому Шдп являє собою розкид значень електропровідності, виміряних у даного пацієнта, а чутливість Чв діагностики вибирають в залежності від наявної вибірки хворих з даним захворюванням,
і значення меж індивідуального коридору норми для даного пацієнта визначають наступним чином:
- спочатку обчислюють проміжні коефіцієнти для нижньої Кн і верхній Кв меж коридору відповідно:
Кн=1-(1-Чв)*Шдп/2,1,
Кв=1+(1-Кн)*1,1;
- і розраховують власне нижню Нполученними межами індивідуального коридору норми. 

Схожі патенти:

Спосіб оперативної скринінг-діагностики та корекції функціонального стану людини за допомогою апаратно-програмного комплексу

Винахід відноситься до медицини, електропунктурної скринінг-діагностики і може бути використаний у різних галузях медицини, психології, спорту, де потрібна моніторування стану людини на тривалому проміжку часу з оперативною корекцією його показників. C допомогою апаратно-програмного комплексу проводять электропунктурное вплив на корпоральні біологічно активні точки (БАТ) людини мікрострумами позитивної і негативної полярності, вимірювання електрошкірна опору (ЕКС) в БАТ і подальший аналіз результатів за взаиморасположению профілів ЕКС. Додатково здійснюють спектральну діагностику, що включає аналіз спектрального ряду Фур'є частотних змін, що виникають при адаптації вимірюваної точки до провоцирующему впливу вимірювального струму, з подальшим формуванням з допомогою комп'ютерної програми частотного лікувального модуля, який складається з функціональних частот пацієнта, виділених з його частотного спектра при невідповідності їх нормативним показникам. Частотний лікувальний модуль направляють в діагностуються точки для проведення оперативної корекції функціонального стану органів і систем. Аналіз спект�ормируют на заданому проміжку часу 1 хв і більше, залежно від стану пацієнта. Операція діагностики та корекції функціонального стану органів і систем здійснюється по циклу з періодом (1...N) залежно від стану пацієнта. Спосіб забезпечує підвищення точності діагностики за рахунок збільшення кількості діагностичних характеристик і оптимального зниження шумової складової, із зменшенням кількості діагностованих точок, що забезпечує зменшення часу діагностики, збільшення ефективності тривалого моніторингу за рахунок можливості завдання діагностичних циклів. 4 з.п .ф-ли, 5 іл.

Пристрій для корекції характеристик сну

Винахід відноситься до медичної техніки. Пристрій для корекції характеристик сну містить датчик для реєстрації електродермальної активності ЕДА, пов'язаний з блоками аналізу і виділення сигналів шкірно-гальванічної реакції КГР, генератор стимулюючих електричних імпульсів, нашкірні електроди і модуль управління. Пристрій виконаний у вигляді моноблока з можливістю закріплення на долоні користувача. Корпус моноблока має лицьову та тильну сторони та елементи кріплення. На тильній стороні розміщені три електрода, встановлені з можливістю гальванічної зв'язку з шкірним покривом долонній частині руки користувача. Вимірювальний електрод підключений до входу датчика для реєстрації ЕДА, стимулюючий електрод - до виходу генератора електричних імпульсів, а третій - є загальним нейтральним електродом гальванічних ланцюгів згаданих датчика і генератора. Блоки аналізу і виділення сигналів КГР і модуль управління виконані на основі мікропроцесора з можливістю періодичного контролю поточного стану гальванічного контакту електродів з шкірним покривом, циклічного вимірювання інтенсивності КГР і подачі стимулюючих електричних імпульсів в паузеского контакту електродів з шкірним покривом; режим реєстрації ЕДА - при наявності гальванічного контакту електродів з шкірним покривом, що включає виділення імпульсів КГР і підрахунок їх кількості (N) за заданий інтервал часу і зіставлення з пороговим значенням; режим стимуляції - при кількості N імпульсів КГР, що перевищує порогове значення, що включає періодичну подачу електричних імпульсів на стимулюючі електроди протягом заданого інтервалу часу. Застосування винаходу дозволить розширити арсенал технічних засобів для корекції фізичного стану пацієнта під час сну і при подальшому пильнуванні, збільшити індекс стадії медленноволнового сну, потужність дельта-хвиль і тим самим поглибити відчуття сну, фази швидких рухів очей, підвищити якість сну в цілому. 8 з.п. ф-ли, 10 іл.

Спосіб контролю серцево-легеневої реанімації і пристрій для його здійснення

Винахід відноситься до медичної техніки, а саме до засобів для проведення серцево-легеневої реанімації людини. Пристрій для контролю серцево-легеневої реанімації містить ультразвуковий перетворювач, блок електродів, підключених через інтерфейс до процесора, пов'язаній з дисплеєм, блоком пам'яті, звуковим сигналізатором, блоком світлодіодних сигналізаторів, блоком зв'язку з центральним пультом управління, блоком вибору режиму роботи, блоком зв'язку з Інтернет, і через USB-інтерфейс, з блоком програмного забезпечення верхнього рівня. Пристрій також містить кольорову телевізійну микрокамеру, підключену через послідовно встановлені блок підсилення та фільтрації сигналу і блок обробки та суміщення зображень до додаткового входу/виходу процесора, блок підсвічування, блок вимірювання пульсу, газоаналізатор, блок мікрофонів з блоком узгодження, підключені до процесора і блоку живлення. Блок вимірювання пульсу і блок електродів виконані з можливістю закріплення на пацієнта за допомогою блоку кріплення, а блок мікрофонів, керований блок підсвічування і газоаналізатор закріплені на пацієнта за допомогою додаткового кріплення блоку. Спосіб контролю содесосуде, визначення характеристики кровотоку по імпедансу тканин шиї під час проведення серцево-легеневої реанімації, відображення звукової та візуальної інформації про стан пацієнта. Після чого формують поточну інформацію про стан пацієнта з кольоровим телевізійним зображенням і визначають геометричні і кольорові характеристики зіниці і райдужної оболонки ока, оцінюючи колір і геометричні характеристики кровоносних судин. Знімають і аналізують також звукові гортанні сигнали, що видихається газ і пульс пацієнта, сигналізують світловими сигналами про стан пацієнта і оцінюють стан пацієнта на підставі даних порівняння еталонної та поточної інформації. Використання винаходу дозволяє розширити функціональні можливості, підвищити швидкодію, оперативність і точність при проведенні серцево-легеневої реанімації. 2 н. і 14 з.п. ф-ли, 10 іл.
Винахід відноситься до медицини, а саме до лабораторної діагностики, і призначене для дослідження глюкози та загального білка в сироватці крові. Спосіб передбачає для дослідження сироватки крові застосовувати біполярний метод поличастотной электроимпедансометрии з визначенням модульного значення імпедансу (|Z|) і фазового кута (φ) на частотах 20, 98, 1000, 5000, 10000, і 20000 Гц змінного електричного струму малої потужності з допомогою програмно-апаратного комплексу, оснащеного програмою для ЕОМ «БІА-лаб Композитум», при цьому проводять вимірювання у микрокамере об'ємом 50 мкл, при цьому програма автоматично розраховує концентрацію загального білка, глюкози, хлоридів і двовалентних іонів в сироватці крові на підставі рішення системи математичних рівнянь, а результат відображається на дисплеї і може бути роздрукований на принтері. Досягається підвищення ефективності діагностики за рахунок усунення необхідності в застосуванні хімічних реактивів, зменшення часу виконання дослідження, зниження собівартості і розширення показань для застосування методу. 3 пр.
Винахід відноситься до медицини, а саме до кардіології. Спосіб полягає у проведенні діагностики хронічної серцевої недостатності. Діагностику проводять з використанням високочастотного электроимпедансного аналізу. Проводять біполярні вимірювання електричного імпедансу грудної клітини з реєстрацією середніх величин модульного значення імпедансу |Ζ| і фазового кута φ, розрахунком відносини |Ζ|/|φ|. При цьому виміри проводять при зондуванні змінним електричним струмом частотами 50, 100, 200 і 500 кГц. Використовують електроди електрокардіографічні діаметром 21 мм. Перший електрод встановлюють у III міжребер'ї по лівій парастернальній лінії. Другий - послідовно в трьох позиціях. У перший раз другий електрод встановлюють у II міжребер'ї по лівій стернальній лінії, відведення 3-2. Потім - в III міжребер'ї по правій парастернальній лінії, відведення 3-3. Після цього - в V або VI міжребер'ї зліва в проекції верхівкового поштовху, відведення 3-5. При цьому при зниженні величини модуля кута φ на частоті 200 кГц у відведенні 3-2 менше 34°, та/або збільшенні відношення |Ζ|/|φ|, виміряних на частоті 200 кГц у відведенні 3-3, більше 15, і/або зниженні відносини |Ζ|/|φ|, виміряних на частоті 200 кГц у відведенні 3-5, мо�ерения і одночасної реєстрації зазначених параметрів. 4 пр.

Спосіб лікування карієсу

Винахід відноситься до медицини, а саме - до терапевтичної стоматології. Спосіб включає вимірювання електричного потенціалу, проведення механічної обробки твердих тканин зуба, ураженого карієсом, і лікувальний вплив на зуб. При цьому вимірювання електричного потенціалу проводять в одній з точок акупунктури (ТА), розташованих на обличчі і пов'язаних з ураженим зубом. Механічну обробку проводять з використанням бору для формування порожнин. Вимірювання електричного потенціалу в ТА проводять протягом усього процесу механічної обробки зуба, з інтервалом в 5 секунд. При різкому зменшенні показника електричного потенціалу більш ніж на 5 мВ надають лікувальну дію за зуб шляхом припинення механічної обробки зуба з подальшим її поновленням на більш низьких оборотах бору. Спосіб підвищує ефективність лікування за рахунок зниження больових відчуттів у пацієнта шляхом безперервного контролю вимірювання електричного потенціалу в одній з точок акупунктури (ТА), розташованих на обличчі і пов'язаних з ураженим зубом. 4 іл. 2 пр. .

Спосіб і пристрій для контролю грудного вигодовування

Група винаходів відноситься до медицини, а саме до педіатрії, і може бути використана для контролю кількості грудного молока, споживаного дитиною на грудному вигодовуванні. Спосіб включає вимірювання показника електричного опору грудей і показник електричної ємності грудей до і після грудного вигодовування. При цьому виробляють множення вказаних показників, отримуючи інформацію про зміни цих характеристик в процесі годування. Після цього дані зміни співвідносять з кількістю молока, споживаного дитиною. Запропонована система контролю грудного вигодовування, яка містить блок вимірювання електричної ємності, пристосований для вимірювання змін електричної ємності грудей до і після грудного вигодовування. Крім того, система містить блок вимірювання опору для вимірювання електричного опору грудей. Також система містить блок обробки, сконфігурований для обчислення результату множення електричного опору на електричну ємність, і співвіднесення результатів множення з кількістю молока, споживаного дитиною на грудному вигодовуванні. Винаходи дозволяють контролювати кількість грудного молока
Винахід відноситься до медицини, зокрема до стоматології, і може бути використане для лікування і профілактики початкового карієсу. Спосіб включає попередню оцінку оборотних змін емалі на початкових стадіях розвитку каріозного процесу. Для цього проводять діагностичне тестування твердих тканин зубів за допомогою светоиндуцированной флюоресценції і електрометрії та подальшу терапію шляхом щоденних аплікацій препарату «Радогель-ГАМК». При відсутності візуально визначити змін, силі струму в осередку ураження 0,21-1,99 мкА і наявності флуоресцентного світіння діагностують доклінічні зміни емалі і проводять 5 процедур терапії зазначеним препаратом. При візуально визначається втрати блиску емалі, силі струму в осередку ураження 2,00-3,99 мкА і наявності флуоресцентного світіння діагностують раннє початкове каріозна зміна емалі - стадію матового плями і проводять 7 процедур терапії. При візуально визначається білій плямі емалі, силі струму в осередку ураження 4,00-5,99 мкА і наявності флуоресцентного світіння діагностують раннє початкове каріозна зміна емалі - біла пляма і проводять 10 процедур терапії. При візуально визначається білій плямі емалі, силі струму внение емалі - насичено-біла пляма і проводять 15 процедур терапії препаратом «Радогель-ГАМК». Спосіб забезпечує високоефективну лікувально-профілактичну терапію карієсу за рахунок своєчасного відновлення білкового матриксу зуба при простоті і зручності використання при масовому стоматологічному прийомі. 2 табл.

Системи магнітно-індукційного томографії з катушечной конфігурацією

Винахід відноситься до систем магнітно-імпедансної томографії. Система містить систему збудження, що має кілька котушок збудження для генерування магнітного поля збудження з метою наведення вихрових струмів в досліджуваному об'ємі, вимірювальну систему, що має декілька вимірювальних котушок для вимірювання полів, згенерованих наведеними вихровими струмами, при цьому вимірювальні котушки розташовані в об'ємній (3D) геометричної компонуванні, і пристрій реконструкції, призначене для приймання вимірювальних даних з вимірювальної системи та реконструкції зображення об'єкта в досліджуваному об'ємі за виміряними даними. Кожна з окремих вимірювальних котушок охоплює область і орієнтована по суті поперечно силовим лініям магнітного поля збудження котушок збудження, окремі вимірювальні котушки спільно охоплюють область, відповідну об'ємної (3D) геометричної компонуванні, причому котушки збудження охоплюють область, в якій розташовані вимірювальні котушки. Область, охоплена кожної з окремих вимірювальних котушок, орієнтована перпендикулярно області, охопленій котушками порушення. Використання винаходу п

Пристрій вимірювання біологічної інформації, спосіб вимірювання біологічної інформації та пристрій вимірювання складу тіла

Група винаходів відноситься до галузі медицини. Пристрій містить: пристрій вимірювання, пристрій розрахунку і пристрій введення. При здійсненні способу отримують інформацію про значення вимірювання живого тіла за допомогою пристрою вимірювання. Беруть за допомогою пристрою введення інформацію про біологічне компоненті, виміряну в іншому пристрої, разом з інформацією про дату і час. Визначають, чи є інформація про біологічне компоненті діючої. Якщо інформація про біологічне компоненті визначена як діюча, розраховують з допомогою пристрою розрахунку біологічну інформацію за формулою: f(ρ)=a2·1/ρ+b2·W+c2·S+d2·L+e2. Якщо інформація про біологічне компоненті визначена як недійсна, розрахунок здійснюють за формулою: f(ρ)=a1·1/ρ+b1·W+c1. При цьому а1-с1, а2-е2 - зумовлені постійні, ρ - питомий опір живого тіла, S - площа поперечного перетину ділянки локалізації на тілі, L - довжина ділянки локалізації на тілі, W - вага живого тіла. Група винаходів дозволяє підвищити точність вимірювання складу тіла за рахунок використання даних, витягнутих іншими пристроями. 2 н. і 6 з.п. ф-ли, 14 іл.

Спосіб кластерної диференціювання психофізіологічних станів

Винахід відноситься до медицини, а саме до медицини праці, і може бути використане для визначення показань до експрес-корекції психофізіологічних станів. До і після виконання професійної діяльності реєструють кардіоінтервалограм. Визначають варіаційний розмах тривалості кардиоинтервалов (MxDMnдо, MxDMnпосле), квадратний корінь з суми різниць послідовного ряду кардиоинтервалов (RMSSDдо, RMSSDпосле) і амплітуду моди тривалості кардиоинтервалов (АМодо, АМопосле). Розраховують значення диференціюючих функцій G1 і G2. Якщо величина G1 не перевищує величину G2, то обстежуваних визначають як потребуючих в експрес-корекції психофізіологічного стану. В інших випадках обстежуваних визначають як не що потребують експрес-корекції психофізіологічного стану. Спосіб дозволяє підвищити оперативність визначення наявності/відсутності персоніфікованих показань для експрес-корекції психофізіологічних станів за рахунок проведення дослідження до і після виконання професійної діяльності, використання кардиоинтервалограмми і вибору найбільш значущих показників для оцінки психофізіологічних станів. 2 пр.
Винахід відноситься до медицини, а саме до кардіології і відновної медицини. Проводять стрес-тест шляхом виконання фізичного навантаження з одночасною реєстрацією параметрів серцевої діяльності з подальшим виконанням тренувального навантаження. Перед тренувальним навантаженням додатково проводять повторний стрес-тест через 30-60 хвилин після першого. При цьому в якості параметра серцевої діяльності реєструють зміна зсуву сегмента ST і розраховують індекс ST. Проводять порівняння індексів ST за результатами першого та другого стрес-тестів. При зменшенні другого значення індексу по відношенню до першого не менш ніж на 10% проводять тренувальну навантаження. Після чого через 30-60 хвилин проводять третій стрес-тест з оцінкою третього індексу ST. Тренувальне навантаження здійснюють в інтервалі 24-48 годин після закінчення другого стрес-тесту. В якості тренувального навантаження виконують почергове пережиму та відновлення кровотоку в периферичних судинах. При цьому пережатий та відновлення кровотоку в периферичних судинах виконують не менше 4-х разів за цикл. Крім того, кожне пережиму та відновлення в циклі тренувального навантаження здійснюють поочереднений за рахунок створення щадного режиму навантажень. 1 з.п. ф-ли.

Спосіб визначення ймовірності збереження міокарда від інфарктного ушкодження у хворих з гострим коронарним синдромом

Винахід відноситься до кардіології і являє собою спосіб визначення ймовірності збереження міокарда від інфарктного пошкодження, для чого створюється «база даних» на основі дослідження на момент надходження 7 параметрів периферичної крові, 11 параметрів біохімічного аналізу крові та 6 параметрів стандартної 12-канальної електрокардіограми у 200 хворих з Q-інфарктом міокарда і 200 хворих, у яких розвиток інфаркту міокарда не відбувалося. Параметри стратифікують відповідно 7 інтервалів, в яких шляхом розрахунку відношення хворих, у яких не розвивається інфаркт міокарда, до усім хворим з гострим коронарним синдромом знаходять величини, пов'язані з ймовірністю збереження міокарда від інфарктного пошкодження. Розрахунок ймовірності у конкретного хворого здійснюють шляхом дослідження зазначених вище параметрів, пошуку в «базі даних» відповідних інтервалів і величин, пов'язаних з можливістю збереження міокарда. Підсумовуючи знайдені величини, розраховують інтегральний показник, який нормалізують, призводять до розмірності від 0 до 100%. Винахід дозволяє підвищити точність прогнозу збереження міокарда у хворих з гострим коронарним синдромом. 1 табл., 2 пр.

Електрокардіограф для неінвазивної реєстрації микропотенциалов на електрокардіограмі у реальному масштабі часу

Винахід відноситься до медичної техніки, а саме до пристроїв для вимірювання біоелектричних потенціалів серця. Електрокардіограф містить блок живлення, електроди, мікроконтролер, комп'ютер, аналого-цифровий перетворювач, цифроаналоговий перетворювач. Електрокардіограф має багатоканальну структуру і містить кілька ідентичних каналів. В якості електродів використовують медичні наноэлектроди для зняття ЕКГ з грудної клітки. Виходи наноэлектродов підключені до входів вимірювальних підсилювачів, виходи вимірювальних підсилювачів підключені до перших входів операційних підсилювачів, виходи яких з'єднані з входами АЦП, виходи АЦП підключені до входів мікроконтролера, виходи якого з'єднані з комп'ютером і через ЦАП з другими входами операційних підсилювачів. Винахід спрямовано на підвищення роздільної здатності електрокардіографічної апаратури для неінвазивної реєстрації микропотенциалов на електрокардіограмі в реальному масштабі часу без застосування як аналогових, так і програмних фільтрів, накопичення кардиоимпульсов, які призводять до спотворень істинної біоелектричної активності серця, з метою ранньої діагностики захворювань шлунк
Винахід відноситься до медицини, а саме електроенцефалографії. Проводять реєстрацію та оцифровку сигналу ЕЕГ в симетричних зонах правого і лівого півкуль головного мозку монополярним або біполярним способом. Після оцифровки обчислюють середні значення сигналів ЕЕГ. При цьому півкуля з більшою активністю в досліджуваній зоні визначають по розташуванню позитивного (+) активного електрода, при якому середнє значення сигналу ЕЕГ було більш електронегативний. Спосіб дозволяє спростити і при цьому достовірно визначити більш активну півкуля головного мозку. 2 пр.

Спосіб оптимізації передсердно-шлуночкової затримки у пацієнтів з серцевою ресинхронизирующей терапією

Винахід відноситься до медицини, а саме до кардіології. Здійснюють безперервне моніторування і запис ЕКГ. На підставі ЕКГ підбирають затримку за формою зубця Р, тривалості атріовентрикулярного інтервалу. При цьому за кінцевий результат передсердно-шлуночкової затримки приймають симетричний закінчений зубець Р. Спосіб дозволяє підвищити ефективність серцевої ресинхронизирующей терапії за рахунок зниження ускладнень і поліпшення якості життя пацієнта. 1 табл., 1 пр., 1 іл.

Спосіб скринінгової діагностики ураження серця

Винахід відноситься до медицини, а саме до діагностичної кардіології. Здійснюють реєстрацію електрокардіограми (ЕКГ) у 12 відведеннях. Визначають параметри ЕКГ: амплітуду зубця R у відведенні aVL, амплітуди зубців S і R у відведенні V4, амплітуди зубця Q і сегмента ST і тривалість зубця R у відведенні V5, індекс маси тіла Кетле пацієнта, розраховують показник f(z) за наведеною формулою, розробленою на підставі методів математичної статистики. При значенні f(z), більший або дорівнює 0,35, діагностують наявність, щонайменше, одного поразки серця з переліку, що містить дилатацію лівого шлуночка, зниження фракції викиду, порушення регіонарної скоротливості, аневризму лівого шлуночка, потовщення міжшлуночкової перегородки, потовщення задньої стінки лівого шлуночка. Спосіб дозволяє підвищити виявлення на ранніх етапах ураження серця при масових медичних оглядів за рахунок виявлення специфічних показників ЕКГ. 2 пр.
Винахід відноситься до медицини, ортопедії і може бути використано для виявлення особливостей ходи, притаманних раннім стадіям плосковальгусною деформації стоп у дітей. За допомогою апаратно-програмного комплексу проводять реєстрацію біомеханічних характеристик роботи гомілковостопного суглоба в процесі крокового циклу з використанням системи захоплення руху, динамічної стабилоплатформи та електроміографії (ЕМГ). Спочатку на тіло пацієнта фіксують світловідбиваючі маркери, на передню і задню групу м'язів гомілки фіксують пристрої бездротового ЕМГ. За допомогою системи захоплення руху створюють індивідуальну тривимірну статичну скелетну модель пацієнта, для якої визначають характеристики крокового циклу шляхом проходу пацієнтом по стабилометрической платформі в кількості не менше 5 повторень. На основі отриманих біомеханічних характеристик за допомогою програмного забезпечення комплексу обчислюють потужність роботи гомілковостопного суглоба, кут пронації і кут супінації. Проводять порівняльний аналіз цих показників з параметрами норми, варьируемими в наступних діапазонах: потужність роботи 3,01÷4,56 Вт/кг, кут пронації 3,89÷4,78 градусів, кут супінації 2,98÷3,67 гр�ів і кута супінації і збільшенні кута пронації порівняно з нормою. Спосіб забезпечує комплексну точну кількісну ранню діагностику плосковальгусною деформації стопи у дітей в стислі терміни, з урахуванням біомеханіки ходьби. 2 пр.

Пристрій і спосіб неінвазивної интракардиальной електрокардіографії з формуванням зображення з використанням магнітних частинок

Група винаходів відноситься до медицини. Спосіб неінвазивної интракардиальной електрокардіографії здійснюють за допомогою пристрою неінвазивної интракардиальной електрокардіографії шляхом використання володіє магнітною проникністю і електричною провідністю інтерференційного пристрою. При цьому реєструють сигнали ЕКГ засобом ЕКГ. Генерують магнітне поле вибору засобом вибору з такої просторової діаграми напруженості магнітного поля, щоб перша допоміжна зона, що володіє низькою напруженістю магнітного поля, і друга допоміжна зона, що володіє більш високою напруженістю магнітного поля, були сформовані в поле огляду. Засіб вибору містить блок генератора сигналу поля вибору та елементи збудження поля вибору, зокрема магніти або котушки збудження поля вибору. Змінюють просторове положення двох допоміжних зон в поле огляду засобом збудження за допомогою магнітного поля збудження, щоб намагніченість інтерференційного пристрої в поле огляду змінювалася локально. Засіб збудження містить блок генератора сигналу поля збудження і котушки збудження поля возбуждени�інформаційного пристрою в поле огляду, і на намагніченість впливає зміна просторового положення першої та другої допоміжних зон. Засіб прийому містить блок прийому сигналу і приймальну котушку для отримання сигналів виявлення. Керують генеруванням відповідних магнітних полів засобом управління для переміщення інтерференційного пристрою через систему судин і серце в напрямку, зазначеному командами переміщення, і/або для утримання інтерференційного пристрою в постійному положенні. Засіб керування призначений для керування блоками генератора сигналу для генерування і подачі керуючих струмів на відповідні котушки збудження. Засобом обробки обробляють сигнали виявлення, отримані, коли прикладені відповідні магнітні поля, для визначення положення інтерференційного устрою в межах системи судин і серця по оброблених сигналів виявлення. Засобом оцінки оцінюють вплив інтерференційного пристрою на зареєстровані сигнали ЕКГ. Застосування винаходів дозволить підвищити точність неінвазивної интракардиальной електрокардіографії. 2 н. і 8 з.п. ф-ли, 8 іл.
Винахід відноситься до медицини, а саме до кардіології та гінекології, і може бути використане при проведенні диференціальної діагностики кардіогенний ішемії міокарда і генитально-кардіального гальмівного рефлексу на тлі больового синдрому, обумовленого гінекологічною патологією. Для цього здійснюють запис ЕКГ. Потім проводять двосторонню блокаду круглих зв'язок матки розчином анестетика в обсязі 15,0-20,0 мл з кожного боку. Через 60-90 хв після блокади повторно записують ЕКГ і отриману запис порівнюють із записом ЕКГ, зробленою до блокади. При позитивній динаміці результатів ЕКГ діагностують ішемію, обумовлену генитально-кардиальним гальмівним рефлексом на тлі больового синдрому, обумовленого гінекологічною патологією. При відсутності позитивної динаміки діагностують кардиогенную ішемію міокарда. Спосіб забезпечує ефективну диференціальну діагностику кардіогенний ішемії міокарда і генитально-кардіального гальмівного рефлексу на тлі больового синдрому, обумовленого гінекологічною патологією. 1 пр.

Спосіб оцінки впливу штучного світла на стан факторів периферичної крові і вродженого імунітету з використанням моделі лабораторних тварин

Винахід відноситься до медицини, зокрема до досліджень функціональної активності факторів периферичної крові при дії штучного світла. Для цього на статевозрілих морських свинок впливають випромінюванням оптичного діапазону, що генеруються світлодіодами або люмінесцентними лампами з колірною температурою 4500 К в діапазоні довжин хвиль 360-460 нм протягом різних часових інтервалів. При цьому оцінку впливу виробляють за показниками функціональної активності нейтрофільних гранулоцитів та кількості мононуклеарних клітин. Використання способу не потребує дорогої апаратури, дефіцитних хімічних реактивів, особливо важливий при оцінці біобезпеки нових, впроваджуваних в цветосветовую середовище штучних джерел світла, розширює інформацію про біологічні ефекти світла оптичного діапазону. 3 табл.
Up!