Благородних металів (C25C1/20)

C25   Електролітичні способи; електрофорез; пристрої для них (електродіаліз, електроосмос, розділення рідин з допомогою електрики B01D; обробка металу впливом електричного струму високої щільності B23H; обробка води, промислових і побутових стічних вод або відстою стічних вод електрохімічними способами C02F1/46; поверхнева обробка металевого матеріалу або покриття, що включає принаймні один спосіб, охоплюваний класом C23 і принаймні інший спосіб, охоплюється цим класом, C23C28, C23F17; анодна або катодна захист C23F; електролітичні способи отримання монокристалів C30B; металізація текстильних виробів D06M11/83; декоративна обробка текстильних виробів місцевої (12110)
C25C1/20                     Благородних металів(102)

Спосіб електролітичного отримання дрібнодисперсних порошків срібла

Спосіб електролітичного отримання дрібнодисперсних порошків срібла // 2558325
Винахід відноситься до порошкової металургії. Дрібнодисперсний порошок срібла отримують електролізом розчину азотнокислого срібла з концентрацією срібла 15-60 г/дм3 і вільної азотної кислоти 5-20 г/дм3 при постійному струмі щільністю 1,5-2,0 А/дм2. В якості катодів використовують титанові стержні, а в якості анодів - пластини срібла. Забезпечується отримання порошків срібла з розміром частинок від 1 до 20 мкм і насипною щільністю 0,5-2,0 г/см3. 1 табл., 3 пр.

Спосіб вилучення благородних металів з відходів радіоелектронної промисловості

Спосіб вилучення благородних металів з відходів радіоелектронної промисловості // 2553320
Винахід відноситься до металургії благородних металів і може бути використано на підприємствах по переробці вторинної металургії радіоелектронного брухту і при витяганні золота або срібла з відходів радіоелектронної промисловості. Спосіб включає плавку радіоелектронних відходів у відновній атмосфері в присутності діоксиду кремнію з отриманням мідно-нікелевого анода, що містить від 2,5 до 5% кремнію. Отриманий електрод, що містить домішки свинцю від 1,3 до 2,4%, піддають електролітичного розчинення з використанням нікелевого сірчанокислого електроліту з отриманням шламу з благородними металами. Технічним результатом є зменшення втрат благородних металів у шламі, збільшення швидкості розчинення за рахунок зниження пасивації анодів і зниження витрати електроенергії.1 табл., 3 пр.
Спосіб електрохімічного вилучення благородних металів // 2540251
Винахід може бути використаний при переробці вторинної сировини, що включає відпрацьовані каталізатори, що містять метали платинової групи і реній, і концентрати. Спосіб електрохімічного вилучення благородних металів включає обробку матеріалу в електроліті з вилуговуванням і попередньою активацією благородних металів змінним струмом і подальше їх електроосадження з електроліту на катод. Попередню активацію благородних металів і подальше їх електроосадження з електроліту на катод проводять при температурі 90-160°C в умовах накладення процесів електролізу у змінному та постійному струмах. Електроосадження благородних металів на катод ведуть циклічно, в умовах зменшення об'єму електроліту до припинення проходження струму. Потім додають свіжий електроліт до початкового об'єму і повторюють стадію електроосадження. Кількість циклів електроосадження благородних металів на катод становить 1-3. Технічний результат полягає у спрощенні процесу і підвищення вилучення благородних металів за рахунок забезпечення більш ефективної депассивации благородних металів і прискорення кінетики електроосадження. 1 з.п. ф-ли, 4 ін.
Спосіб виділення срібла з серебросодержащего сплаву // 2540242
Винахід відноситься до металургійної галузі, зокрема до способу виділення срібла з мідного серебросодержащего сплаву в процесі електролітичного одержання міді. Спосіб включає проведення електролізу з анодним розчиненням мідної основи сплаву і з перекладом срібла в шлам. Перед електролізом електроліт попередньо дегазують. Вихідний сплав поміщають в касету. У процесі електролізу касету з вихідним срібловмісних мідним сплавом періодично піддають дії ультразвуку з щільністю енергії, що перевищує поріг кавітації в електроліті, що приводить до очищення поверхні гранул серебросодержащего сплаву. Технічним результатом є зниження питомої витрати електроенергії і підвищення концентрації срібла в шламі. 1 табл., 2 пр.
Спосіб переробки лігатурного сплаву золота // 2516180
Винахід відноситься до металургії благородних металів, зокрема до аффинажу золота. Спосіб переробки лігатурного сплаву золота, що містить не більше 13% срібла і не менше 85% золота, включає електроліз з розчинними анодами з вихідного сплаву з використанням в якості електроліту солянокислого розчину золотохлорістоводородной кислоти (Haucl 4) з надмірною кислотністю за НСl 70-150 г/л. Електроліз ведуть з осадженням чистого золота на катодах. При цьому у вихідний електроліт перед початком процесу електролізу вводять азотну кислоту до її концентрації в електроліті 70÷100 г/л. Далі в процесі електролізу в електроліт дозовано додають азотну кислоту. Технічним результатом винаходу є проведення афінажу золота за одну стадію з одержанням цільового продукту з вмістом золота не менше 99,99% при скороченні тривалості процесу і зниження енерго - і трудовитрат. 2 з.п. ф-ли.

Спосіб вилучення благородних металів з наполегливої сировини

Спосіб вилучення благородних металів з наполегливої сировини // 2510669
Спосіб вилучення благородних металів з наполегливої сировини включає стадію електрообробки пульпи подрібненої сировини в хлоридно розчині і наступну стадію вилучення товарних металів, у якому обидві стадії проводять в реакторі з використанням щонайменше одного бездиафрагменного електролізера. На стадію електрообробки подають пульпу подрібненої сировини з співвідношенням Т:Ж=1:(1-20) в хлоридно розчині з концентрацією по хлору 60-180 г/л, яку підкисляють до рН 0,2-1,0. На початковому етапі стадії електрообробки при перемішуванні пульпи встановлюють об'ємну щільність струму в діапазоні 1000-10000 А/м3 при напрузі на електролізері 2-5, яке підтримують постійним. Процес завершення електрообробки пульпи фіксують за фактом переходу через максимум тимчасової залежності величини струму і подальшого досягнення значення рН=1-2. Оброблену пульпу передають на стадію вилучення товарних металів, для чого встановлюють в електролізері катодну щільність струму в діапазоні 50-200 А/м2. Стадію вилучення вважають завершеною при досягненні значення рН 3-7, після чого катодні опади обох згаданих стадій об'єднують і спрямовують на отримання металів відомими способами. ТехниѾринации пульпи рудного матеріалу з подальшим доизвлечением шуканих металів на тих же самих катодах. 10 з.п. ф-ли, 3 іл., 1 табл.
Спосіб переробки відходів, що містять кольорові та платинові метали // 2484154
Винахід відноситься до металургії благородних металів і може бути використане для одержання кольорових, благородних металів та їх сплавів, отриманих при утилізації електронних приладів і деталей, а також для переробки бракованих виробів
Спосіб електрохімічного вилучення срібла із сріблоутримуючих струмопровідних відходів // 2467082
Винахід відноситься до гідрометалургії благородних металів, зокрема до способу електрохімічного вилучення срібла із сріблоутримуючих струмопровідних відходів, і може бути використане при переробці різних видів поліметалічної сировини (лом радіоелектронної та обчислювальної техніки, відходи електронної, електрохімічної і ювелірної промисловості, концентрати технологічних переділів)
Колоїдний розчин наносрібла та спосіб його одержання // 2456356
Винахід відноситься до колоїдному розчину наносрібла і способу його одержання і може бути використаний в медицині, ветеринарії, харчовій промисловості, косметології, побутової хімії та агрохімії

Спосіб вилучення золота з концентратів

Спосіб вилучення золота з концентратів // 2439176
Винахід відноситься до металургії благородних металів, зокрема отримання золота з багатих сульфідних концентратів

Установка для вилучення золота з деталей еом

Установка для вилучення золота з деталей еом // 2395629
Винахід відноситься до установки для вилучення золота з деталей ЕОМ

Спосіб очищення золотовмісних ціанистого розчину

Спосіб очищення золотовмісних ціанистого розчину // 2384634
Винахід відноситься до гідрометалургійним способів очищення золотовмісних ціаністих розчинів після десорбції золота від кольорових металів перед електроосадження золота
Спосіб вилучення золота або срібла з розчинів тиокарбамидних // 2368705
Винахід відноситься до гідрометалургії благородних металів (БМ) і може бути використане для вилучення золота або срібла електролізом з тиокарбамидних розчинів, переважно з розчинів з високим вмістом заліза
Спосіб вилучення благородних металів з відходів радіоелектронної промисловості // 2357012
Винахід відноситься до металургії благородних металів і може бути використано на підприємствах по переробці вторинної металургії радіоелектронного брухту і при витяганні золота або срібла з відходів електронної та електрохімічної промисловості, зокрема до способу вилучення благородних металів з відходів радіоелектронної промисловості

Пристрій для вилучення металів електролізом

Пристрій для вилучення металів електролізом // 2346086
Винахід відноситься до пристрою для вилучення металів електролізом, зокрема до пристрою для вилучення золота
Спосіб отримання наночастинок сплаву платинових металів з залізом // 2344022
Винахід відноситься до способів одержання наночастинок сплаву платинових металів з залізом
Спосіб отримання наночастинок платинових металів // 2344021
Винахід відноситься до способів одержання наночастинок платинових металів

Установка для безперервного електрохімічного вилучення металів з розчинів їх солей

Установка для безперервного електрохімічного вилучення металів з розчинів їх солей // 2343231
Винахід відноситься до установок для неперервного електрохімічного вилучення металів з розчинів їх солей

Електрод для електрохімічного вилучення металів з розчинів їх солей

Електрод для електрохімічного вилучення металів з розчинів їх солей // 2340708
Винахід відноситься до конструкції електродів для електрохімічного вилучення металів з розчинів їх солей

Спосіб регенерації фиксажно-відбілюючого розчину

Спосіб регенерації фиксажно-відбілюючого розчину // 2314266
Винахід відноситься до електрохімії, а саме до процесів, заснованих на проведенні окисно-відновних реакцій на об'ємно-пористих електродах, і може бути використане для обробки фиксажно-відбілюючих розчинів з метою їх повторного використання і вилучення срібла
Спосіб електролітичного розчинення сплавів платинових металів // 2307203
Винахід відноситься до області електрохімічного розчинення металів і сплавів і може бути використане для розчинення порошків, листового металу, відходів каталізаторів, стружки дроту тощо
Спосіб одержання порошку срібла // 2305722
Винахід відноситься до порошкової металургії і може бути використане для одержання порошку срібла електролітичним способом з водного розчину електроліту, що містить азотно-кислий срібло

Проточний електролізер

Проточний електролізер // 2286404
Винахід відноситься до електролітичного вилучення металів з розчинів, зокрема до вилучення благородних металів з цианисто-лужних елюатів, і може бути використане на золотоізвлекательних підприємствах з цианистой і вугільно-сорбційної технологією вилучення благородних металів

Спосіб отримання аффинированного срібла

Спосіб отримання аффинированного срібла // 2280086
Винахід відноситься до галузі металургії благородних металів, зокрема до способів отримання аффинированного срібла
Спосіб вилучення золота і срібла з поліметалічної сировини // 2258768
Винахід відноситься до гідрометалургії благородних металів, зокрема до способів вилучення золота і срібла з різних видів поліметалічної сировини, до складу якого можуть входити мідь, нікель, олово, свинець, нержавіюча сталь та інші метали

Спосіб переробки матеріалів, що містять платинові метали та срібло

Спосіб переробки матеріалів, що містять платинові метали та срібло // 2256711
Винахід відноситься до галузі металургії кольорових і благородних металів, зокрема до способів переробки матеріалів, що містять благородні та кольорові метали, а також їх халькогениди, і може бути використане при переробці концентратів платинових металів

Спосіб одержання порошку срібла

Спосіб одержання порошку срібла // 2255150
Винахід відноситься до порошкової металургії, зокрема до отримання порошку срібла з водного розчину електроліту

Пристрій для електролізу золота з продукційних цианидних розчинів

Пристрій для електролізу золота з продукційних цианидних розчинів // 2248413
Винахід відноситься до області гідрометалургії благородних металів, зокрема отримання золота з розчинів цианидних

Спосіб електрохімічного виділення паладію з азотнокислих розчинів

Спосіб електрохімічного виділення паладію з азотнокислих розчинів // 2235374
Винахід відноситься до галузі переробки рідких радіоактивних відходів, зокрема, до способів добування з них благородних металів

Автономний електрохімічний комплекс

Автономний електрохімічний комплекс // 2225901
Винахід відноситься до пристроїв для електрохімічної обробки розчинів і може бути використане для електролітичного вилучення металів або проведення окисно-відновних процесів
Спосіб селективного вилучення металів платинової групи з анодних шламів // 2211251
Винахід відноситься до області гідрометалургії, а саме до отримання шляхом електролізу металів платинової групи з анодних шламів, що утворюються при электрорафинировании міді і нікелю
Спосіб селективного вилучення благородних металів і металів платинової групи з кислих розчинів // 2211250
Винахід відноситься до галузі металургії, а саме до вилучення благородних металів і металів платинової групи з бідних і ультрабедних промислових відходів
Спосіб одержання порошку срібла // 2210631
Винахід відноситься до отримання порошку срібла

Спосіб очищення і вилучення родію

Спосіб очищення і вилучення родію // 2199612
Винахід відноситься до гідрометалургії і може бути використане для електрохімічного вилучення металевого родію з розчинів родію в соляній кислоті, що містять домішки

Спосіб вилучення золота з вторинної сировини

Спосіб вилучення золота з вторинної сировини // 2198946
Винахід відноситься до способів електролітичного вилучення золота з вторинної сировини, у тому числі з поверхні сплавів на основі берилію

Спосіб переробки свинець - та сульфидсодержащих шлихов золота (варіанти)

Спосіб переробки свинець - та сульфидсодержащих шлихов золота (варіанти) // 2196839
Винахід відноситься до металургії благородних металів, зокрема отримання високочистого золота з свинець - та сульфидсодержащих шлихов, а також поділу сплавів золота з сріблом з отриманням металів
Спосіб вилучення золота і/або срібла з відходів // 2194801
Винахід відноситься до гідрометалургії благородних металів, зокрема електрохімічних способів добування золота і срібла з відходів електронної, електрохімічної і ювелірної промисловості

Спосіб вилучення золота з золотого покриття на підкладці з міді або її сплаву

Спосіб вилучення золота з золотого покриття на підкладці з міді або її сплаву // 2187580
Винахід відноситься до області благородних металів, переважно золота, і може бути використане при електролітичному отриманні золота з скрапу електронних та електротехнічних виробів з підкладкою з міді або її сплаву

Спосіб вилучення золота з золотовмісних поліметалевих матеріалів

Спосіб вилучення золота з золотовмісних поліметалевих матеріалів // 2181780
Винахід відноситься до отримання, регенерації або рафінування металів електролітичним способом
Спосіб електролітичної регенерації срібла з срібного покриття на металевій основі // 2176290
Винахід відноситься до галузі металургії благородних металів, переважно срібла, і може бути використане при електролітичному отриманні срібла з срібного скрапу електронних та електротехнічних виробів

Спосіб переробки вторинної золотовмісної сировини в чисте золото (варіанти)

Спосіб переробки вторинної золотовмісної сировини в чисте золото (варіанти) // 2176279
Винахід відноситься до гідрометалургії благородних металів, зокрема, до способів добування золота з концентратів, відходів електронного та ювелірної промисловості з отриманням високочистого золота

Автономний модуль електрохімічний

Автономний модуль електрохімічний // 2172796
Винахід відноситься до пристроїв для електрохімічної обробки розчинів і може бути використане для електролітичного вилучення металів або проведення окисно-відновних процесів

Електролітичний спосіб вилучення і рециркулирования срібла з розчину азотної кислоти

Електролітичний спосіб вилучення і рециркулирования срібла з розчину азотної кислоти // 2171318
Винахід відноситься до електролітичного способу виборчого вилучення і рециркуляції срібла з розчину азотної кислоти, що містить його у вигляді Ag(I)

Спосіб виділення благородних металів з розчину

Спосіб виділення благородних металів з розчину // 2164554
Винахід відноситься до кольорової металургії і може бути використане для електрохімічного вилучення благородних металів
Спосіб переробки сплаву металів платинової групи // 2132399
Винахід відноситься до металургії благородних металів, зокрема електрохімічних способів переробки сплавів металів платинової групи (МПГ), переважно бінарних, таких як платина-родій, платина-іридій
Спосіб виділення благородних металів з розчину солянокислого // 2131485
Винахід відноситься до області гідрометалургії благородних металів і може бути використане для їх електрохімічного виділення з розчину солянокислого
Спосіб рафінування золота // 2122594
Винахід відноситься до рафінування металів, зокрема золота

Пристрій для електролітичного рафінування срібла

Пристрій для електролітичного рафінування срібла // 2113548
Винахід відноситься до отримання металів електролізом з розчинним анодом і може бути використане для електролітичного рафінування срібла
 
2551288.
Up!