Спосіб обліку стріли провисання проводів трифазному трипровідному лінії електропередачі при її узгодженні з електричним навантаженням

 

Винахід відноситься до електротехніки і може бути використано при проектуванні, монтажі, наладці та експлуатації ліній електропередачі (ЛЕП).

Передача електричної енергії протяжним ЛЕП, а також електрична енергії підвищеної частоти за порівняно непротяженним лініях електропередачі забезпечується: по одно - і двопровідними лініями - однією парою хвиль електромагнітного поля падаючої і відбитої); з трипровідним - трьома парами; по чьотирьох - чотирма і т. д. [1]. В результаті узгодження ЛЕП з електричним навантаженням пропускна здатність лінії електропередачі підвищується із-за виключення відбитої хвилі електромагнітного поля. Крім того, зменшується ступінь спотворення кривої напруги і струму, збільшується надійність роботи електричного обладнання, нормалізується робота релейного захисту, автоматики і зв'язку, поліпшується екологічна обстановка в районі експлуатації лінії електропередачі.

Відомі способи узгодження ліній зв'язку з навантаженням [2]. Однак застосовувані технічні елементи, такі як диференціальний підсилювач, не призначені для роботи на середньому напрузі, наприклад 10 кВ [ГОСТ Р 54149-2010]. Це означає, що специфіка р�го, високої і надвисокої напруги.

Відомо умова погодженого режиму роботи однопроводной ЛЕП [3], на підставі якого працює пристрій [патент UA 2390924], де реалізовано погоджений режим роботи однопроводной протяжної ЛЕП. Недоліком винаходу є те, що по такій умові узгодження неможливо досягти узгодження для несиметричного трифазному трипровідному високовольтної ЛЕП [1].

Прототипом є винахід [патент UA 2012110296], де розглянуто спосіб узгодження трипровідною лінії електропередачі з електричним навантаженням на частотах ярковираженних гармонійних складових струмів і напруг. Недоліком цього способу узгодження ЛЕП з навантаженням є те, що тут не враховується посезонное зміну значень первинних параметрів експлуатованої ЛЕП, яке пов'язане із зміною стріли провисання проводу (для трифазному трипровідному ЛЕП стріли провисання проводу повинні відповідати нормам, зазначеним у джерелі [4]), а значить, будуть змінюватися в процесі експлуатації ЛЕП та її вторинні параметри, що призведе до зміни умов узгодження цієї ЛЕП з електричним навантаженням.

Мета винаходу - формування способу обліку срузкой на підставі безперервного контролю за первинними параметрами лінії електропередачі в реальному часі. За допомогою відомих величин стріл провисання проводів визначаються умови погодження ЛЕП з електричним навантаженням [1].

Технічний результат полягає в забезпеченні стабільного дотримання умов погодження трифазному трипровідному високовольтної лінії електропередачі з електричним навантаженням, які посезонно можуть бути змінені. Виконання умов узгодження ЛЕП з електричним навантаженням спричинить за собою зменшення втрат електричної енергії, підвищення пропускної здатності лінії, зменшення ступеня спотворення кривої напруги і струму.

Технічний результат досягається тим, що спосіб обліку стріли провисання проводів трифазному трипровідному лінії електропередачі при її узгодженні з електричним навантаженням, полягає в тому, що вихідна інформація про напругах і струмах в лінії через пристрій сполучення або датчики надходить у процесор, відрізняється тим, що в процесорі перевіряються уточнені умови погодження трифазному трипровідному лінії електропередачі з електричним навантаженням для кожного проводу лінії електропередачі, які змінюються за зміни стріли провисання проводу, а отже, і зміна первинних параметрів лінії, новодной лінії електропередачі з електричним навантаженням, стрілу провисання лінійного проводу оцінюють далекомірами, розташованими на протязі всієї довжини цієї лінії електропередачі, виміряна величина стріли провисання проводу передається в процесор комп'ютера, де спеціалізована програма, що визначає первинні та вторинні параметри трифазному трипровідному лінії електропередачі, враховує величину стріли провисання проводу і уточнює величини струмів і напруг, які називаються еталонними, які відповідають струмів і напруг узгодженої трифазному трипровідному лінії електропередачі, після цього в результаті порівняння фактичного і еталонного значень опорів навантаження, напруги в кінці лінії або струмів, що надходять в навантаження, формуються керуючі сигнали для коригувальних органів, у якості яких використовуються пристрої РПН силових трансформаторів, або автоматизовані технологічні комплекси, або накопичувачі електроенергії, або джерела активної потужності.

Стріла провисання лінійного проводу вимірюється за допомогою підвішеного на лінійний дріт через затискач ізолятора, що дозволяє збільшити робочу поверхню, що відноситься до проводу, яка опромінюється з землі далекоміром.

СущностѴа трифазному трипровідному високовольтної лінії електропередачі для контролю за зміною величин первинних параметрів трифазному трипровідному високовольтної лінії електропередачі, на рис.2 і рис.3 представлений принцип дії далекоміра, що вимірює стрілу провисання проводу, на рис.4 показаний алгоритм роботи далекоміра, на рис.5 представлений алгоритм роботи процесора, на рис.6 показано, як можна збільшити опромінюється далекоміром поверхню, на рис.7 представлений алгоритм роботи процесора з урахуванням реалізації рис.6.

На малюнках використовуються наступні позначення:

1 - опора трифазному трипровідному високовольтної ЛЕП;

2 - трифазна трипровідна високовольтна ЛЕП;

3 - пристрій, що вимірює відстань від фіксованої точки (від точки, на землі де встановлено лазер 13 пристрою 3) до лінійного проводу 21 трифазному трипровідному високовольтної ЛЕП 2;

4 - заземлення;

5 - джерело живлення (ДЖ);

6 - аналого-цифровий перетворювач (АЦП);

7 - процесор (П);

8 - цифроаналоговий перетворювач (ЦАП);

9 - показує або самопишущий реєструючий прилад (РВ);

10 - металева конструкція, куди поміщається пристрій 3;

11 - електронний блок;

12 - електрична батарея, далекоміра 3;

13 - лазер, далекоміра 3;

14 - діелектрик;

15 - величина стріли провисання проводу (N), виміряна далекоміром 3;

16 - спеціалізована програма (LEP3 vопередачи трифазного трехпроводного виконання 2;

17 - величина стріли провисання лінійного проводу (Nз);

18 - блок суми(i=13N);

19 - блок далекомірів(i=1nД), вимірюють відстань від фіксованої точки, куди входить пристрій типу 3;

20 - фотоприймач далекоміра 3;

21 - об'єкт, однопровідна лінія електропередачі, що входить до складу трифазному трипровідному високовольтної ЛЕП 2;

22 - гірлянда ізоляторів, таких як ПС-70Е або ЛК-70/220-АЧ УХЛ1;

23 - ізолятор, такий як ЛК-70/220-АЧ УХЛ1;

24 - затиск, такий як ПГН-5-3В;

25 - відстань від лазера 13 далекоміра 3 до лінійного проводу 21 (N1);

26 - відстань від лазера 13 далекоміра 3 до ізолятора 23 (N2).

Суть пропонованої розробки полягає в реалізації за допомогою технічних засобів, таких як далекомір [патент UA 2340871], контролю за посезонним зміною первинних параметрів [1] експлуатованої трифазному трипровідному високовольтної лінії �їли ЛЕП [1] умов погодження трифазному трипровідному високовольтної лінії електропередачі з електричним навантаженням [5-8]. Стабілізації цих умов погодження будуть досягати для діючої ЛЕП за допомогою винаходу [патент UA 2012110296].

Нехай буде необхідно виконати контроль за посезонним зміною первинних параметрів [1] експлуатованої трифазному трипровідному високовольтної ЛЕП, а також її подальше узгодження з електричним навантаженням. Розглянемо алгоритм роботи пропонованого винаходу на прикладі лінії А, для лінії В і С цей алгоритм буде аналогічний.

На рис.1 показаний алгоритм вимірювання стріли провисання кожного лінійного проводу трифазному трипровідному високовольтної ЛЕП для контролю за посезонним зміною величин первинних параметрів трифазному трипровідному неізольованої високовольтної ЛЕП. Тут в якості об'єкта, за яким здійснюється контроль, виступає трифазна трипровідна високовольтна ЛЕП 2, лінійні проводи якої підвішені в просторі за допомогою гірлянд ізоляторів 22 і кріпляться до опор 1 ЛЕП. Гірлянди ізоляторів 22 однієї опори 1 розташовані на відстані L від гірлянд ізоляторів 22 іншої опори 1. На відстані L/2 від опори, під кожним лінійним проводом, що входять до складу трифазному трипровідному високовольтної ЛЕП 2, розташовані пристрою ти�нт RU 2381447], і ці далекоміри працюють з метою визначення відстані від фіксованих точок на землі, де розташовані лазери 13 (рис.4) далекомірів 3 (рис.1, 4), до лінійних проводів трифазному трипровідному високовольтної ЛЕП 2.

На рис.2, 3 показаний принцип визначення відстані від фіксованої точки на землі, де встановлено лазер 13 (рис.4) далекоміра 3 (рис.2 - 4) [патент UA 2340871] до лінійного проводу ЛЕП 2, червоні лінії показують дію лазера 13 (рис.4), далекоміра 3 (рис.2 - 4). Стрілки на рис.2, 3 показують напрям променя лазера 13 (рис.4) далекоміра 3 (рис.1 - 4) до об'єкта 21 (рис.1 - 3), відстань до якого потрібно виміряти (об'єктом 21 опромінення лазером 13 (рис.4) є однопровідна лінія електропередачі, що входить до складу трифазному трипровідному високовольтної ЛЕП 2 (рис.1 - 3)) і від об'єкта 21 до фотоприймача 20 (рис.4) далекоміра 3 (рис.2 - 4) [патент UA 2340871].

Далекомір 3 (рис.4) отримує електроенергію від джерела живлення 5 (рис.1 - 4), яка накопичується батареєю далекоміра 12 (рис.4). Передача електроенергії від джерела живлення 5 (рис.1 - 4) до далекоміра 3 здійснюється по кабельній лінії (КЛ). Батарея 12 (рис.4) далекоміра 3 (рис.1 - 4) є джерелом електроенергії для лазера 13 (рис.4).

Аналого-цифровий перетворювач 6 (Ание, після чого вони надходять у процесор 7 (П) (рис.1 - 4). Дискретні сигнали з процесора 7 (П) подаються в блок цифроаналогового перетворювача 8 (ЦАП), де перетворюються в аналогові, і результати вимірювання стріл провисання проводу виводяться на засвідчує або самопишущий реєструючий прилад 9 (РВ).

Високовольтні опори мають заземлення 4.

На рис.4 показано, що далекомір 3 розташований у фіксованому положенні, яке дозволяє реалізувати конструкція 10, виконана із металу, і заземлена 4. Частина конструкції 10 може бути наповнена діелектриком 14 або може бути полою.

Алгоритм роботи процесора 7 (П) (рис.1 - 4) представлений на рис.5: 6 (АЦП) (рис.1 - 4) в процесор 7 (П) надходять сигнали, що ілюструють величини, виміряні далекоміром 3, що входять в блок пристроїв 19(i=1nД)(рис.5) відстані 15 (N), від фіксованої точки (від точки на землі, де встановлено лазер 13 (рис.4) устрою 3 (рис.1 - 4)) до однопроводной ЛЕП 21 входить до складу трифазному трипровідному високовольтної ЛЕП 2 (рис.1 - 3).

Блок 16 (LEP3 v.1.00) на рис.5 иллюстрирух характеристик електричної енергії в лінії електропередачі трифазного трехпроводного виконання [9]. За допомогою програми визначаються діючі значення комплексних величин струмів і напруг, постійні поширення хвиль електромагнітного поля по проводах ЛЕП 2 (рис.1 - 3), величини власних і взаємних хвильових опорів. Однак тут для даної частини розглянутого алгоритму блок 16 служить для видачі величин стріл провисання кожного лінійного проводу беруть участь у визначенні первинних параметрів ЛЕП 2 [1], на підставі яких отримують розрахункові вторинні параметри ЛЕП, які беруть участь в формуванні умов погодження трифазному трипровідному високовольтної ЛЕП з електричним навантаженням [5-8], стабілізації яких необхідно досягти у винаході [патент UA 2012110296].

Стріли провисання однопроводной ЛЕП 21 беруть участь у визначенні первинних параметрів трифазному трипровідному високовольтної ЛЕП 2. Це відображається наступними формулами для лінійних проводів А і В [1]:

1. ємнісна зв'язок між лінійним проводом, А умовно, і поверхнею землі (поперечний параметр ЛЕП) визначається так [1]:

C0An=1clgHrl6км/Ф; r - радіус дроти, мм, l - довжина досліджуваного ділянки ЛЕП (у даному випадку l=1 км), мм

З урахуванням провисання лінійного проводу, А умовно, трифазному трипровідному високовольтної ЛЕП відстань між проводом і його дзеркальним відображенням визначається за формулою [1]:

H=2(h+3),

де h - відстань між проводом і землею, мм; ∂ - стріла провисання проводу, мм;

2. ємнісна зв'язок між двома лінійними, умовно А і В, проводами круглого перерізу з похибкою до 5% може бути визначена так [1]:

C0ABn=141.4106lgHijdl;

де Hij- відстань між першим дротом і дзеркальним відображенням другого, мм; d - відстань між проводами, мм;

3. резистивна складова електромагнітного зв'язку між двома лінійними проводами, тобто активна �>/mrow>=2μ02(ρ+V++ρV)2106(2πnf0C0ABv)2,

де ρ+і ρ-- густина позитивних і негативних зарядів у просторі від проводу ЛЕП до поверхні землі; V+і V-- швидкість переміщення цих зарядів; µ0=4π·10-7Гн/м - магнітна постійна; n - гармонічна складова; f0- частота основної гармоніки;

4. кількісна оцінка індуктивного зв'язку між проводами досліджуваної трифазному трипровідному високовольтної ЛЕП визначається за формулою [1]:

M0ABn=[μ0l2π(lnl+l+d2l+dl)].

Вищенаведені формули, що працюють у блоці 16 (LEP3 v.1.00) (рис.5), дозволяють визначити первинні параметри трифазному трипровідному високовольтної ЛЕП 2 (рис.1 - 3). Потім на підставі розрахункових первинних параметрів визначаються вторинні параметри розглянутої ЛЕП 2, а також умови її узгодження з електричним навантаженням. Отримані розрахункові умови погодження трифазному трипровідному високовольтної ЛЕП 2 з електричним навантаженням необхідно реалізувати для діючої ЛЕП 2, передає електричну енергію навантаженні у винаході [RU 2012110296].

З блоку 16 (LEP3 v.1.00) (рис.5) надходить інформація про величинах стріл провисання кожного проводу 21, входить до складу трифазному трипровідному високовольтної ЛЕП 2 в блок 17 (Nз). Величини, сформовані в блоках 15 (N) і 17 (Nз), порівнюються між собою. У результаті такого порівняння виходить різниця між виміряними величинами стріл провисання лінійного проводу 15 (N) і величинами стріл провисання лінійного проводу отриманими раніше 17 (Nз), результат порівняння надходить у блок суми 18). Після цього величини, отримані в блоці 18(i=13N), передаються з 7 (П) (рис.1 - 4) у 8 (ЦАП). Після ця інформація виводиться на реєструючий орган 9 (РВ). Одночасно працює наступна частина алгоритму рис.5, яка в разі, якщо величина різниці ΔN1 або ΔN2 або ΔN3, між виміряними величинами стріл провисання проводу 15 (N) і дещо раніше отриманими величинами цих стріл провисання проводу 17 (Nз), відмінна від нуля, відбувається оновлення раніше отриманих величин стріл провисання проводу 17 (Nз) більш пізніми значеннями стріл провисання цього проводу 15 (N). Нові значення стріл провисання проводу надходять у блок 16 (LEP3 v.1.00).

Програма 16 (LEP3 v.1.00) працює у складі винаходів [RU 2011144668], [RU 2012110296].

Таким чином, з урахуванням викладеного раніше алгоритму тепер можливо досягти стабільності узгодження з електричним навантаженням трифазних трипровідних високовольтних ЛЕП при посезонном зміні цих умов. Їх зміна пов'язана з посезонним зміною величин стріл провисання каждогомером 3 поверхню, належить проводу 21. Для цього зажимом 24 кріплять ізолятор 23. Збільшення робочої поверхні, що відноситься до проводу 21, досягається за рахунок тарілки ізолятора 23, яка опромінюється пристроєм 3, вимірює відстань від фіксованої точки (від точки на землі, де встановлено лазер 13 пристрою 3).

На рис.7 представлений алгоритм роботи процесора з урахуванням збільшення опромінюваної далекоміром 3 поверхні (рис.6) для всіх лінійних проводів 21 трифазному трипровідному високовольтної ЛЕП 2. Інформація про вимірюваний відстані 26 (N2) (рис.7) від лазера 13 (рис.6) далекоміра 3 до ізолятора 23 надходить у блок 25 (N1) (рис.7), де помножується на поправочний коефіцієнт на відстані Δn, що враховує відстань між опромінюваної лазером 13 (рис.6) далекоміра 3 поверхнею ізолятора 23 і лінійним проводом 21.

Джерела інформації

1. Большанин Р. А. Розподіл електричної енергії зниженого якості по ділянках електроенергетичних систем. У 2 кн. Кн.1 / Р. А. Большанин. - Братськ: Брду, 2006. - 807 с.

2. Кэрки Д. Узгодження вихідного імпедансу за допомогою повністю диференціальних операційних підсилювачів / Д. Кэрки // Компоненти і технології. - 2010. - №5. - С. 150-154.

3. Большанин Р. А. Корекція якості електр�истерство енергетики Р. Ф. - 7-е изд. - М: Изд-во НЦ ЭНАС, 2003. - 160 с. - іл.

5. Козлов Ст. А. Умови погодження однорідної трипровідною високовольтної лінії електропередач 10 кВ і вище з навантаженням / В. А. Козлов, Р. А. Большанин // Матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції. - Прага: Друкарський дім «Освіта і Наука», 2011. - С. 86-90.

6. Козлов Ст. А. Погоджений режим роботи однорідної трипровідною лінії електропередачі / В. А. Козлов, Р. А. Большанин // Системи. Методи. Технології. - 2011. - №4. - С. 70-76.

7. Козлов Ст. А. Погоджений режим роботи однорідної трипровідною ЛЕП 220 кВ і вище як засіб поліпшення електромагнітної обстановки / В. А. Козлов, Р. А. Большанин // Наука сьогодні: теоретичні аспекти та практика застосування. Ч. 2: Сб. навч. праць. - Тамбов: Вид-во ТРОО «Бізнес-Наука-Суспільство», 2011. - С. 63-66.

8. Козлов Ст. А. Умови погодження несиметричною трифазному трипровідному високовольтної лінії електропередачі / В. А. Козлов // Матеріали VIII міжнародної науково-практичної конференції «Наукова індустрія європейського континенту - 2012». - Прага: Друкарський дім «Освіта і Наука», 2012. - С. 63-66.

9. Свідоцтво про державну реєстрацію програми для ЕОМ №2010611988 «Розрахунок параметрів трифазному трипровідному н�оводной лінії електропередачі при її узгодженні з електричним навантаженням, полягає в тому, що вихідна інформація про напругах і струмах в лінії через пристрій сполучення або датчики надходить у процесор, який відрізняється тим, що в процесорі перевіряються уточнені умови погодження трифазному трипровідному лінії електропередачі з електричним навантаженням для кожного проводу лінії електропередачі, які змінюються за зміни стріли провисання проводу, а отже, і зміна первинних параметрів лінії, на підставі яких отримують вторинні параметри лінії і визначають умови погодження трифазному трипровідному лінії електропередачі з електричним навантаженням, стрілу провисання лінійного проводу оцінюють далекомірами, розташованими на протязі всієї довжини цієї лінії електропередачі, виміряна величина стріли провисання проводу передається в процесор комп'ютера, де спеціалізована програма, що визначає первинні та вторинні параметри трифазному трипровідному лінії електропередачі, враховує величину стріли провисання проводу і уточнює величини струмів і напруг, які називаються еталонними, які відповідають струмів і напруг узгодженої трифазному трипровідному лінії електропередачі, після цього в результаті порівняння�ающіх в навантаження, формуються керуючі сигнали для коригувальних органів, в якості яких використовуються пристрої РПН силових трансформаторів, або автоматизовані технологічні комплекси, або накопичувачі електроенергії, або джерела активної потужності.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що стріла провисання лінійного проводу вимірюється за допомогою підвішеного на лінійний дріт через затискач ізолятора, що дозволяє збільшити робочу поверхню, що відноситься до проводу, яка опромінюється з землі далекоміром. 

Схожі патенти:

Спосіб стабілізації параметрів високовольтних імпульсів

Винахід відноситься до газорозрядної техніці, зокрема до схем генераторів високовольтних імпульсів з газорозрядним комутатором струму і індуктивним накопичувачем енергії, і може бути використане при створенні генераторів високовольтних імпульсів зі стабільними параметрами. Технічний результат - стабілізація параметрів генерованих імпульсів: амплітуди струму, амплітуди напруги на навантаженні і тривалості переднього фронту імпульсу напруги. Пропоноване винахід відрізняється тим, що в схемі включення газорозрядного комутуючого пристрою, що містить індуктивний накопичувач енергії, газорозрядний переривник струму, схему керування, датчик контролю температури, підсилювач, регулятор напруги, введена негативний зворотний зв'язок по напрузі розжарення водневого генератора газорозрядного комутуючого пристрою. 4 іл.

Пристрій заряду накопичувального конденсатора

Винахід відноситься до пристроїв заряду ємнісних накопичувачів електричної енергії, широко використовуються в імпульсній техніці, і може бути використане для «повільного» заряду конденсатора ємнісного накопичувача електричної енергії від джерела струму обмеженої потужності. Технічний результат полягає в підвищенні ККД і скорочення часу заряду накопичувального конденсатора. Пристрій містить джерело постійної напруги і трансформатор струму, перший висновок вторинної обмотки якого підключений до першого електрода накопичувального конденсатора, а другий електрод накопичувального конденсатора підключений до другого висновку вторинної обмотки трансформатора, в емітер керованого ключа включений датчик струму, вихід якого підключений до входу компаратора, а вихід компаратора - до входу генератора імпульсів, вихід якого підключений до керуючого входу керованого ключа, а другий вхід генератора імпульсів підключений до виходу компаратора напруги, вихід якого підключений до датчика струму у вторинній обмотці трансформатора. 2 іл.

Многомодульний генератор високовольтних імпульсів мультитераваттной потужності

Винахід відноситься до засобів систем енергопостачання установок для досліджень у різних областях фізики високих густин енергії. Технічний результат полягає в зменшенні різниці часу спрацьовування модулів мультитераваттного генератора. У пристрої система формування високовольтних імпульсів модуля виконана на основі подвійної ступінчастою формує лінії (ДСФЛ), а предимпульсний комутатор складається з керованих розрядників, що спрацьовують на спаді першої позитивної напівхвилі напруги, що формується ДСФЛ, причому внутрішній заземлений електрод подвійний ступінчастою формує лінії утворює пріосевой порожнину, в якій прокладені пускові кабелі для запуску розрядників предимпульсного комутатора. 1 з.п. ф-ли, 3 іл.

Мультивібратор

Винахід відноситься до імпульсної техніки і може бути використане в радіотехнічної та автомобільній промисловостях. Технічний результат - забезпечення регулювання параметрів вихідного імпульсного сигналу: шпаруватості, частоти проходження імпульсів або вимірювання тривалості імпульсів зовнішніми сигналами. Мультивібратор має два транзистора, два колекторних резистора, два перехідних конденсатора, кожен з яких з'єднаний з колектором одного і з базою іншого транзистора, при цьому мультивібратор додатково забезпечений двома транзисторами, двома колекторними резисторами і двома резисторами харчування баз додаткових транзисторів, додаткові транзистори з'єднані емітером до баз відповідних основних транзисторів, а базами і колекторами відповідно через резистори харчування баз і колекторні резистори - з джерелом живлення. 1 іл

Генератор імпульсів на індуктивному накопичувачі енергії з трансформаторної зв'язком

Винахід відноситься до потужної імпульсної енергетиці, до пристроїв для генерації потужних імпульсів струму і може використовуватися в джерелах мікрохвильового випромінювання, лазерах, генератори нейтронів. Досягнутий технічний результат - забезпечення можливості управління тривалістю кожного імпульсу в формованої кінцевої послідовності імпульсів струму і управління тривалістю інтервалу часу між кожною парою наступних один за одним імпульсів у серії. Генератор імпульсів на індуктивному накопичувачі енергії з трансформаторної зв'язком містить омическую навантаження, джерело живлення, замикач, двохобмотувальний індуктивний накопичувач енергії, контактор вакуумний, додатковий накопичувач енергії, перемикач полярності додаткового накопичувача енергії, блок корекції напруги зарядки додаткового накопичувача енергії, який виконаний у вигляді штучної довгої лінії (ИДЛ) з N, де N≥10, послідовно включених ідентичних Г-образних LC-ланок, а омическая навантаження підключена до другої обмотці двохобмотувальні індуктивного накопичувача енергії із забезпеченням можливості заміни її по закінченню кожного імпульсу в генерується серії імпульсів. 4 з.п. ф-ли,

Кероване прецизійне регенеративну порогове пристрій

Винахід відноситься до імпульсної електроніці і може використовуватися в прецизійних час-імпульсних перетворювачах і генератори сигналів двотактного інтегрування. Технічний результат полягає в збільшенні крутизни фронтів вихідних імпульсів і підвищення температурної стабільності порогових напруг. Пристрій містить перший і другий аналогові комутатори і операційний підсилювач. Другий аналоговий комутатор має нормально замкнутий ключ, розмикальний контакт, послідовно з'єднаний з резистором ланцюзі позитивного зворотного зв'язку операційного підсилювача, вхід і вихід диференціюючою RC-ланцюжка підключені відповідно до виходу і входу операційного підсилювача і керуючого входу другого аналогового комутатора. 2 іл.

Двоступінчастий тригер

Винахід відноситься до імпульсної техніки, а саме до бистабильним схемами з використанням в якості активних елементів польових транзисторів з внутрішнім позитивним зворотним зв'язком, і може бути використане в пристроях інтерфейсу вводу-виводу даних. Технічним результатом є створення більш простого двоступінчастого ММ-тригера типу D з регулярною структурою за рахунок виключення загальної зворотного зв'язку та організації локальних зворотних зв'язків у межах кожної засувки ступенів тригера. Пристрій містить інвертори, комплементарні ключі, однотранзисторние ключі. 4 іл.

Магнітоелектричні машина

Винахід відноситься до електротехніки, електричних машин з постійними магнітами. Технічний результат полягає в підвищенні к. п. д. Магнітоелектричні машина містить статор, виконаний принаймні з двох «П»-подібних шихтованних магнітопроводів, що утворюють внутрішню циліндричну порожнину, на яких розміщені обмотки, виходи яких закріплені на одному з магнітопроводів і направлені до випрямляча. На іншому магнітопроводі виконаний зазор для розміщення в ній системи управління. Система керування являє собою замкнутий шихтованний магнітопровід, розташований перпендикулярно статора в прорізі «П»-подібного магнітопровода, на якому розташовані принаймні дві обмотки, одна з яких підключена до стандартного джерела постійного струму, а інша - до джерела змінного струму. 4 іл.

Спосіб цифрового генерації безперервного випадкового процесу довільної довжини

Винахід відноситься до способів створення широкосмугових випадкових сигналів із заданими власними спектральними густинами потужності при випробуваннях апаратури на вібростійкість до впливів випадкової вібрації. Технічним результатом є підвищення швидкодії перетворення з швидкою петлею корекції. У способі генерують неперервний випадковий процес довільної заданої довжини з використанням дискретних цифрових перетворень для управління декількома вибростендами при їх випробуваннях з використанням циклічно мінливих буферів для доступу до пам'яті DMA. 6 іл.

Генератор неперервних випадкових сигналів довільної довжини

Винахід відноситься до галузі створення пристроїв для генерування широкосмугових випадкових стаціонарних процесів із заданими власними та взаємними спектральними густинами потужності. Технічний результат полягає в підвищенні швидкодії роботи пристрою з швидкою петлею корекції. Пристрій генератора містить цифровий модуль для формування послідовностей випадкових сигналів з використанням косинусоїдального вікна Ханна, а також цифрову обробку з використанням циклічно мінливих буферів для доступу до пам'яті DMA і аналогові фільтри низької частоти. 9 іл.
Up!