Спосіб доопераційного прогнозування рецидиву фібриляції передсердь після проведення процедури радіочастотної абляції

 

Винахід відноситься до медицини, а саме до області кардіології, і призначене для доопераційного прогнозування рецидиву фібриляції передсердь після проведення процедури радіочастотної абляції.

Відомий спосіб прогнозування результатів лікування тріпотіння передсердь (1).

Недоліком даного методу є те, що він створений для пацієнтів з тріпотінням передсердь і не може бути екстрапольований на пацієнтів з фібриляцією передсердь.

Відомий спосіб клініко-електрофізіологічного відбору пацієнтів з фібриляцією передсердь на планований обсяг втручань з подальшими при необхідності повторними втручаннями (2).

Недоліком вищевказаного способу є включення в критерії відбору пацієнтів тільки тривалості аритмологического анамнезу і даних внутрішньосерцевого електрофізіологічного дослідження, не завжди проводиться на догоспітальному етапі, що ускладнює прогнозування ризику розвитку рецидиву фібриляції передсердь до початку лікування.

Відомий спосіб прогнозування результатів інтервенційного лікування стабільної та хронічної форм фібриляції передсердь до радіочастотної абляції шляхом визначення анамнестично�статками способу є: складність, тривалість і дорожнеча всіх методів дослідження, запропоновані в даному способі, розглянуто кожен параметр окремо, що ускладнює повноцінне єдину оцінку ризику розвитку рецидиву фібриляції передсердь до радіочастотної абляції. Цей спосіб призначений для пацієнтів з фібриляцією передсердь, вже відібраних на радіочастотну абляцію, не може бути використаний для пацієнтів з фібриляцією передсердь на первинному відборі, при прийнятті рішення щодо можливості оперативного лікування.

Метою винаходу є розробка способу доопераційного прогнозування рецидиву фібриляції передсердь після процедури радіочастотної абляції, що дозволить прогнозувати наявність або відсутність відповіді на радіочастотну абляцію та заздалегідь підбирати необхідний підхід до лікування фібриляцією передсердь - медикаментозний або інтервенційний і подальшу тактику прийому антиаритмічних і антикоагулянтних лікарських засобів.

Ця мета досягається тим, що визначають вік пацієнтів (років), діаметр лівого передсердя в міліметрах, ступінь недостатності аортального і мітрального клапанів за даними ЕХО КГ, оцінюють проведену антиаритмічну терапію; отримані дой абляції за формулою: РР=-14,4+0,12*А+0,21*0,5*С+2,33*D+0,89*Е, де РР - ризик розвитку; -14,4 - константа математичних розрахунків; А - вік пацієнтів (років); В - діаметр лівого передсердя в міліметрах; З - проводиться антиаритмічна терапія; D - ступінь недостатності аортального клапана; Е - ступінь недостатності мітрального клапана; при отриманому значенні РР більше 0,5 прогнозують розвиток рецидиву фібриляції передсердь після процедури радіочастотної абляції; при значенні РР менше або дорівнює 0,5 розвиток рецидиву фібриляції передсердь після процедури радіочастотної абляції не прогнозують.

Особливістю пропонованого способу є можливість прогнозувати ефективність радіочастотної абляції фібриляції передсердь до початку лікування і вибрати лікаря відповідну тактику ведення пацієнта, медикаментозне або интервенционное лікування, а також вибрати арсенал необхідних лікарських засобів. Це дозволить зменшити час до інтервенційного лікування, а також дозволить вирішити питання про тактику ведення пацієнта з фібриляцією передсердь на первинному етапі, що, в свою чергу, буде впливати на проведену антиаритмічну і антикоагулянтну терапію. Таким чином, лікар зможе виявляти на ранньому етапі пацієнтів й індустріаль�пію пацієнту, яким интервенционное лікування не показано.

В ході проведеного нами логістичного регресійного аналізу були відібрані найбільш значимі показники з рівнем значущості р≤0,05 (4). На їх основі створено результуюча математична модель у вигляді формули, яка призначена для розрахунку ризику розвитку рецидиву фібриляції передсердь перед виконанням радіочастотної абляції.

Пропонований спосіб здійснюється наступним чином.

У пацієнта з фібриляцією передсердь справляють збір інформації про віком пацієнта і проведеної антиаритмічної терапії, проводять ЕХО КГ, визначають діаметр лівого передсердя в міліметрах, ступінь недостатності аортального і мітрального клапанів.

Отримані дані підставляють у формулу

РР=-14,4+0,12*А+0,21*0,5*С+2,33*D+0,89*Е, де РР - ризик розвитку; -14,4 - константа математичних розрахунків; А - вік пацієнтів (років); В - діаметр лівого передсердя в міліметрах; З - проводиться антиаритмічна терапія; D - ступінь недостатності аортального клапана; Е - ступінь недостатності мітрального клапана; при отриманому значенні РР більше 0,5 прогнозують розвиток рецидиву фібриляції передсердь після процедури радіочастотної абляції; при значениирогнозируют.

КЛІНІЧНІ ПРИКЛАДИ

Клінічний приклад №1. Пацієнт Л., 53 роки, вага 110 кг, зріст 172 см, з діагнозом «Пароксизмальна форма фібриляції передсердь, поза пароксизму». Раніше приймається антиаритмічна терапія Аміодарон. Пацієнту з фібриляцією передсердь проводять ЕХО КГ, визначають діаметр лівого передсердя в міліметрах, ступінь недостатності аортального і мітрального клапанів. З обстеження були встановлені наступні значення:

вік (А) - 53 роки,

діаметр лівого передсердя в міліметрах (В) - 40 мм

проводиться антиаритмічна терапія - Аміодарон (З) - 1,

ступінь недостатності аортального клапана (D) - 0 ступінь (0),

ступінь недостатності мітрального клапана (Е) - 0 ступінь (0).

Підставляємо отримані значення у формулу, розраховуємо прогностичний показник ризику розвитку рецидиву фібриляції передсердь після радіочастотної абляції:

РР=-14,4+0,12*53+0,21*40-0,5*1+2,33*0+0,89*0.

Отримуємо значення прогностичного показника РР=-0,14. Так як значення РР одно -0,14, прогнозуємо відсутність рецидиву після РЧА. Пацієнту необхідно рекомендувати интервенционное лікування ФП, враховуючи її високу прогностичну ефективність. Надалі при спостереженні пацієнта в ті�ву з допомогою створеної моделі прогнозування.

Клінічний приклад №2. Пацієнтка К., 58 років, вага 120 кг, зріст 170 см, з діагнозом «Персистуюча форма фібриляції передсердь, поза пароксизму». Раніше приймається антиаритмічна терапія Аміодарон. Пацієнтці з фібриляцією передсердь проводять ЕХО КГ, визначають діаметр лівого передсердя в міліметрах, ступінь недостатності аортального і мітрального клапанів. З обстеження були встановлені наступні значення:

вік - А - 58 років,

діаметр лівого передсердя в міліметрах (В) - 39 мм

проводиться антиаритмічна терапія - Аміодарон (З) - 1,

ступінь недостатності аортального клапана (D) - 0 ступінь (0),

ступінь недостатності мітрального клапана (Е) - 1 ступінь (1).

Підставляємо отримані значення у формулу, розраховуємо прогностичний показник ризику розвитку рецидиву фібриляції передсердь після інтервенційного лікування:

РР=-14,4+0,12*58+0,21*39-0,5*1+2,33*0+0,89*1.

Отримуємо значення прогностичного показника РР=1,14. Так як значення РР більше 0,5, прогнозуємо рецидив фібриляції передсердь після радіочастотної абляції і рекомендуємо пацієнтові тільки медикаментозне лікування. Надалі при спостереженні пацієнта після проведеної процедури радіочастотної абляції ре�допомогою створеної моделі прогнозування.

Пропонований спосіб дозволяє прогнозувати ефективність радіочастотної абляції фібриляції передсердь перед проведенням процедури, що дозволить здійснити диференційований підхід до лікування пацієнтів з фібриляцією передсердь. Винахід доцільно використовувати в терапевтичних і кардіологічних відділеннях медичних установ.

Джерела інформації

1. Перунова Е. Р. «Тріпотіння передсердь: оцінка двох підходів до лікування», Автореф. дисс. к. м. н. Самара, 2007.

2. Родіонов Ст. А. «Тактика катетерного лікування ідіопатичної форми фібриляції передсердь, резистентної до медикаментозної терапії», Автореф. дисс. к. м. н. Томськ, 2011.

3. Ханкишиева Ф. Р. «Результати інтервенційного лікування стабільної та хронічної форм фібриляції передсердь», Автореф. дисс. к. м. н. М., 2006.

4. Калініна Ст. Н. Математична статистика / В. Н. Калініна, В. Ф. Панкін - М., Вища школа, 1994. - 208 с.

Спосіб доопераційного прогнозування рецидиву фібриляції передсердь після процедури радіочастотної абляції, що включає аналіз анамнестичних даних, клініко-інструментальних методів дослідження, який відрізняється тим, що визначають вік пацієнтів (років), діаметр лівого передсердя в миллимапанов; отримані дані використовують для розрахунку ризику розвитку (РР) рецидиву фібриляції передсердь до проведення радіочастотної абляції за формулою: РР=-14,4+0,12*А+0,21*0,5*С+2,33*D+0,89*Е, де РР - ризик розвитку; -14,4 - константа математичних розрахунків; А - вік пацієнтів (років); В - діаметр лівого передсердя в міліметрах; З - проводиться антиаритмічна терапія, при проведенні антиаритмічної терапії Аміодароном З=1; D - ступінь недостатності аортального клапана; Е - ступінь недостатності мітрального клапана; при отриманому значенні РР більше 0,5 прогнозують розвиток рецидиву фібриляції передсердь після процедури радіочастотної абляції; при значенні РР менше або дорівнює 0,5 розвиток рецидиву фібриляції передсердь після процедури радіочастотної абляції не прогнозують. 

Схожі патенти:

Спосіб забезпечення візуалізації даних давності

Винахід відноситься до медичної техніки, а саме до техніки для відображення фізіологічних даних. Спосіб моніторингу фізіологічних параметрів містить етапи, на яких вимірюють періодично або аперіодично фізіологічні параметри щонайменше одним електронним датчиком, причому кожне виміряне значення фізіологічного параметра має відповідний медичний термін придатності, визначають і безперервно відображають: останнє виміряне значення кожного виміряного фізіологічного параметра і його позначення, медичний термін придатності для кожного виміряного значення фізіологічного параметра, який являє собою попередньо заданий максимальний час, протягом якого відображається фізіологічного значення параметра, визначають залишився медичний термін придатності кожного виміряного значення фізіологічного параметра на найпопулярніший момент часу, для кожного виміряного фізіологічного параметра з ненульовим терміном придатності визначають і відображають на дисплеї останнє виміряне значення фізіологічного параметра, його позначення та індикацію медичного терміну придатності у вигляді указанва часу, поки не буде виведено наступне показання, і видаляють показання з дисплея в реальному часі після закінчення попередньо настроєний медичного терміну придатності, заміщають відсутність зображення символом, що вказує на відсутність поточного свідчення. Спосіб здійснюють з використанням машиночитаемого носія, що містить записану на ньому програму, і пристрої для відображення значень даних і позначень фізіологічних параметрів пацієнта, що містить електронні датчики для періодичного або апериодического вимірювання значень фізіологічних параметрів, процесор, запрограмований для визначення самого останнього вимірювання фізіологічного параметра і управління дисплейним пристроєм. Використання винаходу дозволяє підвищити швидкість визначення давності показань на екрані. 3 н. і 5 з.п. ф-ли, 13 іл.
Винахід відноситься до медицини, а саме до травматології та ортопедії, і призначений для лікування хворих із захворюваннями та травмами кульшового суглоба. Здійснюють розрахунок показника «ортопедичний індекс», який визначається як сума трьох показників. Для визначення першого показника проводять денситометрію та за її результатами присвоюють бали: норма 1 бал, остеопенія 2 бали, остеопороз 3 бали, важкий остеопороз 4 бали. Для визначення другого показника оцінюють індекс коморбідності Charlson, при цьому у шкалі індексу коморбідності Charlson 0-2 бали оцінюються в 1 бал другого показника, 3 бали у шкалі індексу коморбідності Charlson оцінюються як 2 бали другого показника, 4 бали у шкалі індексу коморбідності Charlson оцінюються як 3 бали другого показника, 5 балів і більше у шкалі індексу коморбідності Charlson оцінюються як 4 бали другого показника. Для визначення третього показника оцінюють якість життя за шкалами SF-36, при цьому 0-200 балів за шкалами SF-36 оцінюють як 4 бали третього показника, 201-400 балів за шкалами SF-36 як 3 бали третього показника, 401-600 балів за шкалами SF-36 як 2 бали третього показника, 601-800 за шкалами SF-36 як 1 бал третього показника. Виробляють підступах д�еляют 4 групи за показником «ортопедичний індекс»: I - 1-3 бала, II - 4-6 балів, ІІІ - 7-9 балів, IV - 10-12 балів. Визначають вид лікування: пацієнтам з індексом I проводять ендопротезування ендопротезами з укороченою ніжкою стегнового компонента, великим діаметром головки (36 мм і більше), пацієнтам з індексом II проводять ендопротезування тотальними ендопротезами з безцементні фіксацією, пацієнтам з індексом III проводять тотальне ендопротезування ендопротезами з цементною фіксацією, пацієнтам з індексом IV проводять ендопротезування біполярними ендопротезами з цементною фіксацією. Спосіб, за рахунок проведення оцінки наявних факторів, що роблять вплив на перебіг післяопераційного періоду, фіксацію протеза в його ложі, можливість відторгнення ендопротеза, функціональні результати і можливість загострення супутніх захворювань, дозволяє поліпшити функціональні результати, зменшити ризик розхитування ендопротеза і ризик повторних операцій. 2 пр.

Система і спосіб синхронізації пристрою моніторингу пацієнта з центральним сервером

Винахід відноситься до пристроїв медичного моніторингу. Технічним результатом є забезпечення управління тимчасовим погодженням синхронізації. Спосіб містить етапи, на яких передають пакет (70) даних про пацієнта з пристрою (10) моніторингу пацієнта на центральний сервер (12); отримують на пристрої (10) моніторингу пацієнта повідомлення (72) підтвердження (АСК), передане центральним сервером (12) у відповідь на отримання центральним сервером (10) переданого пакета (70) даних про пацієнта, причому повідомлення з підтвердженням містить позначку часу, забезпечену від годин (46) центрального сервера (12), що вказує час і дату, коли центральний сервер (12) прийняв пакет (70) даних пацієнта; порівнюють позначку часу повідомлення (72) з АСК з поточним часом годин (28) пристрою (10) моніторингу пацієнта; і якщо різниця між поточним часом годин (28) пристрою (10) моніторингу пацієнта і відміткою (74) часу повідомлення (72) з АСК більше, ніж перше попередньо певний час, синхронізують годинник (28) відповідно з часом і датою в оцінці (74) часу в повідомленні (72) з АСК. 4 н. і 9 з.п. ф-ли, 5 іл.

Спосіб оцінки стану судин мікроциркуляторного русла

Винахід відноситься до медицини, кардіології, ревматології, ендокринології, дерматовенерології, серцево-судинній хірургії, і може бути використане для оцінки стану периферичних судин при діагностиці мікроангіопатій. Проводять неінвазивне дослідження судин з допомогою зонда, встановлюваного на поверхню шкіри в проекції судини, методом оптичної когерентної (ОК) томографії, аналізують томограми, отримані без компресійної проби і ОК томограми в умовах компресійної проби шляхом зсуву тканин зондом на 1 мм в напрямку візуалізіруемого судини. На зображеннях оцінюють стисливість судини, тканин і утворень і рівномірність зміни конфігурації судини при компресії. При виявленні нерівномірною та/або неповної стисливості і нерівномірності зміни конфігурації судини визначають микроангиопатию. Спосіб забезпечує високу точність і об'єктивність неінвазивної діагностики стану судин мікроциркуляторного русла, зокрема, наявність внутрішньосудинних утворень (запалення, склероз, тромб, атеросклеротичні накладення, включення кальцію в стінці судини), у тому числі диференціальної діагностики васкулопатий за рахунок виділення

Аналітичне пристрій капілярного дії та його виготовлення

Група винаходів відноситься до гидрофилизации поверхні та іммобілізації антитіл на поверхні сополімеру циклоолефина. Представлений спосіб виготовлення аналітичного пристрою капілярного дії, що включає в себе етапи: а) забезпечення капілярної підкладки, b) зміни гідрофільності поверхні підкладки, з) змішування матриці та іммобілізованої молекули у вигляді розчину для отримання розчину, що включає в себе іммобілізовані молекули, ковалентно пов'язані з матрицею, і d) осадження розчину на чітко окреслену область у цій щонайменше одній зоні для збереження. Також описано аналітичне пристрій капілярного дії, що виготовляється цим способом. Досягається можливість зміни підкладки за допомогою хімічної обробки поверхні і можливості осадження іммобілізованих молекул в оптимальній матриці на заданих областях. При цьому витрачається менше матричного матеріалу, і тим самим на одному чіпі може бути використано кілька різних матричних матеріалів. 2 н. і 31 з.п. ф-ли, 3 іл.

Робочий процес зі зворотним зв'язком

Винахід відноситься до медичного робочого процесу візуалізації. Технічним результатом є підвищення достовірності постановки діагнозу пацієнту. Система містить: блок (114) управління, містить процесор (116); і безліч оброблювальних виконавців (102), пов'язаних з ним, причому процесор (116) здійснює управління реалізацією зі зворотним зв'язком плану робочого процесу медичної візуалізації за допомогою безлічі оброблювальних виконавців (102), причому процесор (116) виконаний з можливістю запитував в одного або більше оброблювальних виконавців (102) електронної медичної інформації, що стосується та/або не стосується візуалізації; формування плану робочого процесу процедури візуалізації за допомогою процедури візуалізації, заснованої на запитаної інформації; планування процедури візуалізації; прийому сигналу, що вказує настання дати запланованої процедури візуалізації; завантаження протоколу візуалізації, відповідного процедури візуалізації, систему візуалізації, що використовується для процедури візуалізації; здійснення сканування за допомогою системи візуалізації; і оновлення плану робочого процесу процедури візуалізації. 2 н і 13 з.п.

Спосіб діагностики необструктивний коронаросклерозу у пацієнтів з підозрою на ішемічну хворобу серця

Винахід відноситься до медицини, а саме до клінічної кардіології, і може бути використано при діагностиці необструктивний коронаросклерозу. Проводять клінічне обстеження з метою виявлення артеріальної гіпертонії. Проводять ехокардіографічне обстеження з виявленням ознак склерогенних змін аорти. Розраховують значення функції F. При цьому враховують 2 демографічних параметра - стать і вік, 1 клінічний параметр - артеріальна гіпертонія і 1 эхокардиографический параметр - наявність склерогенного ураження аорти. Потім розраховують значення рівня ймовірності P. У пацієнтів з незміненими коронарними артеріями значення Р буде менше або рівним 0,204. У пацієнтів з необструктивним коронаросклерозом - більше 0,204. Спосіб дозволяє точно, на ранніх стадіях захворювання, неінвазивно провести діагностику, визначити показання до ефективних лікувальних заходів, а також забезпечує профілактику ускладнень за рахунок використання доступних клінічних та інструментальних методів, врахування при розрахунках найбільш значущих клінічних ознак, використання методики визначення ймовірності наявності необструктивний коронаросклерозу. 2 іл., 2 табл., 1 пр.

Спосіб визначення належних значень швидкості пульсової хвилі

Винахід відноситься до медицини, а саме до кардіології. Виробляють вимір рівня артеріального тиску за стандартною методикою на плечовій артерії за допомогою сфігмоманометра за методом Ріва-Роччі - Короткова. Виконують оцінку вегетативного статусу за характеристиками варіабельності серцевого ритму в спокої. Визначають вазомоторную функцію ендотелію як відсоткове зміна індексу резистентності після інгаляції 400 мкг ендотелій-залежного вазодилататора - сальбутамолу по відношенню до базального індексу резистентності методом фотоплетизмографии. І з урахуванням отриманих даних визначають належне значення базальної швидкості пульсової хвилі і швидкості пульсової хвилі після сублінгвального прийому 500 мкг нітрогліцерину, індивідуально для кожного пацієнта з оригінальним формулами. Спосіб дозволяє підвищити точність визначення належних значень базальної швидкості пульсової хвилі і швидкості пульсової хвилі після нітрогліцерину за рахунок обліку вегетативного статусу. 2 іл., 1 табл., 1 пр.

Способи визначення концентрації аналіту і пристрій для розрахунку терапевтичної дози базального інсуліну

Група винаходів відноситься до галузі медицини, а саме до організації і проведення інсулінотерапії для пацієнта. Для визначення дози базального інсуліну користувача використовують пристрій для введення інсуліну і портативний пристрій управління діабетичними даними. Вимірюють безліч значень концентрації глюкози в крові користувача за безліч тимчасових інтервалів. Встановлюють на підставі зібраних даних, виконав користувач мінімальну кількість вимірювань концентрації глюкози в крові натщесерце протягом щонайменше одного з чотирьох запропонованих тимчасових інтервалів. Визначають, чи вказують зібрані дані на одну з першої схеми, що відповідає низькій концентрації глюкози в крові, і другої схеми, відповідної концентрації глюкози в крові більш низькою, ніж в першій схемі, що відповідає низькій концентрації глюкози в крові. Оцінюють відповідність коригування дози базального інсуліну в портативному пристрої для першої та другої схем, виводять попереджувальні повідомлення і забороняють коригувати дози базального інсуліну в одному з пристроїв. Для прийняття профілактичних заходів при зміні дози базального інсуліну за допомогою пристроїв собибретений дозволяє надати допомогу пацієнтам, страждаючим діабетом шляхом прийняття профілактичних заходів, спрямованих на запобігання гіпоглікемічного стану користувача перед будь-якою зміною дози базального інсуліну на підставі безлічі даних про рівень глюкози в крові і дозі інсуліну. 2 н. і 25 з.п. ф-ли, 11 іл.
Винахід відноситься до медицини, а саме до неврології. Проводять нейровизуализационное дослідження головного мозку, визначають коефіцієнт коморбідності Cirs і коефіцієнт коморбідності Kaplan-Feinstein, виявляють кохлеовестибулярний синдром, окорухові розлади, тип цукрового діабету. Розраховують значення дискримінантної функції (D). При значенні D більше нуля діагностують наслідки ішемічного мозкового инстульта (НИМИ), перенесеного з гіпергомоцистеїнемією (РР), при D менше нуля - наслідки НИМИ, перенесеного без РР. Спосіб дозволяє підвищити достовірність діагностики наслідків НИМИ, що досягається за рахунок комплексного аналізу зазначених вище показників. 2 пр.
Up!