Спосіб очищення вуглеводневих фракцій від сірковмісних сполук

 

Винахід відноситься до області очищення сировини і продуктів нафтопереробних і нафтохімічних виробництв і може бути використано для очищення легких вуглеводневих фракцій (газоконденсати або зріджені вуглеводневі гази - ЗВГ, бензинові фракції) від сірковмісних сполук, а саме від меркаптанів (тіолів) і сірководню.

Найбільш близьким аналогом заявленого винаходу є спосіб дезодорирующей очищення нафти і газоконденсату від сірководню і низькомолекулярних меркаптанів, в якому вуглеводневі фракції очищають шляхом змішування їх з аміачною водою (NH4OH) і сепараційного поділу отриманої суміші на очищені вуглеводневі фракції і відпрацьовану аміачну воду (див. патент UA 2109033, C10G 27/10, опубл. 20.04.1998).

Недоліком згаданого вище способу є його низька економічна ефективність, обумовлена великими експлуатаційними витратами на очищення вуглеводневих фракцій за рахунок необхідності постійно купувати аміачну воду для подачі на очищення вуглеводнів, а також виробляти утилізацію аміачної води.

Технічним результатом, на досягнення якого спрямоване заявлений винахід, є наступне:

- повишениебеспечения можливості регенерації відпрацьованої аміачної води і використання її для очищення вуглеводневих фракцій з утворенням замкнутого регенераційної циклу;

підвищення екологічної безпеки процесу очищення вуглеводневих фракцій за рахунок простоти і надійності утилізації утворилися в результаті регенерації (очищення від сірковмісних сполук) відпрацьованою аміачної води газоподібних аміаку (NH3), тіолів (R-SH), сірководню (H2S) і очищеної стічної води (H2O).

Технічний результат забезпечується тим, що в способі очищення вуглеводневих фракцій від сірковмісних сполук вуглеводневі фракції очищають в блоці очищення шляхом їх змішування з аміачною водою і подальшого сепараційного поділу отриманої суміші на очищені вуглеводневі фракції і відпрацьовану аміачну воду, при цьому відпрацьовану аміачну воду регенерують (в блоці регенерації відпрацьованої аміачної води), після чого її знову подають на очищення вуглеводневих фракцій, при цьому регенерацію відпрацьованої аміачної води здійснюють шляхом її очищення від сірковмісних сполук в абсорбційної-отпарной колони, ректифікації в ректифікаційної колоні з отриманням очищеної стічної води та газоподібного вихідного продукту, направляється в скрубер, отримання в скрубері очищеного газоподібного аміаку, який піддають а�ди.

Перевагами застосування аміачної води (25% водного розчину аміаку NH4OH) в якості лужного агента для очищення вуглеводневих фракцій є відсутність проблеми утворення стійких водних емульсій і мала екологічна небезпека аміаку (відноситься до 4-го класу небезпеки за ГОСТ 12.1.007), а також те, що відповідні амонійні солі, утворені при взаємодія аміаку з сірковмісними сполуками, повністю розкладаються (гідролізуються) при кип'ятінні на стадії регенерації відпрацьованої аміачної води з виділенням газоподібних, легко утилізуються сірковмісних сполук (тиоли і сірководень) і аміаку, що йде на приготування знову використовується в процесі свіжої (регенерованої) аміачної води. Таким чином, регенерація відпрацьованої аміачної води здійснюється по замкнутому циклу, що знімає потребу в її закупівлі на стороні (як у випадку з традиційними лугами) і, отже, забезпечує високу економічну ефективність в цілому всього процесу очищення вуглеводневих фракцій від сірковмісних сполук.

Суть запропонованого винаходу пояснюється кресленням.

На фіг. 1 показана схема здійснення способу очищення углеводор�p>

На фіг. 2 показана схема блоку очищення вуглеводневих фракцій аміачною водою.

На схемі здійснення способу очищення вуглеводневих фракцій від сірковмісних сполук аміачною водою із застосуванням циклу регенерації аміачної води (фіг. 1) показано: блок регенерації 1 (очищення від сірковмісних сполук) відпрацьованою аміачної води, секція очищення відпрацьованої аміачної води 2, секція отримання свіжої аміачної води 3, блок очищення вуглеводневих фракцій 4.

На схемі блоку очищення вуглеводневих фракцій 4 аміачною водою (фіг. 2) показані змішувач 5 і сепаратор 6.

На фіг. 1 і фіг. 2 позначені римськими цифрами такі потоки технологічних середовищ: I - сульфідно-амонійні стічні води (технологічні конденсати водяної пари, забруднені сульфідами і гидросульфидами амонію) з інших технологічних установок; II - сірковмісні сполуки(газ); III - очищена стічна вода; IV - аммиако-містить газ; V - регенерированная аміачна вода; VI - легкі вуглеводневі фракції (газоконденсати або зріджені вуглеводневі гази - ЗВГ, бензинові фракції; VII - очищені вуглеводневі фракції; VIII - відпрацьована (насичена водорозчинними аммонийними солями) аміачна вода.

лонну, ректифікаційної колону, скрубер очищення газоподібного продукту, перший холодильник, другий холодильник, третій холодильник, четвертий холодильник і рекуперативного теплообмінник, вхідні приймальну ємність відпрацьованої аміачної води, вихідну ємність і сепаратор аміаку (на кресленні не показано).

Секція отримання свіжої аміачної води 3 містить такі основні елементи: дві ємності для абсорбції аміаку, насоси, холодильники і скрубери дихання (на кресленні не показано).

Блок очищення вуглеводневих фракцій 4 (фіг. 2) складається із змішувача 5 і сепаратора 6.

Спосіб очищення вуглеводневих фракцій від сірковмісних сполук здійснюється наступним чином.

Проводять очищення вуглеводневих фракцій у блоці очищення вуглеводневих фракцій 4 наступним чином.

Легкі вуглеводневі фракції (газоконденсати або зріджені вуглеводневі гази - ЗВГ, бензинові фракції) направляються на змішання з аміачною водою (NH4OH) в змішувач 5 блоку очищення вуглеводневих фракцій 4. Далі отримана суміш направляється в сепаратор 6, в якому відбувається розділення фаз очищені вуглеводневі фракції - відпрацьована аміачна вода. У результаті взаємодії з водни�динения, зокрема тиоли і сірководень, екстрагуються з вуглеводневої фракції і переходять у відпрацьований розчин аміачної води у вигляді, відповідно, тиолятов і гидросульфида амонію:

R-SH+NH4OH↔R-SNH4+H2O

H2S+NH4OH↔NH4HS+H2O

Відпрацьована (насичена водорозчинними аммонийними солями) аміачна вода, що містить прореагував NH4OH, тиоляти R-SNH4і гідросульфід NH4HS спрямовується на блок регенерації відпрацьованої аміачної води 1.

Очищення від сірковмісних сполук відпрацьованої аміачної води здійснюють у секцію очищення відпрацьованої аміачної води 2, наступним чином.

Відпрацьована аміачна вода поступає у вхідну приймальну ємність відпрацьованої аміачної води, з якої надходить у абсорбційної-отпарной колони секції очищення відпрацьованої аміачної води.

При цьому очищення відпрацьованої аміачної води може здійснюватися спільно з іншими сульфідно-аммонийними стічними водами підприємства, що дасть додаткову кількість аміаку і заповнить втрати аміачної води в технологічному циклі.

У абсорбційної-отпарной колони при тиску 4-9 кг/см2відбувається видалення з отработна утилізацію. Очищена від тіолів і основної маси сірководню стічна вода виводиться з низу абсорбційної-отпарной колони, охолоджується в рекуперативному теплообміннику потоком надходить відпрацьованої аміачної води, після чого охолоджується в першому холодильнику з температурою 75-100°С подається в ректифікаційної колони.

В ректифікаційної колоні при тиску 1,5-4,0 кг/см2(ізб.) з стічної води абсорбційної-отпарной колони видаляють аміак, залишки сірководню та інших летких сірковмісних сполук і отримують очищену стічну воду (ОСВ).

ОСО виводиться з низу ректифікаційної колони і після охолодження у другому холодильнику з температурою не вище 40°С надходить у вихідну ємність. З вихідний ємності частина ОСО подається як зрошення в абсорбційної-отпарной колони і скрубер очищення газоподібного продукту, а частина відводиться в секцію отримання аміачної води.

Газоподібний продукт з верху ректифікаційної колони, що містить аміак, водяна пара і залишки сірковмісних сполук (зокрема, сірководень), вступає в низ скрубера очищення газоподібного продукту, в якому відбувається очищення газоподібного продукту (аміаку), що надходить з верху ректифика�ь скрубера очищення газоподібного продукту подається очищена стічна вода. Уловлені сірковмісні сполуки у вигляді відповідних амонійних солей виводяться з низу скрубера очищення газоподібного продукту в складі потоку, що направляється у вхідну приймальну ємність відпрацьованої аміачної води секції очищення.

Нижня і верхня насадкові частині скрубера очищення газоподібного продукту є зонами циркуляційного зрошення, яке охолоджується в третьому і четвертому холодильних апаратах. Очищений газоподібний аміак з верху скрубера очищення газоподібного продукту надходить у сепаратор аміаку і далі - в секцію отримання свіжої аміачної води.

Отримують свіжу аміачну воду в секції отримання аміачної води наступним чином.

Секція отримання свіжої аміачної води 3 складається двох абсорбційних контурів. Кожен з контурів містить ємність для абсорбції аміаку, скрубер дихання і холодильники.

Очищена стічна вода (ОСВ) з секції очищення відпрацьованої аміачної води 2 з температурою не вище 40°С надходить у горизонтальну ємність для абсорбції аміаку першого контуру. З сепаратора секції очищення відпрацьованої аміачної води 2 в ємність для абсорбції аміаку під шар рідини, через розподільник, надходить очищений гам аміачна вода циркулює через холодильники, де знімається виділяється в процесі абсорбції аміаку тепло. Дихальна лінія адсорбційної ємності з'єднана з атмосферою через скрубер дихання. Подачу аміаку в ємність для абсорбції і циркуляцію одержуваного розчину через холодильники здійснюють до тих пір, поки не буде досягнута концентрація аміачної води - не менше 25% мас. Після цього подачу аміаку в дану абсорбційну ємність припиняють і починають подачу його на абсорбцію в другий контур (в другу ємність для абсорбції аміаку). Таким чином, розчинення аміаку здійснюється поперемінно в кожному з контурів до досягнення необхідної концентрації аміачної води - не менше 25% мас. Отриману таким чином свіжу (регенерированную) аміачну воду направляють у змішувач 5 блоку очищення вуглеводневих фракцій 4.

В даний час в промисловості для сірчисто-лужного очищення вуглеводневих фракцій застосовують концентровані розчини таких сильних лугів, як NaOH і KOH. При регенерації відпрацьованих розчинів таких лугів крім власне розчину лугу високої концентрації (з високим водневим показником рН>12) отримують також і набір сірковмісних сполук, частина яких в умовах процесу пере�е в «регенерованої» лугу, що не завжди позитивно позначається при утилізації такого розчину. У разі ж використання в якості лужного агента в обговорюваному процесі аміачної води стадія регенерації відпрацьованого розчину останньої істотно спрощується, а шляхи утилізації одержуваних продуктів стають ефективніше. Так, відпрацьована (насичена аммонийними солями) аміачна вода, що складається з непрореагировавшего NH4OH, тиолятов R-SNH4і гидросульфида амонію NH4HS, може бути повністю перетворена при нагріванні в результаті гідролізу у воду та леткі (газоподібні) з'єднання - аміак, тиоли і сірководень (реакції гідролізу для простоти наведено без урахування води):

NH4OH↔NH3↑+H2O

R-SNH4↔NH3↑+R-SH↑

NH4HS↔NH3↑+H2S↑

Очищену стічну воду і газоподібний аміак використовують для приготування свіжої (регенерованої) аміачної води, знову використовується для очищення вуглеводневих фракцій, а тиоли і сірководень утилізують тим чи іншим способом в залежності від можливостей даного підприємства (наприклад, направляються на установку отримання сірки або кваліфіковано спалюються в печі).

Заявлений спосіб очищення углевенно в силу особливостей і простоти стадії регенерації насиченого сірчистими сполуками водного розчину аміаку (аміачної води).

Спосіб очищення вуглеводневих фракцій від сірковмісних сполук, в якому вуглеводневі фракції очищають шляхом їх змішування з аміачною водою і сепараційного поділу отриманої суміші на очищені вуглеводневі фракції і відпрацьовану аміачну воду, відрізняється тим, що відпрацьовану аміачну воду регенерують, після чого подають її на очищення вуглеводневих фракцій, при цьому регенерацію відпрацьованої аміачної води здійснюють шляхом її очищення від сірковмісних сполук в абсорбційної-отпарной колони, ректифікації в ректифікаційної колоні з отриманням очищеної стічної води та газоподібного вихідного продукту, що направляється в скрубер, отримання в скрубері очищеного газоподібного аміаку, який піддають абсорбції очищеної стічної водою в ємності для абсорбції аміаку з отриманням регенерованої аміачної води. 

Схожі патенти:

Спосіб очищення газів від сірководню розкладання з установки атмосферно-вакуумної або вакуумної перегонки нафти

Винахід відноситься до галузі хімічної технології очищення вуглеводневого газу від сірководню і може бути використано в нафтогазовій, хімічній і нафтопереробній промисловості. Винахід стосується способу очищення газів від сірководню розкладання з установки атмосферно-вакуумної або вакуумної перегонки нафти, що включає спалювання в печі газів розкладання, що утворюються від нагрівання мазуту. Гази розкладання вакуумсоздающей системи багатоступінчастого пароежекторного типу після конденсатора холодильника і (або) першого ступеня ежектування і (або) інших ступенів ежектування надходять в барометрическую ємність і далі в абсорбер, який на зрошення контактних пристроїв подають регенерований абсорбент, при цьому в абсорбері підтримують тиск 1,01-1,05 кгс/см2, після абсорбції насичений абсорбент з вмістом сірководню 0,1-5,0% мас. виводять з абсорбера на регенерацію, яку проводять або в межах установки, або на установках облагороджування або очищення від домішок прямогонного дистилятів чи інших продуктів, очищені гази розкладу з абсорбера надходять на спалювання в піч нагріву мазуту перед вакуумної колоною. Технічний результат - очистк

Спосіб очищення легкого вуглеводневої сировини від карбонилсульфида

Винахід відноситься до області очищення вуглеводнів від сірчистих сполук і може бути використане в нафтової, газової та нафтохімічній галузях промисловості. Винахід стосується способу очищення легкого вуглеводневої сировини від карбонилсульфида шляхом його розкладання у вуглеводні лужним реагентом з наступним відділенням насиченого сульфідними сполуками лужного реагенту та його окисної регенерацією обробкою киснем повітря в присутності каталізатора окиснення сірчистих сполук. В якості лужного реагенту використовують промотор, що містить водний розчин лугу (NaOH, KOH) і водорозчинні полярні органічні сполуки, що утворюються при обробці продуктів взаємодії лугу з кислими домішками вуглеводневих фракцій киснем повітря в присутності каталізатора на полімерній основі. Окислювальну регенерацію лужного реагенту, насиченого сірчистими сполуками, ведуть обробкою киснем повітря при температурі 30-80°С і тиску до 3,0 МПа в присутності каталізаторів на полімерному носії, при цьому зазначений лужний реагент (промотор) має загальну лужність не менш як 5 мас.% і вміст водорозчинних полярних сполук �их вуглеводневих газів, зокрема пропан-пропіленової фракції, від карбонилсульфида (COS). 2 табл.
Винахід відноситься до очищення легких вуглеводневих фракцій без застосування водню і може бути використане в нафтопереробної, нафтохімічної та інших галузях промисловості

Спосіб переробки кислих гудронів

Винахід відноситься до нафтопереробці, а саме до способу переробки кислих гудронів

Спосіб демеркаптанизации вуглеводневої сировини

Винахід відноситься до способів демеркаптанизации сухих і зріджених вуглеводневих газів бензинових фракцій, легких нафт і газоконденсату і може бути використано в газовій, нафтопереробній, нафтовидобувної та нафтохімічної промисловості

Спосіб виготовлення лужного реагенту для регенерації мастила

Винахід відноситься до галузі машинобудування, енергетики, хімії та нафтохімії, конкретно, до області отримання лужних багатокомпонентних сплавів, зокрема , використовуються в якості лужного реагенту при регенерації мастил

Апарат для розкладання лужних відходів, отриманих під час очищення нафтових фракцій аміачною водою

Винахід відноситься до нафтопереробної промисловості і може бути використане у виробництві нафтопродуктів

Спосіб обробки вуглеводнів

Винахід відноситься до обробки рідких вуглеводнів для перетворення кислих домішок менш пахучі з'єднання. Винахід стосується способу обробки очищеного готового нафтового продукту, що містить меркаптани, включає (а) змішання очищеного готового нафтового продукту, що містить меркаптани, з кисневмісних газом з утворенням суміші та подачу цієї суміші на вертикальну завісу, що складається з вертикально висять непористих волокон; (б) подачу водного рідкого розчину для обробки на зазначену завісу, де рідкий розчин для обробки з'єднується зі сумішшю, що надходить зі стадії (а), яка стікає вниз по вертикально висить волокон, при цьому рідкий розчин для обробки отриманий змішуванням: (i) гідроксиду лужного металу; (ii) каталізатора фталоцианина кобальту; (iii) або нафтеновой, або этилгексановой кислоти; (iv) одного компонента з крезолу, циклогексанолу, пропіленгліколю, ізопропанолу або крезоловой кислоти; і (v) води. Каталітичне окислення меркаптанів до дисульфідних масел та відділення і виділення очищеного готового нафтового продукту і дисульфидного масла у вигляді облагородженої вуглеводневого продукту з рідкого розчину для обробки і кисень�про продукту. Технічний результат - ефективна очистка вуглеводнів. 2 н. і 17 з.п. ф-ли, 1 іл., 4 табл., 12 пр.

Спосіб очищення газів від сірководню розкладання з установки атмосферно-вакуумної або вакуумної перегонки нафти

Винахід відноситься до галузі хімічної технології очищення вуглеводневого газу від сірководню і може бути використано в нафтогазовій, хімічній і нафтопереробній промисловості. Винахід стосується способу очищення газів від сірководню розкладання з установки атмосферно-вакуумної або вакуумної перегонки нафти, що включає спалювання в печі газів розкладання, що утворюються від нагрівання мазуту. Гази розкладання вакуумсоздающей системи багатоступінчастого пароежекторного типу після конденсатора холодильника і (або) першого ступеня ежектування і (або) інших ступенів ежектування надходять в барометрическую ємність і далі в абсорбер, який на зрошення контактних пристроїв подають регенерований абсорбент, при цьому в абсорбері підтримують тиск 1,01-1,05 кгс/см2, після абсорбції насичений абсорбент з вмістом сірководню 0,1-5,0% мас. виводять з абсорбера на регенерацію, яку проводять або в межах установки, або на установках облагороджування або очищення від домішок прямогонного дистилятів чи інших продуктів, очищені гази розкладу з абсорбера надходять на спалювання в піч нагріву мазуту перед вакуумної колоною. Технічний результат - очистк

Спосіб підготовки нафти і газоконденсату

Винахід відноситься до підготовки нафти, в тому числі очищення від сірководню і меркаптанів, і може бути використане в газонефтедобивающей промисловості. Винахід стосується способу включає стадії знесолення і очищення від сірководню і меркаптанів шляхом контактування з водними розчинами лужних агентів, окислення утворилися гидросульфидов і меркаптидов 0,1-1,2%-ним розчином пероксиду водню, поділу вуглеводневої і водної фаз, в якому водний розчин містить 0,02-1,0% гідроксиду кальцію, до 0,95% гідроксиду натрію, аміаку, амінів або їх сумішей. Технічний результат - проведення дезодорирующей очищення з мінімальними втратами вуглеводнів і з низькими енергетичними витратами безпосередньо в промислових умовах. 10 з.п. ф-ли, 6 табл., 6 пр.

Спосіб очищення легкого вуглеводневої сировини від карбонилсульфида

Винахід відноситься до області очищення вуглеводнів від сірчистих сполук і може бути використане в нафтової, газової та нафтохімічній галузях промисловості. Винахід стосується способу очищення легкого вуглеводневої сировини від карбонилсульфида шляхом його розкладання у вуглеводні лужним реагентом з наступним відділенням насиченого сульфідними сполуками лужного реагенту та його окисної регенерацією обробкою киснем повітря в присутності каталізатора окиснення сірчистих сполук. В якості лужного реагенту використовують промотор, що містить водний розчин лугу (NaOH, KOH) і водорозчинні полярні органічні сполуки, що утворюються при обробці продуктів взаємодії лугу з кислими домішками вуглеводневих фракцій киснем повітря в присутності каталізатора на полімерній основі. Окислювальну регенерацію лужного реагенту, насиченого сірчистими сполуками, ведуть обробкою киснем повітря при температурі 30-80°С і тиску до 3,0 МПа в присутності каталізаторів на полімерному носії, при цьому зазначений лужний реагент (промотор) має загальну лужність не менш як 5 мас.% і вміст водорозчинних полярних сполук �их вуглеводневих газів, зокрема пропан-пропіленової фракції, від карбонилсульфида (COS). 2 табл.

Спосіб видалення сульфонов з вуглеводневого палива

Винахід відноситься до одностадийному способу обробки вуглеводнів, що містять сульфоніл, в одному реакторі, виготовленому зі сплаву нікелю. Спосіб включає контактування потоку вуглеводнів, що містять сульфоніл, з водним розчином гідроксиду лужного металу, вибраного з групи, що складається з гідроксиду натрію і гідроксиду калію, в пелені з вертикально звисаючих волокон, при температурі до 350°C і при тиску до 170 атм, де вуглеводні і гідроксид лужного металу реагують з відщепленням атома сірки від молекули сульфону з утворенням водної фази, збагаченої сульфитами, і вуглеводневої фази, що містить менше 10 м. д. загальної сірки, при цьому волокна складаються з матеріалу, незагрязняющего реактор і змочуються однієї з двох незмішуваних рідин. Технічний результат - видалення сірки з потоку вуглеводневого палива без руйнування всієї структури молекули сульфону. 7 з.п. ф-ли, 1 іл.
Винахід відноситься до хімічної і нафтопереробної промисловості Винахід стосується способу отримання нафтового пластифікатора, що включає очищення масляних фракцій селективними розчинниками. Екстракт попередньо розбавляють кетон-ароматичних розчинником або кетон-ароматичних розчинником в суміші з н-метилпирролидоном або диметилсульфоксидом при масовому співвідношенні екстракт:розчинник 1:0,1-0,5. Екстракцію проводять при температурі 25-55°C кетон-ароматичних розчинником або сумішшю полярних розчинників: ацетоном, що містять 5-30% н-метилпирролидона або диметилсульфоксиду при масовому співвідношенні екстракт:суміш полярних розчинників 1:3,5-4,0 у присутності антирастворителя, знижує розчиняють здатність та підвищує вибірковість розчинника, і в якості якого використовують водний розчин 10-25%-ної концентрації гідроксиду натрію або сірчанокислого заліза у кількості 10-50% до сировини, отриманий рафінат використовують в якості цільового продукту. Технічний результат - отримання екологічно безпечного пластифікатора з низьким вмістом поліциклічних аренів (ПЦА) і загальної сірки. 1 з.п. ф-ли,1 табл., 7 пр.

Спосіб підготовки сероводородсодержащей нафти

Винахід може бути використано в нафтогазовидобувній промисловості при підготовці сероводородсодержащих нафт. Винахід стосується способу підготовки сероводородсодержащей нафти і включає очищення нафти від сірководню шляхом подачі 40-60% від загальної маси очищається нафти - 1-й потік на сепарацію з подальшим окисленням сірководню киснем повітря. Після окислення сірководню потік нафти подають у сепаратор високого тиску. Встановлюють додатковий вузол десорбційної очищення, в який подають 40-60% від загальної маси очищається нафти - 2-й потік. Для отдувки сірководню нафти в додатковий вузол десорбційної очищення подають газ із сепаратора високого тиску. Після очищення потоки нафт змішують і направляють у сепаратор низького тиску. Суміш газів з сепаратора низького тиску і вузла десорбційної очищення застосовують для нагріву нафти. Технічний результат - підвищення якості товарної нафти шляхом доведення концентрації хлористих солей до першої групи ГОСТ Р 51858-2002 нижче 100 мг/дм3 при збереженні ефективності її очищення від сірководню, а також зниження витрати водно-лужних або водно-аміачних розчинів фталоціанінових каталізаторів. 1 іл., 1 табл., 9 пр.
Винахід відноситься до очищення широкої фракції легких вуглеводнів (ШФЛВ) від меркаптанових сполук. Винахід стосується способу, в якому меркаптанові сполуки взаємодіють з водним розчином лугу, яку попередньо змішують з алкилбензилдиметиламмоний хлоридом, де алкіл С10-C18 беруть у кількості 0,001-0,15 мас.% у розрахунку на вуглеводневу фазу. Винахід відноситься також до абсорбенту для очищення широкої фракції легких вуглеводнів від меркаптанових сполук. Технічний результат - підвищення ступеня вилучення з ШФЛВ меркаптанових сполук, в першу чергу підвищеної молекулярної маси (С3 і вище). 2 н.п. ф-ли, 2 табл., 4 пр.
Винахід відноситься до очищення легких вуглеводневих фракцій без застосування водню і може бути використане в нафтопереробної, нафтохімічної та інших галузях промисловості

Нейтралізатор сірководню та спосіб його одержання

Винахід відноситься до нейтрализатору сірководню, що включає гемиформаль(і) нижчого аліфатичного спирту
Up!