Спосіб вилучення благородних металів з відходів радіоелектронної промисловості

 

Винахід відноситься до металургії благородних металів і може бути використано на підприємствах по переробці вторинної металургії радіоелектронного брухту і при витяганні золота або срібла з відходів електронної та електрохімічної промисловості.

Відомий спосіб вилучення золота і срібла з концентратів, вторинної сировини та інших дисперсних матеріалів (заявка РФ №94005910, опубл. 20.10.1995 р.), який відноситься до гідрометалургії благородних металів, зокрема до способів вилучення золота і срібла з концентратів, відходів електронного та ювелірної промисловості. Спосіб, в якому вилучення золота і срібла включає в себе обробку розчинами комплексоутворюючих солей і пропускання електричного струму із щільністю 0,5-10 А/дм2в якості розчинів використовують розчини, що містять тіоціанат-іони, іони тривалентного заліза, і рН розчину становить 0,5-4,0. Виділення золота і срібла проводять на катоді, відокремленому від анодного простору фільтруючої мембраною.

Недоліками даного способу є підвищені втрати дорогоцінних металів в шламі. Спосіб вимагає додаткової обробки концентратів комплексоутворюючих солями.

Відомий спосіб з�орение золота і срібла у водному розчині при температурі 10-70°С у присутності комплексоутворювача. В якості комплексоутворювача використовують этилендиаминтетраацетат натрію. Концентрація етилендіамінтетраоцтової кислоти Na 5-150 г/л. Розчинення ведуть при рН 7-14. Щільність струму 0,2-10 А/дм2. Використання винаходу дозволяє збільшити швидкість розчинення золота і срібла; зменшити вміст міді в шламовому осаді до 1,5-3,0%.

Недоліком даного способу є недостатньо висока швидкість розчинення.

Відомий спосіб витягання золота з золотовмісних поліметалевих матеріалів (заявка РФ №2000105358/02, опубл. 10.02.2002 р.), що включає одержання, регенерацію або рафінування металів електролітичним способом. Оброблюваний матеріал, попередньо розплавлений і відлитий у форму, використовують в якості анода і проводять електрохімічне розчинення і осадження на катоді металів-домішок і виділення золота у вигляді анодного шламу. При цьому вміст золота в анодному матеріалі забезпечують в межах 5-50 мас.% і процес електролізу ведуть у водному розчині кислоти та/або солі з аніоном NO3або SO4в концентрації 100-250 г-іон/л при анодній густині струму 1200-2500 А/м2і напрузі на ванні 5-12 Ст.

Недоліком даного способу є проведення ел�95478, опубл. 10.11.1997 р.) електрохімічного розчинення золота в процесах його вилучення з відходів гальванічних виробництв і золотовмісних руд в присутності комплексоутворювачів білкової природи. Сутність: в способі обробку сировини ведуть при анодній поляризації золотовмісної сировини (відходів гальванічних виробництв, золотовмісних руд та відходів) при потенціалах 1,2-1,4 (н. в. е.) в присутності комплексоутворювача білкової природи - ферментативного гідролізату білкових речовин з біомаси мікроорганізмів, що має ступінь гідролізу не нижче 0,65, при вмісті амінного азоту в розчині 0,02-0,04 г/л і 0,1 М розчину хлориду натрію (рН 4-6).

Недоліком даного способу є недостатньо висока швидкість розчинення.

Відомий спосіб рафінування міді та нікелю з мідно-нікелевих сплавів, прийнятий за прототип (Баймаков Ю. В., Журін А. В. Електроліз в гідрометалургії. - М.: Металлургіздат, 1963 р., стор 213, 214). Спосіб полягає в електролітичного розчинення анодів з мідно-нікелевого сплаву, осадженні міді з отриманням нікелевого розчину і шламу. Афінаж сплаву ведуть при щільності струму 100-150 А/м2і температурі 50-65°С. Щільність струму лімітується дифузійною кінетикою �їх металів, зокрема золота.

Недоліками даного способу є висока витрата електроенергії і втрати дорогоцінних металів, зокрема золота, що містяться в сплаві.

Технічним результатом є зменшення втрат благородних металів у шламі, збільшення швидкості розчинення, зниження витрати електроенергії.

Технічний результат досягається тим, що плавку радіоелектронного брухту проводять у відновній атмосфері у присутності кремнію від 2,5 до 5%, а електролітичне розчинення анодів, що містять домішки свинцю від 1,3 до 2,4%, здійснюють з використанням нікелевого сірчанокислого електроліту.

В таблиці 1 представлений склад анода (у %), який використовувався при проведенні плавки радіоелектронного брухту.

Спосіб реалізується наступним чином.

Нікелевий сірчанокислий заливають електроліт в електролітичну ванну для розчинення мідно-нікелевого анода з вмістом кремнію від 2 до 5%. Процес розчинення анода ведуть при щільності струму від 250 до 300 А/м2, температурі від 40 до 70°С і напрузі 6 Ст. Під дією електричного струму і окислювального впливу кремнію розчинення анода значно прискорюється і збільшується вміст благородних металів ського та хімічного впливу для розчинення мідно-нікелевого анода.

Даний спосіб доводиться наступними прикладами:

Приклад 1

При проведенні плавки радіоелектронного брухту в якості флюсу

використовувався SiO2, тобто плавка велася у відновній атмосфері, завдяки чому кремній відновився до елементарного стану, що було доведено мікроаналізом, проведеним на мікроскопі.

Приклад 2

При проведенні електролітичного розчинення даного анода з використанням нікелевого електроліту і щільністю струму 250-300 А/м2потенціал анода виполажівается на рівні 430 мВ.

Приклад 3

При проведенні електролітичного розчинення анода, не містить кремній, в елементарному вигляді, в тих же умовах, процес стійкий, йде при потенціалі 730 мВ. Зі збільшенням потенціалу анода знижується струм в ланцюзі, що призводить до необхідності підвищити напруга на ванні. Це призводить, з одного боку, до підвищення температури електроліту і його випаровування, і з іншого - при критичному значенні сили струму до виділення на катоді водню.

Завдяки пропонованим способом досягаються наступні ефекти:

збільшення вмісту благородних металів в шламі; значне збільшення швидкості розчинення анода; можливість ведення процтроэнергию як мінімум в два рази; досить невисокі температури електроліту (70°С), що забезпечують низький випаровування електроліту; низькі щільності струму, що дозволяють вести процес без виділення водню на катоді.

Спосіб вилучення благородних металів з відходів радіоелектронної промисловості, включає плавку радіоелектронного брухту з отриманням мідно-нікелевих анодів і їх електролітичне анодне розчинення з отриманням благородних металів у шламі, відрізняється тим, що плавку радіоелектронного брухту ведуть у відновній атмосфері в присутності діоксиду кремнію з отриманням анодів, що містять від 2,5 до 5% кремнію, при цьому електролітичному анодному розчиненню піддають отримані аноди з вмістом домішки свинцю від 1,3 до 2,4% і з використанням нікелевого сірчанокислого електроліту. 

Схожі патенти:
Винахід може бути використаний при переробці вторинної сировини, що включає відпрацьовані каталізатори, що містять метали платинової групи і реній, і концентрати. Спосіб електрохімічного вилучення благородних металів включає обробку матеріалу в електроліті з вилуговуванням і попередньою активацією благородних металів змінним струмом і подальше їх електроосадження з електроліту на катод. Попередню активацію благородних металів і подальше їх електроосадження з електроліту на катод проводять при температурі 90-160°C в умовах накладення процесів електролізу у змінному та постійному струмах. Електроосадження благородних металів на катод ведуть циклічно, в умовах зменшення об'єму електроліту до припинення проходження струму. Потім додають свіжий електроліт до початкового об'єму і повторюють стадію електроосадження. Кількість циклів електроосадження благородних металів на катод становить 1-3. Технічний результат полягає у спрощенні процесу і підвищення вилучення благородних металів за рахунок забезпечення більш ефективної депассивации благородних металів і прискорення кінетики електроосадження. 1 з.п. ф-ли, 4 ін.
Винахід відноситься до металургійної галузі, зокрема до способу виділення срібла з мідного серебросодержащего сплаву в процесі електролітичного одержання міді. Спосіб включає проведення електролізу з анодним розчиненням мідної основи сплаву і з перекладом срібла в шлам. Перед електролізом електроліт попередньо дегазують. Вихідний сплав поміщають в касету. У процесі електролізу касету з вихідним срібловмісних мідним сплавом періодично піддають дії ультразвуку з щільністю енергії, що перевищує поріг кавітації в електроліті, що приводить до очищення поверхні гранул серебросодержащего сплаву. Технічним результатом є зниження питомої витрати електроенергії і підвищення концентрації срібла в шламі. 1 табл., 2 пр.
Винахід відноситься до металургії благородних металів, зокрема до аффинажу золота. Спосіб переробки лігатурного сплаву золота, що містить не більше 13% срібла і не менше 85% золота, включає електроліз з розчинними анодами з вихідного сплаву з використанням в якості електроліту солянокислого розчину золотохлорістоводородной кислоти (Haucl 4) з надмірною кислотністю за НСl 70-150 г/л. Електроліз ведуть з осадженням чистого золота на катодах. При цьому у вихідний електроліт перед початком процесу електролізу вводять азотну кислоту до її концентрації в електроліті 70÷100 г/л. Далі в процесі електролізу в електроліт дозовано додають азотну кислоту. Технічним результатом винаходу є проведення афінажу золота за одну стадію з одержанням цільового продукту з вмістом золота не менше 99,99% при скороченні тривалості процесу і зниження енерго - і трудовитрат. 2 з.п. ф-ли.

Спосіб вилучення благородних металів з наполегливої сировини

Спосіб вилучення благородних металів з наполегливої сировини включає стадію електрообробки пульпи подрібненої сировини в хлоридно розчині і наступну стадію вилучення товарних металів, у якому обидві стадії проводять в реакторі з використанням щонайменше одного бездиафрагменного електролізера. На стадію електрообробки подають пульпу подрібненої сировини з співвідношенням Т:Ж=1:(1-20) в хлоридно розчині з концентрацією по хлору 60-180 г/л, яку підкисляють до рН 0,2-1,0. На початковому етапі стадії електрообробки при перемішуванні пульпи встановлюють об'ємну щільність струму в діапазоні 1000-10000 А/м3 при напрузі на електролізері 2-5, яке підтримують постійним. Процес завершення електрообробки пульпи фіксують за фактом переходу через максимум тимчасової залежності величини струму і подальшого досягнення значення рН=1-2. Оброблену пульпу передають на стадію вилучення товарних металів, для чого встановлюють в електролізері катодну щільність струму в діапазоні 50-200 А/м2. Стадію вилучення вважають завершеною при досягненні значення рН 3-7, після чого катодні опади обох згаданих стадій об'єднують і спрямовують на отримання металів відомими способами. ТехниѾринации пульпи рудного матеріалу з подальшим доизвлечением шуканих металів на тих же самих катодах. 10 з.п. ф-ли, 3 іл., 1 табл.
Винахід відноситься до металургії благородних металів і може бути використане для одержання кольорових, благородних металів та їх сплавів, отриманих при утилізації електронних приладів і деталей, а також для переробки бракованих виробів
Винахід відноситься до гідрометалургії благородних металів, зокрема до способу електрохімічного вилучення срібла із сріблоутримуючих струмопровідних відходів, і може бути використане при переробці різних видів поліметалічної сировини (лом радіоелектронної та обчислювальної техніки, відходи електронної, електрохімічної і ювелірної промисловості, концентрати технологічних переділів)
Винахід відноситься до колоїдному розчину наносрібла і способу його одержання і може бути використаний в медицині, ветеринарії, харчовій промисловості, косметології, побутової хімії та агрохімії

Спосіб вилучення золота з концентратів

Винахід відноситься до металургії благородних металів, зокрема отримання золота з багатих сульфідних концентратів

Установка для вилучення золота з деталей еом

Винахід відноситься до установки для вилучення золота з деталей ЕОМ

Спосіб очищення золотовмісних ціанистого розчину

Винахід відноситься до гідрометалургійним способів очищення золотовмісних ціаністих розчинів після десорбції золота від кольорових металів перед електроосадження золота
Винахід відноситься до пирометаллургии благородних металів. Спосіб вилучення металів платинової групи з каталізаторів на вогнетривкій підкладці з оксиду алюмінію, що містить метали платинової групи, включає розмел вогнетривкої підкладки, приготування шихти, плавку її в печі і витримку металевого розплаву з періодичним зливом шлаку. Шихту готують шляхом змішування розмолотої вогнетривкої підкладки, флюсу, вибраного з матеріалів, що містять CaO, CaF2, Fe2O3, MgO і SiO2, матеріалу-колектора, вибраного з групи, що містить залізо, нікель, мідь, кобальт, свинець, цинк, алюміній, й сполучного. Шихту брикетують при тиску пресування 50-400 кгс/см2. Плавку отриманих брикетів ведуть в печі при температурі 1500-1700°C з одержанням металевого розплаву, що містить метали платинової групи. У брикети може бути додатково введено відновник. Перед зливом шлаку в піч може бути введений осадитель. Забезпечується збільшення ступеня вилучення металів платинової групи в розплав і скорочення часу витримки розплаву. 2 з.п. ф-ли, 3 ін.

Спосіб знешкодження хромового шлаку з використанням методу випалу і доменного виробництва

Винахід відноситься до галузі металургії, зокрема до способу знешкодження хромового шлаку. Спосіб включає приготування ядер окатишів з хромового шлаку, вугільного пилу або коксика і сполучного. На виробничій лінії агломерації або лінії виробництва окатишів утворюють оболонки окатишів з сировинних матеріалів агломератів, окатишів, або вловленого пилу з залізних відходів металургійного виробництва, і формують комплексні окатиші за методом вторинного грудкування, потім формують агломерати або окатиші. Висока температура в процесі агломерації чи випалу забезпечує створення відновної атмосфери всередині оболонок окатишів, здійснюючи попередню обробку хромового шлаку. Використання винаходу забезпечує ефективне, економічне та екологічне знешкодження хромового шлаку з утилізацією вловленого пилу з залізовмісних відходів металургійного виробництва. 6 з.п. ф-ли, 10 пр.

Спосіб переробки шламу медеэлектролитного

Винахід відноситься до галузі металургії кольорових і благородних металів, зокрема до переробки шламів електролітичного рафінування міді. Спосіб переробки медеэлектролитного шламу включає обезмеживание, збагачення і вилуговування селену з обезмеженного шламу або продуктів його збагачення в лужному розчині. Вилуговування селену проводять в розчині, що містить відновник, в якості якого використовують водорозчинні органічні або неорганічні сполуки, які забезпечують нормальний окисно-відновний потенціал системи в лужному середовищі позитивніше -0,3 по відношенню до водневого електроду. При цьому вилуговування здійснюють у розчині, що містить 50-200 г/л цукру в якості відновлювача і 20-100 г/л лугу, при температурі 70-90°C. Технічним результатом є підвищення швидкості та граничної ступеня вилуговування селену. 1 з.п. ф-ли, 2 табл., 1 пр.

Спосіб переробки дрібнозернистих цинксодержащих відходів металургійного виробництва

Винахід відноситься до металургії. Спосіб включає дозування цинксодержащих відходів металургійного виробництва, твердого палива, сполучного і флюсу добавок, змішування і огрудкування отриманої шихти, сушку і термічну обробку окатишів. Дозування компонентів шихти ведуть із забезпеченням вмісту вуглецю в шихті на 80-100% від стехіометрично необхідної для прямого відновлення заліза та цинку в шихті і температури плавлення пустої породи і золи твердого палива у шлаку не вище 1400°C. Термічну обробку окатишів ведуть при температурі 1350-1450°C і швидкості нагріву 400-500°/хв, після чого відокремлюють металлізованний продукт від шлаку. Забезпечується підвищення ефективності переробки цинксодержащих відходів з отриманням металлизованного продукту у вигляді вільного від цинку гранульованого чавуну. 4 табл.
Винахід відноситься до способу кислотної переробки червоних шламів, одержуваних у процесі виробництва глинозему, і може застосовуватися в технології утилізації шламових відходів полів глиноземних заводів. Спосіб включає вилуговування з використанням в якості витравлюють реагенту водорозчинних карбонових кислот жирного ряду з числом атомів вуглецю в молекулі менше 3. З отриманого розчину проводять поділ вилучених цільових продуктів. При цьому вилуговування проводять при порційному додавання червоного шламу з контролем значень pH, при досягненні значення pH, рівного 2,3-3,8, додавання червоного шламу припиняють. По завершенню вилуговування розчин витримують при заданій температурі вилуговування не менше однієї години. Технічним результатом є забезпечення високого ступеня вилучення цінних компонентів і збільшення продуктивності процесу за рахунок виключення випадіння високодисперсного гідроксиду алюмінію. 1 табл.

Спосіб плавлення твердої шихти

Винахід відноситься до способу плавлення твердої шихти алюмінієвого брухту в печі з здійсненням спалювання палива в умовах розподіленого горіння. Спосіб включає плавлення твердої шихти шляхом спалювання палива в умовах розподіленого горіння за рахунок відхилення полум'я по напрямку до твердій шихті в продовження фази плавлення допомогою впливає струменя окислювача, перенаправляющей полум'я в напрямку, протилежному шихті, і ступінчастого зміни розподілу введення окислювача між первинної і вторинної порціями продовження фази розподіленого горіння. Розкрито також пальник. Забезпечується оптимальне плавлення твердої шихти, за яким слід здійснення спалювання палива в умовах розподіленого горіння.4 н. і 16 з.п. ф-ли, 15 іл.

Спосіб утилізації активного матеріалу оксидно-нікелевого електроду нікель-кадмієвого акумулятора

Винахід відноситься до утилізації активного матеріалу оксидно-нікелевого електроду нікель-кадмієвого акумулятора. Для цього проводять розчинення активної маси в 1M розчині хлориду амонію. Потім здійснюють електроліз розчину з титановим виброкатодом і графітовим анодом в режимі імпульсів струму прямокутної форми амплітуди 0,3-0,5 A/см2 при тривалості імпульсу 0,05-0,15 с і тривалості паузи 0,05-0,1 с. Перед електролізом розчин витримують в проточному змішувачі 10-12 годин. Спосіб дозволяє отримувати нікелевий порошок розмірами частинок в діапазоні 4-6 мкм. Технічним результатом є підвищення виходу продукту та продуктивності процесу, отримання ультрамикронних електролітичних порошків нікелю, підвищення економічної ефективності та екологічної безпеки процесу. 2 іл., 1 пр.
Винахід відноситься до регенерації вторинного металевої сировини, зокрема до переробки металевих відходів жароміцних сплавів на основі нікелю (суперсплавов). Спосіб вилучення нікелю з жароміцних сплавів на основі нікелю електрохімічним методом включає анодне розчинення сплаву при анодній поляризації імпульсним струмом при постійному потенціалі в азотнокислом електроліті. При цьому анодне розчинення ведуть при концентрації азотної кислоти 100 г/л при фіксованому значенні потенціалу анода, що дорівнює 1,0-1,2 Ст. В результаті отримують катодний продукт - нікелевий концентрат чистотою не менше 95% за одну стадію. Технічним результатом є переробка жароміцних сплавів на основі нікелю з отриманням нікелевого концентрату високої чистоти. 3 пр.

Спосіб переробки червоного шламу

Винахід відноситься до технології переробки вторинної мінеральної сировини, зокрема червоного шламу і може бути використане при виробництві відновлених залізорудних окатишів і цементу. Спосіб переробки червоного шламу включає окомкование червоного шламу, сушку і подальший двостадійний високотемпературний випал, що складається з стадії окислювального випалу при температурі 1000-1150°C в потоці повітря, і стадії відновного випалу. При цьому стадію відновного випалу здійснюють при подачі в реактор відновлення продуктів адіабатичної каталітичної конверсії природного газу, що нагрівається потоком газу, що виходить з апарату окисного випалу. Сушку окомкованного шламу ведуть за рахунок його контактування з природним газом, нагрітим до температури 260-450°C. Потік газу, що виходить з апарату окисного випалу, подають на нагрівання природного газу, так і на отримання і перегрів водяної пари, що подається на змішування з природним газом. Технічний результат полягає в підвищенні коефіцієнта використання вуглеводневої сировини, зниження витрати коксу і зменшення витрат. 8 з.п. ф-ли, 1 іл., 2 табл., 1 пр.

Спосіб переробки концентрату флотації медеэлектролитного шламу

Винахід відноситься до галузі металургії кольорових і благородних металів, зокрема до переробки концентратів флотації шламів електролізу міді, містять селенід срібла, і може бути використане при виробництві солей срібла та селену з шламів мідного виробництва. Спосіб включає вилуговування вихідного флотоконцентрату при кімнатній температурі розчином лугу в присутності реагенту-окислювача при співвідношенні Ж:Т = 10, з перекладом благородних металів в осад. При цьому селен переводять у розчин у вигляді селенитов натрію. В якості реагенту-окислювача використовують пероксид водню в кількості 20-30% від маси перероблюваної концентрату. Технічним результатом є спрощення процесу за рахунок скорочення стадій при збереженні високих показників вилучення та розподілу срібла і селену. Крім того, спосіб дозволяє використовувати екологічно безпечні і недорогі реагенти. 1 з.п. ф-ли, 1 іл., 4 пр.

Спосіб виділення ультрадисперсних і колоїдно-іонних благородних включень з мінеральної сировини та техногенних продуктів і установка для його здійснення

Винахід відноситься до виділення ультрадисперсних і колоїдно-іонних благородних включень з мінеральної сировини та техногенних продуктів. Спосіб включає подачу вихідної сировини на підкладку і його обробку лазерним випромінюванням з інтенсивністю, достатньою для їх високошвидкісного нагрівання. Обробку ведуть комплексним ініціацією процесів повної дефрагментації шляхом оплавлення без випаровування, з подальшим термокапиллярним високорівневим витягом благородних включень при їх агломерації до розмірів, достатніх для виявлення і виділення гравітаційними методами. При цьому оптимальну інтенсивність джерела лазерного випромінювання, його режим роботи, швидкість подачі сировини на підкладку і швидкість її переміщення в області лазерного випромінювання встановлюють залежно від рівня найбільш повного переплаву вихідної сировини, визначається по яскравості цифрових зображень реєстрованих поперечних профілів розсіяного випромінювання. Установка для здійснення способу має цифрову камеру зі щілинним коліматором для визначення яскравості цифрових зображень реєстрованих поперечних профілів розсіяного випромінювання і пристроєм зворотного зв'язку з персональним комп'ютерна�х благородних металів. 2 н. п. ф-ли, 6 іл., 2 пр.
Up!