Спосіб гвинтової прокатки

 

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУ БЛІН(19) (11) (51)5 21. У 19/06

ОПИС ИЗОБРЕТЕНИР

Н А ВТОРСКОМУ СВІДЧЕННЯМ. O приводом.

Державний НОмитет

flO ВИНАХОДІВ І ОТНРиТИЯМ

ПРИ ГННТ СРСР (21) 4829304/27 (22) 27.02.90 (46) 15,09 .92. Бюл. І 34 (71) Іжевський механічний інститут (72) В.Б.Дементьев, А.Д.Засипкин, Н.А.Спичкин і О.й,йаврин (56) Авторське свідоцтво СРСР

М 496057, кл. В 21 B 19/00,,1973.


Авторське свідоцтво СРСР


)1 808170, кл, 21 В 19/06, 1979 °


Авторське свідоцтво СРСР і 145521, кл. В 21 13/08, 1961.


Винахід відноситься до виробництва циліндричних заготовок і може бути використане при виготовленні циліндричних деталей машиностроевЂ" ня суцільного і трубчастого перерізу.


Відомий спосіб прокатки труб в косовалковом стані, при якому для зниження кінцевих дефектів передній і задній кінці нагрітої заготовки прокочують валками, швидкості обертання яких відрізняються одна від іншої, іншу частину заготовки деформують при одинаками (роликами) так як при гальмуванні одного або пари роликів не відбувається зміни величини секундних обсягів з-за жорсткої зв'язку заготовки з при2 (54) СПОСІБ ГВИНТОВОЇ ПРОКАТКИ (57) Використання: при виробництві циліндричних заготовок суцільного і трубчастого перерізу способом гвинтової прокатки неариводними валками (роликами). Суть винаходу полягає в деформації переднього і заднього кінців нагрітої заготовки в кліті з трьома неприводними роликами при зменшеному вугіллі подачі од" ного з роликів до величини, равнои


0,3-0,7 кута подачі інших. 2 іл..


Відомий спосіб гвинтової прокатки труб в трьохвалковому стані з приводними вальцями, при якому з моменту Ф контакту початку заднього кінця гільзи з валками до моменту підходу до гребеня валкоа во ;ичивают кут поФ дачі валків на -3, протягом часу проходження гребеня валків їх Q, кут подачі знижують до величини на д


1-3 меншою значення кута подачі при деформуванні основної частини


° ааай гільзи і зберігають цю величину до закінчення процесу.


При використанні даного способу на станах з неприводними роликами зі збільшенням кута подачі роликів .появляется осьове стискуюче зусилля на заготівлі між роликами і. місце кріплення заготовки у вузлі обертання і осьового переміщення, що призводить до втрати стійкості заготовки за оча


3 17б13 гом деформації і знижує її точність.


При зменшенні кута подачі всіх роликів неприводно�і та може призвести до розриву заготовки.


Найбільш близьким до пропонованого винаходу по технічній сутності і досягається результату є спосіб поперечно-гвинтової прокатки труб на оправці, реалізований на безперервному стані для холодної і теплої деформації, що включає нагрівання заготовки до температури аустенізації, деформацію в кліті з трьома неприводними роликами, установленниО ми по колу через 120 относитег.ьно один одного і розгорнутими на 20 кут подачі.


Недоліком даного способу є низька точність і якість поверхні на кінцевих ділянках эаготое вок, які виникають із-за оваль - 25 ності вихідної заготовки, неточності середніх діаметрів, раэностенности і перепаду температур при нагріванні струмами високої частоти (ТВ4).


Метою винаходу є вище - g0


we виходу придатного прокату за рахунок зниження кінцевих дефектів.


Зазначена мета досягається тим, що при гвинтової прокатки циліндричних нагрітих заготовок неприводними роликами, розгорнутими на кут подачі, деформацію переднього і заднього кінців заготовки ведуть при зменшеному вугіллі подачі одного з роликів до величини, рівної 0,3-0,7 кута подичается тим, що деформації переднього і заднього кінців заготовки ведуть при зменшеному вугіллі подачі одного з роликів до величини, рівній 0,30,7 кута подачі інших..


Таким чином, заявляється спосіб прокатки циліндричних заготовок g} відповідає критерію винаходу


"Новизна".


Ф


Порівняння пропонованого рішення. тільки з прототипом, але і з іншими технічними рішеннями в даній області техніки не дозволило виявити в


3 них ознаки, що відрізняють пропоноване рішення від прототипу, що дозволяє


19 зробити висновок про відповідність критерію "Суттєві відмінності".


Розворот роликів кліті на кут подачі Р виробляють відносно площини, перпендикулярної осі заготовки. Уг л подачі .3 визначається за такою формулою:


S ф = arctg у D де $ вЂ" подача виробу, мм/об;


D вЂ" - діаметр виробу, мм


Діапазон зменшення кута подачі одного иэ роликів кліті при прокатці кінців заготовки в пропонованому способі равен.Р= (0,3-0,7)./3 (2) Реалізація способу відбувається наступним чином. Обертається заготовка 4 пер�го і тангенціального ковзання на контактній поверхні рассогласоваиного ролика, що підвищує стійкість за" готування в осередку деформації при незначному зростанні зусиль деформування і веде до зниження кінцевих дефектів.


При 13< 0,3 Я різко зростає осьове зусилля на заготовці, що несприятливо позначається на умовах експлуатації прокатного обладнання та інструменту і може призвести до відриву заготовки.


При J ) О, 73 неузгодженість ковзання на контактних поверхнях роликів незначне і не призводить до помітного поліпшення якості виробів.


На фіг.1 зображено схема пристрою для прокатки циліндричних заготовок (вигляд зверху); на фіг.2 вЂ" вид з боку охолоджувального пристрою, Пристрій для прокатки складається з індуктора 1, трьох неприводних роликів 2 . і охолоджуючого пристрою (спрейера) 3 (фіг.1). Приводи обертання і осьового переміщення заготовки


4 передають крутний момент і осьові зусилля до прокатанному кінця заготовки за охолоджуючим пристроєм, На фіг.2 показано взаємне. розташування деформуючих роликів 2 щодо заготівлі 4.


5 17613 нагрівання в індукторі 1, деформацію в роликах 2 і охолодження спрейером 3.


При цьому при прок-0,7 кута подачі інших роликів. Довжина переднього і заднього кінців заготовки, обрабатиBBBMblx з розворотом одного з 10 роликів на кут 8, коливається від


3 до 5 діаметрів в залежності від величини подачі S.


Приклад здійснення способу.


За пропонованим способом була про= 15 работана партія ц7илиндрических заготовок в кількості 30 шт, з алі 9Х1 .


Заготовки, яка обертається навколо своєї осі, нагрівають індуктор"":. до температури деформації, потім повЂ" дають в зону деформації. При цьому верхній ролик розгортають на зменшений кут подачі Я Після прокатк,-. переднього кінця заготовки довжиною 25


3...5 її діаметрів верхній ропик розгортають на кут j3 При прокатці заднього кінця заготовки, довжиною


3...5 її діаметрів, верхній ролик знову розгортають на кут Я. При РО


520


1,25


Відхилення осі мм


Овальність


®77747Х Ъ& мм


Кут подачі двох нижніх


Досвід


Кут подачі верхнього


/ валка,8, град валків,,, град


1.48 а7

4 1 15


0,524


0,036


0,022


0,041


0,637


0,034


0,017


0,025 дозволяє використовувати всю довжину прокатаної заготовки.


50 У загальному випадку, у порівнянні з прототипом, пропонований спосіб дозволяє підвищити точність геометри" технологічних розмірів та макроформи кінцевих


:ділянок прокату, що в свою чергу


55 веде до підвищення виходу придатного прокату, Формула винаходу


Спосіб гвинтової прокатки, що включає деформацію нагрітої заготовки де досвід l вЂ" прокатка за способом прототипу (f3 = Я ); досвід 2 - М


= 0,3Я; 3 - Л = 0,5Я; М 4Р, = 0,7)3.


При прокатці заготовок за відомим способом кінці їх довжиною 3-5 діа" метрів відрізалися у відхід.


Випробування запропонованого способу показало, що при прокатці заготовок діаметром l2 мм зазначені дефекти кінцевих ділянок прокату практично відсутні (див. таблицю), що виході з осередку деформації заготівлю охолоджують в спрейере.


Режим обробки:


5px;">Осьова швидкість заготовки, мм/хв


Подача заготовки S, мм/об


Діаметр ролика, мм


Розрахунковий кут розвороту" та роликів, град 1 48


УменьшеHHbl, кут подачі в нього про іка ерх р л„, град 0 32


1 15


Заготовки, оброблені за пропонованим способом, мають точність оазмеров зовнішньої поверхні, cooT" ветствующую 9-11 квалітету. СТ СЗВ


144-75„ шорсткість зовнішньої поверхні Р 1,25 мкм. При цьому такі дефекти кінцевих ділянок прокату, як or.ðýíêà відхилення осі і овальність значно знижуються на всій довжині (див.таблицю). Овальність і відхилення осі кінців заготовки довжиною 3-5 діаметрів, прокатаних за відомим і п.-.едлагаемому способів показані в таблиці.


7 1761319 8 неприводними роликами, розгорнутими нього кінців заготовки ведуть при уменьна кут подачі, про т л і ч а ю і і і - шенном вугіллі подачі одного з роликів з тим, що, з метою підвищення ви-" до величини, рівної 0,3-. 0,7 кута походу придатного шляхом зниження койцевих дачі інших. дефекти, деформації переднього і зад"


Укладач О.Шаврин


Техред В. 1 1орген�yle="padding-top:5px;">РчИИПИ Державного комітету з винаходів та відкриттів при ДКНТ СРСР


113035, Иосква, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5


«Виробничо-видавничий комбінат "Патент", r.Óæãîðîä, вул. Гагаріна,! 11
 

Схожі патенти:

Технологічний інструмент стану гвинтової прокатки

Винахід відноситься до трубопрокатному виробництва і стосується інструменту стану гвинтової прокатки

Технологічний інструмент трехвалкового стану

Винахід відноситься до трубопрокатному виробництва і призначене для виготовлення тонкостінних труб в широкому діапазоні вшгтовой прокаткою

Спосіб поперечно-гвинтової элонгирования

Винахід відноситься до області обробки металів тиском і може бути використане на современньж установках, до складу яких входять прошивні преси та стани-элонгатори

Спосіб виготовлення кільцевих виробів

Винахід відноситься до прокатного виробництва, до способів прокатки кілець з смуги
Up!