Спосіб визначення відповідності хроматографічних піків одного і того ж компоненту та пристрій для його здійснення

 

Винахід відноситься до газохроматографічної методів аналізу і може бути використано для ідентифікації летких компонентів різних лікарських рослин та фітопрепаратів у медицині, фармакології, медицині, харчовій, парфумерній та інших галузях промисловості.

Відомі способи і пристрої для визначення відповідності хроматографічних піків одного і того ж речовини на колонках з послідовно змінною полярністю і багатоступінчастий метод з перемиканням колонок (див. Вігдергауз М. С., Семенченко Ст. Л., Езрец Ст. А, Богословський Ю. Н. Якісний газохроматографічний аналіз. М.: Наука, 1978. С. 162-185).

Недоліками відомих способів та пристроїв для визначення відповідності хроматографічних піків одного і того ж речовини на основі незалежних хроматограмм суміші, що відповідають кількох колонках, є велика трудомісткість і складність проведення експерименту, а також відсутність серійної хроматографічної апаратури для отримання багатоелементних спектрів сорбатов.

Відомі також способи визначення відповідності піків на хроматограммах з використанням додаткової інформації з одного циклу аналізу від двох хроматографічних де�нучак Л. А., Платонов І. А. Газохроматографічний аналіз сумішей, що містять невідомі компоненти. Самара: Вісник СамГУ. Природничо-науковий серія. Вид-во «Самарський університет», 2005. №5 (39). С. 137-162).

Спосіб полягає в отриманні результатів аналізу досліджуваної проби на кожній колонці з двома детекторами на виході у вигляді:

1. Розрахункових концентрацій

CразчiДТП=AiДТП1NAiДТП100;(1)CразчiПІД=AiПІД1NAiПІД100;KпротнiДТППІД=AstДТПAiПІДAstПІДAiДТПKstДТПKstПІД,(2)

деAiДТП,AiПІД,AstДТП,AstПІД- соосло піків на хроматограммах ДТП і ПІД.

У разі коли в якості стандарту використовується бензол, множникKstДТПKstПІДприймається рівним одиниці.

РівністьCразчiДТП,CразчiПІДіKпротнiДТППІД, виміряних на двох колонках, свідчить про відповідність піків на хроматограммах цих колонок одного і того ж речовини.

Однак у відомому способі використовується детектор ДТП, який з-за великої інерційності не може працювати з високоефективними капілярними колонками, широко застосовуваними для аналтвенних ознак є хромато-розподільний метод з використанням коефіцієнтів розподілу компонентів проби в системі обмежено змішуються розчинників «гексан-ацетонітрил», визначаються на капілярній колонці з полум'яно-іонізаційним детектором при лінійному програмуванні температури колонки (див. Арутюнов Ю. І., Онучак Л. А., Платонов, Нікітченко Н.В. Застосування хромато-розподільчого методу для визначення молекулярної маси і температури кипіння невідомих компонентів суміші. // Сорбційні та хроматографічні процеси, 2011. Т. 11, №4. С. 502-510).

Коефіцієнти розподілу KCiлетючих компонентів проби визначаються з хроматограмм гексанової і ацетонітрільного екстрактів на кожній колонці по рівнянню

KЗi(1,2)=Ai(р)NAi(a)NAi(р)Ai(a)(3)

деKC< константа розподілу аналізованих речовин на неполярної (1) та на полярній (2) фазах;

Ai(р)NAi(р)іAi(a)NAi(a)- концентрації i-го летючого компоненту в гексановом і ацетонітрільном шарі відповідно;

N - число піків на хроматограммах.

Рівність KCiпоряд з рівністюCразчiПІДпо рівнянню (1), отримані на двох колонках з неполярною і полярної фазами, свідчить, що хроматографічні піки належать одній і тій же речовині.

Недоліками відомого способу є зменшення загальної кількості визначуваних компонентів проби за рахунок накладення великих піків гпри визначенні KCiпо рівнянню (3) для малих кількостей i-го компонента в пробі.

Найбільш близьким до пропонованого винаходу за сукупністю суттєвих ознак є апаратно-програмний комплекс на базі хроматографа «Хроматэк-Кристал 5000», що містить джерело газу-носія, дозатор рівноважного пара, пристрій для твердофазної екстракції і термодесорбції, два аналітичних блоку з неполярною і полярної капілярними колонками з дільниками витрати на вході і полум'яно-іонізаційними детекторами на виході, генератор водню і компресор (див. Сертифікат про затвердження засобів вимірювань RU. С. 39. 004A №6481).

Недоліками відомого пристрою на базі хроматографа «Хроматэк-Кристал 5000» є:

1. Неможливість проведення аналізу рівноважної парової фази вихідної проби одночасно на двох паралельно включених капілярних колонках з неполярною і полярної нерухомими фазами.

2. Відсутність можливості аналізу парової фази вихідної проби з зміненими концентраціями складових летких компонентів.

Завданням винаходу є збільшення кількості визначених летких компонентів проби і підвищення збіжності визначення концентрацій летких компонентовв одного і того ж летючого компоненту проби, при якому досліджувану пробу аналізують не менш трьох разів одночасно на хроматографічних колонках з полярної і неполярної нерухомими фазами: перший аналіз - вихідна проба, другий і третій аналізи - вихідна проба з зміненими концентраціями, зміна концентрації складових летких компонентів вихідної проби проводять з використанням твердофазної екстракції шляхом аналізу як газової фази при низькій температурі, так і конденсованої фази при більш високій температурі.

Ця задача вирішується за рахунок того, що в пристрої для визначення відповідності хроматографічних піків одного і того ж летючого компоненту проби, що містить джерело газу-носія, дозатор рівноважного пара, пристрій для твердофазної екстракції і термодесорбції, два аналітичних блоку з неполярною і полярної капілярними колонками з полум'яно-іонізаційними детекторами на виході, дільник потоку, генератор водню і компресор, пристрій для твердофазної екстракції і термодесорбції виконують у вигляді змінного термостатируемого патрона з зернистим сорбентом, який включають через додаткові перемикачі потоку замість дозуючої петлі дозатора рівноважного пара.

визначається в пропонованому способі з рівності концентраціїCразч,i(1)(1)=Cразч,i(1)2;Cразч,i(2)(1)=Cразч,i(2)(2)іCразч,i(3)(1)=Cразч,i(3)(2); по рівнянню (1), детектор ПІД. Верхній індекс (1) для неполярної колонки, верхній індекс (2) для полярної колонки. Нижні газової фази після твердофазної екстракції вихідної проби, індекс (3) відповідає аналізу конденсованої фази в результаті термодесорбції компонентів вихідної проби.

Вірогідність визначення відповідності піків на двох хроматограммах одному летючого компоненту оцінюється за рівності Зрозрах,iі часу утримування цього компонента tRiу всіх трьох аналізах. Вірогідність зменшується, якщо має місце рівність Зрозрах,iі tRiтільки для двох або одного аналізів.

При вирішенні поставленої задачі створюється технічний результат, що полягає в тому, що на хроматограммах полярної і неполярної колонок відсутні великі піки розчинників. Це пов'язано з тим, що замість двох обмежено змішуються рідких розчинників гексан та ацетонітрил в пропонованому способі зміна концентрацій летких компонентів вихідної проби проводять з використанням твердофазної екстракції шляхом аналізу як газової фази при низькій температурі, так і конденсованої фази при більш високій температурі. В результаті чого значно збільшується кількість обумовлених летких компонентів проби і збіжність визначення концентрації летких компонентів проби.

Це дозволяє зробити висновок, що заявляються изобретенматически зображено пристрій для визначення відповідності хроматографічних піків одного і того ж летючого компоненту проби, яке містить джерело газу-носія 1, дозатор рівноважного пара 2 з контейнером вихідної проби 3, шестипортовим газовим краном 4, дозуючої петлею 5 з перемикачем потоку 6 і пристроєм для твердофазної екстракції і термодесорбції 7 з перемикачем 8, дільник потоку 9, спеціальний микротройник 10, капілярну колонку 11 з неполярною нерухомою фазою, капілярну колонку 12 з полярної нерухомою фазою, полум'яно-іонізаційні детектори 13.

Пристрій працює наступним чином: вихідну пробу поміщають в контейнер 3, витримують при певній температурі, рівноважну парову фазу дозують за допомогою дозуючої петлі 5 перемикача 6 шестипортовим краном 4 одночасно в обидві хроматографічні колонки для проведення першого аналізу летких компонентів вихідної проби.

Для проведення другого аналізу зміна концентрації летких компонентів проби проводять за допомогою твердофазної екстракції та аналізу газової фази при температурі 40°C у пристрої 7 для твердофазної екстракції і термодесорбції з перемикачем 8 і шестипортовим краном 4.

Для проведення третього незалежного аналізу проводять твердофазную екстракцію в пристрої для твердофазної екстракції і т�портового крана 4 певного обсягу, після чого кран 8 закривають і нагрівають пристрій 7 до T=100°C, після чого включають кран 8 і шестипортовий кран-дозатор дозує десорбированную конденсовану фазу летких компонентів в хроматографічні колонки для третього аналізу.

Порівняння відомого і пропонованого способів визначення відповідності хроматографічних піків одного і того ж компоненту проводили на двох прикладах.

Приклад 1. В якості об'єкта дослідження використовували модельну суміш з семи летких компонентів, що належать до різних класів органічних сполук. Для цього в контейнер вихідної проби дозатора рівноважного пара заливали по 0,5 см3ацетону, ізопропанолу, етилацетату, ізобутанол, бензолу, циклогексану і гептану. Контейнер з пробою витримували 30 хвилин при температурі 40°C.

Порядок проведення експерименту

1. Пропонований спосіб

Експеримент проводили за допомогою пристрою для визначення відповідності хроматографічних піків одного і того ж летючого компоненту проби, представленого на малюнку 1. Пристрій містить дозатор рівноважного пара 2 з контейнером вихідної проби об'ємом 3 15 см3, дозирующую петлю 5 об'ємом 0,5 см3пристрій для твердофазн�с-бета-цианоэтокси пропан 15% мас. на динохроме H, фракція 0,315-0,5 мм), дільник потоку 9, спеціальний микротройник 10, капілярну колонку 11 типу VF-1 фірми Varian, США (30 м × 0,32 мм × 0,5 мкм) з полидиметилсилоксановой нерухомою фазою, капілярну колонку 12 типу INNOWAX фірми Agilent Technologies, США (30 м × 0,32 мм × 0,5 мкм) з поліетіленгліколевой нерухомою фазою і два полум'яно-іонізаційних детектора 13.

Режим роботи газохроматографичного пристрої:

газ-носій - електролітичний водень;

витрата газу-носія на виході колонок 11 та 12 - 1,0 см3/хв;

температура початку аналізу - 40°C;

лінійне програмування зі швидкістю 4°C/хв;

кінцева температура - 180°C;

час аналізу - 40 хвилин;

температура детекторів - 200°C.

Для проведення першого аналізу рівноважну парову фазу (РПФ) з контейнера 3 пропускали з допомогою шестипортового крана 4 через дозирующую петлю 5 і відкритий перемикач 6. Після чого шестипортовий кран перемикали в друге положення «аналіз», при якому газ-носій витісняв пробу з петлі 5 в хроматографічні колонки для поділу. У дільнику потоку 9, потік зі швидкістю 2 см3/хв рівномірно розподілявся в спеціальному микротройнике 10 на дві колонки 11 та 12, а потік зі швидкістю 80 см

Для проведення третього аналізу пристрій для твердофазної екстракції і термодесорбції 7 витримували 15 хвилин при температурі 100°C при закритому перемикачі 8 і закритому перемикачі 6. Потім відкривали перемикач 8 і встановлювали шестипортовий кран 4 до положення «аналіз» і газ-носій витісняв компоненти проби після термодесорбції в обидві капілярні колонки для аналізу.

За результатами газохроматографичного аналізу визначали

- Індекси утримування Ван-Ден-Доола і КратсаIiTдля досліджуваних компонентів проби на кожній капілярній колонці

IiT(1),(2)=100(tRitRzt,(4)

де tRi, tRz, tz+1- час утримування i-го компонента рівноважної парової фази та сусідніх гомологів н-алканів з числом вуглецевих атомів у молекулах z і z+1 відповідно. Верхній індекс (1) - колонка з неполярною нерухомою фазою; верхній індекс (2) - колонка з полярної нерухомою фазою.

Для визначення tzі tz+1додатково хроматографировали на обох колонках рівноважну парову фазу суміші н-алканів від пентану до тетрадекана включно. Для цього в окремий контейнер об'ємом 15 см3заливали але 0,2 см3пентану і гексану, по 0,3 см3гептану і октану, по 0,5 см3нонана і декана, по 1,0 см3ундекана і додекана, 1,5 см3трідекана і 2,0 см3тетрадекана. Контейнер витримували 30 хвилин при температурі 70°C. Потім встановлювали його замість контейнера 3 в дозатор рівноважного пара 2 і проводили аналіз рівноважної парової фази н-алканів за процедурою першого аналізу.

- Розрахункові концентрації летких компонентів рівноважної парової фази досліджуваної пробиCразчiна кожній колонці

Cразчi(1),(2),(3)(1),(2)=Ai1NAi100,(5)

де Ai- площа піка i-го компонента;

1NAi- сума площ всіх піків реєстрованих компонентів;

N - число піків на хроматограмі.

Нижні індекси(1), (2), (3) відповідають результатами першого, другого і третього аналізів.

- Відповідність хроматографічних піків, отриманих на колонках з полярної і неполярної нерухомими фазами, одного і того ж компонента проби визначали за рівності розрахункових концентрацій

Cр1)=Cразч,i(1)(2);Cразч,i(2)(1)=Cразч,i(2)(2)

Cразч,i(3)(1)=Cразч,i(3)(2).

2. Відомий спосіб

Експеримент проводили на газовому хроматографі «Хроматэк-Кристал 5000», що містить дозат�зационними детекторами на виході. На вході кожної колонки є випарники з дільниками потоку. Капілярні колонки у відомому способі аналогічні описаним в пропонованому способі.

Режим роботи хроматографа:

газ-носій - електролітичний водень;

витрата газу-носія на виході колонок 11 та 12 - 1,0 см3/хв;

температура початку аналізу - 40°C;

лінійне програмування зі швидкістю 4°C/хв;

кінцева температура - 180°C;

час аналізу - 40 хвилин;

температура детекторів - 200°C.

Перший аналіз РПФ досліджуваної проби проводили аналогічно описаному раніше в пропонованому способі. При цьому дозуюча петля 5 об'ємом 0,5 см3з'єднувалася шестипортовом крані без перемикача 6.

Для проведення другого та третього аналізів РПФ з контейнера в кількості 20 см3барботировали через систему з двох обмежено змішуються розчинників: 0,5 см3гексану і 0,5 см3ацетонітрилу в окремій ємності. Отриману суміш струшували протягом декількох хвилин при кімнатній температурі. Після розшарування з кожного шару микрошприцом відбирали проби для газохроматографичного аналізу. Обсяг введеної проби у випарник кожної колонки не більше 0,5 мкл. Температура випарника 200°C.Iiτ(1),(2)по рівнянню (4) за результатами першого аналізу. Для визначення індексів утримуванняIiτдодатково хроматографировали суміш н-алканів від пентану до тетрадекана включно, яку дозували об'ємом не більше 0,5 мкл у випарники кожної колонки микрошприцом.

- Розрахункові концентрації летких компонентів РПФ досліджуваної пробиCразч,i(1)(2)по рівнянню (5) за результатами першого аналізу.

- Константи розподілу компонентів РПФ в системі обмежено змішуються розчинників «гексан-ацетонітрил» на колонці з неполярною фазою -Kзi(1)(2)по рівнянню (3).

Відповідність хроматографічних піків, отриманих на колонках з неполярною і полярної нерухомими фазами, одного і того ж компонента проби визначали за рівності констант розподілуKзi(1)=Kзi(2)і з рівності розрахункових концентраційCразч,i(1)(1)=Cразч,i(2).

Приклад 2. В якості об'єкта дослідження використовували повітряно-суху сировину календули лікарської (Calendula officinalis) сорту Кальта, вирощене в Ботанічному саду Самарського державного університету (2013ичестве не більше 12 см3. Контейнер з пробою витримували 40 хвилин при температурі 100°C.

Порядок проведення експерименту пропонованим і відомим способом описаний у прикладі 1.

Оцінку збіжності визначення розрахункових концентрацій проводили на прикладі аналізу рівноважної парової фази модельної суміші (див. Приклад 1) з вибірки n=5 вимірювань у вигляді відносного середнього квадратичного відхилення Szрезультату вимірюванняCразч,i(1)(1)(2)по рівнянню (5) для бензолу, має індекси утримування 655 та 985, відповідно на неполярний і полярної колонках.

SR(1),(2)=1Cразч,i(1)(2)ZN(1)(2)Зразч,i(1)(2))2n1100(6)

Результати експериментів зведені в таблицю «Порівняльні дані експериментальної перевірки відомого і пропонованого способів».

pan="1">699±1
Порівняльні дані експериментальної перевірки відомого і пропонованого способів
№ п/пНайменуванняВідомий спосібПропонований спосібРізниця індексів утримуванняΔIiT
Неполярний фазаВірогідність кількості аналізів
1Збіжність, SR, %11,412,63,44,2--
2Індекси утримуванняIiT(1)іIiT(2), відповідають одному і тому ж летючого компоненту.
2.1Приклад 1
Модельна суміш, що містить ацетон, ізопропанол, етилацетат, ізобутанол, бензол, циклогексан і гептан
-869±5505±5869±51099±2545±31099±23534
-930±3612±3930±33318
630±3-630±31140±23510
655±2985±2655±2985±23330
683±1725±5683±1725±5342
703±1705±5703±1705±532
2.2Приклад 2
Лікарська рослина календула (calendula officinalis), загальна кількість піків �
973±2471±5973±23502
-810±5505±5810±52305
535±31037±2535±31037±23502
554±3682±5554±3682±53128
-766±5613±3766±53153
648±3876±5648±3876±53228
680±1949±3680±1949±33856±53157
924±11491±2924±11491±23567
932±1-932±11204±22272

З наведених у таблиці даних видно, що:

1. У прикладі 1 при аналізі модельної суміші відповідність хроматографічних піків, отриманих на колонках з неполярною і полярної нерухомими фазами, для всіх семи летких компонентів визначено пропонованим способом з найбільшою ймовірністю за результатами всіх трьох аналізів.

2. Порівняння отриманих різниць індексів утримування на двох колонкахΔIiT=IiT(2)IiT(1)з літературними даними (див.: http://www.nist.gov) дозволяють�ать тільки чотири компонента з семи через накладення великих піків розчинників гексану та ацетонітрилу при аналізі. (Індекси утримування ацетонітрилуIацT(1)=496;IацT(2)=1188.)

3. У прикладі 2 при аналізі летких компонентів рівноважної парової фази календули лікарської визначено відповідність хроматографічних піків одного і того ж компонента проби для 10 летких компонентів пропонованим способом і тільки для шести компонентів відомим способом, через маскування малих кількостей досліджуваних компонентів великою кількістю гексану та ацетонітрилу.

4. Вісім летких компонентів календули лікарської визначені з найбільшою ймовірністю з трьох аналізів.

5. Два компонента з різницею індексів утримування 305 і 272 визначені з ймовірністю з двох аналізів. Це пов'язано, мабуть, з тим, що леткі компоненти календули лікарської являють собою складну багатокомпонентну суміш з різних речовин, при хроматографічному аналізі яких в одному хр�беспечівает значно більшу збіжність вимірювання концентрації аналізованих компонентів. Похибка вимірювання SRзменшилася практично в три рази. Пов'язано це з тим, що у відомому способі пробу на аналіз відбирають з гетерогенної системи обмежено змішуються рідин (гексан-ацетонітрил) і на результати вимірювань впливає значно більшу кількість зовнішніх факторів, ніж у пропонованому способі.

Використання запропонованого способу визначення відповідності хроматографічних піків одного і того ж компоненту та пристрій для його здійснення дозволяє:

1. Проводити з використанням довідкових даних про індекси утримування групову та індивідуальну ідентифікацію деяких летких компонентів лікарських рослин, фітопрепаратів та біологічно активних добавок, виготовлених на їх основі, для стандартизації та оцінки автентичності на підприємствах при їх виготовленні і реалізації;

2. Проводити експрес-аналіз якості лікарської рослинної сировини і фітопрепаратів на наявному в лабораторіях доступне обладнання замість дорогого і складного в експлуатації хромато-мас-спектрометра.

1. Спосіб визначення відповідності хроматографічних піків одного і того ж летючого компоненту проби, при якому проводять не мен�движними фазами: перший аналіз - вихідна проба, другий і третій аналізи - вихідна проба з зміненими концентраціями складових летких компонентів, а по співвідношенню концентрацій і часу утримування компонентів, одержаних в результаті цих аналізів, визначають з деякою ймовірністю відповідність хроматографічних піків на неполярний і полярної колонках одного і того ж летючого компоненту проби, що відрізняється тим, що зміна концентрації складових летких компонентів вихідної проби проводять з використанням твердофазної екстракції шляхом аналізу як газової фази при низькій температурі, так і конденсованої фази при більш високій температурі.

2. Пристрій для здійснення способу п. 1, що містить джерело газу-носія, дозатор рівноважного пара, пристрій для твердофазної екстракції і термодесорбції, два аналітичних блоку з неполярною і полярної капілярними колонками з полум'яно-іонізаційними детекторами на виході, дільник потоку, генератор водню і компресор, відрізняється тим, що містить пристрій для твердофазної екстракції і термодесорбції, виконане у вигляді змінного термостатируемого патрона з зернистим сорбентом, який включають через додаткові перек

 

Схожі патенти:

Спосіб визначення концентрації акролеїну в атмосферному повітрі методом високоефективної рідинної хроматографії

Винахід відноситься до галузі аналітичної хімії і може знайти застосування в галузі екології та охорони навколишнього середовища при контролі забруднення атмосфери для визначення акролеїну в атмосферному повітрі на рівні референтної концентрації. Спосіб полягає в тому, що спочатку проводять відбір проби атмосферного повітря зі швидкістю 0,5 л/хв протягом 30 хвилин шляхом протягування його через два послідовно з'єднаних поглотительних приладу, поміщених на водяну баню з температурою +92°C і попередньо прогрітих протягом 3 хвилин на водяній бані при температурі +92°C, кожен з яких містить поглотительний розчин. Зазначений розчин складається з 3-амінофенолу молярної концентрації 0,023 моль/дм3, гідроксиламіну солянокислого молярної концентрації 0,086 моль/дм3 розчину сульфату заліза з масовою концентрацією 5,6 мг/см3, 16%-ного водного розчину сірчаної кислоти і дистильованої води при їх об'ємному співвідношенні 10:5:1:1:3 відповідно. Потім здійснюють додатковий прогрів відібраної проби, що перебуває у поглиначах, протягом 10 хв при цій же температурі, далі з'єднують вміст з обох поглиначів і концентрують пробу з допомогою вакуумного концентратора при темпервижной фази суміш води і композиції, складається з ацетонітрилу і метанолу при їх об'ємному співвідношенні 3:1 відповідно, при їх мінливому співвідношенні протягом 10 хв від 100:0 об. % води та композиції до 90:10 об.% води та композиції, подача суміші 90 об.% води і 10 об.% композиції протягом 12 хв з подальшим зниженням об'ємної кількості композиції в рухомий фазі після зупинки розгонки в 22 хв до 0 об.% і наступним пропусканням такий рухомий фази через колонку протягом 5 хв. При цьому вищевказані дії проводять і з холостий пробій без проби повітря, а концентрацію акролеїну у повітрі визначають з використанням градуювального графіка з урахуванням приведення об'єму повітря, відібраного для аналізу, до нормальних умов, при цьому дійсну концентрацію акролеїну встановлюють по різниці даних, отриманих для проби з повітрям і холостий проби. Технічним результатом є підвищення чутливості і селективності при забезпеченні розширення діапазону виявлення акролеїну від 0,000015 мг/м3 до 0,0015 мг/м3. 3 з.п. ф-ли; 4 табл.

Градієнтний хроматограф з визначення групового компонентного складу нафтопродуктів

Винахід відноситься до хроматографії і може застосовуватися в аналітичних лабораторіях для аналізу багатокомпонентної вуглеводневої суміші, зокрема нафтопродуктів, з різними температурами початку і кінця кипіння. Хроматограф містить хроматографічну колонку з сорбентом, дозатор, рідинної насос для прокачування елюентів (розчинника), транспортний пристрій у вигляді джгута, зволікання діаметром 0,05-0,1 мм кожна, що проходить через скляну жолоб. Також хроматограф містить випарник, привід з механізмом зміни швидкостей, полум'яно-іонізаційний детектор (катарометр), пристрій регулювання подачі газу (водню) і вузлів, які забезпечують газове і електричне живлення детектора панелі підготовки газів, блок живлення детектора і контролю температур, а також термостатування і програмування температури колонок, термостат, терморегулятор, програматор, електронний перетворювач і електронний потенціометр. При цьому хроматограф забезпечений дільником потоку, збіркою компонентів нафтопродукту, рідинним дозатором, випаровувальної колбою, нагрівачем-термостатом, рефрактометричним детектором, холодильником, повітряним ежектором, фільтрами, газовим доза�овишение числа паралельно аналізованих характеристик нафтопродукту з одночасним зниженням похибки при його визначенні, можливість визначення масового виходу компонентів нафтопродукту, збільшення методів і методик, які можливо застосувати на даному апараті для визначення групового компонентного складу, а також підвищення надійності на відмову і простота під час складання. 1 іл.

Спосіб спільного визначення ацетону і метанолу в природних і стічних водах з використанням газової хроматографії

Винахід відноситься до галузі аналітичної хімії стосовно до аналізу природних, поверхневих, підземних і стічних та технологічних вод. Спосіб включає поділ з наступною ідентифікацією ацетону і метанолу на капілярної хроматографічної колонці в потоці газу-носія, який представляє собою азот; утворення та реєстрацію полум'яно-іонізаційним детектором досліджуваних іонів, що утворюються в полум'я, при цьому готують основний розчин, добре зберігається 2 місяці, при температурі від -2°C до -5°C, готують проміжний розчин з концентрацією 6,32 мг/дм3 розведенням основного розчину очищеною водою, готують градуювальні розчини для діапазону концентрацій: ацетон 0,025-6,32 мг/дм3, метанол 0,025-6,32 мг/дм3 розведенням водою проміжного розчину, градуюють хроматограф, вводячи в нього попередньо відібрану парову фазу градуювальних розчинів, будують градуірований графік, після термостатування досліджуваного розчину відбирають парову фазу парофазним шприцом і вводять у випарник хроматографа, дані обробляють комп'ютерною програмою ChemStation, якою комплектується хроматографічний комплекс МАЕСТРО 7820А. Досягається підвищення точності і надійності, а також

Спосіб визначення гидроксибензола і його монометильних заміщених у біологічному матеріалі

Винахід відноситься до медицини, а саме до способів визначення гидроксибензола і його монометильних заміщених у біологічному матеріалі, і може бути використане в практиці санепідстанцій, хіміко-токсикологічних і ветеринарних лабораторій. Спосіб здійснюється наступним чином: біологічний об'єкт, що містить суміш гидроксибензола і його монометильних заміщених, подрібнюють, обробляють дворазово по 30 хвилин етилацетатом, этилацетатние витяжки об'єднують, обробляють етанольним розчином гідроксиду калію, розчинник з об'єднаної этилацетатной витяжки випаровують при 16-20°C, залишок неодноразово обробляють ацетоном, що містить хлороводородную кислоту в надлишку по відношенню до гідроксиду калію, що знаходиться в залишку, підкислені ацетоновий вилучення об'єднують, обробляють водним розчином гідроксиду натрію для нейтралізації залишків соляної кислоти в ацетоні і створення надлишку лужного середовища, ацетон випаровують з об'єднаного вилучення, водно-лужний залишок розбавляють водою, утворюється розчин підкислюють до рн 2-3, насичують сульфатом натрію, екстрагують діетиловим ефіром, екстракт зневоднюють, упарюють, хроматографируют в колонці з сисодержащие гидроксибензол і його монометильние заміщені, об'єднують, екстрагують буферним розчином з рн 12-13, водно-лужний екстракт підкислюють 24% розчином соляної кислоти до рн 2-3, насичують сульфатом натрію, екстрагують дихлорметаном, діхлорметановий екстракт зневоднюють, аналізовані речовини, що містяться в дихлорметановом екстракті, переводять у відповідні триметилсилильние похідні, для чого діхлорметановий екстракт обробляють протягом 20 хвилин N-метил-N-триметилсилил-трифторацетамидом в умовах нагрівання при температурі 60°C, і проводять якісне і кількісне визначення фізико-хімічним методом, яким є хромато-мас-спектрометрія, в капілярній колонці довжиною 25 м і внутрішнім діаметром 0,2 мм з нерухомою фазою (5%-феніл)-метилполисилоксан, використовуючи газ-носій гелій, подається зі швидкістю 0,6 мл/хв, і мас-селективний детектор, що працює в режимі електронного удару, початкова температура термостату колонки складає 70°C, дана температура витримується протягом 3 хвилин, надалі температура програмується від 70°C до 290°C зі швидкістю 20°C в хвилину, кінцева температура колонки витримується протягом 10 хвилин, температура інжектора становить 250°C, температура квадруполя - 150°C,�а, обумовленого зарядженими частинками, що утворюються при бомбардуванні аналізованого речовини, що вийшов з капілярної колонки і потрапив в джерело іонів, іонізуючим пучком електронів з енергією 70 ев, реєструють мас-спектр повного іонному струму, якісне визначення аналізованого речовини здійснюють за часом утримування, набору і інтенсивності сигналів характеристичних заряджених частинок в мас-спектрі його триметилсилильного похідного, а кількість визначуваного з'єднання обчислюють за площі хроматографічного піку його триметилсилильного похідного. Спосіб забезпечує підвищення чутливості і скорочує тривалість визначення. 6 табл., 1 іл., 5 пр.
Винахід відноситься до контролю вмісту речовин у промислових стічних водах методом рідинної хроматографії. Для визначення концентрації пентаеритриту у водних розчинах використовують розчин з вмістом пентаеритриту від 1 до 100 мг/дм3. Визначають концентрацію пентаеритриту в ньому при довжині хвилі спектрофотометрического детектора 190 нм. В якості елюентів використовують 0,0002 M розчин сірчаної кислоти в деіонізованій воді, використовують колонку з слабосшитих стиролдивинилбензольних смол. Технічним результатом є скорочення часу визначення хімічної речовини у воді, а також спрощення технологічного процесу при збереженні якості визначення. 1 табл.
Винахід відноситься до діагностичних методів в області медицини і описує спосіб лабораторної діагностики хвороби Альцгеймера за допомогою застосування модифікованих за метал-зв'язуючого домену 1-16 форм бета-амілоїду людини в якості біомаркерів патогенезу хвороби Альцгеймера. Спосіб характеризується тим, що з денатурованого зразка біологічної рідини, а саме крові, сечі, цереброспінальної рідини, послідовно виділяють загальну пептидний фракцію, потім фракцію бета-амілоїду і, нарешті, після направленого протеолізу фракцію фрагментів 1-16 бета-амілоїду з її подальшим аналізом. При виявленні у зразку біологічної рідини, модифікованої метал-зв'язуючого домену форми бета-амілоїду, изомеризованной з аспарагінової кислоти в положенні 7, при її відносному вмісті понад 5% від загальної кількості фракції 1-16 бета-амілоїду і/або при виявленні модифікованої метал-зв'язуючого домену форми бета-амілоїду, фосфорильованій з серину в положенні 8, діагностують наявність хвороби Альцгеймера. Винахід може використовуватися для постановки діагнозу хвороби Альцгеймера. 1 пр.

Спосіб визначення новокаїну в біологічному матеріалі

Винахід відноситься до біології та токсикологічної хімії і може бути використане в практиці хіміко-токсикологічних, експертно-криміналістичних і клінічних лабораторій. Спосіб здійснюється наступним чином: біологічний матеріал, що містить новокаїн, подрібнюють, тричі обробляють ацетоном, що містить 0,2-0,4% води, рідке витяг відокремлюють, ацетон з рідкого вилучення упарюють разом з водою в струмі повітря при температурі 18-22°C до повного видалення розчинника, залишок, отриманий в результаті випарювання, неодноразово обробляють ацетоном, що містить 0,2-0,4% води, ацетоновий вилучення відокремлюють, об'єднують, розчинник з об'єднаного вилучення випаровують, залишок розчиняють в діетиловому ефірі, отриманий розчин розбавляють гексаном у співвідношенні 1:1 за об'ємом, екстрагують буферним розчином з рн 1-2, кисло-водний екстракт відокремлюють, нейтралізують 10% розчином аміаку, приймати амонійним буферним розчином до pH 9,0-9,5, що утворюється водно-лужний розчин насичують сульфатом амонію, екстрагують дворазово порціями органічного екстрагента, в якості якого використовують 30% розчин камфори в метилацетате, при співвідношенні водної та органічної фаз 1:1 по об�оздуха при температурі 18-22°C до сухого залишку, залишок розчиняють у суміші дихлорметану і етанолу, взятих в об'ємному відношенні 1:1, одержаний розчин вносять у стовпчик силікагелю КСС №3 80/120 мкм, хроматографируют, використовуючи двокомпонентну рухливу фазу дихлорметан-етанол у співвідношенні 1:1 по об'єму, фракції елюату, містять аналізоване речовина, об'єднують, елюенти випаровують, залишок розчиняють у метанолі і проводять визначення методом газорідинної хроматографії в поєднанні з мас-спектрометричним детектуванням в капілярній колонці DB-5 MS EVIDEX довжиною 25 м і внутрішнім діаметром 0,2 мм з нерухомою фазою, що представляє собою 5%-феніл-95%-метилполисилоксан, використовуючи газ-носій гелій, подається зі швидкістю 0,6 мл/хв і мас-селективний детектор, що працює в режимі електронного удару, початкова температура термостату колонки становить 80°С, дана температура витримується протягом 1 хвилини, в подальшому температура підвищується від 80°C до 200°C зі швидкістю 40°C в хвилину, потім від 200°C до 300°C зі швидкістю 12,5°C в хвилину, кінцева температура колонки витримується протягом 16 хвилин, температура інжектора становить 200°C, температура квадруполя 150°C, температура інтерфейсу детектора 300°C, реєструють інтенсивність сигналу, обуслиллярной колонки і потрапив в джерело іонів, іонізуючим пучком електронів з енергією 70 ев, реєструють мас-спектр повного іонному струму і обчислюють кількість новокаїну по площі хроматографічного піку. Досягається підвищення чутливості визначення. 2 пр., 3 табл.

Спосіб визначення 3-метоксигидроксибензола в біологічному матеріалі

Винахід відноситься до медицини і токсикологічної хімії, а саме до способів визначення 3-метоксигидроксибензола у біологічному матеріалі, і може бути використане в практиці санепідстанцій, хіміко-токсикологічних, експертно-криміналістичних і ветеринарних лабораторій. Спосіб здійснюється наступним чином: біологічний матеріал, що містить 3-метоксигидроксибензол, неодноразово (тричі) за 45 хвилин обробляють алкилацетатом, в якості якого використовується метилацетат, окремі витяги об'єднують, розчинник з об'єднаного алкилацетатного вилучення випаровують, залишок неодноразово обробляють ацетоном, ацетоновий вилучення об'єднують, упарюють в струмі повітря при температурі 18-22°C, потім в струмі азоту до повного видалення розчинника, залишок розчиняють в ефірі, отриманий розчин розбавляють гексаном у співвідношенні 1:1 за об'ємом, екстрагують буферним розчином з рн 12-13, водно-лужну витяг відокремлюють, підкисляють до рн 2-3, насичують сульфатом натрію, екстрагують діетиловим ефіром, ефірне витяг відокремлюють, зневоднюють, упарюють в струмі повітря при 18-22°C, а потім в струмі азоту до повного видалення розчинника, залишок розчиняють в суміші розчинить�я L 40/100 мкм з використанням рухомої фази гексан-діоксан-пропанол-2 у співвідношенні 20:5:1 за об'ємом, фракції елюату, містять аналізоване речовина, об'єднують, елюенти випаровують в струмі повітря при температурі 18-22°C, потім в струмі азоту до повного видалення розчинника, залишок розчиняють в дихлорметане і проводять визначення хромато-мас-спектрометричним методом із застосуванням капілярної колонки довжиною 25 м і внутрішнім діаметром 0,2 мм з нерухомою фазою (5%-феніл)-метилполисилоксан, використовуючи газ-носій гелій, подається зі швидкістю 0,6 мл/хв, і мас-селективний детектор, що працює в режимі електронного удару, початкова температура термостату колонки складає 70°C, дана температура витримується протягом 3 хвилин, надалі температура програмується від 70° до 290°C зі швидкістю 20°C в хвилину, температура інжектора становить 250°C, температура інтерфейсу детектора - 300°C, реєструють інтенсивність сигналу, обумовленого зарядженими частинками, що утворюються при бомбардуванні аналізованого речовини, що вийшов з капілярної колонки і потрапив в джерело іонів, іонізуючим пучком електронів з енергією 70 ев, реєструють мас-спектр повного іонному струму і обчислюють кількість 3-метоксигидроксибензола виходячи з площі хроматографічного піку, отриманого региности. 3 табл., 2 пр.

Спосіб визначення динамічної сорбційної ємності комплексоутворюючих іонітів по іонів перехідних металів

Винахід відноситься до галузі застосування іонообмінних процесів, іонітів, а саме комплексоутворюючих іонітів (комплекситов), наприклад сильноосновних анионитов у формі комплексоутворюючих агентів, і може бути використане для визначення динамічної сорбційної ємності комплекситов по іонів перехідних металів (ПМ). Спосіб включає примусову фільтрацію фіксованого обсягу модельного розчину (VP) з відомою початковою концентрацією ПМ (C1) з ємності зверху вниз через колонку з заданим об'ємом комплексита (VK) зі швидкістю, максимально наближеної до умов промислового застосування іонітів. При цьому фільтрат після колонки з такою ж швидкістю постійно і примусово повертають назад у ємність, а фільтрується модельний розчин в ємності нагрівають і підтримують температуру розчину в межах паспортних обмежень іонітів по термостійкості. При цьому в процесі фільтрації періодично відбирають мікрооб'ємах проб модельного розчину із ємності і визначають в них концентрацію ПМ. Потім фіксують час початку фільтрації і поточний час відбору мікрооб'ємів проб модельного розчину із ємності. Далі будують графік зміни концентрації перехідного металу в рнцентрация перехідного металу в ємності перестане зменшуватися і стабілізується, або почне зростати. Потім фіксують кінцеву мінімальну концентрацію перехідного металу в рівноважному розчині в ємності (C2) і проводять розрахунок динамічної сорбційної ємності по рівнянню: ДСЕМ=[(C1-C2)×VP]/VK. Отримане значення ДСЕМ відповідає хімічному складу модельного розчину, рівноважної величини рН розчину в ємності після закінчення фільтрації та заданої швидкості фільтрації. Технічним результатом є можливість визначати динамічну сорбційну ємність комплексоутворюючих іонітів по іонів ПМ при швидкостях фільтрації, що відповідають умовам промислового застосування іонітів, і з меншими тимчасовими витратами. 2 іл., 1 пр.

Спосіб визначення молекулярної маси і температури кипіння невідомих компонентів суміші хромато-розподільчим методом

Винахід використовується для ідентифікації невідомих компонентів складних сумішей речовин природного і технічного походження в різних галузях промисловості: хімічній, газовій, нафтовій, медицині, екології, харчової, парфумерної та ін. Суть винаходу полягає в тому, що в способі анализируемую суміш дозують в двофазну систему з незмішуваних рідин гексан-ацетонітрил. Потім методом газової хроматографії визначають процентний вміст компонентів в кожній фазі і їх логарифми констант розподілу, виражених у вигляді індексів, а також індекси утримування компонентів неполярної фази при лінійному програмуванні температури колонки, а різниця індексів утримування та індексів логарифма константи розподілу використовують для визначення індексів молекулярної маси і температури кипіння. Технічним результатом є підвищення точності визначення молекулярної маси і температури кипіння. 2 табл.
Up!