Спосіб отримання ультрамикродисперсного порошку оксиду нікелю

 

Винахід відноситься до способів одержання порошків оксидів металів, а саме до способів отримання ультрамикродисперсного порошку оксиду нікелю. Отриманий порошок може бути використаний для приготування каталізаторів, які використовуються в синтезі вуглецевих нанотрубок.

Існують різні способи отримання ультрамикродисперсних частинок нікелю та його оксиду. Їх умовно можна розділити на три групи: хімічні, фізичні і фізико-хімічні способи.

1. Хімічні способи

До них відноситься газофазное осадження, відновлення у твердій і рідкій фазі, піроліз, золь-гель технології.

Метод синтезу нанорозмірних частинок оксиду нікелю полягає в осадженні його з азотнокислих розчинів спиртової середовищі (етанол, пропанол) розведеним розчином гідроксиду натрію при температурі 60...80°C, з подальшим промиванням опадів водою і просушуванням при температурі 50°C. Отримані гідратовані оксиди нікелю NiO·nH2O мають питому поверхню 280 мг/см2[Л. Н. Трушнікова, В. О. Соколов, В. О. Баковец. Одержання нанорозмірних частинок оксидів церію, міді, кобальту та нікелю // Друга всеросійська конференція з наноматеріалів «Нано-2007». 13-16 березня 2007 року. Новосибирс�стиц. Для запобігання злипання використовують органічні рідини, в тому числі спирти. Цей дорогий та малопродуктивний спосіб знаходить застосування тільки в лабораторіях і для спеціальних цілей.

Існує метод синтезу нанодисперсного порошку оксиду нікелю осадженням з розчинів, в яких в якості вихідних реагентів використовується нітрат нікелю, а осадителем служить карбонат амонію [А. Р. Білоус, О. З. Янчевський, А. В. Крамаренко. Отримання нанорозмірних частинок оксидів нікелю і кобальту з розчинів // Журнал прикладної хімії, 2006, №3. С. 353-357]. Утворилися при термічному розкладанні основних карбонатів частинки оксиду нікелю мають округлу форму з розмірами частинок 5...10 нм.

Наночастинки нікелю синтезують радиционно-хімічним методом зворотних мицеллах [С. В. Горностаєва, А. А. Ревін. Синтез та властивості нанорозмірних частинок нікелю та нанокомпозитів на їх основі // Фізико поверхні та захист матеріалів. 2008. №4. С. 400-403]. Для приготування розчину використовують кристалогідрат нітрату нікелю і трідістіллірованную воду. Для отримання обернених міцел в якості поверхнево-активної сполуки використовували розчин біс-(2-этилгексил) і сульфосукцината натрію в изооктане. Адсорбція на/sup>Co). Потужність поглинання дози опромінення за ферросульфатному дозиметру дорівнює 0,26 Гр/с. Значення дози опромінення - 17,8 кГр. Отримані наночастинки нікелю мають сферичну форму і розміри близько 1...100 нм. Виявлено, що у кисні повітря металеві частинки нікелю окислюються до наночастинок оксиду нікелю(II).

Запропоновано спосіб одержання нанодисперсних частинок оксиду нікелю хімічним відновленням з водних розчинів солей нікелю [А. Л. Новожилов, Р. В. Нарсеева, А. В. Сєров. Отримання наночастинок нікелю // VII Міжнародна конференція. Кисловодськ - Ставрополь: СевКавГТУ, 2007. - 510 с.]. В якості стабілізатора використовують 1% водний розчин полівінілового спирту, в якості відновника застосовують боргидрид натрію. При цьому концентрацію сульфату нікелю варіюють від 0,1 до 0,001 моль/дм3, боргідріда натрію - від 1,0 до 0,01 моль/дм3. Отримана суспензія досить стійка і зберігається у зваженому стані більше тижня. Розміри частинок у середньому становлять 280 нм при великій асиметрії кривої розподілу в бік збільшення розміру частинок.

Порошок нікелю отримують шляхом відновлення з розчинів солей нікелю елементарним фосфором, узятим в активній формі у лужному середовищі, причому�учающиеся порошки відрізняються високими феромагнітними властивостями, а також малим насипним вагою.

Відомий спосіб виділення порошку нікелю з відпрацьованих розчинів хімічного нікелювання, включає відновлення його з розчинів гипофосфитом натрію, який відрізняється тим, що з метою зниження вмісту іонів нікелю в розчині до гранично допустимих концентрацій у відходи гальванічних виробництв відновлення нікелю проводять у присутності порошку нікелю при pH 6,5...7,0, температурах 65...70°C та співвідношення вмісту іонів нікелю і гипофосфата натрію 1:5 [А. С. №1673616, кл. С22В 3//44, С22В 23/00, 31.05.89, опубл. 30.08.91].

Відомі способи одержання порошку нікелю шляхом відновлення його солей воднем: за способом [Заявка ФРН №2244746, кл. С22В 23/04, опубл. 10.07.75] розчин двухлористого нікелю обробляють газоподібним аміаком або водним розчином аміаку, отриманий осад Ni(NH3)6Cl2відокремлюють фільтруванням, сушать до часткового перетворення в Ni(NH3)2Cl2і відновлюють при 450...1000°C воднем; за способом [Заявка Франції №2227336, кл. С22В 23/04, В22А 9/00, опубл. 27.12.75] вихідний розчин солі нікелю обробляють оксалатом лужного металу, що утворився осад відновлюють в автоклаві воднем у присутності гідроксиду лужного мета�нною температурі і тиску [А. С. №1126374, кл. B22F 9/24, С22В 23/04, 18.05.82, опубл. 30.11.84].

З метою підвищення активності порошку і здешевлення процесу осадження ведуть з водної пульпи карбонату нікелю з добавкою сульфат-іона в кількості, еквівалентній 0,05 моль нікелю на 1 моль карбонату нікелю, а після осадження пульпи вводять інгібітор з відновними властивостями. В якості інгібітора використовують мурашину кислоту в кількості 0,5...2 г на 1 дм3пульпи нікелевого порошку.

2. Фізичні способи

До них належать прийоми, засновані на процеси випаровування та конденсації. Порошки утворюються внаслідок фазового переходу пар - тверде тіло або пар - рідина - тверде тіло в газовому об'ємі або на охолоджуваній поверхні.

Розроблено новий технологічний процес виробництва нанопорошка нікелю в атмосфері різних газів - повітря, аргон, азот, гелій, ксенон. Процес полягає в випаровуванні твердих природних або техногенних вихідних матеріалів з наступним швидким охолодженням високотемпературної пари і конденсацією речовини у вигляді наночастинок [С. П. Бардаханов, А. В. Корчагін, Н.До. Куксанов, А. В. Лаврухін, Р. А. Салімов, С. М. Фадєєв, В. О. Черепків. Отримання нанодисперсних порошків на потужному прискорювачі електронів при www.ict.nsc.ru/ws/show_abstract.dhtml?ru+120+66]. Останні можуть мати різні розміри від 10 до 500 нм. Процес забезпечує температуру, достатню для випаровування будь-якого матеріалу, при швидкості нагріву понад 1000 До/с. Додатковою перевагою є менше число стадій виробництва.

Отримання порошку оксиду нікелю здійснюється також електричним вибухом нікелевої дроту з різними діаметрами і довжиною [Ю. А. Котів, А. В. Багазеев, В. В. Бекетов. Характеристика порошків оксиду нікелю, отриманих електричним вибухом дроту // Журнал технічної фізики. 2005, том 75, вип. 10. С. 39-41]. Застосовують розрядний контур з індуктивністю 0,5 мкГн і ємністю батареї конденсаторів 3,2 мкФ. Зарядний напруга змінюють від 10 до 33 кВ. Вибух проводять при нормальному тиску суміші азоту і кисню та зміні концентрації останнього від 10 до 30%. Одержувані частинки мають різноманітну форму як монокристаллической, так і полікристалічної структури з розміром частинок близько 100 нм.

3. Фізико-хімічні методи

До них відносяться процеси випаровування - конденсація з участю хімічних реакцій, електроосадження, сушка - виморожуванням.

Ультрамикродисперсний порошок оксиду нікелю може бути отриманий за допомогою методу сушіння вимораживани�в, зокрема солей металів, готують розчин необхідного складу, який швидко заморожує шляхом розпилення у камеру з кріогенної середовищем (наприклад, з рідким азотом). Потім тиск газового середовища над замороженими гранулами зменшують таким чином, щоб воно було нижче точки рівноваги, що утворилася при охолодженні системи, і матеріал нагрівають у вакуумі до сублімації розчинника. Отриманий продукт складається з найтонших пористих гранул однакового складу. Подальша їх обробка залежить від призначення кінцевого порошку. Прожарюванням гранул в повітрі можна одержати оксиди нікелю, відновленням - порошок відповідного металу.

Порошок нікелю отримують електролізом аміачних розчинів сірчанокислого нікелю (вихідним матеріалом є NiSO4·7H2O). Електроліт містить 5...15 г/дм3нікелю (Ni2+), 75...80 г/дм3сульфату амонію, 2...3 г/дм3сірчаної кислоти, 40...50 г/дм3хлориду амонію і до 200 г/дм3хлориду натрію. Електроліз ведуть при температурі електроліту 35...55°C, щільності струму 1000...3000 А/м2і напрузі на ванні 10...15 Ст. Вихід за струмом становить до 90...94%, а витрата електроенергії близько 3000 кВт·год/т [Лібенсон Р. А. Основи порошкової м�мметричном змінному струмі (50 Гц), згідно з яким максимальна швидкість руйнування нікелю - 20 мг/(см2·год) спостерігається у 46% розчині гідроксиду натрію при щільності струму 2,5 А/см2, температурі електроліту 70°C [Ст. Ст. Коробочкин. Руйнування нікелю і кадмію при електролізі змінним струмом промислової частоти // Известия Томського політехнічного університету. 2003. №1. С. 23-24].

Існує спосіб одержання порошку оксиду нікелю, описаний в патенті [Патент на винахід №2428495, Російська Федерація, МПК 7 С22В 23/00 (2006. 01), С25 5/02 (2006. 01) Спосіб отримання ультрамикродисперсного порошку оксиду нікелю. А. Б. Килимник, О. Ю. Нікіфорова], де процес отримання порошку оксиду нікелю здійснюється з нікелевих електродів на змінному струмі 50 Гц при нагріванні в кислому середовищі, при цьому електроліз проводять на асиметричному змінному струмі з щільністю струму анодного і катодного напівперіодів 2,5 А/см2та 0,5...2 А/см2відповідно.

Описаний процес отримання порошку оксиду нікелю, де з метою досягнення найбільшої швидкості утворення порошку оксиду нікелю, електроліз проводять при частоті струму 20 Гц. [Заявка №2011141081/02, Російська Федерація, МПК С22В 23/00, дата подачі заявки 10.10.2011. А. Б. Килимник, О. Ю. Острожкова, Е. С. Бакунио технічній сутності і одержуваного ефекту до заявляється способу є метод отримання оксиду нікелю, описаний в авторефераті [Острожкова О. Ю. «Кінетика і апаратурне оформлення процесу отримання порошку оксиду нікелю на змінному струмі». Автореферат дисертації. Тамбов, 2011] (прототип). Отримання ультрамикродисперсного порошку оксиду нікелю з нікелевих електродів за цього способу здійснюється в 17 М розчині гідроксиду натрію в термостатируемой комірці при температурі 70°C на змінному асиметричному струмі частотою 50 Гц з щільністю струму анодного і катодного напівперіоду 2,5 А/см2і 1 А/см2відповідно і накладення ультразвуку частотою 20...100 кГц. Постійну температуру розчину, що дорівнює 70°С, в комірці підтримують за допомогою термостата з точністю 0,5°С. При цьому максимальна поверхнева швидкість руйнування нікелю становить 128 мг/(см2·год).

Пропонований нами спосіб отримання ультрамикродисперсного порошку оксиду нікелю здійснюється в 17 М розчині гідроксиду натрію при температурі 20-30°C, на асиметричному змінному струмі з щільністю струму анодного і катодного напівперіоду 2,5 А/см2і 1 А/см2відповідно, частоті струму 20 Гц, при накладенні ультразвукового випромінювання в діапазоні 150...300 кГц і напруги на електролізері 3,3 В. При цьому швидкість разру�развукового випромінювача в діапазоні 150...300 кГц може бути зменшена в 2,25-9 разів порівняно з використаною в прототипі частотою ультразвукового впливу 20...100 кГц. До того ж зменшуються витрати електроенергії на обігрів комірки.

Спосіб здійснюється наступним чином.

Електроліз проводять в комірці об'ємом 200 см3у 17 М розчині гідроксиду натрію при температурі 20-30°С з використанням асиметричної змінного синусоїдного струму з щільністю струму анодного і катодного напівперіоду 2,5 А/см2і 1 А/см2відповідно, частоти струму 20 Гц і ультразвукового випромінювання, накладеного на електроди в діапазоні 150...300 кГц. При цьому напруга на електродах становить 3,3 Ст. Електроди і термометр закріплюють у електроізоляційної кришці, наприклад, фторопластовою або пропіленової. Після закінчення заданого часу процесу електроди витягують з комірки, промивають дистильованою водою і спиртом, а потім зважують на аналітичних вагах. Отриманий порошок відокремлюють фільтруванням, промивають дистильованою водою, висушують і зважують. Швидкість руйнування нікелю і освіти ультрамикродисперсного порошку оксиду нікелю визначають ваговим методом.

Відмінною особливістю заявляється способу є:

- проведення процесу отримання ультрамикродисперсного порошку оксиду нікелю при температурі 20-30°C, а також при �напівперіоду 2,5 А/см2і 1 А/см2відповідно і ультразвукового випромінювання з частотою в діапазоні 150...300 кГц.

Пропонований спосіб отримання ультрамикродисперсного порошку оксиду нікелю ілюструється такими прикладами.

Приклад 1

Процес утворення ультрамикродисперсного порошку оксиду нікелю проводять у концентрованому розчині лугу при температурі 20°C в комірці об'ємом 200 см3на асиметричному змінному струмі з щільністю струму анодного і катодного напівперіоду 2,5 А/см2і 1 А/см2відповідно, при частоті змінного синусоїдального струму 20 Гц. Частота ультразвукового випромінювання, накладеного на електроди, становить 150 кГц. Швидкість розчинення нікелю визначають ваговим методом. Поверхнева швидкість руйнування нікелю становить 384 мг/(см2·год). Відповідна цій величині поверхнева швидкість утворення оксиду нікелю дорівнює 534 мг/(см2·год).

Приклад 2

В умовах прикладу 1 процес утворення ультрамикродисперсного порошку оксиду нікелю проводять при накладенні ультразвуку частотою 200 кГц. Поверхнева швидкість руйнування нікелю становить 384 мг/(см2·год). Відповідна цій величині поверхнева швидкість утворення оисперсного порошку оксиду нікелю проводять при накладенні ультразвуку частотою 300 кГц. Поверхнева швидкість руйнування нікелю становить 384 мг/(см2·год). Відповідна цій величині поверхнева швидкість утворення оксиду нікелю дорівнює 534 мг/(см2·год).

Приклад 4

В умовах прикладу 1 процес утворення ультрамикродисперсного порошку оксиду нікелю в концентрованому розчині луги проводять при температурі 30°С. Поверхнева швидкість руйнування нікелю становить 384 мг/(см2·год). Відповідна цій величині поверхнева швидкість утворення оксиду нікелю дорівнює 534 мг/(см2·год).

Приклад 5

В умовах прикладу 2 процес утворення ультрамикродисперсного порошку оксиду нікелю в концентрованому розчині луги проводять при температурі 30°С. Поверхнева швидкість руйнування нікелю становить 384 мг/(см2·год). Відповідна цій величині поверхнева швидкість утворення оксиду нікелю дорівнює 534 мг/(см2·год).

Приклад 6

В умовах прикладу 3 процес утворення ультрамикродисперсного порошку оксиду нікелю в концентрованому розчині луги проводять при температурі 30°C. Поверхнева швидкість руйнування нікелю становить 384 мг/(см2·год). Відповідна цій величині поверхнева швидкість утворення оксі�аллических нікелевих електродів електролізом в лужному розчині гідроксиду натрію при температурі 20-30°C і при одночасному впливі на електроди струму частотою 20 Гц, відрізняється тим, що електроліз проводять на асиметричному змінному струмі з щільністю струму анодного і катодного напівперіоду 2,5 А/см2і 1 А/см2відповідно і при впливі на електроди ультразвукового випромінювання з частотою в діапазоні 150-300 кГц. 

Схожі патенти:

Спосіб отримання мідного електролітичного порошку

Винахід відноситься до галузі металургії, зокрема до отримання мідних порошків. Спосіб отримання мідного електролітичного порошку з вмістом кисню не більше 0,15% включає електроліз, промивку від електроліту, стабілізацію, відмивання від надлишку стабілізатора, сушіння, розмелювання та просівши. Промивання порошку від електроліту проводять розчином гідроксиду натрію до pH від 7,5 до 8,5, стабілізацію - розчинами стабілізаторів з pH від 10,0 до 11,0 з додаванням гідроксиду натрію, а відмиваються від надлишку стабілізатора - розчином гідроксиду натрію до pH від 7,5 до 8,5. Отримують електролітичний високодисперсний порошок міді фракції менше 100 мкм з вмістом кисню не більше 0,15%. 1 табл.
Винахід відноситься до порошкової металургії, зокрема до одержання електролітичних металевих порошків. Може використовуватися у виробництві каталізаторів, гальванопластики, електроніці. Катодне відновлення іонів металу з водного розчину солі металу здійснюють в електролізері з обертовим катодом і анодом відповідного металу або нерозчинним анодом. Катод виконаний у вигляді стержня з частково (90-99%) ізольованою поверхнею. Катодне відновлення проводять при щільності струму від 100 А/дм2 до виникнення електролітної плазми і концентрації солі металу понад 100 г/л аж до насиченою. Забезпечується збільшення продуктивності процесу при високому виході за струмом і високій якості порошку. 3 пр.

Спосіб отримання металевого порошку

Винахід відноситься до електролітичного отримання дрібнодисперсних металевих порошків. Проводять електроосадження металу на підкладку з електропровідного матеріалу, индиферентного по відношенню до осаждаемому матеріалу і володіє низькою теплопровідністю. Відокремлюють утворилися мікро - і нанокристали від підкладки. В процесі осадження металу блокують зростання низкоэнергетичних граней мікро - та нанокристалів та ініціюють зростання граней з іншого кристалографічною орієнтацією шляхом додавання в електроліт броміду амонію NH4Br у кількості 0,1...0,3 г/л в потенциостатическом режимі при перенапруженні на катоді 80...200 мВ або в гальваностатическом режимі при щільності струму 0,01...0,1 А/дм2. Забезпечується отримання дрібнодисперсного металевого порошку з розвиненою питомою поверхнею. 2 іл., 1 пр.
Винахід відноситься до області гідрометалургії рідкісних елементів, а саме до способів глибокого очищення вісмуту від Ag, Te, Po при використанні солянокислих розчинів. Спосіб очищення вісмуту включає електрорафінування вісмуту з використанням солянокислого розчину вісмуту в якості електроліту з отриманням вісмутовій губки. Потім ведуть плавлення отриманої вісмутовій губки і барботирование розплаву інертним газом. При цьому перед электрорафинированием солянокислий розчин вісмуту приводять у контакт з дрібнозернистою вісмутовій губкою, отриманої шляхом электрорафинирования вісмуту з використанням солянокислого розчину вісмуту в якості електроліту, що містить додатково поверхнево-активна речовина. В якості поверхнево-активної речовини використовують технічну суміш оксіетилірованих алкилфенолов з торговим назвою «Неонол марки АФ 9-6 в концентрації 0,01-0,1 мас.%. Технічним результатом є отримання високочистого вісмуту з пониженим вмістом Ag, Te, Po. 1 табл., 1 пр.
Винахід відноситься до способу отримання ультрамикродисперсного порошку оксиду нікелю. Спосіб отримання ультрамикродисперсного порошку оксиду нікелю включає електроліз в 17 М розчині гідроксиду натрію на змінному синусоїдальній струмі частотою 20 Гц з нікелевими електродами. При цьому процес електролізу проводять при температурі 20-30°C і напрузі на електродах 4 Ст. Технічним результатом даного винаходу є розробка способу отримання ультрамикродисперсного порошку оксиду нікелю, придатного для використання в процесі каталітичного отримання нановуглецевих матеріалів піролізом вуглеводневої сировини при зменшенні витрат на обігрів клітинки і спрощення її конструкції. 3 пр.

Катод електролізера для одержання металевих порошків

Винахід відноситься до порошкової металургії, пристроїв для одержання металевих порошків електролізом, а саме до катода електролізера, який може бути використаний у виробництві композиційних матеріалів, наприклад паст, лаків, фарб, клеїв, компаундів з електро - і теплопровідними властивостями
Винахід відноситься до способу отримання ультрамикродисперсного порошку оксиду нікелю з нікелевих електродів

Спосіб одержання електролітичних порошків металів

Винахід відноситься до способу одержання електролітичних порошків металів електролізом з водного розчину, що містить сіль відповідного металу і буферні добавки

Спосіб отримання металевого порошку

Винахід відноситься до електролітичного отримання дрібнодисперсних металевих порошків, які можуть бути використані в якості каталізаторів або фільтруючих матеріалів
Винахід відноситься до отримання наночастинок міді, які можуть бути використані в якості біоцидного компонента в медицині, ветеринарії

Спосіб і пристрій отримання водню і кисню з водяної пари з електричною гравітаційної водневої клітинкою

Винахід відноситься до галузі енергетики і може бути використане для часткового або повного заміщення вуглеводневого палива на різних видах транспорту, в опалювальних системах житлових і виробничих приміщень, в генераторах виробництва пари і для роздільного отримання чистого кисню і водню для виробничих, медичних та інших потреб. Спосіб одержання водню і кисню з пари води включає пропускання перегрітої пари з температурою 500-550°C через електричне поле постійного струму високої напруги, при цьому перегрітий пар одночасно проходить і через гравітаційне (інерційний) поле, створюване самим парою при його русі в електричній гравітаційної водневої комірці, і сепарування суміші водню з киснем. Для створення гравітаційного (інерційного поля електрична гравітаційна воднева осередок виконана у вигляді набору дискових пластин з центральним отвором, що виконують функції електродів і направляючих для руху пари води по гвинтовій траєкторії, і складених таким чином, що дискові пластини утворюють подвійний шнек, при цьому однойменні - парні, непарні дискові пластини з'єднані між собою і електрично з�сть установок. 2 н. п. ф-ли, 3 іл.

Спосіб очищення нафтового газу від сірководню

Винахід відноситься до нафтової і газової промисловості і може бути використаний для підготовки нафтового газу до споживання. Міститься в нафтовому газі сірководень видаляють з використанням трьох масообмінних колон, що працюють за принципом противоточной циркуляції. Нафтовий газ подають у нижню частину першої масообмінних колони, а попередньо охолоджену воду подають протитечією в її верхню частину, при цьому з верхньої частини зазначеної масообмінних колони відводять очищений нафтовий газ. Попередньо підігріту і насичений сірководнем воду подають у верхню частину другий масообмінних колони, в нижню частину якої протитечією нагнітають повітря, і в процесі масообміну здійснюють вимивання з неї сірководню, причому очищену воду з нижньої частини другої масообмінних колони охолоджують і подають у верхню частину першої масообмінних колони з утворенням замкнутого циркуляційного контуру. Насичений сірководнем повітряну суміш нагнітають в нижню частину третьої масообмінних колони, верхню частину якої подають електроліт, який розчиняє міститься в повітряної суміші сірководень, потім насичений сірководнем електроліт з нижньої частини третьої �ментарние сірку і водень, після чого водень разом з залишковими газами повертають в процес, а очищений від сірководню електроліт подають у верхню частину третьої масообмінних колони, утворюючи замкнутий контур циркуляції електроліту. Винахід дозволяє проводити високоефективну очистку нафтового газу від сірководню, з ступенем очищення до 99,99%. 1 іл.

Способи одержання фторованих карбонових кислот та їх солей

Винахід відноситься до вдосконаленого способу одержання фторованих карбонових кислот та їх солей, що складається з реакції фторовмісних спиртів із загальною формулою (А):A-CH2-OH, з як мінімум одним першим і як мінімум одним другим окислювачами для отримання фторований карбонової кислоти або її солей із загальною формулою (В):A-COO-M, де M+є катіоном і де «A» у формулах (А) і (В) є однаковим фрагментом, що становлять залишок: Rf-[0]p-CX"Y"-[0]m-CX'Y'-[0]n-CXY-, де Rf є фторированним алкильним залишком, який може мати, а може не містити один або кілька катенарних атомів кисню, p, m і n є незалежними один від одного або 1, або 0; X, X', X", Y, Y' і Y" є незалежними один від одного іншими H, F, CF3, або C2F5, за умови, що щонайменше одне із значень X і Y являє собою F, CF3, або C2F5; або A є залишком:R-CFX-, де x і R є незалежно вибраними з водню, галогену або залишків алкила, алкенила, циклоалкила або аріла, які можуть містити, а можуть не містити один або декілька атомів фтору і які можуть мати, а можуть і не мати один або кілька катенарних атомів кисню; де перший окислювач є з'єднанням, що мають групи, вибираислитель вибирається з електричного струму гальванічного елемента, пероксиду, оксидів галогенів, хлору, кисню, озону, солей азотистої кислоти або їх комбінацій. Ефективний спосіб дозволяє використовувати легкодоступне сировину. 13 з.п. ф-ли, 22 пр.

Пристрій для виділення нанодисперсних порошків і спосіб його експлуатації

Винахід відноситься до області виділення часток заданої дисперсності із суспензії і може бути застосовано в промисловості при отриманні нанодисперсних порошків для виготовлення високоміцних виробів з покращеними властивостями. Пристрій для виділення нанодисперсних порошків оксидів металу із суспензії містить корпус, виконаний у вигляді двох сполучених між собою ємностей з діелектричного матеріалу, наповнених суспензією, що містить дистильовану воду і частинки оксидів металів, і сполучених між собою трубопроводом з можливістю поділу, при цьому одна з ємностей виконана з можливістю підключення до неї позитивного потенціалу, а інша - негативного потенціалу та з можливістю переміщення в неї під дією електричного поля більш великих за розмірами частинок з ємності з позитивним потенціалом. Технічним результатом винаходу є збільшення продуктивності за рахунок скорочення часу виділення частинок і збільшення терміну служби. 2 н. і 5 з.п. ф-ли, 1 іл.

Розподіл в електролізері рециркулюючого відпрацьованого газу

Винахід відноситься до способу вентилювання електролізера для виробництва алюмінію. Спосіб включає: відведення газів з внутрішнього простору укриття електролізера; охолодження щонайменше частини згаданих газів з утворенням холодних газів; і здійснення циркуляції щонайменше частини згаданих холодних газів у внутрішній простір через одне або більш розподільних пристроїв. Використання цього способу дозволяє підвищити ефективність щодо необхідних капіталовкладень і поточних виробничих витрат за рахунок використання теплоти рециркулируемих газів. Винахід відноситься до електролізера. 2 н. і 14 з.п. ф-ли, 4 іл.

Електролізна установка космічного призначення та спосіб її експлуатації

Винахід відноситься до електролізної установки космічного призначення, включає електролізний модуль з вихідними пневмомагистралями кисню і водню, забезпеченими конденсаторами пара, виконаними із гідрофільного пористого матеріалу і мають водовідведення в навколишнє середовище, резервуар з водою, забезпечений датчиком температури, гідравлічно пов'язаний з електролізним модулем і працює під надлишковим тиском, газобалонну систему зберігання кисню і водню з пневмомагистралями видачі цих газів з запірними елементами, що має, принаймні, за два послідовно пов'язаних один з одним пневмомагистралями балона для кожного з газів, з встановленими на балонах датчиками тиску, а також систему контролю параметрів, підключену до цих датчиків, датчика зовнішнього тиску і датчику температури. При цьому конденсатори пара пов'язані з резервуаром з водою гидромагистралями з запірними елементами, на пневмомагистралях, що зв'язують балони, встановлені запірні елементи, при цьому всередині балонів розміщені вкладиші із гідрофільного пористого матеріалу для збору конденсату, а самі балони забезпечені гидромагистралями для видалення зібраного у вкладишах коннсаторами пара. Винахід відноситься до способу. Використання цього винаходу дозволяє знизити вміст вологи продукуються газів, підвищити енергетичну ефективність і надійність роботи пристрою. 2 н. і 2 з.п. ф-ли, 1 іл.

Електролізно-водний апарат

Винахід відноситься до електролізно-водному апарату, який містить електролізер, блок електроживлення, вузли підготовки газової суміші і інжекційних або рівного тиску пальник, що працює на суміші водню з киснем. При цьому одержувана в апараті воднево-киснева суміш охолоджується в обдуваемом повітрям спіральному теплообміннику, а в наконечник пальника між мундштуком і дросселирующего газ елементами вбудований осушувач газової суміші. У свою чергу осушувач включає відцентровий змеевиковий краплевідділювач і порожнину, заповнену гранулами або стружкою з алюмінію або алюмінієвого сплаву. 1 з.п. ф-ли, 2 іл.

Спосіб приготування індикаторних вуглецевмісних електродів, модифікованих наночастинками металів, для вольтамперометрического аналізу органічних сполук

Винахід відноситься до способу приготування індикаторних вуглецевмісних електродів, модифікованих наночастинками металів Au, Pt, Pd, Ni, Cu. При цьому модифікування проводиться шляхом осадження наночасток металів отриманих методом лазерної абляції металевих мішеней в чистих розчинниках відсутність стабілізаторів, на робочу поверхню індикаторного електрода при витримуванні (не менше 5 хвилин) робочої поверхні у відповідній дисперсії (з концентрацією не менше 0,05 г/л) з подальшим висушуванням на повітрі при кімнатній температурі. Даний спосіб є простим, реагентно-чистим, не ускладнений необхідністю використання високих температур і токсичних органічних речовин. 6 пр., 10 іл.

Композиція для отримання смачиваемого катода при виплавці алюмінію

Винахід відноситься до електрода для застосування в алюмінієвому електролізері, містить: від 0,01 до 0,75 вага.% добавок металів, причому добавки металів обрані з групи, що складається з Fe, Ni, Co і W, та їх комбінацій; іншим є TiB2 і неминучі домішки, причому неминучі домішки складають менше 2 вагу.% електроду. При цьому електрод має щільність від 85% до 99% від його теоретичної щільності. Винахід відноситься до алюмінієвого електролізера, отримання даного електрода і способу застосування електрода, а також до композиції для його отримання. 5 н. і 15 з.п. ф-ли, 1 іл., 2 табл., 2 пр.
Винахід відноситься до області обробки промислових і стічних вод. Спосіб знезараження стічних вод включає їх обробку розчинами гіпохлориту, отриманими в електролізері з мінералізованих промислових вод. Обробку вихідної мінералізованою промислової води з концентрації хлорид-іонів від 5 до 11 г/л проводять в бездиафрагменном електролізері при режимах обробки води з часу 10÷30 сек і з щільністю струму на електродах 500÷750 А/м2, отримують розчин гіпохлориту з концентрацією активного хлору від 80 до 600 мг/л, змішують отриманий розчин гіпохлориту зі стічними водами у співвідношенні від 1:55 до 1:12 при відповідності змішаного продукту нормам ГДК і забезпечують контакт розчину гіпохлориту зі стічними водами протягом не менше 30 хвилин для повного їх знезараження. Винахід дозволяє утилізувати мінералізовані промислові води у вигляді розчинів гіпохлориту, які використовуються для знезараження стічних вод. 1 пр.
Винахід відноситься до способу отримання ультрамикродисперсного порошку оксиду нікелю. Спосіб отримання ультрамикродисперсного порошку оксиду нікелю включає електроліз в 17 М розчині гідроксиду натрію на змінному синусоїдальній струмі частотою 20 Гц з нікелевими електродами. При цьому процес електролізу проводять при температурі 20-30°C і напрузі на електродах 4 Ст. Технічним результатом даного винаходу є розробка способу отримання ультрамикродисперсного порошку оксиду нікелю, придатного для використання в процесі каталітичного отримання нановуглецевих матеріалів піролізом вуглеводневої сировини при зменшенні витрат на обігрів клітинки і спрощення її конструкції. 3 пр.
Up!