Спосіб визначення магнітної маси залізничних вагонів та система для його здійснення

 

Винахід відноситься до вимірювальної техніки, а саме до способів експрес-вимірювання маси немагнітних вантажів, автоматичного контролю та експрес-оповіщення служб ВТК і вхідного контролю про проходження залізничного вагона з вантажем немагнітних матеріалів.

Відомий спосіб визначення маси феромагнітного матеріалу, що включає подачу контейнера з феромагнітним матеріалом в зону вимірювання, що має електричні котушки, на які подають струм певної частоти і амплітуди (А. с. SU №1832927, кл. G01N 27/72, 1990).

Недоліком даного способу є те, що спосіб передбачає виявлення наявності феромагнетика в обсязі залізорудної сировини і не здатний визначити об'єм і масу міститься феромагнетика.

Відомий спосіб визначення маси феромагнітного матеріалу, що включає подачу контейнера з феромагнітним матеріалом в зону вимірювання, що має електричні котушки, на які подають струм певної частоти і амплітуди, в якості електричних котушок беруть одну котушку спірального типу і, принаймні, одну котушку гвинтового типу, при цьому спіральну котушку розташовують у верхній частині зони вимірювання, а обмотку котушки гвинтового типу маю� матеріалу, вимірюють індуктивність гвинтовий котушки і визначають загальну площу перерізу Se феромагнітного матеріалу за формулою

Se=L·le0·µi·N2,

де l - індуктивність електричної обмотки, Ie- довжина середньої лінії феромагнітного матеріалу, µ0- магнітна постійна, µi- магнітна проникність феромагнітного матеріалу, N - число витків обмотки котушки, далі за відомими формулами визначають масу феромагнітного матеріалу, після чого вимірюють індуктивність спіральної котушки і залежно від отриманого значення вибирають отриманий досвідченим шляхом коригуючий коефіцієнт, за яким уточнюють певну раніше масу феромагнітного матеріалу. Крім того, гвинтові котушки беруть в кількості, наприклад, п'яти штук, послідовно вимірюють індуктивність кожної котушки, визначають середнє значення індуктивності, яку використовують при розрахунку загальної площі перерізу Seферомагнітного матеріалу. Для здійснення цього способу запропоновано пристрій, що містить вимірювальний модуль, контейнер з феромагнітним матеріалом, електричні котушки і обчислювальний комплекс, в якому вимірювальний модуль виконаний у вигляді про�сположена у верхній частині зони вимірювання, а обмотка котушки гвинтового типу розташована навколо контейнера з феромагнітним матеріалом під кутом до його осі, залежать від орієнтації феромагнітного матеріалу, котушки електрично з'єднані через електронний блок комутації з вимірювачем індуктивності, який в свою чергу електрично пов'язаний з обчислювальним комплексом, пов'язаним з електронним блоком комутації (патент РФ №2477466, G01N 27/72, G01R 33/12, опубл. 10.03.2013).

Недоліком цього рішення є недостатня точність вимірювань внаслідок неповного обліку параметрів, що впливають на магнітні властивості матеріалів, склад і структуру феромагнітного матеріалу в контейнері, і неможливість визначення магнітної маси контейнерів в динаміці.

В основу винаходу покладено завдання створення більш точного способу визначення магнітної маси залізничних вагонів та інших контейнерів і системи для його здійснення, що забезпечується за рахунок врахування факторів, що впливають як на магнітні параметри феромагнітного матеріалу, так і на навколишнє магнітну обстановку, обліку складу і структури феромагнітного матеріалу у вагоні. Також винахід дозволяє визначати магнітну масу послідовності залізничних в�еделения магнітної маси залізничних вагонів, включає подачу вагона з феромагнітним матеріалом в зону вимірювання, що має електричну котушку спірально-гвинтового типу, обмотка якій розміщена навколо вагона і на яку подають струм певної частоти і амплітуди, а також вимірювання індуктивності та добротності котушки, перед подачею залізничних вагонів в область зони вимірювання проводять одноразово калібрування і визначають коефіцієнти апроксимації A, B, C, D, E, F для рівняння обчислення магнітної маси M M=A+B*L+C*Q+D*L2+E*Q2+F*L*Q, де L - інтегральна індуктивність вагона, a Q - інтегральна добротність вагона, яка відповідає певній температурі при калібруванні Тдо, а також визначеним раніше діапазону насипної щільності вантажу у вагонах; визначають з допомогою датчиків положення послідовність подачі вагонів контейнерів та їх кількість, початковий момент подачі контейнера в область вимірювань і момент виходу контейнера із зони вимірювань, далі визначають з частотою, рівною не менше 1/200 частоти зміни параметрів струму котушки, миттєві значення напруги і струму Unі Inу котушці, швидкість руху вагона Wn, а також температуру, висоту вагона, рівень завантаження, потім визнач�пряжением φn, а також з урахуванням коригування по температурі миттєві величини добротності й індуктивності котушки Qnі Lnза формулами

Qn=(1+α*(T1-Tдо))*tg(φn)

Ln=√(Un/In)2-R2*(1+α*(T1-Tдо))2,

де α - температурний коефіцієнт, T1- температура при вимірах; потім за цими даними визначають інтегральні індуктивність і добротність SL і SQ вагона і магнітну масу вагона за формулами

SQ=n=N1n=N2(Qn*Wn)/n=N1n=N2Wn

SL=n=N1n=N2(Ln*Wn)/n=/math>

де N1 і N2 відповідають початку і кінця вимірювань одного вагона,

визначають насипну щільність вантажу за рівнем завантаження і даними по масі вантажу, отриманої від ваг,

потім визначають магнітну масу вагона за формулою M=A+B*SL+C*SQ+D*SL2+E*SQ2+F*SL*SQ, після чого повторюють процедуру вимірювань для кожного з вагонів залізничного складу.

Для здійснення способу запропонована система визначення магнітної маси залізничних вагонів, що включає систему вимірювання електричних параметрів котушки, визначення індуктивності та добротності, засоби для вимірювання температури, ультразвуковий датчик висоти вагона, фотоелектричні датчики положення вагона, оптичні датчики швидкості, відеокамеру, датчики рівня завантаження вагона.

Наявність датчиків положення забезпечує можливість визначення характеристик матеріалів у всіх вагонах.

Проведення процедури калібрування системи, визначення добротності й індуктивності котушки, вимірювання фонових магнітних характеристик, температури середовища, миттєвої швидкості руху контейнера дозволяє більш точно визначати магнітну масу вагона.

На малюнку 1 показана блок-схем�ажающие залежність індуктивності та добротності від часу при проходженні вагона через вимірювальну рамку.

Система, зображена на фіг.1, призначена для вимірювання значень параметрів процесу визначення наявності немагнітних вантажів у брухті безпосередньо в залізничних вагонах і напіввагонах. Система визначення магнітної маси залізничних вагонів містить засоби визначення добротності і індуктивності 1 у вигляді котушки, засоби для вимірювання температури 2, ультразвуковий датчик рівня вагона 4, фотоелектричні датчики положення вагона 5, оптичні датчики швидкості 6, відеокамеру 7, датчики об'ємної щільності 8, а також блок обробки і управління 9.

Датчики рівня завантаження 8, рівня 4 і відеокамера 7 розташовуються на огороджувальної конструкції зверху над проходять вагоном.

Датчики положення 5 і швидкості 6 розташовуються вздовж площини руху складу на вертикальній стороні огороджувальної конструкції.

Спосіб здійснюється наступним чином.

Перед подачею залізничних вагонів в область зони вимірювання проводять калібрування та визначають коефіцієнти апроксимації A, B, C, D, E, F для рівняння обчислення магнітної маси M M=A+B*L+C*Q+D*L2+E*Q2+F*L*Q, де L - інтегральна індуктивність вагона, a Q - інтегральна добротність вагона. Коефіцієнти аппрокси�зон 0-0.40 кг/м3, 2 - діапазон 0.40-0.45 кг/м3, 3 - діапазон 0.45-0.50 кг/м3, 4 - діапазон 0.50-0.55 кг/м3, 5 - діапазон 0.55-0.60 кг/м3, 6 - діапазон 0.60-0.65 кг/м3, 7 - діапазон 0.65-0.70 кг/м3, 8 - діапазон 0.70-0.75 кг/м3, 9 - діапазон 0.75-0.80 кг/м3, 10 - діапазон 0.80-1.00 кг/м3.

Далі по приходу в зону вимірювання вагонів на обмотки П-котушки 1 подається синусоїдальна напруга U заданої частоти і амплітуди. Синхронізовані АЦП (не показано) фіксують значення напруги Un, струмів Inз максимальною дискретністю (але не менш ніж 200 точок на період) і формують цифровий файл X (n, Un, In) у вигляді таблиці. З використанням дискретного перетворення Фур'є для кожного періоду визначаються кути зсуву фаз між струмом і напругою φn, де n - номер періоду. Для кожного окремого періоду обчислюються відносини Un/In, де n - номер періоду.

Одночасно проводиться реєстрація миттєвої швидкості вагона Wnпротягом кожного періоду n, температури і рівня завантаження вагона.

Коли файл X сформований, обчислюються величини Qnі Lnдля кожного періоду n за формулами:

Qn=(1+α*(T1-Tдо))*tg(φn)

Ln=√(Un/I�і α=0.004), Тдо- температура при калібруванні, Т1- температура при вимірах.

Потім за формулою середнього арифметичного обчислюються середні фонові рівні Qфі Lф, тобто індуктивність і добротність рамки без вагона.

Обчислюються дві суми SQ і SL на проміжку часу від початку і до кінця контейнера:

SQ=n=N1n=N2(Qn*Wn)/n=N1n=N2Wn

SL=n=N1n=N2(Ln*Wn)/n=N1n=N2Wn

р�вню завантаження і даними по масі вантажу, отриманої від ваг, і вибирається відповідний діапазону насипної щільності набір коефіцієнтів.

Потім обчислюється магнітна маса вагона

M=A+B*SL+C*SQ+D*SL2+E*SQ2+F*SL*SQ.

Потім процедура вимірювань повторюється для кожного з наступних вагонів.

Отримані результати вимірювання магнітної маси зіставляються з результатами зважування вагона (контейнера) на тензометричних вагон-вагів безпосередньо після або перед вимірюванням магнітної маси. Різниця у величині магнітної і фізичної маси вантажу є масою немагнітного матеріалу, поміщеного в вагон.

1. Спосіб визначення магнітної маси залізничних вагонів, що включає подачу вагона з феромагнітним матеріалом в зону вимірювання, що має електричну котушку спірально-гвинтового типу, обмотка якій розміщена навколо вагона і на яку подають струм певної частоти і амплітуди, а також вимірювання індуктивності та добротності котушки, відрізняється тим, що перед подачею залізничних вагонів в область зони вимірювання проводять калібрування і визначають набори коефіцієнтів апроксимації А, В, С, D, Е, F для рівняння обчислення магнітної маси М М=А+B*L+C*Q+D*L2+E*Q2+F*L*Q, де L - інтегр�ибровке Тдо, а також діапазону насипної щільності вантажу у вагонах; визначають з допомогою датчиків положення послідовність подачі вагонів контейнерів та їх кількість, початковий момент подачі контейнерів в область вимірювань і момент виходу контейнерів із зони вимірювань, далі визначають з частотою, рівною не менше 1/200 частоти зміни параметрів струму котушки, миттєві значення напруги і струму Unі Inу котушці, швидкість руху вагона Wn, а також температуру і рівень завантаження, потім визначають з використанням дискретного перетворення Фур'є для кожного періоду кути зсуву фаз між струмом і напругою φn, а також з урахуванням коригування по температурі величини добротності й індуктивності котушки Qnі Lnдля кожного періоду вимірювання n за формулами
Qn=(1+α*(T1-Tдо))*tg(φn)
Ln=√(Un/In)2-R2*(1+α*(T1-Tдо))2,
де α - температурний коефіцієнт, Т1- температура при вимірах;
потім за цими даними визначають інтегральні індуктивність і добротність SL і SQ котушки спільно з вагоном і магнітну масу вагона за формулами

2. Система визначення магнітної маси залізничних вагонів, що включає систему визначення індуктивності котушки і блок обробки і управління, що відрізняється тим, що в систему додатково включені засоби визначення добротності 1, засоби для вимірювання температури 2, ультразвуковий датчик рівня вагона 4, фотоелектричні датчики положення вагона 5, оптичний датчик швидкості 6, відеокамера 7, датчики рівня завантаження 8. 

Схожі патенти:

Спосіб вимірювання параметрів нанорозмірних магнітних плівок

Винахід відноситься до вимірювальної техніки, являє собою спосіб вимірювання магнітних властивостей і товщини нанорозмірних магнітних плівок і може бути використано в магнітній наноелектроніці для характеризації гетерогенних магнітних елементів у пристроях пам'яті, в сенсорних пристроях і т. п. При реалізації способу плівку з допомогою індуктивної системи відкритого типу намагничивают в змінному полі в присутності постійного поля, вимірюють парні вищі гармоніки, що виникають в результаті порушення симетрії постійним полем, і для аналізу використовують відношення їх амплітуд. Технічним результатом є підвищення функціональної гнучкості способу, в тому числі придатність його для in situ характеризації магнітних плівок, і розширення діапазону його застосування, зокрема для характеристики нанорозмірних плівкових структур. 4 іл.

Спосіб визначення намагніченості насичення магнітної рідини

Використання: для визначення намагніченості насичення магнітної рідини. Суть винаходу полягає в тому, що поміщають рідина в зовнішнє магнітне поле, індукцію якого можна змінювати, вимірюють напруженість H та індукції B магнітного поля всередині рідини і визначають намагніченість рідини M=(B/µo)-H, при цьому визначають намагніченість M=M1 при B=B1 на початковій ділянці кривої намагнічування, де виконується закон Кюрі, визначають намагніченість M=M2 при більшій індукції B=B2 на ділянці кривої намагнічування, де закон Кюрі не виконується, з рівності (M2B1/M1B2)=3La(ξ2)/ξ2 знаходять функцію Ланжевена La(ξ2), потім визначають Мнас=M2/La(ξ2). Технічний результат: забезпечення можливості визначення намагніченості насичення магнітної рідини з двох значень намагніченості в слабкому полі. 1 іл.

Приставний електромагніт до коэрцитиметру

Винахід відноситься до галузі вимірювань магнітних величин, зачіпає засоби вимірювань механічних властивостей феромагнітних матеріалів, що мають кореляційний зв'язок з їх магнітними характеристиками, наприклад коерцитивною силою, і може бути використане при неразрушающем контролі якості термічної обробки феромагнітних виробів. Приставний електромагніт до коэрцитиметру містить П-подібний магнітопровід, керни 1 якого з'єднані магнитопроводящей перемичкою 2. У тілі магнитопроводящей перемички 2 закріплений композитним матеріалом 3 чутливий елемент 4, наприклад, датчик Холла, вісь чутливості якого розташована аксіально магнітному потоку перемички. На кернів 1 встановлені котушки намагнічування 5 і розмагнічування 6, пов'язані з елементами вимірювальної схеми 7. Установка чутливого елемента в магнитопроводящей перемичці віссю чутливості аксіально магнітному потоку і застосування магнитопроводящего композиту дозволяє сконцентрувати і рівномірно розподілити магнітний потік від контрольованого виробу в магнитопроводящей перемичці, ніж збільшується чутливість приставного електромагніту, підвищується точність вимірювання струму

Пристрій для дослідження магнітних властивостей магнетиків

Пристрій для дослідження магнітних властивостей магнетиків, засноване на принципі реєстрації нелінійних ефектів у паралельних гармонійному і постійному магнітних полях, відноситься до галузі наукового приладобудування, до техніки дослідження магнетиків на основі спін-ефектів. Технічним результатом заявленого винаходу є підвищення чутливістю дослідження магнітних наночастинок і складних магнетиків, що зазнають фазові переходи та/або фазове розділення, що приводить до співіснування декількох магнітних фаз. Технічний результат досягається завдяки тому, що пристрій для дослідження магнітних властивостей магнетиків додатково введені: ВЧ котушка L3 з витками зв'язку Lсв1 і Lcв2, причому L3 включена в ДРС між котушкою котушкою L1 і L2 послідовного контуру, а також введені другий фільтр низьких частот ФНЧ 2, підсилювач-обмежувач з додатковими підсилювачами ω на його вході і виході, передпідсилювач сигналу 2ω, другий формувач еталонного сигналу 2ω (ФЭС2), і діодний формувач еталонного сигналу індуктивно пов'язаний з котушкою L3 ДРС через виток зв'язку Lcв1, причому вихід другого формувача ФЭС2 через ключ, ФВЧ 2 і Lсв2 теж пов'язаний з котушкою L3, а вхід ФЕ� сигнал ω, фаза якого прив'язана до фази гармонічного поля на зразку, а передпідсилювач 2ω включений між ФВЧ-1 і приймачем 2ω, в якому НЧ частина замінена на стабільний підсилювач постійного струму. Всі контакти між елементами, що входять в ДРС, виконані паяними. 6 іл.

Спосіб дослідження динаміки намагнічування феромагнетика, швидко вводиться в насищающее надпотужне магнітне поле

Винахід відноситься до фізики магнетизму феромагнетиків, попередньо намагнічених в магнітному полі до стану, відповідного максимальної магнітної сприйнятливості феромагнетика, а потім квазискачкообразно вводиться в надпотужне насищающее магнітне поле за проміжок часу, істотно менший (наприклад, на порядок) постійної релаксації магнітної в'язкості феромагнетика

Прилад для вимірювання магнітної в'язкості феромагнетика

Винахід відноситься до фізики магнетизму і може бути використане для вивчення магнітних властивостей феромагнетиків - їх магнітної в'язкості і залежності магнітної сприйнятливості від напруженості зовнішнього магнітного поля

Прилад для вимірювання кривої намагнічування феромагнетика

Винахід відноситься до фізики магнетизму і може бути використане при знятті залежності магнітної сприйнятливості феромагнетика від величини прикладеної до нього магнітного поля (кривої намагнічування Столетова)

Магнітний ферритометр для визначення еквівалентної температури експлуатації зовнішньої поверхні пароперегревательних труб з аустенітних сталей при зупиненому котлі

Винахід відноситься до області теплотехнічних вимірювань і може бути використане для оцінки температурного режиму роботи пароперегревательних котельних труб з аустенітних сталей

Спосіб вимірювання магнітної в'язкості феромагнетиків

Винахід відноситься до фізики магнетизму і може бути використане для вивчення магнітних властивостей феромагнетиків - їх магнітної в'язкості і залежності магнітної сприйнятливості від напруженості зовнішнього магнітного поля

Магнитошумовой спосіб контролю стану міцності силових конструкцій з феромагнітних матеріалів

Винахід відноситься до вимірювальної техніки, являє собою магнитошумовой спосіб контролю стану міцності силових конструкцій з феромагнітних матеріалів і може знайти застосування при проведенні технічного огляду силових (несучих) конструкцій. При реалізації способу на діагностованих конструкцію впливають змінним електромагнітним полем, в результаті чого у вимірювальній котушці, що знаходиться на поверхні диагностируемой конструкції, індукується електрорушійна сила, сумарний відгук якої, називається магнітним шумом, реєструється вимірювальною апаратурою. Отриманий сигнал перетвориться до числового значення порівнюється з базовими сигналами. Базові значення сигналів, що визначаються на аналогічних зразках конструкцій при впливі всіх можливих видів навантажень до руйнування, формують базу даних, в якій кожному значенню на основі експериментально встановленої взаємозв'язку «стан міцності - значення сигналу» присвоюється стан міцності, яке може бути кількісно виражена в необхідних для диагностируемой конструкції показниках. Технічним результатом є оцінка поточного стану тощо

Пристрій експрес-контролю магнітних характеристик листової електротехнічної сталі

Винахід відноситься до вимірювальної техніки, являє собою пристрій експрес-контролю магнітних характеристик листової електротехнічної сталі і призначений для вимірювання динамічної петлі гістерезису і основної кривої намагнічування сталі на частотах від 1 до 10000 Гц. Пристрій містить генератор синусоїдальної напруги, підсилювач змінної напруги, Н-подібний сердечник, який прикладається до випробуваному листу електротехнічної сталі, сенсор струму, перший і другий функціональні блоки, двоканальний цифровий осцилограф. На полюсах Н-образного сердечника закріплені однакові намагнічуючі обмотки, при цьому нижні і верхні (3, 4, 5, 6) з'єднані між собою послідовно, а пара верхніх (3, 4) і пара нижніх (5, 6) між собою - зустрічно. Всередині осердя полюсів, їх торцевої частини, розташовані однакові вимірювальні обмотки, причому обмотки лівої і правої частин сердечника (13, 12, 11, 10) між собою з'єднані послідовно зустрічно, а пари обмоток зліва (11, 10) і праворуч (12, 13) з'єднані послідовно й узгоджено. Технічним результатом є можливість визначення магнітної індукції і напруженості магнітного поля ділянки листової электротехнич�рительного перетворювача (сердечника Н-подібної форми). 2 іл.

Спосіб вимірювання параметрів нанорозмірних магнітних плівок

Винахід відноситься до вимірювальної техніки, являє собою спосіб вимірювання магнітних властивостей і товщини нанорозмірних магнітних плівок і може бути використано в магнітній наноелектроніці для характеризації гетерогенних магнітних елементів у пристроях пам'яті, в сенсорних пристроях і т. п. При реалізації способу плівку з допомогою індуктивної системи відкритого типу намагничивают в змінному полі в присутності постійного поля, вимірюють парні вищі гармоніки, що виникають в результаті порушення симетрії постійним полем, і для аналізу використовують відношення їх амплітуд. Технічним результатом є підвищення функціональної гнучкості способу, в тому числі придатність його для in situ характеризації магнітних плівок, і розширення діапазону його застосування, зокрема для характеристики нанорозмірних плівкових структур. 4 іл.

Магнітне пристрій для вивчення сил внутрішньої взаємодії в розчині

Винахід відноситься до вимірювальної техніки, являє собою магнітне пристрій для вивчення сил внутрішньої взаємодії в розчині і може використовуватися у фізичній хімії. Пристрій включає потужний електромагніт з полюсними наконечниками у формі зрізаних конусів з високою чистотою механічної обробки робочих поверхонь, з регульованою співвісністю полюсних наконечників, причому конусні утворюють поверхні обох полюсів є продовженням одна одної. Також пристрій включає пробірку з водним чи іншим діамагнітним розчином парамагнетика, вміщену в центр межполюсного проміжку, в якій під дією високоградиентного магнітного поля відділяється конденсат розчиненого парамагнетика від діамагнітного розчинника, коли магнітні сили перевершують сили внутрішньої взаємодії в розчині. 1 з.п. ф-ли, 2 іл.

Системи магнітно-індукційного томографії з катушечной конфігурацією

Винахід відноситься до систем магнітно-імпедансної томографії. Система містить систему збудження, що має кілька котушок збудження для генерування магнітного поля збудження з метою наведення вихрових струмів в досліджуваному об'ємі, вимірювальну систему, що має декілька вимірювальних котушок для вимірювання полів, згенерованих наведеними вихровими струмами, при цьому вимірювальні котушки розташовані в об'ємній (3D) геометричної компонуванні, і пристрій реконструкції, призначене для приймання вимірювальних даних з вимірювальної системи та реконструкції зображення об'єкта в досліджуваному об'ємі за виміряними даними. Кожна з окремих вимірювальних котушок охоплює область і орієнтована по суті поперечно силовим лініям магнітного поля збудження котушок збудження, окремі вимірювальні котушки спільно охоплюють область, відповідну об'ємної (3D) геометричної компонуванні, причому котушки збудження охоплюють область, в якій розташовані вимірювальні котушки. Область, охоплена кожної з окремих вимірювальних котушок, орієнтована перпендикулярно області, охопленій котушками порушення. Використання винаходу п

Спосіб визначення магнітної індукції текстурованою електротехнічної сталі

Пропонований винахід відноситься до вимірювальної техніки, являє собою спосіб визначення магнітної індукції текстурованою електротехнічної сталі і може застосовуватися у випадках, коли відсутні пристрої вимірювання магнітних властивостей або їх неможливо використовувати в силу таких причин, як занадто малі вага і розмір зразка або занадто погана якість його поверхні. При реалізації способу вимірюють кути Ейлера для кожного кристалічного зерна в зразку за допомогою металографічного методу ямок травлення, розраховують кут θi (градуси) відхилення орієнтації кристалічного зерна, об'єднують площі Si (мм2) кристалічних зерен з поправочним коефіцієнтом X для елемента Si (X=0,1~10 Тл/градус), на основі магнітної індукції насичення B0 (Тл) монокристалічного матеріалу коректують параметри θi, Si, X. Магнітну індукцію B8 текстурованою електротехнічної сталі визначають за формулою: 4 табл., 5 іл.

Система біосенсора для приведення в дію магнітних частинок

Група винаходів відноситься до області лабораторної діагностики та може бути використана для визначення наявності аналіту і його кількості в біологічних рідинах. Система біосенсора (1) містить картридж (30) біосенсора, перший магнітний вузол біосенсора (10), що містить два магнітних субблока (20а, 20b), кожен з яких має сердечник (22а, 22b) з верхньою поверхнею (24а, 24b), розділених зазором (25). Сенсорна поверхня (31), утворена картриджем (30) біосенсора, розташована вище верхніх поверхонь (24а, 24b) сердечників (22а, 22b). Два субблока (20а, 20b) виконані для генерування магнітного поля між першим субблоком (20а) і другим субблоком (20b) з силовими лініями магнітного поля, паралельними сенсорної поверхні (31), для додатка сил до магнітних часток (2) у картриджі (30) паралельно до сенсорної поверхні (31). При цьому сердечники (22а, 22b) субблоків (20а, 20b) містять верхні поверхні, сформовані нагорі сердечників, які мають похилі секції (26а, 26b). Група винаходів відноситься також до способу активації магнітних частинок (2) за допомогою генерування магнітного поля в зазначеній системі біосенсора (1). Група винаходів дозволяє підвищити точність і надійність результатів ан

Спосіб визначення товщини відкладень на внутрішній поверхні труб вихреструмовим методом і пристрій для його здійснення

Винахід відноситься до методів неруйнівного контролю і може бути використане на трубопроводах нафти і газу на хімічних і нафтохімічних підприємствах, теплових і атомних енергоустановках

Спосіб локального вимірювання коерцитивної сили феромагнітних об'єктів

Винахід відноситься до області розробки способів локального вимірювання магнітних властивостей феромагнітних об'єктів різних розмірів і форм, зокрема для цілей неруйнівного контролю

Спосіб зважування залізничних об'єктів

Винахід відноситься до ваговимірювальної техніки і може бути використана для зважування залізничного рухомого складу в русі. Спосіб полягає в наступному. Вимірювання ваги візка проводять, при обліку послідовності переміщуються осей візків, з моменту наїзду будь «другий» осі до виїзду «першої» наехавшей, після чого лічильник наехавших осей погашають, відновлюють рахунок осей, починаючи вимірювання ваги з черговою «першої» наехавшей осі. Якщо далі надходить сигнал «ваги вільні», вимір ваги одиночної осі підсумовують з вагою перш виміряної візка в разі наїзду «другий» осі результат вимірювання ваги одиночної осі погашають і повторюють вимірювання ваги двох сусідніх осей до виїзду «першої» наехавшей. При цьому довжину платформи ваг вибирають із співвідношення, що мінімальна міжосьова відстань між трьома осями будь-якого об'єкта в складі буде більше або дорівнює довжини платформи ваг, яка в свою чергу буде менше, ніж сума довжини бази двовісної візки і метрологічно мінімально необхідного шляху вимірювання. Технічний результат полягає в підвищенні точності зважування, спрощення та уніфікації способу зважування залізничних об'єктів. 2 іл.
Up!