Два бензимидазолила-2, пов'язані безпосередньо або через вуглеводневий або вуглеводневий радикал замещенний (C07D235/20)

C07   Органічна хімія (такі сполуки як оксиди, сульфіди або оксисульфиди вуглецю, ціан, фосген, цианистоводородная кислота або її солі C01; продукти, отримані з шаруватих катіоно-обмінних силікатів шляхом іонного обміну з органічними сполуками такими, як амонійні, фосфониевие або сульфониевие з'єднання, або шляхом впровадження органічних сполук C01B33/44; високомолекулярні сполуки C08; барвники C09; продукти ферментації C12; бродильні або ферментативні способи синтезу хімічних сполук або композицій, або поділ рацемической суміші на оптичні ізомери C12P; отримання органічних з'єднань електролітичним способом або способом електрофорезу C25B3,C25B7) (59861)
C07D235/20                     Два бензимидазолила-2, пов'язані безпосередньо або через вуглеводневий або вуглеводневий радикал замещенний(13)

Похідні продукти бензімідазол-4-аміду, способи їх отримання, фармацевтичні композиції на їх основі і їх застосування в якості засобів для боротьби з вірусом коксакі

Похідні продукти бензімідазол-4-аміду, способи їх отримання, фармацевтичні композиції на їх основі і їх застосування в якості засобів для боротьби з вірусом коксакі // 2558328
Винахід відноситься до галузі органічної хімії, а саме до похідних бензімідазол-4-карбоксаміду формули (I), де X означає алкенильную групу С2-С7, замещенную двома метилами, однозаміщений нітро-радикалом тиенил, незамещенний хинолинил, незамещенний індол, незамещенний пиридазинил, незамещенний піперазиніл, дизамещенний С1-С6-алкилом піперазиніл, незамещенний пиперидинил, незамещенний пиразинил, незамещенний имидазолил, незамещенний пиримидинил, однозаміщений фенилом пиримидинил, пиримидинил, дизамещенний амінова радикалом і радикалом, вибраним з групи, що включає-F-Cl, -Br або-I, тризамещенний гидроксилом феніл, тризамещенний метокси-радикалом феніл, дизамещенний гидроксилом і метокси-радикалом феніл, пиразолил, дизамещенний радикалом, вибраним з групи, що включає С1-С6-алкіл, і радикалом, вибраним з групи, що включає-F, -С1, -Br або-I; Y позначає аминофенил, однозаміщений радикалом з-F-Cl, -Br або-I феніл, гідроксіетил, дизамещенний гидроксиметилом або С1-С6-алкилом і однозаміщеним нитрогруппой, аміногрупою або атомом галогену фенилом, незамещенний піперазиніл, незамещенний пиридил, незамещенний пиразинил, однозаміщений С1-С6-алкилом тіазол, незамещенний п�застосування формули (I), застосування формули сполуки (I), способу отримання сполуки формули (I). Технічний результат: отримано нові похідні бензімідазол-4-карбоксаміду, що володіють противірусною активністю. 4 н. і 1 з.п. ф-ли, 6 іл., 4 табл., 688 пр.

Спосіб отримання телмисартана

Спосіб отримання телмисартана // 2430092
Винахід відноситься до способу отримання телмисартана або його гідрохлориду

Спосіб отримання 2,2'-бисбензимидазола

Спосіб отримання 2,2'-бисбензимидазола // 2413722
Винахід відноситься до хімії і технології отримання азотовмісних гетероциклів, а саме 2,2'-бисбензимидазола, який під шифром BBI, NCS-322921 рекомендований до застосування в медицині в якості протипухлинного препарату (Negwer M., Schamow H-G

[2-(азол-1-іл)алкилбензимидазол-1-іл]алканових кислоти та їх ефіри, спосіб їх отримання (варіанти) і рострегуляторная композиція на їх основі

[2-(азол-1-іл)алкилбензимидазол-1-іл]алканових кислоти та їх ефіри, спосіб їх отримання (варіанти) і рострегуляторная композиція на їх основі // 2379294
Винахід відноситься до [2-(азол-1-іл)алкилбензимидазол-1-іл]алкановим кислот та їх ефірів загальної формули I, де Z і Y означають атом азоту або СН-групи, або одночасно є ланцюгом С-СН=СН-СН=СН-С, складову разом аннелированное кільце, n і m однакові або різні означають ціле число від 1 до 3, R-атом водню або алкільних груп з числом атомів вуглецю від 1 до 4, за винятком [2-(1Н-бензімідазол-1-ілметил)-1H-бензімідазол-1-іл]оцтової кислоти

Спосіб отримання динатрієвої солі фенілен-біс-бензімідазол-тетрасульфоновой кислоти

Спосіб отримання динатрієвої солі фенілен-біс-бензімідазол-тетрасульфоновой кислоти // 2268261
Винахід відноситься до способу отримання динатрієвої солі фенілен-біс-бензімідазол-тетрасульфоновой кислоти, що полягає у взаємодії про-фенилендиамина з терефталевої та хлорсульфонової кислоти в присутності сильних кислот, тривалість реакції становить 10-15 год, причому отриману на першій стадії реакції фенілен-біс-бензімідазол-тетрасульфоновую кислоту розчиняють у воді і обробляють активованим вугіллям, який потім видаляють, при цьому динатрієву сіль фенілен-біс-бензімідазол-тетрасульфоновой кислоти осаджують додаванням хлориду натрію і відокремлюють, на другому етапі її знову розчиняють у воді, повторно обробляють активованим вугіллям, який потім знову відокремлюють, причому чисту динатрієву сіль фенілен-біс-бензімідазол-тетрасульфоновой кислоти осаджують з фільтрату шляхом його підкислення, отримана сіль при необхідності може бути потім додатково очищена

Тригидрохлорид 2-[2-феніл-5(6)-бензимидазолил]-n-(3 - диметиламінопропіл)-5(6)-бензимидазолкарбоксамида як флуоресцентного барвника для дослідження днк

Тригидрохлорид 2-[2-феніл-5(6)-бензимидазолил]-n-(3 - диметиламінопропіл)-5(6)-бензимидазолкарбоксамида як флуоресцентного барвника для дослідження днк // 1530628
Винахід відноситься до похідних біс-бензимідазолів, зокрема до тригидрохлориду 2-[2-феніл-5(6)-бензимидазолил]-N-(3-диметиламінопропіл)-5(6)-бензимидазолкарбоксамида, який може бути використаний в якості флуоресцентного барвника для дослідження ДНК у біології
 
2550925.
Up!